Luke 2

CHAPTER 2

Jesus Born in Bethlehem

1εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην 2αύτη η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου 3και επορεύοντο πάντες απογράφεσθαι έκαστος εις την ιδίαν πόλιν 4ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέθ εις την Ιουδαίαν εις πόλιν Δαβίδ ήτις καλείται Βηθλεέμ διά το είναι αυτόν εξ οίκου και πατριάς Δαβίδ 5απογράψασθαι συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτώ γυναικί ούση εγκύω 6εγένετο δε εν τω είναι αυτούς εκεί επλήσθησαν αι ημέραι του τεκείν αυτήν 7και έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη διότι ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι 8και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την ποίμνην αυτών 9και ιδού άγγελος κυρίου επέστη αυτοίς και δόξα κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν 10και είπεν αυτοίς ο άγγελος μη φοβείσθε ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην ήτις έσται παντί τω λαώ 11ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ ος εστι Χριστός κύριος εν πόλει Δαβίδ 12και τούτο υμίν το σημείον ευρήσετε βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν φάτνη 13και εξαίφνης εγένετο συν τω αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων τον θεόν και λεγόντων 14δόξα εν υψίστοις θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία 15και εγένετο ως απήλθον απ΄ αυτών εις τον ουρανόν οι άγγελοι και οι άνθρωποι οι ποιμένες είπον προς αλλήλους διέλθωμεν δη έως Βηθλεέμ και ίδωμεν το ρήμα τούτο το γεγονός ο ο κύριος εγνώρισεν ημίν 16και ήλθον σπεύσαντες και ανεύρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη 17ίδοντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαληθέντος αυτοίς περί του παιδίου τούτου 18και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς 19η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν τη καρδία αυτής 20και επέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και αινούντες τον θεόν επί πάσιν οις ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς

The Circumcision of Jesus

21και ότε επλήσθησαν ημέραι οκτώ του περιτεμείν το παιδίον και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς το κληθέν υπό του αγγέλου προ του συλληφθήναι αυτόν εν τη κοιλία 22και ότε επλήσθησαν αι ημέραι του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμον Μωσέως ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσαι τω κυρίω 23καθώς γέγραπται εν νόμω κυρίου ότι παν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον τω κυρίω κληθήσεται 24και του δούναι θυσίαν κατά το ειρημένον εν νόμω κυρίου ζεύγος τρυγόνων η δύο νεοσσούς περιστερών

Simeon

25και ιδού ην άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ ω όνομα Συμεών και ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ και πνεύμα άγιον ην επ΄ αυτόν 26και ην αυτώ κεχρηματισμένον υπό του πνεύματος του αγίου μη ιδείν θάνατον πριν η ίδη τον Χριστόν κυρίου 27και ήλθεν εν τω πνεύματι εις το ιερόν και εν τω εισαγαγείν τους γονείς το παιδίον Ιησούν του ποιήσαι αυτούς κατά το ειθισμένον του νόμου περί αυτού 28και αυτός εδέξατο αυτό εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον θεόν και είπε 29νυν απολύεις τον δούλόν σου δέσποτα κατά το ρήμά σου εν ειρήνη 30ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου 31ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών 32φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ 33και ην Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού θαυμάζοντες επί τοις λαλουμένοις περί αυτού 34και ευλόγησεν αυτούς Συμεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον 35και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί

Anna

36και ην Άννα προφήτις θυγάτηρ Φανουήλ εκ φυλής Ασήρ αύτη προβεβηκυία εν ημέραις πολλαίς ζήσασα έτη μετά ανδρός επτά από της παρθενίας αυτής 37και αύτη χήρα ως ετών ογδοηκοντατεσσάρων η ουκ αφίστατο από του ιερού νηστείαις και δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα και ημέραν 38και αύτη αυτή τη ώρα επιστάσα ανθωμολογείτο τω κυρίω και ελάλει περί αυτού πάσι τοις προσδεχομένοις λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ 39και ως ετέλεσαν άπαντα τα κατά τον νόμον κυρίου υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν εις την πόλιν εαυτών Ναζαρέθ

The Child Jesus in the Temple

40το δε παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας και χάρις θεού ην επ΄ αυτό 41και επορεύοντο οι γονείς αυτού κατ΄ έτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του πάσχα 42και ότε εγένετο ετών δώδεκα αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής 43και τελειωσάντων τας ημέρας εν τω υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο παις εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού 44νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδία είναι ήλθον ημέρας οδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τοις συγγενέσι και εν τοις γνωστοίς 45και μη ευρόντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν 46και εγένετο μεθ΄ ημέρας τρείς εύρον αυτόν εν τω ιερώ καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτών και επερωτώντα αυτούς 47εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέσει και ταις αποκρίσεσιν αυτού 48και ιδόντες αυτόν εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρ αυτού είπε τέκνον τι εποίησας ημίν ούτως ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνώμενοι εζητούμέν σε 49και είπεν προς αυτούς τι ότι εζητείτέ με ουκ ήδειτε ότι εν τοις του πατρός μου δει είναί με 50και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτοίς 51και κατέβη μετ΄ αυτών και ήλθεν εις Ναζαρέθ και ην υποτασσόμενος αυτοίς και η μήτηρ αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής 52και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά θεώ και ανθρώποις
Copyright information for ABPGRK