Luke 19

CHAPTER 19

Jesus and Zacchaeus

και εισελθών διήρχετο την Ιεριχώ και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος και αυτός ην αρχιτελώνης και ούτος ην πλούσιος και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τις εστι και ουκ ηδύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός ην και προδραμών έμπροσθεν ανέβη επί συκομωραίαν ίνα ίδη αυτόν ότι δι΄ εκείνης έμελλε διέρχεσθαι και ως ήλθεν επί τον τόπον αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν Ζακχαίε σπεύσας κατάβηθι σήμερον γαρ εν τω οίκω σου δει με μείναι και σπεύσας κατέβη και υπεδέξατο αυτόν χαίρων και ιδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλώ ανδρί εισήλθε καταλύσαι σταθείς δε Ζακχαίος είπε προς τον κύριον ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου κύριε δίδωμι τοις πτωχοίς και ει τινός τι εσυκοφάντησα αποδίδωμι τετραπλούν είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία τω οίκω τούτω εγένετο καθότι και αυτός υιός Αβραάμ εστιν 10 ήλθε γαρ ο υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός

The Parable of the Minas

11 ακουόντων δε αυτών ταύτα προσθείς είπεν παραβολήν διά το εγγύς αυτόν είναι Ιερουσαλήμ και δοκείν αυτούς ότι παραχρήμα μέλλει η βασιλεία του θεού αναφαίνεσθαι 12 είπεν ούν άνθρωπός τις ευγενής επορεύθη εις χώραν μακράν λαβείν εαυτώ βασιλείαν και υποστρέψαι 13 καλέσας δε δέκα δούλους εαυτού έδωκεν αυτοίς δέκα μνας και είπε προς αυτούς πραγματεύσασθε έως έρχομαι 14 οι δε πολίται αυτού εμίσουν αυτόν και απέστειλαν πρεσβείαν οπίσω αυτού λέγοντες ου θέλομεν τούτον βασιλεύσαι εφ΄ ημάς 15 και εγένετο εν τω επανελθείν αυτόν λαβόντα την βασιλείαν και είπε φωνηθήναι αυτώ τους δούλους τούτους οις έδωκε το αργύριον ίνα γνω τις τι διεπραγματεύσατο 16 παρεγένετο δε ο πρώτος λέγων κύριε η μνα σου προσειργάσατο δέκα μνας 17 και είπεν αυτώ ευ αγαθέ δούλε ότι εν ελαχίστω πιστός εγένου ίσθι εξουσίαν έχων επάνω δέκα πόλεων 18 και ήλθεν ο δεύτερος λέγων κύριε η μνα σου εποίησε πέντε μνας 19 είπε δε και τούτω και συ γίνου επάνω πέντε πόλεων 20 και έτερος ήλθε λέγων κύριε ιδού η μνα σου ην είχον αποκειμένην εν σουδαρίω 21 εφοβούμην γαρ σε ότι άνθρωπος αυστηρός ει αίρεις ο ουκ έθηκας και θερίζεις ο ουκ έσπειρας 22 λέγει δε αυτώ εκ του στόματός σου κρινώ σε πονηρέ δούλε ήδεις ότι εγώ άνθρωπος αυστηρός ειμι αίρων ο ουκ έθηκα και θερίζων ο ουκ έσπειρα 23 και διά τι ουκ έδωκας το αργύριόν μου επί την τράπεζαν και εγώ ελθών συν τόκω αν έπραξα αυτό 24 και τοις παρεστώσιν είπεν άρατε απ΄ αυτού την μναν και δότε τω τας δέκα μνας έχοντι 25 και είπον αυτώ κύριε έχει δέκα μνας 26 λέγω γαρ υμίν ότι παντί τω έχοντι δοθήσεται από δε του μη έχοντος και ο έχει αρθήσεται απ΄ αυτού 27 πλην τους εχθρούς μου εκείνους τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ΄ αυτούς αγάγετε ώδε και κατασφάξατε έμπροσθέν μου

Jesus Enters Jerusalem

28 και ειπών ταύτα επορεύετο έμπροσθεν αναβαίνων εις Ιεροσόλυμα 29 και εγένετο ως ήγγισεν εις Βηθσφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον ελαιών απέστειλε δύο των μαθητών αυτού 30 ειπών υπάγετε εις την κατέναντι κώμην εν η εισπορευόμενοι ευρήσετε πώλον δεδεμένον εφ΄ ον ουδείς πώποτε ανθρώπων εκάθισε λύσαντες αυτόν αγάγετε 31 και εάν τις υμάς ερωτά διά τι λύετε ούτως ερείτε αυτώ ότι ο κύριος αυτού χρείαν έχει 32 απελθόντες δε οι απεσταλμένοι εύρον καθώς είπεν αυτοίς 33 λυόντων δε αυτών τον πώλον είπον οι κύριοι αυτού προς αυτούς τι λύετε τον πώλον 34 οι δε είπον ο κύριος αυτού χρείαν έχει 35 και ήγαγον αυτόν προς τον Ιησούν και επιρρίψαντες εαυτών τα ιμάτια επί τον πώλον επεβίβασαν τον Ιησούν 36 πορευομένου δε αυτού υπεστρώννυον τα ιμάτια αυτών εν τη οδώ 37 εγγίζοντος δε αυτού ήδη προς τη καταβάσει του όρους των ελαιών ήρξαντο άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες αίνειν τον θεόν φωνή μεγάλη περί πασών ων είδον δυνάμεων 38 λέγοντες ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι κυρίου ειρήνη εν ουρανώ και δόξα εν υψίστοις 39 και τινες των Φαρισαίων από του όχλου είπον προς αυτόν διδάσκαλε επιτίμησον τοις μαθηταίς σου 40 και αποκριθείς είπεν αυτοίς λέγω υμίν ότι εάν ούτοι σιωπήσωσιν οι λίθοι κεκράξονται

Jesus Weeps Over Jerusalem

41 και ως ήγγισεν ιδών την πόλιν έκλαυσεν επ΄ αυτή 42 λέγων ότι ει έγνως και συ και γε εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνην σου νυν δε εκρύβη από οφθαλμών σου 43 ότι ήξουσιν ημέραι επί σε και περιβαλούσιν οι εχθροί σου χάρακά σοι και περικυκλώσουσί σε και συνέξουσί σε πάντοθεν 44 και εδαφιούσί σε και τα τέκνα σου εν σοι και ουκ αφήσουσιν εν σοι λίθον επί λίθω ανθ΄ ων ουκ έγνως τον καιρόν της επισκοπής σου 45 και εισελθών εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας εν αυτώ και αγοράζοντας 46 λέγων αυτοίς γέγραπται ο οίκός μου οίκος προσευχής εστίν υμείς δε αυτόν εποιήσατε σπήλαιον ληστών 47 και ην διδάσκων το καθ΄ ημέραν εν τω ιερώ οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς εζήτουν αυτόν απολέσαι και οι πρώτοι του λαού 48 και ουχ εύρισκον το τι ποιήσωσιν ο λαός γαρ άπας εξεκρέματο αυτού ακούων
Copyright information for ABPGRK