Luke 20

CHAPTER 20

The Authority of Jesus Questioned

και εγένετο εν μιά των ημερών εκείνων διδάσκοντος αυτού τον λαόν εν τω ιερώ και ευαγγελιζομένου επέστησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς συν τοις πρεσβυτέροις και είπον προς αυτόν λέγοντες είπε ημίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς η τις εστιν ο δους σοι την εξουσίαν ταύτην αποκριθείς δε είπε προς αυτούς ερωτήσω υμάς καγώ ένα λόγον και είπατέ μοι το βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ην η εξ ανθρώπων ο δε συνελογίσαντο προς εαυτοίς λέγοντες ότι εάν είπωμεν εξ ουρανού ερεί διά τι ούν ουκ επιστεύσατε αυτώ εαν δε είπωμεν εξ ανθρώπων πας ο λαός καταλιθάσει ημάς πεπεισμένος γαρ εστιν Ιωάννην προφήτην είναι και απεκρίθησαν μη ειδέναι πόθεν και ο Ιησούς είπεν αυτοίς ουδέ εγώ λέγω υμίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ

The Parable of the Growers

ήρξατο δε προς τον λαόν λέγειν την παραβολήν ταύτην άνθρωπός τις εφύτευσεν αμπελώνα και εξέδοτο αυτόν γεωργοίς και απεδήμησε χρόνους ικανούς 10 και εν καιρώ απέστειλεν προς τους γεωργούς δούλον ίνα από του καρπού του αμπελώνος δώσιν αυτώ οι δε γεωργοί δείραντες αυτόν εξαπέστειλαν κενόν 11 και προσέθετο πέμψαι έτερον δούλον οι δε κακείνον δείραντες και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενόν 12 και προσέθετο πέμψαι τρίτον οι δε και τούτον τραυματίσαντες εξέβαλον 13 είπεν δε ο κύριος του αμπελώνος τι ποιήσω πέμψω τον υιόν μου τον αγαπητόν ίσως τούτον ιδόντες εντραπήσονται 14 ιδόντες δε αυτόν οι γεωργοί διελογίζοντο προς εαυτούς λέγοντες ούτός εστιν ο κληρονόμος δεύτε αποκτείνωμεν αυτόν ίνα ημών γένηται η κληρονομία 15 και εκβαλόντες αυτόν έξω του αμπελώνος απέκτειναν τι ούν ποιήσει αυτοίς ο κύριος του αμπελώνος 16 ελεύσεται και απολέσει τους γεωργούς τούτους και δώσει τον αμπελώνα άλλοις ακούσαντες δε είπον μη γένοιτο 17 ο δε εμβλέψας αυτοίς είπεν τι ούν εστι το γεγραμμένον τούτο λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας 18 πας ο πεσών επ΄ εκείνον τον λίθον συνθλασθήσεται εφ΄ ον δ΄ αν πέση λικμήσει αυτόν 19 και εζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς επιβαλείν επ΄ αυτόν τας χείρας εν αυτή τη ώρα και εφοβήθησαν έγνωσαν γαρ ότι προς αυτούς την παραβολήν ταύτην είπε 20 και παρατηρήσαντες απέστειλαν εγκαθέτους υποκρινομένους εαυτούς δικαίους είναι ίνα επιλάβωνται αυτού λόγου εις το παραδούναι αυτόν τη αρχή και τη εξουσία του ηγεμόνος

Give unto Caesar

21 και επηρώτησαν αυτόν λέγοντες διδάσκαλε οίδαμεν ότι ορθώς λέγεις και διδάσκεις και ου λαμβάνεις πρόσωπον αλλ΄ επ΄ αληθείας την οδόν του θεού διδάσκεις 22 έξεστιν ημίν Καίσαρι φόρον δούναι η ου 23 κατανοήσας δε αυτών την πανουργίαν είπε προς αυτούς τι με πειράζετε 24 επιδείξατέ μοι δηνάριον τίνος έχει εικόνα και επιγραφήν αποκριθέντες δε είπον Καίσαρος 25 ο δε είπεν αυτοίς απόδοτε τοίνυν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του θεού τω θεώ 26 και ουκ ίσχυσαν επιλαβέσθαι αυτού ρήματος εναντίον του λαού και θαυμάσαντες επί τη αποκρίσει αυτού εσίγησαν

Jesus Questioned Concerning the Resurrection

27 προσελθόντες δε τινες των Σαδδουκαίων οι αντιλέγοντες ανάστασιν μη είναι επηρώτησαν αυτόν 28 λέγοντες διδάσκαλε Μωσής έγραψεν ημίν εάν τινος αδελφός αποθάνη έχων γυναίκα και ούτος άτεκνος αποθάνη ίνα λάβη ο αδελφός αυτού την γυναίκα και εξαναστήση σπέρμα τω αδελφώ αυτού 29 επτά ουν αδελφοί ήσαν και ο πρώτος λαβών γυναίκα απέθανεν άτεκνος 30 και έλαβεν ο δεύτερος την γυναίκα και ούτος απέθανεν άτεκνος 31 και ο τρίτος έλαβεν αυτήν ωσαύτως δε και οι επτά και ου κατέλιπον τέκνα και απέθανον 32 ύστερον δε πάντων απέθανεν και η γυνή 33 εν τη ουν αναστάσει τίνος αυτών γίνεται γυνή οι γαρ επτά έσχον αυτήν γυναίκα 34 και αποκριθείς είπεν αυτοίς ο Ιησούς οι υιοί του αιώνος τουτού γαμούσι και εκγαμίσκονται 35 οι δε καταξιωθέντες του αιώνος εκείνου τυχείν και της αναστάσεως της εκ νεκρών ούτε γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται 36 ούτε γαρ αποθανείν έτι δύνανται ισάγγελοι γαρ εισι και υιοί εισι του θεού της αναστάσεως υιοί όντες 37 ότι δε εγείρονται οι νεκροί και Μωσής εμήνυσεν επί της βάτου ως λέγει κύριον τον θεόν Αβραάμ και τον θεόν Ισαάκ και τον θεόν Ιακωβ 38 θεός δε ουκ έστι νεκρών αλλά ζώντων πάντες γαρ αυτώ ζώσιν 39 αποκριθέντες δε τινες των γραμματέων είπον διδάσκαλε καλώς είπας

The Christ

40 ουκέτι δε ετόλμων επερωτάν αυτόν ουδέν 41 είπε δε προς αυτούς πως λέγουσι τον Χριστόν υιόν Δαβίδ είναι 42 και αυτός Δαβίδ λέγει εν βίβλω ψαλμών είπεν ο κύριος τω κυρίω μου κάθου εκ δεξιών μου 43 έως αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου 44 Δαβίδ ούν κύριον αυτόν καλεί και πως υιός αυτού εστιν 45 ακούοντος δε παντός του λαού είπεν τοις μαθηταίς αυτού 46 προσέχετε από των γραμματέων των θελόντων περιπατείν εν στολαίς και φιλούντων ασπασμούς εν ταις αγοραίς και πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και πρωτοκλισίας εν τοις δείπνοις 47 οι κατεσθίουσι τας οικίας των χηρών και προφάσει μακρά προσεύχονται ούτοι λήψονται περισσότερον κρίμα
Copyright information for ABPGRK