Luke 12

CHAPTER 12

Beware of the Hypocrisy of the Pharisees

1εν οις επισυναχθεισών των μυριάδων του όχλου ώστε καταπατείν αλλήλους ήρξατο λέγειν προς τους μαθητάς αυτού πρώτον προσέχετε εαυτοίς από της ζύμης των Φαρισαίων ήτις εστίν υπόκρισις 2ουδέν δε συγκεκαλυμμένον εστίν ο ουκ αποκαλυφθήσεται και κρυπτόν ο ου γνωσθήσεται 3ανθ ων όσα εν τη σκοτία είπατε εν τω φωτί ακουσθήσεται και ο προς το ους ελαλήσατε εν τοις ταμείοις κηρυχθήσεται επί των δωμάτων 4λέγω δε υμίν τοις φίλοις μου μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα και μετά ταύτα μη εχόντων περισσότερόν τι ποιήσαι 5υποδείξω δε υμίν τίνα φοβηθήτε φοβήθητε τον μετά το αποκτείναι εξουσίαν έχοντα εμβαλείν εις την γέενναν ναι λέγω υμίν τούτον φοβήθητε 6ουχί πέντε στρουθία πωλείται ασσαρίων δύο και εν εξ αυτών ουκ έστιν επιλελησμένον ενώπιον του θεού 7αλλά και αι τρίχες της κεφαλής υμών πάσαι ηρίθμηνται μη ούν φοβείσθε πολλών στρουθίων διαφέρετε υμεις 8λέγω δε υμίν πας ος αν ομολογήση εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων και ο υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτώ έμπροσθεν των αγγελών του θεού 9ο δε αρνησάμενός με ενώπιον των ανθρώπων απαρνηθήσεται ενώπιον των αγγέλων του θεού 10και πας ος ερεί λόγον εις τον υιόν του ανθρώπου αφεθήσεται αυτώ τω δε εις το άγιον πνεύμα βλασφημήσαντι ουκ αφεθήσεται 11όταν δε προσφέρωσιν υμάς επί τας συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας μη μεριμνάτε πως η τι απολογήσησθε η τι είπητε 12το γαρ άγιον πνεύμα διδάξει υμάς εν αυτη τη ώρα α δει ειπείν

The Parable of the Rich Man

13είπε δε τις αυτώ εκ του όχλου διδάσκαλε είπε τω αδελφώ μου μερίσασθαι μετ΄ εμού την κληρονομίαν 14ο δε είπεν αυτώ άνθρωπε τις με κατέστησε δικαστήν η μεριστήν εφ΄ υμάς 15είπε δε προς αυτούς οράτε και φυλάσσεσθε από της πλεονεξίας ότι ουκ εν τω περισσεύειν τινί η ζωή αυτού εστιν εκ των υπαρχόντων αυτού 16είπε δε παραβολήν προς αυτούς λέγων ανθρώπου τινός πλουσίου ευφόρησεν η χώρα 17και διελογιζετο εν εαυτώ λέγων τι ποιήσω ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου 18και είπεν τούτο ποιήσω καθελώ μου τας αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γενήματά μου και τα αγαθά μου 19και ερώ τη ψυχή μου ψυχή έχεις πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά αναπαύου φάγε πίε ευφραίνου 20είπεν δε αυτώ ο θεός άφρων ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου α δε ητοίμασας τίνι έσται 21ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ και μη εις θεόν πλουτών

