Judges 8

CHAPTER 8

Conflict with Ephraim

1και είπε προς αυτόν ανήρ Εφραϊμ τι το ρήμα τούτο εποίησας ημίν του μη καλέσαι ημάς ότε επορεύθης παραταξασθαι εν Μαδιάμ και εκρίνοντο μετ΄ αυτού κραταιώς 2και είπε προς αυτούς τι εποίησα νυν καθώς υμείς ουχί κρείσσον επιφυλλίς Εφραϊμ η τρυγητός Αβιέζερ 3εν χειρί υμών παρέδωκε κύριος τους άρχοντας Μαδιάμ τον Ορήβ και τον Ζηβ και τι ηδυνήθην ποιήσαι καθώς υμείς τότε ανήκε το πνεύμα αυτών απ΄ αυτού εν τω λαλήσαι αυτόν μετ΄ αυτών τον λόγον τούτον

Succoth and Penuel Refuse to Help

4και ήλθε Γεδεών επί τον Ιορδάνην και διέβη αυτός και οι τριακόσιοι άνδρες οι μετ΄ αυτού ολιγοψυχούντες και πεινώντες 5και είπε τοις ανδράσι Σοκχώθ δότε δη άρτους εις την τροφήν τω λαώ τούτω τω μετ΄ εμού ότι πεινώσιν εγώ δε διώκω οπίσω του Ζεβεέ και Σαλμανά βασιλέων Μαδιάμ 6και είπον οι άρχοντες Σοκχώθ μη χειρ Ζεβεέ και Σαλμανά νυν εν τη χειρί σου ότι δώσωμεν τη στρατιά σου άρτους 7και είπε Γεδεών ουχ ούτως εν τω δούναι κύριον τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά εν τη χειρί μου και καταξανώ τας σάρκας υμών εν ταις ακάνθαις της ερήμου και εν ταις Βαρκηνίμ 8και ανέβη εκείθεν εις Φανουήλ και ελάλησε προς αυτούς κατά ταύτα και απεκρίθησαν αυτώ οι άνδρες Φανουήλ ον τρόπον απεκρίθησαν αυτώ οι άνδρες Σοκχώθ 9και είπε Γεδεών τοις ανδράσι Φανουήλ λέγων εν τω επιστρέφειν με μετ΄ ειρήνης κατασκάψω τον πύργον τούτον 10και Ζεβεέ και Σαλμανά εν Καρκάρ και η παρεμβολή αυτών μετ΄ αυτών ωσεί δεκαπέντε χιλιάδες πάντες οι καταλειφθέντες εν πάση τη παρεμβολή υιών ανατολών και οι πεπτωκότες ήσαν εκατόν και είκοσι χιλιάδες ανδρών εσπασμένων ρομφαίαν 11και ανέβη Γεδεών οδόν των κατοικούντων εν σκηναίς από ανατολών της Ναβαϊ και Ιεγεβάλ και επάταξε την παρεμβολήν η δε παρεμβολή ην πεποιθυία 12και έφυγε Ζεβεέ και Σαλμανά και εδίωξεν οπίσω αυτών και εκράτησε τους δύο βασιλείς Μαδιάμ τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και πάσαν την παρεμβολήν αυτών εξέστησε 13και ανέστρεψε Γεδεών υιός Ιωάς εκ του πολέμου από αναβάσεως Άρες 14και συνέλαβε παιδάριον εκ των ανδρών Σοκχώθ και επηρώτησεν αυτόν και απεγράψατο προς αυτόν τους άρχοντας Σοκχώθ και τους πρεσβυτέρους αυτής εβδομήκοντα και επτά άνδρας 15και παρεγένετο προς τους άρχοντας Σοκχώθ και είπεν αυτοίς ιδού Ζεβεέ και Σαλμανά δι΄ ους ωνειδίσατέ με λέγοντες μη χειρ Ζεβεέ και Σαλμανά νυν εν χειρί σου ότι δώσομεν τοις ανδράσι σου τοις εκλυομένοις άρτους 16και έλαβε τους άρχοντας και τους πρεσβυτέρους της πόλεως εν ταις ακάνθαις της ερήμου και τας Βαρκηνίμ και κατέξανεν εν αυτοίς τους άνδρας Σοκχώθ 17και τον πύργον Φανουήλ κατέσκαψε και απέκτεινε τους άνδρας της πόλεως 18και είπε προς Ζεβεέ και Σαλμανά που οι άνδρες ους απεκτείνατε εν Θαβόρ και είπαν ως συ ως αυτοί όμοιός σοι όμοιος αυτοίς ως είδος υιών βασιλέων 19και είπε Γεδεών αδελφοί μου υιοί της μητρός μου εισίν ζη κύριος ει εζωογονήσατε αυτούς ουκ αν απέκτεινα υμάς 20και είπεν τω Ιεθέρ τω πρωτοτόκω αυτού αναστάς απόκτεινον αυτούς και ουκ έσπασε το παιδάριον την μάχαιραν αυτού ότι εφοβήθη ότι ην νεώτερος 21και είπε Ζεβεέ και Σαλμανά ανάστα δη συ και συνάντησον ημίν ότι ως ανήρ και η δύναμις αυτού και ανέστη Γεδεών και ανείλε τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά και έλαβε τους μηνίσκους τους εν τοις τραχήλοις των καμήλων αυτών 22και είπεν ανήρ Ισραήλ προς Γεδεών άρξε εν ημίν συ και ο υιός σου και ο υιός του υιού σου ότι σέσωκας ημάς εκ χειρός Μαδιάμ 23και είπε προς αυτούς Γεδεών ουκ άρξω εγώ υμών και ουκ άρξει ο υιός μου εν υμίν κύριος άρξει υμών 24και είπε προς αυτούς Γεδεών αιτήσομαι παρ΄ υμών αίτησιν και δότε μοι ανήρ ενώτιον των σκύλων αυτού ότι ενώτια χρυσά ην αυτοίς ότι ήσαν Ισμαηλίται 25και είπαν διδόντες δώσομεν και ανέπτυξε το ιμάτιον αυτού και έρριψεν εκεί ανήρ ενώτιον σκύλων αυτού 26και εγενήθη ο σταθμός των ενωτίων των χρυσών ων ητήσατο σίκλοι χίλιοι και επτακόσιοι χρυσοί πλην των σιρώνων των μηνίσκων και των περιβολαίων των πορφυρίδων των επί τοις βασιλεύσι Μαδιάμ και πλην των κλοιών των εν τοις τραχήλοις των καμήλων αυτών

