Judges 5

CHAPTER 5

The Song of Deborah and Barak

και ήσαν Δεββωρά και Βαράκ υιός Αβινεέμ εν τη ημέρα εκείνη και είπεν εν τω άρξασθαι αρχηγούς εν Ισραήλ εν προαιρέσει λαού ευλογείτε κύριον ακούσατε βασιλείς ενωτίζεσθε σατράπαι εγώ τω κυρίω άσομαι και ψαλώ τω θεώ Ισραήλ κύριε ει τη εξόδω σου εκ Σειρ εν τω απαίρειν σε εξ αγρού Εδώμ γη εσείσθη και γε ο ουρανός εταράχθη και αι νεφέλαι έσταξαν ύδωρ όρη εσαλεύθησαν από προσώπου κυρίου τούτο Σινά από προσώπου κυρίου θεού Ισραήλ εν ημέραις Σαμεγάρ υιόυ Ανάθ εν ημέραις Ιαήλ εξέλιπον οδούς και επορεύθησαν ατραπούς επορεύθησαν οδούς διεστραμμένας εξέλιπον οι κατοικούντες εν τω Ισραήλ εξέλιπον έως ου ανέστη Δεββωρά ότι ανέστη μήτηρ εν Ισραήλ ηρέτισαν θεούς καινούς τότε επολέμησαν πόλεις αρχόντων σκέπη νεανίδων σειρομάστων οφθή και σειρομάστης τεσσαράκοντα χιλιάσιν εν τω Ισραήλ η καρδία μου επί τα διατεταγμένα τω Ισραήλ οι δυνάσται του λαού ευλογείτε τον κύριον 10 επιβεβηκότες επί υποζυγίων επί λαμπηνών καθήμενοι επί κριτηρίου και πορευόμενοι εφ΄ οδώ φθέγξασθε 11 φωνήν ανακρουομένων αναμέσον ευφραινομένων εκεί δώσουσι δικαιοσύνην κυρίω δικαιοσύνας ενίσχυσον εν τω Ισραήλ τότε κατέβη εις τας πόλεις αυτού ο λαός κυρίου 12 εξεγείρου εξεγείρου Δεββωρά εξεγείρου εξεγείρου λαλεί μετ΄ ωδής εξανίστασο Βαράκ και αιχμαλώτιζε αιχμαλωσίαν σου υιός Αβινεέμ 13 τότε εμεγαλύνθη η ισχύς αυτού κύριε ταπείνωσόν μοι τους ισχυροτέρους μου λαός Εφραϊμ ετιμωρήσατο αυτούς εν κοιλάδι αδελφός σου Βενιαμίν εν λαοίς σου 14 Εφραϊμ εξερρίζωσεν αυτούς εν τω Αμαλήκ οπίσω σου Βενιαμίν εν τοις λαοίς σου εξ εμού Μαχείρ κατέβησαν εξερευνώντες και εκ Ζαβουλών ενισχυόντες εν σκήπτρω διηγήσεως γραμματέως 15 και άρχοντες εν Ισσάχαρ μετά Δεβώρρας και Ισσάχαρ ούτω Βαράκ εν τη κοιλάδι εξαπέστειλεν πεζούς αυτού εν διαιρέσεσιν Ρουβήν μεγάλοι ακριβασμοί καρδίας 16 ινατί μοι κάθησθε αναμέσον των μοσφαθαϊμ του εισακούειν συριγμούς εξεγειρόντων του διελθείν εις τα του Ρουβήν μεγάλοι εξιχνιασμοί καρδίας 17 Γαλαάδ εν τω πέραν του Ιορδάνου κατεσκήνωσε και Δαν ινατί παροικείς πλοίοις Ασήρ παρώκησεν παρ΄ αιγιαλόν θαλασσών και επί τας διακοπάς αυτού κατεσκήνωσεν 18 Ζαβουλών λαός ονειδίσας ψυχήν αυτού εις θάνατον και Νεφθαλί επί ύψη αγρού 19 ήλθον βασιλείς και παρετάξαντο τότε επολέμησαν βασιλείς Χαναάν εν Τεννάχ επί του ύδατος Μαγεδδώ πλεονεξίαν αργυρίου ουκ έλαβον 20 εκ του ουρανού παρετάξαντο οι αστέρες εκ της τάξεως αυτών παρετάξαντο μετά Σισάρα 21 χειμάρρους Κισών εξέβαλεν αυτούς χειμάρρους Καδημίμ χειμάρρους Κισών καταπατήσει αυτούς ψυχή μου δυνατή 22 τότε ενεπόδισθησαν πτέρναι ίππων σπουδή εσπεύσαν ισχυροί αυτού 23 καταράσθε Μηρώζ είπεν ο άγγελος κυρίου καταράσει καταράσασθε πας ο κατοικών αυτήν ότι ουκ ήλθον εις την βοήθειαν κυρίου κύριος βοηθός εν μαχηταίς 24 ευλογηθείη εκ γυναικών Ιαήλ γυνή Χαβέρ του Κιναίου από γυναικών εν σκηνή ευλογηθείη 25 ύδωρ ήτησεν αυτήν και γάλα έδωκεν αυτώ εν λεκάνη ισχυρών προσήγγισε βούτυρον 26 την χείρα αυτής εις πάσσαλον εξέτεινε και δεξιάν αυτής εις σφύραν κοπιώντων και εσφυροκόπησε Σισάρα διήλωσε κεφαλήν αυτού και επάταξε διήλωσε κρόταφον αυτού 27 αναμέσον των ποδών αυτής συγκύψας έπεσε εκοιμήθη μεταξύ ποδών αυτής έκαμψεν έπεσεν εν ω έκαμψεν εκεί έπεσεν ταλαιπώρως 28 διά της θυρίδος διέκυπτε και κατεμάνθανεν η μήτηρ Σισάρα διά της δικτυωτής διάτι ησχάτισε το άρμα αυτού παραγενέσθαι διατί εχρόνισαν ίχνη αρμάτων αυτού 29 σοφαί αρχουσών αυτής ανταπεκρίναντο προς αυτήν και αυτή απέστρεψε λόγους αυτής εαυτή 30 ουχί ευρήσουσιν αυτόν διαμερίζοντα σκύλα φιλιάζως φίλοις εις κεφαλήν δυνατού σκύλα βαμμάτων τω Σισάρα σκύλα βαμμάτων ποικιλίας βαφή βάμματα ποικιλτών τω τραχήλω αυτού σκύλα 31 ούτως απόλοιντο πάντες οι εχθροί σου κύριε και οι αγαπώντες αυτόν καθώς η ανατολή του ηλίου εν δυνάμει αυτού και ησύχασεν η γη τεσσαράκοντα έτη
Copyright information for ABPGRK