Be Not Anxious

22είπε δε προς τους μαθητάς αυτού διά τούτο υμίν λέγω μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγητε μηδέ τω σώματι τι ενδύσησθε 23η ψυχή πλείόν εστι της τροφής και το σώμα του ενδύματος 24κατανοήσατε τους κόρακας ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν οις ουκ έστι ταμείον ουδέ αποθήκη και ο θεός τρέφει αυτούς πόσω μάλλον υμείς διαφέρετε των πετεινών 25τις δε εξ υμών μεριμνών δύναται προσθείναι επί την ηλικίαν αυτού πήχυν ένα 26ει ούν ούτε ελάχιστον δύνασθε τι περί των λοιπών μεριμνάτε 27κατανοήσατε τα κρίνα πως αυξάνει ου κοπιά ουδέ νήθει λέγω δε υμίν ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλετο ως εν τούτων 28ει δε τον χόρτον εν τω αγρώ σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλλόμενον ο θεός ούτως αμφιέννυσι πόσω μάλλον υμάς ολιγόπιστοι 29και υμείς μη ζητείτε τι φάγητε η τι πίητε και μη μετεωρίζεσθε 30ταυτα γαρ πάντα τα έθνη του κόσμου επιζητεί υμών δε ο πατήρ οίδεν ότι χρήζετε τούτων 31πλην ζητείτε την βασιλείαν του θεού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν 32μη φοβού το μικρόν ποίμνιον ότι ευδόκησεν ο πατήρ υμών δούναι υμίν την βασιλείαν 33πωλήσατε τα υπάρχοντα υμών και δότε ελεημοσύνην ποιήσατε εαυτοίς βαλάντια μη παλαιούμενα θησαυρόν ανέκλειπτον εν τοις ουρανοίς όπου κλέπτης ουκ εγγίζει ουδέ σης διαφθείρει 34όπου γαρ εστιν ο θησαυρός υμών εκεί και η καρδία υμών έσται 35έστωσαν υμών αι οσφύες περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι 36και υμείς όμοιοι ανθρώποις προσδεχομένοις τον κυριον εαυτών πότε αναλύσει εκ των γάμων ίνα ελθόντας και κρούσαντος ευθέως ανοίξωσιν αυτώ 37μακάριοι οι δούλοι εκείνοι ους ελθών ο κύριος ευρήσει γρηγορούντας αμήν λέγω υμίν ότι περιζώσεται και ανακλινεί αυτούς και παρελθών διακονήσει αυτοίς 38και εάν έλθη εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθη και εύρη ούτως μακάριοί εισιν οι δούλοι εκείνοι 39τούτο δε γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία ώρα ο κλέπτης έρχεται εγρηγόρησεν αν και ουκ αν αφήκε διορυγήναι τον οίκον αυτού 40και υμείς ούν γίνεσθε έτοιμοι ότι η ώρα ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται

The Parable of the Manager

41είπε δε αυτώ ο Πέτρος κύριε προς ημάς την παραβολήν ταύτην λέγεις η και προς πάντας 42είπε δε ο κύριος τις άρα εστίν ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος ον καταστήσει ο κύριος επί της θεραπείας αυτού του διδόναι εν καιρώ το σιτομέτριον 43μακάριος ο δούλος εκείνος ον ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ποιούντα ούτως 44αληθώς λέγω υμίν ότι επί πάσι τοις υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν 45εαν δε είπη ο δούλος εκείνος εν τη καρδία αυτού χρονίζει ο κύριός μου έρχεσθαι και άρξηται τύπτειν τους παίδας και τας παιδίσκας εσθίειν τε και πίνειν και μεθύσκεσθαι 46ήξει ο κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα η ου προσδοκά και εν ώρα η ου γινώσκει και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των απίστων θήσει 47εκείνος δε ο δούλος ο γνούς το θέλημα του κυρίου εαυτού και μη ετοιμάσας μηδέ ποιήσας προς το θέλημα αυτού δαρήσεται πολλάς 48ο δε μη γνούς ποιήσας δε άξια πληγών δαρήσεται ολίγας παντί δε ω εδόθη πολύ πολύ ζητηθήσεται παρ΄ αυτού και ω παρέθεντο πολύ περισσότερον αιτήσουσιν αυτόν 49πυρ ήλθον βαλείν εις την γην και τι θέλω ει ήδη ανήφθη 50βάπτισμα δε έχω βαπτισθήναι και πως συνέχομαι έως ου τελεσθή 51δοκείτε ότι ειρήνην παρεγενόμην δούναι εν τη γη ουχί λέγω υμίν αλλ΄ η διαμερισμόν 52έσονται γαρ από του νυν πέντε εν οίκω ενί διαμεμερισμένοι τρείς επί δυσί και δύο επί τρισί 53διαμερισθήσεται πατήρ εφ΄ υιώ και υιός επί πατρί μήτηρ επί θυγατρί και θυγάτηρ επί μητρί πενθερά επί την νύμφην αυτής και νύμφη επί την πενθεράν αυτης 54έλεγε δε και τοις όχλοις όταν ίδητε την νεφέλην ανατέλλουσαν από δυσμών ευθέως λέγετε όμβρος έρχεται και γίνεται ούτω 55και όταν νότον πνέοντα λέγετε ότι καύσων έσται και γίνεται 56υποκριταί το πρόσωπον του ουρανού και της γης οίδατε δοκιμάζειν τον δε καιρόν τούτον πως ου δοκιμάζετε 57τι δε και αφ΄ εαυτών ου κρίνετε το δίκαιον 58ως γαρ υπάγεις μετά του αντιδίκου σου επ΄ άρχοντα εν τη οδώ δος εργασίαν απηλλάχθαι απ΄ αυτού μήποτε κατασύρη σε προς τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώ τω πράκτορι και ο πράκτωρ σε βάλλη εις φυλακήν 59λέγω σοι ου μη εξέλθης εκείθεν έως ου και το έσχατον λεπτόν αποδώς
Copyright information for ABPGRK