Gideon's Legacy

27και εποίησεν αυτώ Γεδεών εις εφούδ και έστησεν αυτό εν πόλει αυτού εν Εφρά και εξεπόρνευσε πας Ισραήλ οπίσω αυτού εκεί και εγένετο τω Γεδεών και τω οίκω αυτού εις σκάνδαλον 28και ενετράπη Μαδιάμ ενώπιον των υιών Ισραήλ και ου προσέθεντο έτι άραι κεφαλήν αυτών και ησύχασεν η γη τεσσαράκοντα έτη εν ημέραις Γεδεών 29και επορεύθη Ιεροβάαλ υιός Ιωάς και κατώκησεν εν τω οίκω αυτού 30και τω Γεδεών ήσαν εβδομήκοντα υιοί εκπορευόμενοι εκ μηρών αυτού ότι γυναίκες πολλαί ήσαν αυτώ 31και η παλλακή αυτού εν Σικήμοις έτεκεν αυτώ και γε αυτή υιόν και επέθηκε το όνομα αυτού Αβιμέλεχ 32και απέθανε Γεδεών υιός Ιωάς εν πολιά αγαθή και ετάφη εν τω τάφω Ιωάς του πατρός αυτού εν εφρά Αβιεσδρί 33και εγενήθη ως απέθανε Γεδεών και απέστρεψαν οι υιοί Ισραήλ και εξεπόρνευσαν οπίσω των Βααλίμ και έθεντο αυτοίς το Βαάλ Βερίθ εις διαθήκην του είναι αυτοίς αυτόν εις θεόν 34και ουκ εμνήσθησαν οι υιοί Ισραήλ κυρίου του θεού αυτών του ρυσαμένου αυτούς εκ χειρός πάντων των εχθρών αυτών κυκλόθεν 35και ουκ εποίησαν έλεος μετά του οίκου Ιεροβάαλ Γεδεών κατά πάσαν την αγαθωσύνην ην εποίησε μετά Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK