Luke 10

CHAPTER 10

The Mission of the Seventy

μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο κύριος και ετέρους εβδομήκοντα και απέστειλεν αυτούς ανά δύο προ προσώπου αυτού εις πάσαν πόλιν και τόπον ου έμελλεν αυτός έρχεσθαι έλεγεν ουν προς αυτούς ο μεν θερισμός πολύς οι δε εργάται ολίγοι δεήθητε ούν του κυρίου του θερισμού όπως εκβάλλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού υπάγετε ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως άρνας εν μέσω λύκων μη βαστάζετε βαλάντιον μη πήραν μηδέ υποδήματα και μηδένα κατά την οδόν ασπάσησθε εις ην δ΄ αν οικίαν εισέρχησθε πρώτον λέγετε ειρήνη τω οίκω τούτω και εάν η εκεί υιός ειρήνης επαναπαύσεται επ΄ αυτόν η ειρήνη υμών ει δε μήγε εφ΄ υμάς ανακάμψει εν αυτή δε τη οικία μένετε εσθίοντες και πίνοντες τα παρ΄ αυτών άξιος γαρ ο εργάτης του μισθού αυτού εστι μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν και εις δ΄ ην αν πόλιν εισέρχησθε και δέχωνται υμάς εσθίετε τα παρατιθέμενα υμίν και θεραπεύετε τους εν αυτή ασθενείς και λέγετε αυτοίς ήγγικεν εφ΄ υμάς η βασιλεία του θεού 10 εις ην δ΄ αν πόλιν εισέρχησθε και μη δέχωνται υμάς εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής είπατε 11 και τον κονιορτόν τον κολληθέντα ημίν από της πόλεως υμών απομασσόμεθα υμίν πλήν τούτο γινώσκετε ότι ήγγικεν εφ΄ υμάς η βασιλεία του θεού 12 λέγω δε υμίν ότι Σοδόμοις εν τη ημέρα εκείνη ανεκτότερον έσται η τη πόλει εκείνη

Woe to the Cities

13 ουαί σοι Χωραζίν ουαί σοι Βηθσαϊδά ότι ει εν Τύρω και Σιδώνι εγένοντο αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν υμίν πάλαι αν εν σάκκω και σποδώ καθήμεναι μετενόησαν 14 πλην Τύρω και Σιδώνι ανεκτότερον έσται εν τη κρίσει η υμίν 15 και συ Καπερναούμ η έως του ουρανού υψωθείσα έως άδου καταβιβασθήση 16 ο ακούων υμών εμού ακούει και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστείλαντά με 17 υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς λέγοντες κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τω ονόματί σου 18 είπε δε αυτοίς εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα 19 ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού και ουδέν υμάς ου μη αδικήσει 20 πλην εν τούτω μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υμίν υποτάσσεται χαίρετε δε ότι τα ονόματα υμών εγράφη εν τοις ουρανοίς 21 εν αυτή τη ώρα ηγαλλιάσατο τω πνεύματι ο Ιησούς και είπεν εξομολογούμαί σοι πάτερ κύριε του ουρανού και της γης ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίος ναι ο πατήρ ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου 22 και στραφείς προς τους μαθητάς είπε πάντα παρεδόθη μοι υπό του πατρός μου και ουδείς γινώσκει τις εστιν ο υιός ει μη ο πατήρ και τις εστιν ο πατήρ ει μη ο υιός και ω εάν βούληται ο υιός αποκαλύψαι 23 και στραφείς προς τους μαθητάς κατ΄ ιδίαν είπε μακάριοι οι οφθαλμοί οι βλέποντες α βλέπετε 24 λέγω γαρ υμίν ότι πολλοί προφήται και βασιλείς ηθέλησαν ιδείν α υμείς βλέπετε και ουκ είδον και ακούσαι α ακούετε και ουκ ήκουσαν

The Good Samaritan

25 και ιδού νομικός τις ανέστη εκπειράζων αυτόν και λέγων διδάσκαλε τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω 26 ο δε είπε προς αυτόν εν τω νόμω τι γέγραπται πως αναγινώσκεις 27 ο δε αποκριθείς είπεν αγαπήσεις κύριον τον θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως σεαυτόν 28 είπε δε αυτώ ορθώς απεκρίθης τούτο ποίει και ζήση 29 ο δε θέλων δικαιούν εαυτόν είπε προς τον Ιησούν και τις εστί μου πλησίον 30 υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν άνθρωπός τις κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και λησταίς περιέπεσεν οι και εκδύσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες ημιθανή τυγχάνοντα 31 κατά συγκυρίαν δε ιερεύς τις κατέβαινεν εν τη οδώ εκείνη και ιδών αυτόν αντιπαρήλθεν 32 ομοίως δε και Λευϊτης γενόμενος κατά τον τόπον ελθών και ιδών αντιπαρήλθε 33 Σαμαρείτης δε τις οδεύων ήλθε κατ΄ αυτόν και ιδών αυτόν εσπλαγχνίσθη 34 και προσελθών κετέδησε τα τραύματα αυτού επιχέων έλαιον και οίνον επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτήνος ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείον και επεμελήθη αυτού 35 και επί την αύριον εξελθών εκβαλών δύο δηνάρια έδωκε τω πανδοχεί και είπεν αυτώ επιμελήθητι αυτού και ο τι αν προσδαπανήσης εγώ εν τω επανέρχεσθαί με αποδώσω σοι 36 τις ούν τούτων των τριών δοκεί σοι πλησίον γεγονέναι του εμπεσόντος εις τους ληστάς 37 ο δε είπεν ο ποιήσας το έλεος μετ΄ αυτού είπεν ούν αυτώ ο Ιησούς πορεύου και συ ποίει ομοίως 38 εγένετο δε εν τω πορεύεσθαι αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά γυνή δε τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής 39 και τήδε ην αδελφή καλουμένη Μαρία η και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού ήκουε τον λόγον αυτού 40 η δε Μάρθα περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δε είπε κύριε ου μέλει σοι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονείν είπε ούν αυτή ίνα μοι συναντιλάβηται 41 αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς Μάρθα Μάρθα μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά 42 ενός δε εστι χρεία Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ΄ αυτής
Copyright information for ABPGRK