Luke 3

CHAPTER 3

John the Baptist in the Wilderness

1εν έτει δε πεντεκαιδεκάτω της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου Φιλίππου δε του αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουραίας και Τραχωνίτιδος χώρας και Λυσανίου της Αβιληνής τετραρχούντος 2επ΄ αρχιερέων Άννα και Καϊάφα εγένετο ρήμα θεού επί Ιωάννην τον του Ζαχαρίου υιόν εν τη ερήμω 3και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών 4ως γέγραπται εν βίβλω λόγων Ησαϊου του προφήτου λέγοντος φωνή βοώντος εν τη ερήμω ετοιμάσατε την οδόν κυρίου ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού 5πάσα φάραγξ πληρωθήσεται και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσεται και έσται τα σκολιά εις ευθείαν και αι τραχείαι εις οδούς λείας 6και όψεται πάσα σαρξ το σωτήριον του θεού 7έλεγεν ούν τοις εκπορευομένοις όχλοις βαπτισθήναι υπ΄ αυτού γεννήματα εχιδνών τις υπέδειξεν υμίν φυγείν από της μελλούσης οργής 8ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς πατέρα έχομεν τον Αβραάμ λέγω γαρ υμίν ότι δύναται ο θεός εκ των λίθων τούτων εγείραι τέκνα τω Αβραάμ 9ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείται παν ουν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται 10και επηρώτων αυτόν οι όχλοι λέγοντες τι ούν ποιήσομεν 11αποκριθείς δε λέγει αυτοίς ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω τω μη έχοντι και ο έχων βρώματα ομοίως ποιείτω 12ήλθον δε και τελώναι βαπτισθήναι και είπον προς αυτόν διδάσκαλε τι ποιήσομεν 13ο δε είπε προς αυτούς μηδέν πλέον παρά το διατεταγμένον υμίν πράσσετε 14επηρώτων δε αυτόν και στρατευόμενοι λέγοντες και ημείς τι ποιήσομεν και είπε προς αυτούς μηδένα διασείσητε μηδέ συκοφαντήσητε και αρκείσθε τοις οψωνίοις υμών 15προσδοκώντος δε του λαού και διαλογιζομένων πάντων εν ταις καρδίαις αυτών περί του Ιωάννου μήποτε αυτός είη ο Χριστός 16απεκρίνατο ο Ιωάννης άπασι λέγων εγώ μεν ύδατι βαπτίζω υμάς έρχεται δε ο ισχυρότερός μου ου ουκ ειμί ικανός λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού αυτός υμάς βαπτίσει εν πνεύματι αγίω και πυρί 17ου το πτύον εν τη χειρί αυτού και διακαθαριεί την άλωνα αυτού και συνάξει τον σίτον εις την αποθήκην αυτού το δε άχυρον κατακαύσει πυρί ασβέστω 18πολλά μεν ούν και έτερα παρακαλών ευηγγελίζετο τον λαόν

The Immersion of Jesus

19ο δε Ηρώδης ο τετράρχης ελεγχόμενος υπ΄ αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού Φιλιππου και περί πάντων ων εποίησε πονηρών ο Ηρώδης 20προσέθηκε και τούτο επί πάσι και κατέκλεισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή 21εγένετο δε εν τω βαπτισθήναι άπαντα τον λαόν και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου ανεωχθήναι τον ουρανόν 22και καταβήναι το πνεύμα το άγιον σωματικώ είδει ωσεί περιστεράν επ΄ αυτόν και φωνήν εξ ουρανού γενέσθαι λέγουσαν συ ει ο υιός μου ο αγαπητός εν σοι ευδόκησα

The Genealogy of Jesus

23και αυτός ην ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος ων ως ενομίζετο υιός Ιωσήφ του Ηλί 24του Ματθάτ του Λευϊ του Μελχί του Ιαννά του Ιωσήφ 25του Ματταθίου του Αμώς του Ναούμ του Εσλί του Ναγγαί 26του Μαάθ του Ματταθίου του Σεμεϊ του Ιωσήφ του Ιούδα 27του Ιωαννά του Ρησά του Ζοροβάβελ του Σαλαθιήλ του Νηρί 28του Μελχί του Αδδί του Κωσάμ του Ελμωδάμ του Ηρ 29του Ιωσή του Ελιέζερ του Ιωρείμ του Ματθάτ του Λευϊ 30του Σιμεών του Ιούδα του Ιωσήφ του Ιωνάν του Ελιακείμ 31του Μελεά του Μαϊναν του Ματταθά του Ναθάν του Δαβίδ 32του Ιεσσαί του Ωβήδ του Βοόζ του Σαλμών του Ναασσών 33του Αμιναδάβ του Αράμ του Εσρώμ του Φαρές του Ιούδα 34του Ιακώβ του Ισαάκ του Αβραάμ του Θάρρα του Ναχώρ 35του Σαρούχ του Ραγαύ του Φαλέκ του Εβέρ του Σαλά 36του Καϊνάν του Αρφαξάδ του Σημ του Νώε του Λάμεχ 37του Μαθουσάλα του Ενώχ του Ιαρέδ του Μαλελεήλ του Καϊνάν 38του Ενώς του Σηθ του Αδαμ του θεού
Copyright information for ABPGRK