Luke 16

CHAPTER 16

The Parable of the Unrighteous Manager

έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού άνθρωπός τις ην πλούσιος ος είχεν οικονόμον και ούτος διεβλήθη αυτώ ως διασκορπίζων τα υπάρχοντα αυτού και φωνήσας αυτόν είπεν αυτώ τι τούτο ακούω περί σου απόδος τον λόγον της οικονομίας σου ου γαρ δυνήση έτι οικονομείν είπε δε εν εαυτώ ο οικονόμος τι ποιήσω ότι ο κύριός μου αφαιρείται την οικονομίαν απ΄ εμού σκάπτειν ουκ ισχύω επαιτείν αισχύνομαι έγνων τι ποιήσω ίνα όταν μετασταθώ της οικονομίας δέξωνταί με εις τους οίκους αυτών και προσκαλεσάμενος ένα έκαστον των χρεωφειλετών του κυρίου εαυτού έλεγε τω πρώτω πόσον οφείλεις τω κυρίω μου ο δε είπεν εκατόν βάτους ελαίου και είπεν αυτώ δέξαι σου το γράμμα και καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα έπειτα ετέρω είπεν συ δε πόσον οφείλεις ο δε είπεν εκατόν κόρους σίτου και λέγει αυτώ δέξαι σου το γράμμα και γράψον ογδοήκοντα και επήνεσεν ο κύριος τον οικονόμον της αδικίας ότι φρονίμως εποίησεν ότι οι υιοί του αιώνος τούτου φρονιμώτεροι υπέρ τους υιούς του φωτός εις την γενεάν την εαυτών εισι καγώ υμίν λέγω ποιήσατε εαυτοίς φίλους εκ του μαμωνά της αδίκιας ίνα όταν εκλείπητε δέξωνται υμάς εις τας αιωνίους σκηνάς 10 ο πιστός εν ελαχίστω και εν πολλώ πιστός εστι και ο εν ελαχίστω άδικος και εν πολλώ άδικός εστιν 11 ει ούν εν τω αδίκω μαμωνά πιστοί ουκ εγένεσθε το αληθινόν τις υμίν πιστεύσει 12 και ει εν τω αλλοτρίω πιστοί ουκ εγένεσθε το υμέτερον τις υμίν δώσει 13 ουδείς οικέτης δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν η γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει η ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει ου δύνασθε θεώ δουλεύειν και μαμωνά 14 ήκουον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φιλάργυροι υπάρχοντες και εξεμυκτήριζον αυτόν 15 και είπεν αυτοίς υμείς εστε οι δικαιούντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων ο δε θεός γινώσκει τας καρδίας υμών ότι το εν ανθρώποις υψηλόν βδέλυγμα ενώπιον του θεού εστιν 16 ο νόμος και οι προφήται έως Ιωάννου από τότε η βασιλεία του θεού ευαγγελίζεται και πας εις αυτήν βιάζεται 17 ευκοπώτερον δε εστι τον ουρανόν και την γην παρελθείν η του νόμου μίαν κεραίαν πεσείν 18 πας ο απολύων την γυναίκα αυτού και γαμών ετέραν μοιχεύει και πας ο απολελυμένην από ανδρός γαμών μοιχεύει

The Rich Man and Lazarus

19 άνθρωπος δε τις ην πλούσιος και ενεδιδύσκετο πορφύραν και βύσσον ευφραινόμενος καθ ημέραν λαμπρώς 20 πτωχός δε τις ην ονόματι Λάζαρος ος εβέβλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκωμένος 21 και επιθυμών χορτασθήναι από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης του πλουσίου αλλά και οι κύνες ερχόμενοι απέλειχον τα έλκη αυτού 22 εγένετο δε αποθανείν τον πτωχόν και απενεχθήναι αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη 23 και εν τω άδη επάρας τους οφθαλμούς αυτού υπάρχων εν βασάνοις ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν τοις κόλποις αυτού 24 και αυτός φωνήσας είπε πάτερ Αβραάμ ελέησόν με και πέμψον Λάζαρον ίνα βάψη το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύχη την γλώσσάν μου ότι οδυνώμαι εν τη φλογί ταύτη 25 είπεν δε Αβραάμ τέκνον μνήσθητι ότι απέλαβες συ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά νυν δε οδε παρακαλείται συ δε οδυνάσαι 26 και επί πάσι τούτοις μεταξύ ημών και υμών χάσμα μέγα εστήρικται όπως οι θέλοντες διαβήναι ένθεν προς υμάς μη δύνωνται μηδέ οι εκείθεν προς ημάς διαπερώσιν 27 είπε δε ερωτώ ούν σε πάτερ ίνα πέμψης αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου 28 έχω γαρ πέντε αδελφούς όπως διαμαρτύρηται αυτοίς ίνα μη και αυτοί έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου 29 λέγει αυτώ Αβραάμ έχουσι Μωσέα και τους προφήτας ακουσάτωσαν αυτών 30 ο δε είπεν ουχί πάτερ Αβραάμ αλλ΄ εάν τις από νεκρών πορευθή προς αυτούς μετανοήσουσιν 31 είπε δε αυτώ ει Μωσέως και των προφητών ουκ ακούουσιν ουδέ εάν τις εκ νεκρών αναστή πεισθήσονται
Copyright information for ABPGRK