Luke 13

CHAPTER 13

Repent or Perish

παρήσαν δε τινες εν αυτώ τω καιρώ απαγγέλλοντες αυτώ περί των Γαλιλαίων ων το αίμα Πιλάτος έμιξε μετά των θυσιών αυτών και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς δοκείτε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι αμαρτωλοί παρά πάντας τους Γαλιλαίους εγένοντο ότι τοιαύτα πεπόνθασιν ουχί λέγω υμίν αλλ΄ εάν μη μετανοήτε πάντες ωσαύτως απολείσθε η εκείνοι οι δέκα και οκτώ εφ΄ ους έπεσεν ο πύργος εν τω Σιλωάμ και απέκτεινεν αυτούς δοκείτε ότι ούτοι οφειλέται εγένοντο παρά πάντας ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ ουχί λέγω υμίν αλλ΄ εάν μη μετανοήτε πάντες ομοίως απολείσθε

The Parable of the Fig-tree

έλεγε δε ταύτην την παραβολήν συκήν είχέ τις εν τω αμπελώνι αυτού πεφυτευμένην και ήλθε καρπόν ζητών εν αυτή και ουχ εύρεν είπε δε προς τον αμπελουργόν ιδού τρία έτη έρχομαι ζητών καρπόν εν τη συκή ταύτη και ουχ ευρίσκω έκκοψον αυτήν ινατί και την γην καταργεί ο δε αποκριθείς λέγει αυτώ κύριε άφες αυτήν και τούτο το έτος έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρία καν μεν ποιήση καρπόν ει δε μήγε εις το μέλλον εκκόψεις αυτήν

Jesus Heals the Feeble Woman

10 ην δε διδάσκων εν μιά των συναγωγών εν τοις σάββασι 11 και ιδού γυνή ην πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ και ην συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψαι εις το παντελές 12 ιδών δε αυτήν ο Ιησούς προσεφώνησε και είπεν αυτή γύναι απολέλυσαι της ασθενείας σου 13 και έπεθηκεν αυτή τας χείρας και παραχρήμα ανωρθώθη και εδόξαζε τον θεόν 14 αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος αγανακτών ότι τω σαββάτω εθεράπευσεν ο Ιησούς έλεγεν τω όχλω εξ ημέραι εισίν εν αις δει εργάζεσθαι εν ταύταις ούν ερχόμενοι θεραπεύεσθε και μη τη ημέρα του σαββάτου 15 απεκρίθη ούν αυτώ ο κύριος και είπεν υποκριταί έκαστος υμών τω σαββάτω ου λύει τον βουν αυτού η τον όνον από της φάτνης και απαγαγών ποτίζει 16 ταύτην δε θυγατέρα Αβραάμ ούσαν ην έδησεν ο σατανάς ιδού δέκα και οκτώ έτη ουκ έδει λυθήναι από του δεσμού τούτου τη ημέρα του σαββάτου 17 και ταύτα λέγοντας αυτού κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτώ και πας ο όχλος έχαιρεν επί πάσι τοις ενδόξοις τοις γινομένοις υπ΄ αυτού

The Parable of the Mustard Seed

18 έλεγε δε τίνι ομοία εστίν η βασιλεία του θεού και τίνι ομοιώσω αυτήν 19 ομοία εστί κόκκω σινάπεως ον λαβών άνθρωπος έβαλεν εις κήπον εαυτού και ηύξησε και εγένετο εις δένδρον μέγα και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσεν εν τοις κλάδοις αυτού 20 και πάλιν είπε τίνι ομοιώσω την βασιλείαν του θεού 21 ομοία εστί ζύμη ην λαβούσα γυνή έκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία έως ου εζυμώθη όλον 22 και διεπορεύετο κατά πόλεις και κώμας διδάσκων και πορείαν ποιούμενος εις Ιερουσαλήμ

Enter by the Narrow Gate

23 είπε δε τις αυτώ κύριε ει ολίγοι οι σωζόμενοι ο δε είπε προς αυτούς 24 αγωνίζεσθε εισελθείν διά την στενής πύλης ότι πολλοί λέγω υμίν ζητήσουσιν εισελθείν και ουκ ισχύσουσιν 25 αφ΄ ου αν εγερθή ο οικοδεσπότης και αποκλείση την θύραν και άρξησθε έξω εστάναι και κρούειν την θύραν λέγοντες κύριε κύριε άνοιξον ημίν και αποκριθείς ερεί υμίν ουκ οίδα υμάς πόθεν εστέ 26 τότε άρξεσθε λέγειν εφάγομεν ενώπιόν σου και επίομεν και εν ταις πλατείαις ημών εδίδαξας 27 και ερεί λέγω υμίν ουκ οίδα υμάς πόθεν εστέ απόστητε απ΄ εμού πάντες οι εργάται της αδικίας 28 εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων όταν όψησθε Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντας τους προφήτας εν τη βασιλεία του θεού υμάς δε εκβαλλομένους έξω 29 και ήξουσιν από ανατολών και δυσμών και βορρά και νότου και ανακλιθήσονται εν τη βασιλεία του θεού 30 και ιδού εισίν έσχατοι οι έσονται πρώτοι και εισί πρώτοι οι έσονται έσχατοι 31 εν αυτή τη ημέρα προσήλθόν τινες Φαρισαίοι λέγοντες αυτώ έξελθε και πορεύου εντεύθεν ότι Ηρώδης θέλει σε αποκτείναι 32 και είπεν αυτοίς πορευθέντες είπατε τη αλώπεκι ταύτη ιδού εκβάλλω δαιμόνια και ιάσεις επιτελώ σήμερον και αύριον και τη τρίτη τελειούμαι 33 πλήν δει με σήμερον και αύριον και τη εχομένη πορεύεσθαι ότι ουκ ενδέχεται προφήτην απολέσθαι έξω Ιερουσαλήμ

Jesus Laments Over Jerusalem

34 Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ η αποκτενούσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν ποσάκις ηθέλησα επισυνάξαι τα τέκνα σου ον τρόπον όρνις την εαυτής νοσσιάν υπό τας πτέρυγας και ουκ ηθελήσατε 35 ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος λέγω δε υμίν ότι ου μη με ίδητε έως αν ήξη ότε είπητε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι κυρίου
Copyright information for ABPGRK