Luke 21

CHAPTER 21

The Widow's Offering

αναβλέψας δε είδε τους βάλλοντας τα δώρα αυτών εις το γαζοφυλάκιον πλουσίους είδε δε τινα και χήραν πενιχράν βάλλουσαν εκεί δύο λεπτά και είπεν αληθώς λέγω υμίν ότι η χήρα η πτωχή αύτη πλείον πάντων έβαλεν άπαντες γαρ ούτοι εκ του περισσεύοντος αυτοίς έβαλον εις τα δώρα του θεού αύτη δε εκ του υστερήματος αυτής άπαντα τον βίον ον είχεν έβαλε

Jesus Foretells Concerning the End

και τινων λεγόντων περί του ιερού ότι λίθοις καλοίς και αναθήμασι κεκόσμηται είπε ταύτα α θεωρείτε ελεύσονται ημέραι εν αις ουκ αφεθήσεται λίθος επί λίθω ος ου καταλυθήσεται επηρώτησαν δε αυτόν λέγοντες διδάσκαλε πότε ούν ταύτα έσται και τι το σημείον όταν μέλλη ταύτα γίνεσθαι ο δε είπεν βλέπετε μη πλανηθήτε πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμι και ο καιρός ήγγικε μη ούν πορευθήτε οπίσω αυτών όταν δε ακούσητε πολέμους και ακαταστασίας μη πτοηθήτε δει γαρ ταύτα γενέσθαι πρώτον αλλ΄ ουκ ευθέως το τέλος 10 τότε έλεγεν αυτοίς εγερθήσεται έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν 11 σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους και λιμοί και λοιμοί έσονται φόβητρά τε και σημεία απ΄ ουρανού μεγάλα έσται 12 προ δε τούτων άπαντων επιβαλούσιν εφ΄ υμάς τας χείρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς αγομένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν του ονόματός μου 13 αποβήσεται δε υμίν εις μαρτύριον 14 θέσθε ουν εις τας καρδίας υμών μη προμελετάν απολογηθήναι 15 εγώ γαρ δώσω υμίν στόμα και σοφίαν η ου δυνήσονται αντειπείν ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείμενοι υμίν 16 παραδοθήσεσθε δε και υπό γονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσουσιν εξ υμών 17 και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου 18 και θρίξ εκ της κεφαλής υμών ου μη απόληται 19 εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών 20 όταν δε ίδητε κυκλουμένην υπό στρατοπέδων την Ιεροσαλήμ τότε γνώτε ότι ήγγικεν η ερήμωσις αυτης 21 τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη και οι εν μέσω αυτήν εκχωρείτωσαν και οι εν ταις χώραις μη εισερχέσθωσαν εις αυτήν 22 ότι ημέραι εκδικήσεως αύταί εισι του πληρωθήναι πάντα τα γεγραμμένα 23 ουαί δε ταις εν γαστρί εχούσαις και ταις θηλαζούσαις εν εκείναις ταις ημέραις έσται γαρ ανάγκη μεγάλη επί της γης και οργή εν τω λαώ τούτω 24 και πεσούνται στόματι μαχαίρας και αιχμαλωτισθήσονται εις πάντα τα έθνη και Ιερουσαλήμ έσται πατουμένη υπό εθνών άχρι πληρωθώσι καιροί εθνών 25 και έσται σημεία εν ηλίω και σελήνη και άστροις και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης και σάλου 26 αποψυχόντων ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη αι γαρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται 27 και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής 28 αρχομένων δε τούτων γίνεσθαι ανακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς υμών διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών

The Parable of the Fig-tree

29 και είπε παραβολήν αυτοίς ίδετε την συκήν και πάντα τα δένδρα 30 όταν προβάλωσιν ήδη βλέποντες αφ΄ εαυτών γινώσκετε ότι ήδη εγγύς το θέρος εστίν 31 ούτω και υμείς όταν ίδητε ταύτα γινόμενα γινώσκετε ότι εγγύς εστιν η βασιλεία του θεού 32 αμήν λέγω υμίν ότι ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα γένηται 33 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι 34 προσέχετε δε εαυτοίς μήποτε βαρυνθώσιν υμών αι καρδίαι εν κραιπάλη και μέθη και μερίμναις βιωτικαίς και αιφνίδιος εφ΄ υμάς επιστή η ημέρα εκείνη 35 ως παγίς γαρ επελεύσεται επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης 36 αγρυπνείτε ούν εν παντί καιρώ δεόμενοι ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι και σταθήναι έμπροσθεν του υιού του ανθρώπου 37 ην δε τας ημέρας εν τω ιερώ διδάσκων τας δε νύκτας εξερχόμενος ηυλίζετο εις το όρος το καλούμενον ελαιών 38 και πας ο λαός ώρθριζε προς αυτόν εν τω ιερώ ακούειν αυτού
Copyright information for ABPGRK