Judges 8

CHAPTER 8

Conflict with Ephraim

και είπε προς αυτόν ανήρ Εφραϊμ τι το ρήμα τούτο εποίησας ημίν του μη καλέσαι ημάς ότε επορεύθης παραταξασθαι εν Μαδιάμ και εκρίνοντο μετ΄ αυτού κραταιώς και είπε προς αυτούς τι εποίησα νυν καθώς υμείς ουχί κρείσσον επιφυλλίς Εφραϊμ η τρυγητός Αβιέζερ εν χειρί υμών παρέδωκε κύριος τους άρχοντας Μαδιάμ τον Ορήβ και τον Ζηβ και τι ηδυνήθην ποιήσαι καθώς υμείς τότε ανήκε το πνεύμα αυτών απ΄ αυτού εν τω λαλήσαι αυτόν μετ΄ αυτών τον λόγον τούτον

Succoth and Penuel Refuse to Help

και ήλθε Γεδεών επί τον Ιορδάνην και διέβη αυτός και οι τριακόσιοι άνδρες οι μετ΄ αυτού ολιγοψυχούντες και πεινώντες και είπε τοις ανδράσι Σοκχώθ δότε δη άρτους εις την τροφήν τω λαώ τούτω τω μετ΄ εμού ότι πεινώσιν εγώ δε διώκω οπίσω του Ζεβεέ και Σαλμανά βασιλέων Μαδιάμ και είπον οι άρχοντες Σοκχώθ μη χειρ Ζεβεέ και Σαλμανά νυν εν τη χειρί σου ότι δώσωμεν τη στρατιά σου άρτους και είπε Γεδεών ουχ ούτως εν τω δούναι κύριον τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά εν τη χειρί μου και καταξανώ τας σάρκας υμών εν ταις ακάνθαις της ερήμου και εν ταις Βαρκηνίμ και ανέβη εκείθεν εις Φανουήλ και ελάλησε προς αυτούς κατά ταύτα και απεκρίθησαν αυτώ οι άνδρες Φανουήλ ον τρόπον απεκρίθησαν αυτώ οι άνδρες Σοκχώθ και είπε Γεδεών τοις ανδράσι Φανουήλ λέγων εν τω επιστρέφειν με μετ΄ ειρήνης κατασκάψω τον πύργον τούτον 10 και Ζεβεέ και Σαλμανά εν Καρκάρ και η παρεμβολή αυτών μετ΄ αυτών ωσεί δεκαπέντε χιλιάδες πάντες οι καταλειφθέντες εν πάση τη παρεμβολή υιών ανατολών και οι πεπτωκότες ήσαν εκατόν και είκοσι χιλιάδες ανδρών εσπασμένων ρομφαίαν 11 και ανέβη Γεδεών οδόν των κατοικούντων εν σκηναίς από ανατολών της Ναβαϊ και Ιεγεβάλ και επάταξε την παρεμβολήν η δε παρεμβολή ην πεποιθυία 12 και έφυγε Ζεβεέ και Σαλμανά και εδίωξεν οπίσω αυτών και εκράτησε τους δύο βασιλείς Μαδιάμ τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και πάσαν την παρεμβολήν αυτών εξέστησε 13 και ανέστρεψε Γεδεών υιός Ιωάς εκ του πολέμου από αναβάσεως Άρες 14 και συνέλαβε παιδάριον εκ των ανδρών Σοκχώθ και επηρώτησεν αυτόν και απεγράψατο προς αυτόν τους άρχοντας Σοκχώθ και τους πρεσβυτέρους αυτής εβδομήκοντα και επτά άνδρας 15 και παρεγένετο προς τους άρχοντας Σοκχώθ και είπεν αυτοίς ιδού Ζεβεέ και Σαλμανά δι΄ ους ωνειδίσατέ με λέγοντες μη χειρ Ζεβεέ και Σαλμανά νυν εν χειρί σου ότι δώσομεν τοις ανδράσι σου τοις εκλυομένοις άρτους 16 και έλαβε τους άρχοντας και τους πρεσβυτέρους της πόλεως εν ταις ακάνθαις της ερήμου και τας Βαρκηνίμ και κατέξανεν εν αυτοίς τους άνδρας Σοκχώθ 17 και τον πύργον Φανουήλ κατέσκαψε και απέκτεινε τους άνδρας της πόλεως 18 και είπε προς Ζεβεέ και Σαλμανά που οι άνδρες ους απεκτείνατε εν Θαβόρ και είπαν ως συ ως αυτοί όμοιός σοι όμοιος αυτοίς ως είδος υιών βασιλέων 19 και είπε Γεδεών αδελφοί μου υιοί της μητρός μου εισίν ζη κύριος ει εζωογονήσατε αυτούς ουκ αν απέκτεινα υμάς 20 και είπεν τω Ιεθέρ τω πρωτοτόκω αυτού αναστάς απόκτεινον αυτούς και ουκ έσπασε το παιδάριον την μάχαιραν αυτού ότι εφοβήθη ότι ην νεώτερος 21 και είπε Ζεβεέ και Σαλμανά ανάστα δη συ και συνάντησον ημίν ότι ως ανήρ και η δύναμις αυτού και ανέστη Γεδεών και ανείλε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και έλαβε τους μηνίσκους τους εν τοις τραχήλοις των καμήλων αυτών 22 και είπεν ανήρ Ισραήλ προς Γεδεών άρξε εν ημίν συ και ο υιός σου και ο υιός του υιού σου ότι σέσωκας ημάς εκ χειρός Μαδιάμ 23 και είπε προς αυτούς Γεδεών ουκ άρξω εγώ υμών και ουκ άρξει ο υιός μου εν υμίν κύριος άρξει υμών 24 και είπε προς αυτούς Γεδεών αιτήσομαι παρ΄ υμών αίτησιν και δότε μοι ανήρ ενώτιον των σκύλων αυτού ότι ενώτια χρυσά ην αυτοίς ότι ήσαν Ισμαηλίται 25 και είπαν διδόντες δώσομεν και ανέπτυξε το ιμάτιον αυτού και έρριψεν εκεί ανήρ ενώτιον σκύλων αυτού 26 και εγενήθη ο σταθμός των ενωτίων των χρυσών ων ητήσατο σίκλοι χίλιοι και επτακόσιοι χρυσοί πλην των σιρώνων των μηνίσκων και των περιβολαίων των πορφυρίδων των επί τοις βασιλεύσι Μαδιάμ και πλην των κλοιών των εν τοις τραχήλοις των καμήλων αυτών

