Lamentations 1

CHAPTER 1

Jeremiah Wails Over Jerusalem

1και εγένετο μετά το αιχμαλωτισθήναι τον Ισραήλ και Ιερουσαλήμ ερημωθήναι εκάθισεν Ιερεμίας κλαίων και εθρήνησε τον θρήνον τούτον επί Ιερουσαλήμ και είπεν ΑΛΕΦ πως εκάθισε μόνη η πόλις η πεπληθυμμένη λαών εγενήθη ως χήρα πεπληθυμμένη εν έθνεσιν άρχουσα εν χώραις εγενήθη εις φόρον 2ΒΗΘ κλαίουσα έκλαυσεν εν νυκτί και τα δάκρυα αυτής επί των σιαγόνων αυτής και ουχ υπήρχεν ο παρακαλών αυτήν από πάντων των αγαπώντων αυτήν πάντες οι φιλούντες αυτήν ηθέτησαν εν αυτή εγένοντο αυτή εις εχθρούς 3ΓΙΜΑΛ μετωκίσθη Ιουδαία από ταπεινώσεως αυτής και από πλήθους δουλείας αυτής εκάθισεν εν έθνεσιν ουχ εύρεν ανάπαυσιν πάντες οι καταδιώκοντες αυτήν κατέλαβον αυτήν αναμέσον των θλιβόντων 4ΔΑΛΕΘ οδοί Σιών πενθούσι παρά το μη είναι ερχομένους εν εορτή πάσαι αι πύλαι αυτής ηφανισμέναι οι ιερείς αυτής αναστενάζουσιν αι παρθένοι αυτής αγόμεναι και αυτή πικραινομένη εν εαυτή 5Η εγένοντο οι θλίβοντες αυτήν εις κεφαλήν και οι εχθροί αυτής ευθυνούσιν ότι κύριος εταπείνωσεν αυτήν επί το πλήθος των ασεβειών αυτής τα νήπια αυτής επορεύθησαν εν αιχμαλωσία κατά πρόσωπον θλίβοντος 6ΟΥΑΥ και εξήλθε εκ θυγατρός Σιών πάσα η ευπρέπεια αυτής εγένοντο οι άρχοντες αυτής ως κριοί ουχ ευρίσκοντες νομήν και επορεύοντο εν ουκ ισχύϊ κατά πρόσωπον διώκοντος 7ΖΑΙΝ εμνήσθη Ιερουσαλήμ ημερών ταπεινώσεως αυτής και απωσμών αυτής πάντα τα επιθυμήματα αυτής όσα ην εξ ημερών αρχαίων εν τω πεσείν τον λαόν αυτής εις χείρας θλίβοντος και ουκ ην ο βοηθών αυτή ιδόντες οι εχθροί αυτής εγέλασαν επί τη μετοικεσία αυτής 8ΗΘ αμαρτίαν ήμαρτεν Ιερουσαλήμ διά τούτο εις σάλον εγένετο πάντες οι δοξάζοντες αυτήν εταπείνωσαν αυτήν είδον γαρ την ασχημοσύνην αυτής και γε αυτή στενάζουσα και απεστράφη εις τα οπίσω 9ΤΗΘ ακαθαρσία αυτής προς ποδών αυτής ουκ εμνήσθη έσχατα αυτής και κατεβίβασεν υπέρογκα ουκ έστιν ο παρακαλών αυτήν ίδε κύριε την ταπείνωσίν μου ότι εμεγαλύνθη ο εχθρός 10ΙΩΘ χείρα αυτού εξεπέτασε ο θλίβων επί πάντα τα επιθυμήματα αυτής είδε γαρ έθνη εισελθόντα εις το αγιασμά αυτής α ενετείλω μη εισελθείν αυτά εις εκκλησίαν σου 11ΧΑΦ πας ο λαός αυτής καταστενάζοντες ζητούντες άρτον έδωκαν τα επιθυμήματα αυτής εν βρώσει του επιστρέψαι ψυχήν ίδε κύριε και επίβλεψον ότι εγενήθη ητιμωμένη 12ΛΑΜΕΔ οι προς υμάς πάντες παραπορευόμενοι οδόν επιστρέψατε και ίδετε ει έστιν άλγος ως άλγος μου ο εγενήθη φθεγξάμενος εν εμοί εταπείνωσέ με κύριος εν ημέρα οργής θυμού αυτού 13ΜΗΜ εξ ύψους αυτού απέστειλε πυρ εν τοις οστέοις μου και κατήγαγεν αυτό διεπέτασε δίκτυον τοις ποσί μου απέστρεψέ με εις τα οπίσω έδωκέ με ηφανισμένην όλην την ημέραν οδυνωμένην 14ΝΟΥΝ εγρηγορήθη επί τα ασεβήματά μου εν χερσί μου συνεπλάκησαν ανέβησαν επί τον τράχηλόν μου ησθένησεν η ισχύς μου ότι έδωκε κύριος εν χερσί μου οδύνας ου δυνήσομαι στήναι 15ΣΑΜΕΧ εξήρε πάντας τους ισχυρούς μου ο κύριος εκ μέσου μου εκάλεσεν επ΄ εμέ καιρόν του συντρίψαι εκλεκτούς μου ληνόν επάτησε κύριος παρθένω θυγατρί Ιούδα 16ΑΙΝ επί τούτοις εγώ κλαίω ο οφθαλμός μου κατήγαγεν ύδωρ ότι εμακρύνθη απ΄ εμού ο παρακαλών με ο επιστρέφων ψυχήν μου εγένοντο οι υιοί μου ηφανισμένοι ότι εκραταιώθη ο εχθρός 17ΦΗ διεπέτασε Σιών χείρας αυτής ουκ έστιν ο παρακαλών αυτήν ενετείλατο κύριος τω Ιακώβ κύκλω αυτού οι θλίβοντες αυτόν εγενήθη Ιερουσαλήμ εις αποκαθημένην αναμέσον αυτών 18ΣΑΔΗ δίκαιός εστι κύριος ότι το στόμα αυτού παρεπίκρανα ακούσατε δη πάντες οι λαοί και ίδετε το άλγος μου παρθένοι μου και νεανίσκοι μου επορεύθησαν εν αιχμαλωσία 19ΚΩΦ εκάλεσα τους εραστάς μου αυτοί δε παρελογίσαντό με οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροί μου εν τη πόλει εξέλιπον ότι εζήτησαν βρώσιν αυτοίς ίνα επιστρέψωσι ψυχάς αυτών 20ΡΗΣ ίδε κύριε ότι θλίβομαι η κοιλία μου εταράχθη και η καρδία μου εστράφη εν εμοί παραπικραίνουσα παρεπίκρανα έξωθεν ητέκνωσέ με μάχαιρα ώσπερ θάνατος εν οίκω 21ΣΙΝ ακούσατε δη ότι στενάζω εγώ ουκ έστιν ο παρακαλών με πάντες οι εχθροί μου ήκουσαν τα κακά μου και εχάρησαν ότι συ εποίησας επήγαγες ημέραν εκάλεσας καιρόν εγένοντο όμοιοί μοί 22ΘΑΥ εισέλθοι πάσα η κακία αυτών κατά πρόσωπόν σου και επιφύλλισον αυτοίς ον τρόπον εποίησαν επιφυλλίδα περί πάντων των αμαρτημάτων μου ότι πολλοί οι στεναγμοί μου και η καρδία μου λυπείται
Copyright information for ABPGRK