Luke 3

CHAPTER 3

John the Baptist in the Wilderness

εν έτει δε πεντεκαιδεκάτω της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου Φιλίππου δε του αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουραίας και Τραχωνίτιδος χώρας και Λυσανίου της Αβιληνής τετραρχούντος επ΄ αρχιερέων Άννα και Καϊάφα εγένετο ρήμα θεού επί Ιωάννην τον του Ζαχαρίου υιόν εν τη ερήμω και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών ως γέγραπται εν βίβλω λόγων Ησαϊου του προφήτου λέγοντος φωνή βοώντος εν τη ερήμω ετοιμάσατε την οδόν κυρίου ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού πάσα φάραγξ πληρωθήσεται και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσεται και έσται τα σκολιά εις ευθείαν και αι τραχείαι εις οδούς λείας και όψεται πάσα σαρξ το σωτήριον του θεού έλεγεν ούν τοις εκπορευομένοις όχλοις βαπτισθήναι υπ΄ αυτού γεννήματα εχιδνών τις υπέδειξεν υμίν φυγείν από της μελλούσης οργής ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς πατέρα έχομεν τον Αβραάμ λέγω γαρ υμίν ότι δύναται ο θεός εκ των λίθων τούτων εγείραι τέκνα τω Αβραάμ ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείται παν ουν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται 10 και επηρώτων αυτόν οι όχλοι λέγοντες τι ούν ποιήσομεν 11 αποκριθείς δε λέγει αυτοίς ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω τω μη έχοντι και ο έχων βρώματα ομοίως ποιείτω 12 ήλθον δε και τελώναι βαπτισθήναι και είπον προς αυτόν διδάσκαλε τι ποιήσομεν 13 ο δε είπε προς αυτούς μηδέν πλέον παρά το διατεταγμένον υμίν πράσσετε 14 επηρώτων δε αυτόν και στρατευόμενοι λέγοντες και ημείς τι ποιήσομεν και είπε προς αυτούς μηδένα διασείσητε μηδέ συκοφαντήσητε και αρκείσθε τοις οψωνίοις υμών 15 προσδοκώντος δε του λαού και διαλογιζομένων πάντων εν ταις καρδίαις αυτών περί του Ιωάννου μήποτε αυτός είη ο Χριστός 16 απεκρίνατο ο Ιωάννης άπασι λέγων εγώ μεν ύδατι βαπτίζω υμάς έρχεται δε ο ισχυρότερός μου ου ουκ ειμί ικανός λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού αυτός υμάς βαπτίσει εν πνεύματι αγίω και πυρί 17 ου το πτύον εν τη χειρί αυτού και διακαθαριεί την άλωνα αυτού και συνάξει τον σίτον εις την αποθήκην αυτού το δε άχυρον κατακαύσει πυρί ασβέστω 18 πολλά μεν ούν και έτερα παρακαλών ευηγγελίζετο τον λαόν

The Immersion of Jesus

19 ο δε Ηρώδης ο τετράρχης ελεγχόμενος υπ΄ αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού Φιλιππου και περί πάντων ων εποίησε πονηρών ο Ηρώδης 20 προσέθηκε και τούτο επί πάσι και κατέκλεισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή 21 εγένετο δε εν τω βαπτισθήναι άπαντα τον λαόν και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου ανεωχθήναι τον ουρανόν 22 και καταβήναι το πνεύμα το άγιον σωματικώ είδει ωσεί περιστεράν επ΄ αυτόν και φωνήν εξ ουρανού γενέσθαι λέγουσαν συ ει ο υιός μου ο αγαπητός εν σοι ευδόκησα

The Genealogy of Jesus

23 και αυτός ην ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος ων ως ενομίζετο υιός Ιωσήφ του Ηλί 24 του Ματθάτ του Λευϊ του Μελχί του Ιαννά του Ιωσήφ 25 του Ματταθίου του Αμώς του Ναούμ του Εσλί του Ναγγαί 26 του Μαάθ του Ματταθίου του Σεμεϊ του Ιωσήφ του Ιούδα 27 του Ιωαννά του Ρησά του Ζοροβάβελ του Σαλαθιήλ του Νηρί 28 του Μελχί του Αδδί του Κωσάμ του Ελμωδάμ του Ηρ 29 του Ιωσή του Ελιέζερ του Ιωρείμ του Ματθάτ του Λευϊ 30 του Σιμεών του Ιούδα του Ιωσήφ του Ιωνάν του Ελιακείμ 31 του Μελεά του Μαϊναν του Ματταθά του Ναθάν του Δαβίδ 32 του Ιεσσαί του Ωβήδ του Βοόζ του Σαλμών του Ναασσών 33 του Αμιναδάβ του Αράμ του Εσρώμ του Φαρές του Ιούδα 34 του Ιακώβ του Ισαάκ του Αβραάμ του Θάρρα του Ναχώρ 35 του Σαρούχ του Ραγαύ του Φαλέκ του Εβέρ του Σαλά 36 του Καϊνάν του Αρφαξάδ του Σημ του Νώε του Λάμεχ 37 του Μαθουσάλα του Ενώχ του Ιαρέδ του Μαλελεήλ του Καϊνάν 38 του Ενώς του Σηθ του Αδαμ του θεού
Copyright information for ABPGRK