Gideon's Legacy

27 και εποίησεν αυτώ Γεδεών εις εφούδ και έστησεν αυτό εν πόλει αυτού εν Εφρά και εξεπόρνευσε πας Ισραήλ οπίσω αυτού εκεί και εγένετο τω Γεδεών και τω οίκω αυτού εις σκάνδαλον 28 και ενετράπη Μαδιάμ ενώπιον των υιών Ισραήλ και ου προσέθεντο έτι άραι κεφαλήν αυτών και ησύχασεν η γη τεσσαράκοντα έτη εν ημέραις Γεδεών 29 και επορεύθη Ιεροβάαλ υιός Ιωάς και κατώκησεν εν τω οίκω αυτού 30 και τω Γεδεών ήσαν εβδομήκοντα υιοί εκπορευόμενοι εκ μηρών αυτού ότι γυναίκες πολλαί ήσαν αυτώ 31 και η παλλακή αυτού εν Σικήμοις έτεκεν αυτώ και γε αυτή υιόν και επέθηκε το όνομα αυτού Αβιμέλεχ 32 και απέθανε Γεδεών υιός Ιωάς εν πολιά αγαθή και ετάφη εν τω τάφω Ιωάς του πατρός αυτού εν εφρά Αβιεσδρί 33 και εγενήθη ως απέθανε Γεδεών και απέστρεψαν οι υιοί Ισραήλ και εξεπόρνευσαν οπίσω των Βααλίμ και έθεντο αυτοίς το Βαάλ Βερίθ εις διαθήκην του είναι αυτοίς αυτόν εις θεόν 34 και ουκ εμνήσθησαν οι υιοί Ισραήλ κυρίου του θεού αυτών του ρυσαμένου αυτούς εκ χειρός πάντων των εχθρών αυτών κυκλόθεν 35 και ουκ εποίησαν έλεος μετά του οίκου Ιεροβάαλ Γεδεών κατά πάσαν την αγαθωσύνην ην εποίησε μετά Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK