Judges 5

CHAPTER 5

The Song of Deborah and Barak

1και ήσαν Δεββωρά και Βαράκ υιός Αβινεέμ εν τη ημέρα εκείνη και είπεν 2εν τω άρξασθαι αρχηγούς εν Ισραήλ εν προαιρέσει λαού ευλογείτε κύριον 3ακούσατε βασιλείς ενωτίζεσθε σατράπαι εγώ τω κυρίω άσομαι και ψαλώ τω θεώ Ισραήλ 4κύριε ει τη εξόδω σου εκ Σειρ εν τω απαίρειν σε εξ αγρού Εδώμ γη εσείσθη και γε ο ουρανός εταράχθη και αι νεφέλαι έσταξαν ύδωρ 5όρη εσαλεύθησαν από προσώπου κυρίου τούτο Σινά από προσώπου κυρίου θεού Ισραήλ 6εν ημέραις Σαμεγάρ υιόυ Ανάθ εν ημέραις Ιαήλ εξέλιπον οδούς και επορεύθησαν ατραπούς επορεύθησαν οδούς διεστραμμένας 7εξέλιπον οι κατοικούντες εν τω Ισραήλ εξέλιπον έως ου ανέστη Δεββωρά ότι ανέστη μήτηρ εν Ισραήλ 8ηρέτισαν θεούς καινούς τότε επολέμησαν πόλεις αρχόντων σκέπη νεανίδων σειρομάστων οφθή και σειρομάστης τεσσαράκοντα χιλιάσιν εν τω Ισραήλ 9η καρδία μου επί τα διατεταγμένα τω Ισραήλ οι δυνάσται του λαού ευλογείτε τον κύριον 10επιβεβηκότες επί υποζυγίων επί λαμπηνών καθήμενοι επί κριτηρίου και πορευόμενοι εφ΄ οδώ φθέγξασθε 11φωνήν ανακρουομένων αναμέσον ευφραινομένων εκεί δώσουσι δικαιοσύνην κυρίω δικαιοσύνας ενίσχυσον εν τω Ισραήλ τότε κατέβη εις τας πόλεις αυτού ο λαός κυρίου 12εξεγείρου εξεγείρου Δεββωρά εξεγείρου εξεγείρου λαλεί μετ΄ ωδής εξανίστασο Βαράκ και αιχμαλώτιζε αιχμαλωσίαν σου υιός Αβινεέμ 13τότε εμεγαλύνθη η ισχύς αυτού κύριε ταπείνωσόν μοι τους ισχυροτέρους μου λαός Εφραϊμ ετιμωρήσατο αυτούς εν κοιλάδι αδελφός σου Βενιαμίν εν λαοίς σου 14Εφραϊμ εξερρίζωσεν αυτούς εν τω Αμαλήκ οπίσω σου Βενιαμίν εν τοις λαοίς σου εξ εμού Μαχείρ κατέβησαν εξερευνώντες και εκ Ζαβουλών ενισχυόντες εν σκήπτρω διηγήσεως γραμματέως 15και άρχοντες εν Ισσάχαρ μετά Δεβώρρας και Ισσάχαρ ούτω Βαράκ εν τη κοιλάδι εξαπέστειλεν πεζούς αυτού εν διαιρέσεσιν Ρουβήν μεγάλοι ακριβασμοί καρδίας 16ινατί μοι κάθησθε αναμέσον των μοσφαθαϊμ του εισακούειν συριγμούς εξεγειρόντων του διελθείν εις τα του Ρουβήν μεγάλοι εξιχνιασμοί καρδίας 17Γαλαάδ εν τω πέραν του Ιορδάνου κατεσκήνωσε και Δαν ινατί παροικείς πλοίοις Ασήρ παρώκησεν παρ΄ αιγιαλόν θαλασσών και επί τας διακοπάς αυτού κατεσκήνωσεν 18Ζαβουλών λαός ονειδίσας ψυχήν αυτού εις θάνατον και Νεφθαλί επί ύψη αγρού 19ήλθον βασιλείς και παρετάξαντο τότε επολέμησαν βασιλείς Χαναάν εν Τεννάχ επί του ύδατος Μαγεδδώ πλεονεξίαν αργυρίου ουκ έλαβον 20εκ του ουρανού παρετάξαντο οι αστέρες εκ της τάξεως αυτών παρετάξαντο μετά Σισάρα 21χειμάρρους Κισών εξέβαλεν αυτούς χειμάρρους Καδημίμ χειμάρρους Κισών καταπατήσει αυτούς ψυχή μου δυνατή 22τότε ενεπόδισθησαν πτέρναι ίππων σπουδή εσπεύσαν ισχυροί αυτού 23καταράσθε Μηρώζ είπεν ο άγγελος κυρίου καταράσει καταράσασθε πας ο κατοικών αυτήν ότι ουκ ήλθον εις την βοήθειαν κυρίου κύριος βοηθός εν μαχηταίς 24ευλογηθείη εκ γυναικών Ιαήλ γυνή Χαβέρ του Κιναίου από γυναικών εν σκηνή ευλογηθείη 25ύδωρ ήτησεν αυτήν και γάλα έδωκεν αυτώ εν λεκάνη ισχυρών προσήγγισε βούτυρον 26την χείρα αυτής εις πάσσαλον εξέτεινε και δεξιάν αυτής εις σφύραν κοπιώντων και εσφυροκόπησε Σισάρα διήλωσε κεφαλήν αυτού και επάταξε διήλωσε κρόταφον αυτού 27αναμέσον των ποδών αυτής συγκύψας έπεσε εκοιμήθη μεταξύ ποδών αυτής έκαμψεν έπεσεν εν ω έκαμψεν εκεί έπεσεν ταλαιπώρως 28διά της θυρίδος διέκυπτε και κατεμάνθανεν η μήτηρ Σισάρα διά της δικτυωτής διάτι ησχάτισε το άρμα αυτού παραγενέσθαι διατί εχρόνισαν ίχνη αρμάτων αυτού 29σοφαί αρχουσών αυτής ανταπεκρίναντο προς αυτήν και αυτή απέστρεψε λόγους αυτής εαυτή 30ουχί ευρήσουσιν αυτόν διαμερίζοντα σκύλα φιλιάζως φίλοις εις κεφαλήν δυνατού σκύλα βαμμάτων τω Σισάρα σκύλα βαμμάτων ποικιλίας βαφή βάμματα ποικιλτών τω τραχήλω αυτού σκύλα 31ούτως απόλοιντο πάντες οι εχθροί σου κύριε και οι αγαπώντες αυτόν καθώς η ανατολή του ηλίου εν δυνάμει αυτού και ησύχασεν η γη τεσσαράκοντα έτη
Copyright information for ABPGRK