Luke 1

CHAPTER 1

To Theophilus

επειδήπερ πολλοί επεχείρησαν ανατάξασθαι διήγησιν περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων καθώς παρέδοσαν ημίν οι απ΄ αρχής αυτόπται και υπηρέται γενόμενοι του λόγου έδοξε κάμοι παρηκολουθηκότι άνωθεν πάσιν ακριβώς καθεξής σοι γράψαι κράτιστε Θεόφιλε ίνα επιγνώς περί ων κατηχήθης λόγων την ασφάλειαν

Zacharias and Elizabeth

εγένετο εν ταις ημέραις Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά και η γυνή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του θεού πορευόμενοι εν πάσαις ταις εντολαίς και δικαιώμασι του κυρίου άμεμπτοι και ουκ ην αυτοίς τέκνον καθότι η Ελισάβετ ην στείρα και αμφότεροι προβεβηκότες εν ταις ημέραις αυτών ήσαν εγένετο δε εν τω ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξει της εφημερίας αυτού έναντι του θεού κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσαι εισελθών εις τον ναόν του κυρίου 10 και παν το πλήθος του λαού ην προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος 11 ώφθη δε αυτώ άγγελος κυρίου εστώς εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος 12 και εταράχθη Ζαχαρίας ιδών και φόβος επέπεσεν επ΄ αυτόν 13 είπε δε προς αυτόν ο άγγελος μη φοβού Ζαχαρία διότι εισηκούσθη η δέησίς σου και η γυνή σου Ελισάβετ γεννήσει υιόν σοι και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην 14 και έσται χαρά σοι και αγαλλίασις και πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρήσονται 15 έσται γαρ μέγας ενώπιον του κυρίου και οίνον και σίκερα ου μη πίη και πνεύματος αγίου πλησθήσεται έτι εκ κοιλίας μητρός αυτού 16 και πολλούς των υιών Ισραήλ επιστρέψει επί κύριον τον θεόν αυτών 17 και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου επιστρέψαι καρδίας πατέρων επί τέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων ετοιμάσαι κυρίω λαόν κατεσκευασμένον 18 και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον κατά τι γνώσομαι τούτο εγώ γαρ ειμι πρεσβύτης και η γυνή μου προβεβηκυία εν ταις ημέραις αυτής 19 και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτώ εγώ ειμι Γαβριήλ ο παρεστηκώς ενώπιον του θεού και απεστάλην λαλήσαι προς σε και ευαγγελίσασθαί σοι ταύτα 20 και ιδού έση σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσαι άχρι ης ημέρας γένηται ταύτα ανθ ων ουκ επίστευσας τοις λόγοις μου οίτινες πληρωθήσονται εις τον καιρόν αυτών 21 και ην ο λαός προσδοκών τον Ζαχαρίαν και εθαύμαζον εν τω χρονίζειν αυτόν εν τω ναώ 22 εξελθών δε ουκ ηδύνατο λαλήσαι αυτοίς και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν τω ναώ και αυτός ην διανεύων αυτοίς και διέμενε κωφός 23 και εγένετο ως επλήσθησαν αι ημέραι της λειτουργίας αυτού απήλθεν εις τον οίκον αυτού 24 μετά δε ταύτας τας ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε λέγουσα ότι 25 ούτω μοι πεποίηκεν ο κύριος εν ημέραις αις επείδεν αφελείν το όνειδός μου εν ανθρώποις

An Angel Appears unto Mary

26 εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ υπό του θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέθ 27 προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί ω όνομα Ιωσήφ εξ οίκου Δαβίδ και το όνομα της παρθένου Μαριάμ 28 και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε χαίρε κεχαριτωμένη ο κύριος μετά σου ευλογημένη συ εν γυναιξίν 29 η δε ιδούσα διεταράχθη επί τω λόγω αυτού και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος 30 και είπεν ο άγγελος αυτή μη φοβού Μαριάμ εύρες γαρ χάριν παρά τω θεώ 31 και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν 32 ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται και δώσει αυτώ κύριος ο θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού 33 και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος 34 είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον πως έσται τούτο επεί άνδρα ου γινώσκω 35 και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον εκ σου άγιον κληθήσεται υιός θεού 36 και ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνειληφυία υιόν εν γήρει αυτής και ούτος μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στείρα 37 ότι ουκ αδυνατήσει παρά τω θεώ παν ρήμα 38 είπεν δε Μαριάμ ιδού η δούλη κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου και απήλθεν απ΄ αυτής ο άγγελος

