Judges 6

CHAPTER 6

Midian and Amalek Ascend against Israel

και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ το πονηρόν έναντι κυρίου και παρέδωκεν αυτούς κύριος εν χειρί Μαδιάμ επτά έτη και κατίσχυσε χειρ Μαδιάμ επί Ισραήλ από προσώπου Μαδιάμ εποίησαν εαυτοίς οι υιοί Ισραήλ τας μάνδρας εν τοις όρεσι και τοις σπηλαίοις και τοις οχυρώμασι και εγένετο ότε έσπειρεν ανήρ Ισραήλ και ανέβαινε Μαδιάμ και Αμαλήκ και οι υιοί ανατολών ανέβαινον αυτοίς και παρενέβαλον επ΄ αυτούς και διέφθειραν τα εκφορια της γης έως του ελθείν εις Γάζαν και ουχ υπελείποντο υπόστασιν ζωής εν Ισραήλ και ποίμνιον και μόσχον και όνον ότι αυτοί και τα κτήνη αυτών ανέβαινον και τας σκηνάς αυτών παρέφερον και παρεγένοντο ως ακρίδες εις πλήθος και αυτοίς και ταις καμήλοις αυτών ουκ ην αριθμός και παρεγίνοντο εν τη γη Ισραήλ του διαφθείραι αυτήν και επτώχευσεν Ισραήλ σφόδρα από προσώπου Μαδιάμ και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς κύριον και εγένετο επεί εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς κύριον διά Μαδιάμ εξαπέστειλε κύριος άνδρα προφήτην προς τους υιούς Ισραήλ και είπεν αυτοίς τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ εγώ ειμι ο αναβιβάσας υμάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον υμάς εξ οίκου δουλείας και εξειλάμην υμάς εκ χειρός Αιγύπτου και εκ χειρός πάντων των θλιβόντων υμάς και εξέβαλον αυτούς εκ προσώπου υμών και έδωκα υμίν την γην αυτών 10 και είπα υμίν εγώ ειμι κύριος ο θεός υμών ου φοβηθήσεσθε τους θεούς του Αμορραίου εν οις υμείς κατοικείτε εν τη γη αυτών και ουκ εισηκούσατε της φωνής μου

The Angel Appears unto Gideon

11 και ήλθεν άγγελος κυρίου και εκάθισεν υπό την δρυν την ούσαν εν Εφρά την του Ιωάς πατρός του Εζρί και Γεδεών ο υιός αυτού εράβδιζε πυρούς εν ληνώ του εκφυγείν εκ προσώπου Μαδιάμ 12 και ώφθη αυτώ ο άγγελος κυρίου και είπε προς αυτόν κύριος μετά σου δυνατός τη ισχύϊ 13 και είπε προς αυτόν Γεδεών εν εμοί κύριέ μου και ει έστι κύριος μεθ΄ ημών και ινατί εύρεν ημάς πάντα τα κακά ταύτα και που εστί πάντα τα θαυμάσια αυτού όσα διηγήσαντο ημίν οι πατέρες ημών λέγοντες ουχί εξ Αιγύπτου ανήγαγεν ημάς κύριος και νυν απώσατο ημάς και παρέδωκεν ημάς εν χειρί Μαδιάμ 14 και επέβλεψε προς αυτόν ο άγγελος κυρίου και είπεν αυτώ πορεύου εν τη ισχύϊ σου ταύτη και σώσεις τον Ισραήλ ιδού εξαπέστειλά σε 15 και είπε προς αυτόν Γεδεών εν εμοί κύριέ μου εν τίνι σώσω τον Ισραήλ ιδού η χιλιάς μου ταπεινότερα εν Μανασσή και εγώ ειμι μικρότερος εν οίκω του πατρός μου 16 και είπε προς αυτόν κύριος ότι έσομαι μετά σου και πατάξεις την Μαδιάμ ωσεί άνδρα ένα 17 και είπε προς αυτόν Γεδεών και ει εύρον χάριν εν οφθαλμοίς σου και ποιήσεις μοι σημείον ότι συ λαλείς μετ΄ εμού 18 μη δη χωρισθής εντεύθεν έως του ελθείν με προς σε και οίσω την θυσίαν μου και θύσω ενώπιόν σου και είπεν εγώ ειμι καθήσομαι έως του επιστρέψαι σε 19 και Γεδεων εισήλθε και εποίησεν έριφον αιγών και οίφι αλεύρου άζυμα και τα κρέα έθηκεν επί το κανούν και τον ζωμόν ενέχεεν εις χύτραν και εξήνεγκεν προς αυτόν υπό την δρυν και προσεκύνησε 20 και είπε προς αυτόν ο άγγελος κυρίου λάβε τα κρέα και τους αζύμους και θες προς την πέτραν εκείνην και τον ζωμόν έκχεον και εποίησεν ούτως 21 και εξέτεινεν ο άγγελος κυρίου το άκρον της ράβδου της εν τη χειρί αυτού και ήψατο των κρεών και των αζύμων και ανήφθη πυρ εκ της πέτρας και κατέφαγε τα κρέα και τους αζύμους και ο άγγελος κυρίου απήλθεν απ΄ οφθαλμών αυτού 22 και είδε Γεδεών ότι άγγελος κυρίου εστί και είπε Γεδεών οίμοι κύριέ μου κύριε ότι είδον τον άγγελον κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον 23 και είπεν αυτώ κύριος ειρήνη σοι μη φοβού ου μη αποθάνης 24 και ωκοδόμησεν εκεί Γεδεών θυσιαστήριον τω κυρίω και εκάλεσεν αυτό κυρίου ειρήνη έως της ημέρας ταύτης έτι αυτού όντος εν Εφραθά πατρός του Εζρί

