Luke 17

CHAPTER 17

Jesus Teaches on Forgiveness and Obstacles

είπε δε προς τους μαθητάς ανένδεκτόν εστι του μη ελθείν τα σκάνδαλα ουαί δε δι΄ ου έρχεται λυσιτελεί αυτώ ει μύλος ονικός περίκειται περί τον τράχηλον αυτού και έρριπται εις την θάλασσαν η ίνα σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων προσέχετε εαυτοίς εάν δε αμάρτη εις σε ο αδελφός σου επιτίμησον αυτώ και εάν μετανοήση άφες αυτώ και εάν επτάκις της ημέρας αμάρτη εις σε και επτάκις της ημέρας επιστρέψη λέγων μετανοώ αφήσεις αυτώ

Jesus Teaches on Belief

και είπον οι απόστολοι τω κυρίω πρόσθες ημίν πίστιν είπε δε ο κύριος ει έχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως ελέγετε αν τη συκαμίνω ταύτη εκριζώθητι και φυτεύθητι εν τη θαλάσση και υπήκουσεν αν υμίν τις δε εξ υμών δούλον έχων αροτριώντα η ποιμαίνοντα ος εισελθόντι εκ του αγρού ερεί ευθέως παρελθών ανάπεσε αλλ΄ ουχί ερεί αυτώ ετοίμασον τι δειπνήσω και περιζωσάμενος διακόνει μοι έως φάγω και πίω και μετά ταύτα φάγεσαι και πίεσαι συ μη χάριν έχει τω δούλω εκείνω ότι εποίησε τα διαταχθέντα αυτώ ου δοκώ 10 ούτω και υμείς όταν ποιήσητε πάντα τα διαταχθέντα υμίν λέγετε ότι δούλοι αχρείοί εσμεν ότι ο ωφείλομεν ποιήσαι πεποιήκαμεν

Jesus heals the Ten Lepers

11 και εγένετο εν τω πορεύεσθαι αυτόν εις Ιερουσαλήμ και αυτός διήρχετο διά μέσου Σαμαρείας και Γαλιλαίας 12 και εισερχομένου αυτού εις τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες οι έστησαν πόρρωθεν 13 και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς 14 και ιδών είπεν αυτοίς πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς τοις ιερεύσι και εγένετο εν τω υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησαν 15 εις δε εξ αυτών ιδών ότι ιάθη υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον θεόν 16 και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτώ και αυτός ην Σαμαρείτης 17 αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν οι δε εννέα που 18 ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τω θεώ ει μη ο αλλογενής ούτος 19 και είπεν αυτώ αναστάς πορεύου η πίστις σου σέσωκέ σε

The Day of the Son of Man

20 επερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η βασιλεία του θεού απεκρίθη αυτοίς και είπεν ουκ έρχεται η βασιλεία του θεού μετά παρατηρήσεως 21 ουδέ ερούσιν ιδού ώδε η ιδού εκεί ιδού γαρ η βασιλεία του θεού εντός υμών εστίν 22 είπε δε προς τους μαθητάς ελεύσονται ημέραι ότε επιθυμήσετε μίαν των ημερών του υιού του ανθρώπου ιδείν και ουκ όψεσθε 23 και ερούσιν υμίν ιδού ώδε η ιδού εκεί μη απέλθητε μηδέ διώξητε 24 ώσπερ γαρ η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ΄ ουρανόν εις την υπ΄ ουρανόν λάμπει ούτως έσται και ο υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού 25 πρώτον δε δει αυτόν πολλά παθείν και αποδοκιμασθήναι από της γενεάς ταύτης 26 και καθώς εγένετο εν ταις ημέραις Νώε ούτως έσται και εν ταις ημέραις του υιού του ανθρώπου 27 ήσθιον έπινον εγάμουν εξεγαμίζοντο άχρι ης ημέρας εισήλθε Νώε εις την κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας 28 ομοίως και ως εγένετο εν ταις ημέραις Λωτ ήσθιον έπινον ηγόραζον επώλουν εφύτευον ωκοδόμουν 29 η δε ημέρα εξήλθε Λωτ από Σοδόμων έβρεξε πυρ και θείον απ΄ ουρανού και απώλεσεν άπαντας 30 κατά ταύτα έσται η ημέρα ο υιός του ανθρώπου αποκαλύπτεται 31 εν εκείνη τη ημέρα ος έσται επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία μη καταβάτω άραι αυτά και ο εν τω αγρώ ομοίως μη επιστρεψάτω εις τα οπίσω 32 μνημονεύετε της γυναικός Λωτ 33 ος εάν ζητήση την ψυχήν αυτού σώσαι απολέσει αυτήν και ος εάν απολέση αυτήν ζωογονήσει αυτήν 34 λέγω υμίν ταύτη τη νυκτί έσονται δύο επί κλίνης μιάς ο εις παραληφθήσεται και ο έτερος αφεθήσεται 35 δύο έσονται αλήθουσαι επί το αυτό μία παραληφθήσεται και η ετέρα αφεθήσεται 36 δύο έσονται εν τω αγρώ ο εις παραληφθήσεται και ο έτερος αφεθήσεται 37 και αποκριθέντες λέγουσιν αυτώ που κύριε ο δε είπεν αυτοίς όπου το σώμα εκεί συναχθήσονται οι αετοί
Copyright information for ABPGRK