Lamentations 1

CHAPTER 1

Jeremiah Wails Over Jerusalem

και εγένετο μετά το αιχμαλωτισθήναι τον Ισραήλ και Ιερουσαλήμ ερημωθήναι εκάθισεν Ιερεμίας κλαίων και εθρήνησε τον θρήνον τούτον επί Ιερουσαλήμ και είπεν ΑΛΕΦ πως εκάθισε μόνη η πόλις η πεπληθυμμένη λαών εγενήθη ως χήρα πεπληθυμμένη εν έθνεσιν άρχουσα εν χώραις εγενήθη εις φόρον ΒΗΘ κλαίουσα έκλαυσεν εν νυκτί και τα δάκρυα αυτής επί των σιαγόνων αυτής και ουχ υπήρχεν ο παρακαλών αυτήν από πάντων των αγαπώντων αυτήν πάντες οι φιλούντες αυτήν ηθέτησαν εν αυτή εγένοντο αυτή εις εχθρούς ΓΙΜΑΛ μετωκίσθη Ιουδαία από ταπεινώσεως αυτής και από πλήθους δουλείας αυτής εκάθισεν εν έθνεσιν ουχ εύρεν ανάπαυσιν πάντες οι καταδιώκοντες αυτήν κατέλαβον αυτήν αναμέσον των θλιβόντων ΔΑΛΕΘ οδοί Σιών πενθούσι παρά το μη είναι ερχομένους εν εορτή πάσαι αι πύλαι αυτής ηφανισμέναι οι ιερείς αυτής αναστενάζουσιν αι παρθένοι αυτής αγόμεναι και αυτή πικραινομένη εν εαυτή Η εγένοντο οι θλίβοντες αυτήν εις κεφαλήν και οι εχθροί αυτής ευθυνούσιν ότι κύριος εταπείνωσεν αυτήν επί το πλήθος των ασεβειών αυτής τα νήπια αυτής επορεύθησαν εν αιχμαλωσία κατά πρόσωπον θλίβοντος ΟΥΑΥ και εξήλθε εκ θυγατρός Σιών πάσα η ευπρέπεια αυτής εγένοντο οι άρχοντες αυτής ως κριοί ουχ ευρίσκοντες νομήν και επορεύοντο εν ουκ ισχύϊ κατά πρόσωπον διώκοντος ΖΑΙΝ εμνήσθη Ιερουσαλήμ ημερών ταπεινώσεως αυτής και απωσμών αυτής πάντα τα επιθυμήματα αυτής όσα ην εξ ημερών αρχαίων εν τω πεσείν τον λαόν αυτής εις χείρας θλίβοντος και ουκ ην ο βοηθών αυτή ιδόντες οι εχθροί αυτής εγέλασαν επί τη μετοικεσία αυτής ΗΘ αμαρτίαν ήμαρτεν Ιερουσαλήμ διά τούτο εις σάλον εγένετο πάντες οι δοξάζοντες αυτήν εταπείνωσαν αυτήν είδον γαρ την ασχημοσύνην αυτής και γε αυτή στενάζουσα και απεστράφη εις τα οπίσω ΤΗΘ ακαθαρσία αυτής προς ποδών αυτής ουκ εμνήσθη έσχατα αυτής και κατεβίβασεν υπέρογκα ουκ έστιν ο παρακαλών αυτήν ίδε κύριε την ταπείνωσίν μου ότι εμεγαλύνθη ο εχθρός 10 ΙΩΘ χείρα αυτού εξεπέτασε ο θλίβων επί πάντα τα επιθυμήματα αυτής είδε γαρ έθνη εισελθόντα εις το αγιασμά αυτής α ενετείλω μη εισελθείν αυτά εις εκκλησίαν σου 11 ΧΑΦ πας ο λαός αυτής καταστενάζοντες ζητούντες άρτον έδωκαν τα επιθυμήματα αυτής εν βρώσει του επιστρέψαι ψυχήν ίδε κύριε και επίβλεψον ότι εγενήθη ητιμωμένη 12 ΛΑΜΕΔ οι προς υμάς πάντες παραπορευόμενοι οδόν επιστρέψατε και ίδετε ει έστιν άλγος ως άλγος μου ο εγενήθη φθεγξάμενος εν εμοί εταπείνωσέ με κύριος εν ημέρα οργής θυμού αυτού 13 ΜΗΜ εξ ύψους αυτού απέστειλε πυρ εν τοις οστέοις μου και κατήγαγεν αυτό διεπέτασε δίκτυον τοις ποσί μου απέστρεψέ με εις τα οπίσω έδωκέ με ηφανισμένην όλην την ημέραν οδυνωμένην 14 ΝΟΥΝ εγρηγορήθη επί τα ασεβήματά μου εν χερσί μου συνεπλάκησαν ανέβησαν επί τον τράχηλόν μου ησθένησεν η ισχύς μου ότι έδωκε κύριος εν χερσί μου οδύνας ου δυνήσομαι στήναι 15 ΣΑΜΕΧ εξήρε πάντας τους ισχυρούς μου ο κύριος εκ μέσου μου εκάλεσεν επ΄ εμέ καιρόν του συντρίψαι εκλεκτούς μου ληνόν επάτησε κύριος παρθένω θυγατρί Ιούδα 16 ΑΙΝ επί τούτοις εγώ κλαίω ο οφθαλμός μου κατήγαγεν ύδωρ ότι εμακρύνθη απ΄ εμού ο παρακαλών με ο επιστρέφων ψυχήν μου εγένοντο οι υιοί μου ηφανισμένοι ότι εκραταιώθη ο εχθρός 17 ΦΗ διεπέτασε Σιών χείρας αυτής ουκ έστιν ο παρακαλών αυτήν ενετείλατο κύριος τω Ιακώβ κύκλω αυτού οι θλίβοντες αυτόν εγενήθη Ιερουσαλήμ εις αποκαθημένην αναμέσον αυτών 18 ΣΑΔΗ δίκαιός εστι κύριος ότι το στόμα αυτού παρεπίκρανα ακούσατε δη πάντες οι λαοί και ίδετε το άλγος μου παρθένοι μου και νεανίσκοι μου επορεύθησαν εν αιχμαλωσία 19 ΚΩΦ εκάλεσα τους εραστάς μου αυτοί δε παρελογίσαντό με οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροί μου εν τη πόλει εξέλιπον ότι εζήτησαν βρώσιν αυτοίς ίνα επιστρέψωσι ψυχάς αυτών 20 ΡΗΣ ίδε κύριε ότι θλίβομαι η κοιλία μου εταράχθη και η καρδία μου εστράφη εν εμοί παραπικραίνουσα παρεπίκρανα έξωθεν ητέκνωσέ με μάχαιρα ώσπερ θάνατος εν οίκω 21 ΣΙΝ ακούσατε δη ότι στενάζω εγώ ουκ έστιν ο παρακαλών με πάντες οι εχθροί μου ήκουσαν τα κακά μου και εχάρησαν ότι συ εποίησας επήγαγες ημέραν εκάλεσας καιρόν εγένοντο όμοιοί μοί 22 ΘΑΥ εισέλθοι πάσα η κακία αυτών κατά πρόσωπόν σου και επιφύλλισον αυτοίς ον τρόπον εποίησαν επιφυλλίδα περί πάντων των αμαρτημάτων μου ότι πολλοί οι στεναγμοί μου και η καρδία μου λυπείται
Copyright information for ABPGRK