Mary Visits Elizabeth

39 αναστάσα δε Μαριάμ εν ταις ημέραις ταύταις επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα 40 και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και ησπάσατο την Ελισάβετ 41 και εγένετο ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήσθη πνεύματος αγίου η Ελισάβετ 42 και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου 43 και πόθεν μοι τούτο ίνα έλθη η μήτηρ του κυρίου μου προς με 44 ιδου γαρ ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ώτά μου εσκίρτησε εν αγαλλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία μου 45 και μακαρία η πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά κυρίου

Mary Magnifies the Lord

46 και είπε Μαριάμ μεγαλύνει η ψυχή μου τον κύριον 47 και ηγαλλίασε το πνεύμά μου επί τω θεώ τω σωτήρί μου 48 ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού ιδού γαρ από του νυν μακαριούσί με πάσαι αι γενεαί 49 ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού 50 και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών τοις φοβουμένοις αυτόν 51 εποίησε κράτος εν βραχίονι αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανοία καρδίας αυτών 52 καθείλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς 53 πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλεν κενούς 54 αντελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού μνησθήναι ελέους 55 καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών τω Αβραάμ και τω σπέρματι αυτού εις τον αιώνα 56 έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ωσεί μήνας τρείς και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής

The Birth of John the Baptist

57 τη δε Ελισάβετ επλήσθη ο χρόνος του τεκείν αυτήν και εγέννησεν υιόν 58 και ήκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλυνε κύριος το έλεος αυτού μετ΄ αυτής και συνέχαιρον αυτή 59 και εγένετο εν τη ογδόη ημέρα ήλθον περιτεμείν το παιδίον και εκάλουν αυτό επί τω ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν 60 και αποκριθείσα η μήτηρ αυτού είπεν ουχί αλλά κληθήσεται Ιωάννης 61 και είπον προς αυτήν ότι ουδείς εστιν εν τη συγγενεία σου ος καλείται τω ονόματι τούτω 62 ενένευον δε τω πατρί αυτού το τι αν θέλοι καλείσθαι αυτόν 63 και αιτήσας πινακίδιον έγραψε λέγων Ιωάννης εστί το όνομα αυτού και εθαύμασαν πάντες 64 ανεώχθη δε το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλει ευλογών τον θεόν 65 και εγένετο επί πάντας φόβος τους περιοκούντας αυτούς και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διελαλείτο πάντα τα ρήματα ταύτα 66 και έθεντο πάντες οι ακούσαντες εν τη καρδία αυτών λέγοντες τι άρα το παιδίον τούτο έσται και χείρ κυρίου ην μετ΄ αυτού

The Prophecy of Zacharias

67 και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήσθη πνεύματος αγίου και προεφήτευσεν λέγων 68 ευλογητός κύριος ο θεός του Ισραήλ ότι επεσκέψατο και εποίησε λύτρωσιν τω λαώ αυτού 69 και ήγειρε κέρας σωτηρίας ημίν εν τω οίκω Δαβίδ του παιδός αυτού 70 καθώς ελάλησε διά στόματος των αγίων των απ΄ αιώνος προφητών αυτού 71 σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ χειρός πάντων των μισούντων ημάς 72 ποιήσαι έλεος μετά των πατέρων ημών και μνησθήναι διαθήκης αγίας αυτού 73 όρκον ον ώμοσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών του δούναι ημίν 74 αφόβως εκ χειρός των εχθρών ημών ρυσθέντας λατρεύειν αυτώ 75 εν οσιότητι και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής ημών 76 και συ παιδίον προφήτης υψίστου κληθήση προπορεύση γαρ προ προσώπου κυρίου ετοιμάσαι οδούς αυτού 77 του δούναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ αυτού εν αφέσει αμαρτιών αυτών 78 διά σπλάγχνα ελέους θεού ημών εν οις επεσκέψατο ημάς ανατολή εξ ύψους 79 επιφάναι τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις του κατευθύναι τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης 80 το δε παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο πνεύματι και ην εν ταις ερήμοις έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK