Lamentations 2

CHAPTER 2

The LORD Destroys Israel and Judah

ΑΛΕΦ πως εγνόφωσεν οργή αυτού κύριος την θυγατέρα Σιών κατέρριψεν εξ ουρανού εις γην δόξασμα Ισραήλ και ουκ εμνήσθη υποποδίου ποδών αυτού εν ημέρα οργής θυμού αυτού ΒΗΘ κατεπόντισε κύριος ου φεισάμενος πάντα τα ωραία Ιακώβ καθείλεν εν θυμώ αυτού τα οχυρώματα της θυγατρός Ιούδα εκόλλησεν εις την γην εβεβήλωσεν βασιλέα αυτής και αρχοντα αυτής ΓΙΜΕΛ συνέκλασεν εν οργή θυμού αυτού παν κέρας Ισραήλ απέστρεψεν εις τα οπίσω δεξιάν αυτού από προσώπου εχθρού και ανήψεν εν Ιακώβ ως πυρ φλόγα και κατέφαγε πάντα τα κύκλω ΔΑΛΕΘ ενέτεινε τόξον αυτού ως εχθρός εστερέωσε δεξιάν αυτού ως υπεναντίος και απέκτεινε πάντα τα επιθυμήματα των οφθαλμών μου εν σκηνή θυγατρός Σιών εξέχεεν ως πυρ τον θυμόν αυτού Η εγενήθη κύριος ως εχθρός κατεπόντισεν Ισραήλ κατεπόντισε πάσας τας βάρεις αυτού διέφθειρε τα οχυρώματα αυτού και επλήθυνε τη θυγατρί Ιούδα ταπεινουμένην και ταταπεινωμένην ΟΥΑΥ και διεπέτασεν ως άμπελον το σκήνωμα αυτού διέφθειρεν εορτήν αυτού επελάθετο κύριος α εποίησεν εν Σιών εορτής και σαββάτου και παρώξυνεν εμβριμήματι οργής αυτού βασιλέα και ιερέα ΖΑΙΝ απώσατο κύριος θυσιαστήριον αυτού απετίναξεν αγίασμα αυτού συνέτριψεν εν χειρί εχθρού τείχος βαρέων αυτής φωνήν έδωκαν εν οίκω κυρίου ως εν ημέρα εορτής ΗΘ ελογίσατο κύριος του διαφθείραι τείχος θυγατρός Σιών εξέτεινε μέτρον ουκ απέστρεψε χείρα αυτού από καταπατήματος και επένθησε το προτείχισμα και τείχος ομοθυμαδόν ησθένησεν ΤΗΘ ενεπάγησαν εις γην πύλαι αυτής απώλεσε και συνέτριψεν αυτής μοχλούς βασιλέα αυτής και άρχοντας αυτής εν τοις έθνεσιν ουκ έστι νόμος και γε προφήται αυτής ουκ είδον όρασιν παρά κυρίου 10 ΙΩΘ εκάθισαν εις την γην εσιώπησαν πρεσβύτεροι θυγατρός Σιών ανεβίβασαν χουν επί την κεφαλήν αυτών περιεζώσαντο σάκκους κατήγαγον εις γην αρχηγούς παρθένους εν Ιερουσαλήμ 11 ΧΑΦ εξέλιπον εν δάκρυσιν οι οφθαλμοί μου εταράχθη η καρδία μου εξεχύθη εις την γην η δόξα μου επί το σύντριμμα της θυγατρός του λαού μου εν τω εκλείπειν νήπιον και θηλάζοντα εν πλατείαις πόλεως 12 ΛΑΜΕΔ ταις μητράσιν αυτών είπαν που σίτος και οίνος εν τω εκλύεσθαι αυτούς ως τραυματίας εν πλατείαις πόλεως εν τω εκχείσθαι ψυχάς αυτών εις κόλπον μητέρων αυτών 13 ΜΗΜ τι μαρτυρήσω η τι ομοιώσω σοι θύγατερ Ιερουσαλήμ τις σώσει σε παρθένος θυγάτηρ Σιών ότι εμεγαλύνθη ποτήριον συντριβής σου τις ιάσεταί σε 14 ΝΟΥΝ προφήταί σου είδοσάν σοι μάταια και αφροσύνην και ουκ απεκάλυψαν επί την αδικίαν σου του επιστρέψαι αιχμαλωσίαν σου και είδοσάν σοι λήμματα μάταια και εξώσματα 15 ΣΑΜΕΧ εκρότησαν επί σοι χείρας πάντες οι παραπορευόμενοι οδόν εσύρισαν και εκίνησαν την κεφαλήν αυτών επί την θυγατέρα Ιερουσαλήμ ει αύτη η πόλις ερούσι στέφανος δόξης ευφροσύνης πάσης της γης 16 ΑΙΝ διήνοιξαν επί σε στόμα αυτών πάντες οι εχθροί σου εσύρισαν και έβρυξαν οδόντας είπαν κατεπίομεν αυτήν πλην αύτη η ημέρα ην προσεδοκώμεν εύρομεν αυτήν είδομεν 17 ΦΗ εποίησε κύριος α ενεθυμήθη συνετέλεσε ρήμα αυτού α ενετείλατο εξ ημερών αρχαίων καθείλε και ουκ εφείσατο και εύφρανεν επί σε εχθρόν ύψωσε κέρας θλίβοντός σε 18 ΣΑΔΗ εβόησε καρδία αυτών προς κύριον τείχη Σιών καταγαγέτω ως χειμάρρους δάκρυα ημέρας και νυκτός και δως έκνηψιν σεαυτή μηδέ σιωπησάτω κόρη οφθαλμού σου 19 ΚΩΦ ανάστηθι αδολεσχήσαι εν νυκτί εις αρχάς φυλακής σου έκχεον ως ύδωρ καρδίαν σου απέναντι προσώπου κυρίου άρον προς αυτόν χείράς σου περί ψυχών νηπίων σου των εκλυομένων λιμώ απ΄ αρχής πασών εξόδων 20 ΡΗΣ ίδε κύριε και επίβλεψον τίνι επεφύλλισας ούτως ει φάγονται γυναίκες καρπόν κοιλίας αυτών φονευθήσονται νήπια θηλάζοντα μαστούς ει αποκτενείς εν αγιάσματι κυρίου ιερέα και προφήτην 21 ΣΙΝ εκοιμήθησαν εις γην εξόδον παιδάριον και πρεσβύτης παρθένοι μου και νεανίσκοι μου επορεύθησαν εν αιχμαλωσία εν ρομφαία εν λιμω απέκτεινας εν ημέρα οργής σου εμαγείρευσας ουκ εφεισω 22 ΘΑΥ εκάλεσας ωσεί ημέραν εορτής παροικίας μου κυκλόθεν και ουκ εγένετο εν ημέρα οργής κυρίου ανασωζόμενος και καταλελειμμένος ως επεκράτησα και επλήθυνα εχθρούς μου πάντας
Copyright information for ABPGRK