Lamentations 3

CHAPTER 3

Anguish

ΑΛΕΦ εγώ ανήρ ο βλέπων πτωχείαν εν ράβδω θυμού αυτού επ΄ εμέ παρέλαβέ με απήγαγέ με εις σκότος και ου φως πλην εν εμοί επέστρεψε χείρα αυτού όλην την ημέραν ΒΗΘ επαλαίωσε σάρκας μου και δέρμα μου οστέα μου συνέτριψεν ανωκοδόμησε κατ΄ εμού και εκύκλωσε κεφαλήν μου και εμόχθησεν εν σκοτεινοίς εκάθισέ με ως νεκρούς αιώνος ΓΙΜΕΛ ανωκοδόμησε κατ΄ εμού και ουκ εξελεύσομαι εβάρυνε χαλκόν μου και γε ότι κεκράξομαι και βοήσω απέφραξε προσευχήν μου ανωκοδόμησεν οδούς μου ενέφραξε τρίβους μου ετάραξεν 10 ΔΑΛΕΘ αρκός ενεδρεύουσα αυτός μοι ως λέων εν κρυφαίοις 11 κατεδίωξεν αφεστηκότα και κατέπαυσέ με έθετό με ηφανισμένην 12 ενέτεινε τόξον αυτού και εστήλωσέ με ως σκοπόν εις βέλος 13 Η εισήγαγε εν τοις νεφροίς μου ιούς φαρέτρας αυτού 14 εγενήθην γέλως παντί λαώ μου ψαλμός αυτών όλην την ημέραν 15 εχόρτασέ με πικρίας εμέθυσέ με χολής 16 ΟΥΑΥ και εξέβαλε ψηφω οδόντας μου εψώμισέ με σποδόν 17 και απώσατο εξ ειρήνης ψυχήν μου επελαθόμην αγαθά 18 και είπα απώλετο το νίκός μου και η ελπίς μου από κυρίου 19 ΖΑΙΝ εμνησθην από πτωχείας μου και εκ διωγμού μου πικρίας μου και χολής μου 20 μνησθήσομαι και καταδολεσχήσει επ΄ εμέ η ψυχή μου

Waiting upon The LORD

21 ταύτην τάξω εις την καρδίαν μου διά τούτο υπομένω 22 ΗΘ τα ελεή του κυρίου ότι ουκ ετελειώθησαν ότι ουκ εξίλιπον αι ελεημοσύναι αυτού 23 τα καινά εν τω πρωϊ πολλή η πίστις σου 24 το μέρος μου κύριος είπεν η ψυχή μου διά τούτο υπομενώ αυτόν 25 ΤΗΘ αγαθός κύριος τοις υπομένουσιν αυτόν ψυχή η ζητήσει αυτόν 26 αγαθόν και υπομενεί και ησυχάσει εις το σωτήριον κυρίου 27 αγαθόν ανδρί όταν άρη ζυγόν εκ νεότητι αυτού 28 ΙΩΘ καθήσεται κατά μόνας και σιωπήσεται ότι ήρεν εφ΄ εαυτώ 29 θήσει εν κονιορτώ το στόμα αυτού ει ποτε η ελπίς 30 δώσει τω παίοντι αυτόν σιαγόνα χορτασθήσεται ονειδισμών 31 ΧΑΦ ότι ουκ εις τον αιώνα απώσεται κύριος 32 ότι ο ταπεινώσας οικτειρήσει κατά το πλήθος του ελέους αυτού 33 ουκ απεκρίθη από καρδίας αυτού και εταπείνωσεν υιούς ανδρός 34 ΛΑΜΕΔ του ταπεινώσαι υπό τους πόδας αυτού πάντας δεσμίους γης 35 του εκκλίναι κρίσιν ανδρός κατέναντι προσώπου υψίστου 36 καταδικάσαι άνθρωπον εν τω κρίνεσθαι αυτόν κύριος ουκ είπε 37 ΜΗΝ τις ούτως είπε και εγενήθη κυριός ουκ ενετείλατο 38 εκ στόματος υψίστου ουκ εξελεύσεται κακά και το αγαθόν 39 τι γογγύσει άνθρωπος ζων ανήρ περί της αμαρτίας αυτού 40 ΝΟΥΝ εξηρευνήθη η οδός ημών και ητάσθη και επιστρέψωμεν έως κυρίου 41 αναλάβωμεν καρδίας ημών επί χειρών ημών προς υψηλόν εν ουρανώ 42 ημαρτήσαμεν ησεβήσαμεν και ουχ ιλάσθης 43 ΣΑΜΕΧ επεσκέπασας εν θυμώ και απεδίωξας ημάς απέκτεινας και ουκ εφείσω 44 επεσκέπασας νεφέλην σεαυτώ ένεκεν προσευχής καμμύσαι με 45 και απωσθήναι έθηκας ημάς εν μέσω των λαών 46 ΑΙΝ διήνοιξαν εφ΄ ημάς στόμα αυτών πάντες οι εχθροί ημών 47 φόβος και θάμβος εγενήθη ημίν έπαρσις και συντριβή 48 αφέσεις υδάτων κατάξει ο οφθαλμός μου επί το σύντριμμα της θυγατρός του λαού μου 49 ΦΗ ο οφθαλμός μου κατεπόθη και ου σιγήσομαι του μη είναι έκνηψιν 50 έως ου διακύψη και είδη κύριος εξ ουρανού 51 ο οφθαλμός μου επιφυλλιεί επί την ψυχήν μου παρά πάσας θυγατέρας πόλεως 52 ΣΑΔΗ θηρεύοντες εθήρευσάν με ως στρουθίον οι εχθροί μου δωρεάν 53 εθανάτωσαν εν λάκκω ζωήν μου και επέθηκαν λίθον επ΄ εμοί 54 υπερεχύθη ύδωρ επί την κεφαλήν μου είπα απώσμαι 55 ΚΩΦ επεκαλεσάμην το όνομά σου κύριε εκ λάκκου κατωτάτου 56 φωνής μου ήκουσας μη κρύψης τα ωτά σου εις την δέησίν μου 57 εις την βοήθείαν μου ήγγισας εν ημέρα η επεκαλεσάμην σε είπάς μοι μη φόβου 58 ΡΗΣ εδίκασας κύριε τας δίκας της ψυχής μου ελυτρώσω την ζωήν μου 59 είδες κύριε τας ταραχάς μου έκρινας την κρίσιν μου 60 είδες πάσαν την εκδίκησιν αυτών και πάντας τους διαλογισμούς αυτών επ΄ εμοί 61 ΣΙΝ ήκουσας τον ονειδισμόν αυτών πάντας τους διαλογισμούς αυτών κατ΄ εμού 62 χείλη επανισταμένων μοι και μελέτας αυτών κατ΄ εμού όλην την ημέραν 63 καθέδραν αυτών και ανάστασιν αυτών επίβλεψον επί οφθαλμους αυτών 64 ΤΑΥ ανταποδώσεις αυτοίς ανταπόδομα κύριε κατά τα έργα των χειρών αυτών 65 αποδώσεις αυτοίς υπερασπισμόν καρδίας μου μόχθον 66 συ αυτούς καταδιώξεις εν οργή και εξαναλώσεις αυτούς υποκάτωθεν του ουρανού κύριε
Copyright information for ABPGRK