Luke 2

CHAPTER 2

Jesus Born in Bethlehem

εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην αύτη η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου και επορεύοντο πάντες απογράφεσθαι έκαστος εις την ιδίαν πόλιν ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέθ εις την Ιουδαίαν εις πόλιν Δαβίδ ήτις καλείται Βηθλεέμ διά το είναι αυτόν εξ οίκου και πατριάς Δαβίδ απογράψασθαι συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτώ γυναικί ούση εγκύω εγένετο δε εν τω είναι αυτούς εκεί επλήσθησαν αι ημέραι του τεκείν αυτήν και έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη διότι ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την ποίμνην αυτών και ιδού άγγελος κυρίου επέστη αυτοίς και δόξα κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν 10 και είπεν αυτοίς ο άγγελος μη φοβείσθε ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην ήτις έσται παντί τω λαώ 11 ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ ος εστι Χριστός κύριος εν πόλει Δαβίδ 12 και τούτο υμίν το σημείον ευρήσετε βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν φάτνη 13 και εξαίφνης εγένετο συν τω αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων τον θεόν και λεγόντων 14 δόξα εν υψίστοις θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία 15 και εγένετο ως απήλθον απ΄ αυτών εις τον ουρανόν οι άγγελοι και οι άνθρωποι οι ποιμένες είπον προς αλλήλους διέλθωμεν δη έως Βηθλεέμ και ίδωμεν το ρήμα τούτο το γεγονός ο ο κύριος εγνώρισεν ημίν 16 και ήλθον σπεύσαντες και ανεύρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη 17 ίδοντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαληθέντος αυτοίς περί του παιδίου τούτου 18 και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς 19 η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν τη καρδία αυτής 20 και επέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και αινούντες τον θεόν επί πάσιν οις ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς

The Circumcision of Jesus

21 και ότε επλήσθησαν ημέραι οκτώ του περιτεμείν το παιδίον και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς το κληθέν υπό του αγγέλου προ του συλληφθήναι αυτόν εν τη κοιλία 22 και ότε επλήσθησαν αι ημέραι του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμον Μωσέως ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσαι τω κυρίω 23 καθώς γέγραπται εν νόμω κυρίου ότι παν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον τω κυρίω κληθήσεται 24 και του δούναι θυσίαν κατά το ειρημένον εν νόμω κυρίου ζεύγος τρυγόνων η δύο νεοσσούς περιστερών

Simeon

25 και ιδού ην άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ ω όνομα Συμεών και ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ και πνεύμα άγιον ην επ΄ αυτόν 26 και ην αυτώ κεχρηματισμένον υπό του πνεύματος του αγίου μη ιδείν θάνατον πριν η ίδη τον Χριστόν κυρίου 27 και ήλθεν εν τω πνεύματι εις το ιερόν και εν τω εισαγαγείν τους γονείς το παιδίον Ιησούν του ποιήσαι αυτούς κατά το ειθισμένον του νόμου περί αυτού 28 και αυτός εδέξατο αυτό εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον θεόν και είπε 29 νυν απολύεις τον δούλόν σου δέσποτα κατά το ρήμά σου εν ειρήνη 30 ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου 31 ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών 32 φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ 33 και ην Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού θαυμάζοντες επί τοις λαλουμένοις περί αυτού 34 και ευλόγησεν αυτούς Συμεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον 35 και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί

Anna

36 και ην Άννα προφήτις θυγάτηρ Φανουήλ εκ φυλής Ασήρ αύτη προβεβηκυία εν ημέραις πολλαίς ζήσασα έτη μετά ανδρός επτά από της παρθενίας αυτής 37 και αύτη χήρα ως ετών ογδοηκοντατεσσάρων η ουκ αφίστατο από του ιερού νηστείαις και δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα και ημέραν 38 και αύτη αυτή τη ώρα επιστάσα ανθωμολογείτο τω κυρίω και ελάλει περί αυτού πάσι τοις προσδεχομένοις λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ 39 και ως ετέλεσαν άπαντα τα κατά τον νόμον κυρίου υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν εις την πόλιν εαυτών Ναζαρέθ

The Child Jesus in the Temple

40 το δε παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας και χάρις θεού ην επ΄ αυτό 41 και επορεύοντο οι γονείς αυτού κατ΄ έτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του πάσχα 42 και ότε εγένετο ετών δώδεκα αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής 43 και τελειωσάντων τας ημέρας εν τω υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο παις εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού 44 νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδία είναι ήλθον ημέρας οδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τοις συγγενέσι και εν τοις γνωστοίς 45 και μη ευρόντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν 46 και εγένετο μεθ΄ ημέρας τρείς εύρον αυτόν εν τω ιερώ καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτών και επερωτώντα αυτούς 47 εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέσει και ταις αποκρίσεσιν αυτού 48 και ιδόντες αυτόν εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρ αυτού είπε τέκνον τι εποίησας ημίν ούτως ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνώμενοι εζητούμέν σε 49 και είπεν προς αυτούς τι ότι εζητείτέ με ουκ ήδειτε ότι εν τοις του πατρός μου δει είναί με 50 και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτοίς 51 και κατέβη μετ΄ αυτών και ήλθεν εις Ναζαρέθ και ην υποτασσόμενος αυτοίς και η μήτηρ αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής 52 και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά θεώ και ανθρώποις
Copyright information for ABPGRK