Luke 19

CHAPTER 19

Jesus and Zacchaeus

1και εισελθών διήρχετο την Ιεριχώ 2και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος και αυτός ην αρχιτελώνης και ούτος ην πλούσιος 3και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τις εστι και ουκ ηδύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός ην 4και προδραμών έμπροσθεν ανέβη επί συκομωραίαν ίνα ίδη αυτόν ότι δι΄ εκείνης έμελλε διέρχεσθαι 5και ως ήλθεν επί τον τόπον αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν Ζακχαίε σπεύσας κατάβηθι σήμερον γαρ εν τω οίκω σου δει με μείναι 6και σπεύσας κατέβη και υπεδέξατο αυτόν χαίρων 7και ιδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλώ ανδρί εισήλθε καταλύσαι 8σταθείς δε Ζακχαίος είπε προς τον κύριον ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου κύριε δίδωμι τοις πτωχοίς και ει τινός τι εσυκοφάντησα αποδίδωμι τετραπλούν 9είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία τω οίκω τούτω εγένετο καθότι και αυτός υιός Αβραάμ εστιν 10ήλθε γαρ ο υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός

The Parable of the Minas

11ακουόντων δε αυτών ταύτα προσθείς είπεν παραβολήν διά το εγγύς αυτόν είναι Ιερουσαλήμ και δοκείν αυτούς ότι παραχρήμα μέλλει η βασιλεία του θεού αναφαίνεσθαι 12είπεν ούν άνθρωπός τις ευγενής επορεύθη εις χώραν μακράν λαβείν εαυτώ βασιλείαν και υποστρέψαι 13καλέσας δε δέκα δούλους εαυτού έδωκεν αυτοίς δέκα μνας και είπε προς αυτούς πραγματεύσασθε έως έρχομαι 14οι δε πολίται αυτού εμίσουν αυτόν και απέστειλαν πρεσβείαν οπίσω αυτού λέγοντες ου θέλομεν τούτον βασιλεύσαι εφ΄ ημάς 15και εγένετο εν τω επανελθείν αυτόν λαβόντα την βασιλείαν και είπε φωνηθήναι αυτώ τους δούλους τούτους οις έδωκε το αργύριον ίνα γνω τις τι διεπραγματεύσατο 16παρεγένετο δε ο πρώτος λέγων κύριε η μνα σου προσειργάσατο δέκα μνας 17και είπεν αυτώ ευ αγαθέ δούλε ότι εν ελαχίστω πιστός εγένου ίσθι εξουσίαν έχων επάνω δέκα πόλεων 18και ήλθεν ο δεύτερος λέγων κύριε η μνα σου εποίησε πέντε μνας 19είπε δε και τούτω και συ γίνου επάνω πέντε πόλεων 20και έτερος ήλθε λέγων κύριε ιδού η μνα σου ην είχον αποκειμένην εν σουδαρίω 21εφοβούμην γαρ σε ότι άνθρωπος αυστηρός ει αίρεις ο ουκ έθηκας και θερίζεις ο ουκ έσπειρας 22λέγει δε αυτώ εκ του στόματός σου κρινώ σε πονηρέ δούλε ήδεις ότι εγώ άνθρωπος αυστηρός ειμι αίρων ο ουκ έθηκα και θερίζων ο ουκ έσπειρα 23και διά τι ουκ έδωκας το αργύριόν μου επί την τράπεζαν και εγώ ελθών συν τόκω αν έπραξα αυτό 24και τοις παρεστώσιν είπεν άρατε απ΄ αυτού την μναν και δότε τω τας δέκα μνας έχοντι 25και είπον αυτώ κύριε έχει δέκα μνας 26λέγω γαρ υμίν ότι παντί τω έχοντι δοθήσεται από δε του μη έχοντος και ο έχει αρθήσεται απ΄ αυτού 27πλην τους εχθρούς μου εκείνους τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ΄ αυτούς αγάγετε ώδε και κατασφάξατε έμπροσθέν μου

Jesus Enters Jerusalem

28και ειπών ταύτα επορεύετο έμπροσθεν αναβαίνων εις Ιεροσόλυμα 29και εγένετο ως ήγγισεν εις Βηθσφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον ελαιών απέστειλε δύο των μαθητών αυτού 30ειπών υπάγετε εις την κατέναντι κώμην εν η εισπορευόμενοι ευρήσετε πώλον δεδεμένον εφ΄ ον ουδείς πώποτε ανθρώπων εκάθισε λύσαντες αυτόν αγάγετε 31και εάν τις υμάς ερωτά διά τι λύετε ούτως ερείτε αυτώ ότι ο κύριος αυτού χρείαν έχει 32απελθόντες δε οι απεσταλμένοι εύρον καθώς είπεν αυτοίς 33λυόντων δε αυτών τον πώλον είπον οι κύριοι αυτού προς αυτούς τι λύετε τον πώλον 34οι δε είπον ο κύριος αυτού χρείαν έχει 35και ήγαγον αυτόν προς τον Ιησούν και επιρρίψαντες εαυτών τα ιμάτια επί τον πώλον επεβίβασαν τον Ιησούν 36πορευομένου δε αυτού υπεστρώννυον τα ιμάτια αυτών εν τη οδώ 37εγγίζοντος δε αυτού ήδη προς τη καταβάσει του όρους των ελαιών ήρξαντο άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες αίνειν τον θεόν φωνή μεγάλη περί πασών ων είδον δυνάμεων 38λέγοντες ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι κυρίου ειρήνη εν ουρανώ και δόξα εν υψίστοις 39και τινες των Φαρισαίων από του όχλου είπον προς αυτόν διδάσκαλε επιτίμησον τοις μαθηταίς σου 40και αποκριθείς είπεν αυτοίς λέγω υμίν ότι εάν ούτοι σιωπήσωσιν οι λίθοι κεκράξονται

Jesus Weeps Over Jerusalem

41και ως ήγγισεν ιδών την πόλιν έκλαυσεν επ΄ αυτή 42λέγων ότι ει έγνως και συ και γε εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνην σου νυν δε εκρύβη από οφθαλμών σου 43ότι ήξουσιν ημέραι επί σε και περιβαλούσιν οι εχθροί σου χάρακά σοι και περικυκλώσουσί σε και συνέξουσί σε πάντοθεν 44και εδαφιούσί σε και τα τέκνα σου εν σοι και ουκ αφήσουσιν εν σοι λίθον επί λίθω ανθ΄ ων ουκ έγνως τον καιρόν της επισκοπής σου 45και εισελθών εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας εν αυτώ και αγοράζοντας 46λέγων αυτοίς γέγραπται ο οίκός μου οίκος προσευχής εστίν υμείς δε αυτόν εποιήσατε σπήλαιον ληστών 47και ην διδάσκων το καθ΄ ημέραν εν τω ιερώ οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς εζήτουν αυτόν απολέσαι και οι πρώτοι του λαού 48και ουχ εύρισκον το τι ποιήσωσιν ο λαός γαρ άπας εξεκρέματο αυτού ακούων
Copyright information for ABPGRK