Gideon Demolishes the Altar of Baal

25 και εγενήθη εν τη νυκτί εκείνη και είπεν αυτώ κύριος λάβε τον μόσχον τον σιτευτόν του πατρός σου και τον μόσχον δεύτερον επταετή και καθελείς το θυσιαστήριον του Βαάλ ο εστι του πατρός σου και το άλσος το επ΄ αυτό εκκόψεις 26 και οικοδομήσεις θυσιαστήριον τω κυρίω τω θεώ σου τω οφθέντι σοι επί της κορυφής του όρους Μαώζ τούτου εν τη παρατάξει και λήψη συν τω μόσχω τω δευτέρω και ανοίσεις ολοκαυτώματα εν τοις ξύλοις του άλσους ου εκκόψεις 27 και έλαβε Γεδεών δέκα άνδρας από των δούλων αυτού και εποίησεν καθά ελάλησε προς αυτόν κύριος και εγένετο ως εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους άνδρας της πόλεως του μη ποιήσαι ημέρας και εποίησε νυκτός 28 και ώρθρισαν οι άνδρες της πόλεως τοπρωϊ και ιδού κατεσκαμμένον το θυσιαστήριον του Βαάλ και το άλσος το επ΄ αυτώ εκκεκομμένον και ο μόσχος ο σιτευτός ανηνεγμένος εις ολοκαύτωμα επί το θυσιαστήριον το ωκοδομημένον 29 και είπεν ανήρ προς τον πλησίον αυτού τις εποίησε το πράγμα τούτο και ανήταζον και εξεζήτουν και είπαν Γεδεών υιός Ιωάς εποίησε το πράγμα τούτο 30 και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς Ιωάς εξάγαγε τον υιόν σου και αποθανέτω ότι κατέσκαψε το θυσιαστήριον του Βαάλ και ότι εξέκοψε το άλσος το επ΄ αυτώ 31 και είπεν Ιωάς προς τους άνδρας τους επανισταμένους επ΄ αυτόν μη υμείς νυν δικάζεσθε περί του Βαάλ η υμείς σώσετε αυτόν ος αν αντεδίκησεν αυτώ αποθανέτω έως πρωϊ ει θεός αυτός εστι εκδικήσει εαυτόν ότι κατέσκαψε το θυσιαστήριον αυτού 32 και εκάλεσεν αυτόν εν τη ημέρα εκεινη Ιεροβάαλ λέγων δικαστήριον του Βαάλ ότι κατέσκαψε το θυσιαστήριον αυτού 33 και πάσα Μαδιάμ και Αμαλήκ και οι υιοί ανατολών συνήχθησαν επί το αυτό και διέβησαν και παρενέβαλον εν τη κοιλάδι Ιεζραέλ 34 και πνεύμα θεού ενεδυνάμωσε τον Γεδεών και εσάλπισεν εν κερατίνη και εβόησεν Αβιέζερ οπίσω αυτού 35 και αγγέλους εξαπέστειλεν εν παντί Μανασσή και εβόησε και αυτός οπίσω αυτού και αγγέλους εξαπέστειλεν εν Ασήρ και εν Ζαβουλών και εν Νεφθαλί και ανέβησαν εις απάντησιν αυτόυ

Gideon's Fleece

36 και είπε Γεδεών προς τον θεόν ει σώζεις εν χειρί μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας 37 ιδού εγώ απερείδομαι τον πόκον των ερίων εν τω άλωνι και εάν δρόσος γένηται επί τον πόκον μόνον και επί πάσαν την γην ξηρασία και γνώσομαι ότι σώσεις εν χειρί μου τον Ισραήλ ον τρόπον ελάλησας 38 και εγένετο ούτως και ώρθρισε Γεδεών τη επαύριον και απεπίασεν τον πόκον και έσταξε δρόσος εκ του πόκου πλήρης λεκάνη ύδατος 39 και είπε Γεδεών προς τον θεόν μη οργισθήτω ο θυμός σου εν εμοί και λαλήσω έτι άπαξ και πειράσω έτι άπαξ εν τω πόκω και γενηθήτω έτι ξηρασία επί τον πόκον μόνον επί δε πάσαν την γην γενηθήτω δρόσος 40 και εποίησεν ο θεός ούτως εν τη νυκτί εκείνη και εγένετο ξηρασία επί τον πόκον μόνον επί δε πάσαν την γην εγένετο δρόσος
Copyright information for ABPGRK