Luke 4

CHAPTER 4

Jesus is Tested by the Devil

Ιησούς δε πνεύματος αγίου πλήρης υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγετο εν τω πνεύματι εις την έρημον ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου και ουκ έφαγεν ουδέν εν ταις ημέραις εκείναις και συντελεσθεισών αυτών ύστερον επείνασε και είπεν αυτώ ο διάβολος ει υιός ει του θεού είπε τω λίθω τούτω ίνα γένηται άρτος και απεκρίθη Ιησούς προς αυτόν λέγων γέγραπται ότι ουκ επ΄ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος αλλ΄ επί παντί ρήματι θεού και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλόν έδειξεν αυτώ πάσας τας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου και είπεν αυτώ ο διάβολος σοι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτών ότι εμοί παραδέδοται και ω εάν θέλω δίδωμι αυτήν συ ούν εάν προσκυνήσης ενώπιόν μού έσται σου πάντα και αποκριθείς αυτώ είπεν ο Ιησούς ύπαγε οπίσω μου σατανά γέγραπται γαρ προσκυνήσεις κύριον τον θεόν σου και αυτώ μόνω λατρεύσεις και ήγαγεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έστησεν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού και είπεν αυτώ ει ο υιός ει του θεού βάλε σεαυτόν εντεύθεν κάτω 10 γέγραπται γαρ ότι τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξαι σε 11 και επί χειρών αρούσί σε μήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου 12 και αποκριθείς είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι είρηται ουκ εκπειράσεις κύριον τον θεόν σου 13 και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη απ΄ αυτού άχρι καιρού

Jesus Begins His Ministry

14 και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμει του πνεύματος εις την Γαλιλαίαν και φήμη εξήλθε καθ΄ όλης της περιχώρου περί αυτού 15 και αυτός εδίδασκεν εν ταις συναγωγαίς αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων 16 και ήλθεν εις την Ναζαρέθ ου ην τεθραμμένος και εισήλθε κατά το ειωθός αυτώ εν τη ημέρα των σαββάτων εις την συναγωγήν και ανέστη αναγνώναι 17 και επεδόθη αυτώ βιβλίον Ησαϊου του προφήτου και αναπτύξας το βιβλίον εύρε τον τόπον ου ην γεγραμμένον 18 πνεύμα κυρίου επ΄ εμέ ου ένεκεν έχρισέ με ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει 19 κηρύξαι ενιαυτόν κυρίου δεκτόν 20 και πτύξας το βιβλίον αποδούς τω υπηρέτη εκάθισε και πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες αυτώ 21 ήρξατο δε λέγειν προς αυτούς ότι σήμερον πεπλήρωται η γραφή αύτη εν τοις ωσίν υμών 22 και παντες εμαρτύρουν αυτώ και εθαύμαζον επί τοις λόγοις της χάριτος τοις εκπορευομένοις εκ του στόματος αυτού και έλεγον ουχ ούτός εστιν ο υιός Ιωσήφ 23 και είπε προς αυτούς πάντως ερείτέ μοι την παραβολήν ταύτην ιατρέ θεράπευσον σεαυτόν όσα ηκούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούμ ποίησον και ώδε εν τη πατρίδι σου 24 είπε δε αμήν λέγω υμίν ότι ουδείς προφήτης δεκτός εστιν εν τη πατρίδι αυτού 25 επ΄ αληθείας δε λέγω υμίν πολλαί χήραι ήσαν εν ταις ημέραις Ηλίου εν τω Ισραήλ ότε εκλείσθη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας εξ ως εγένετο λιμός μέγας επί πάσαν την γην 26 και προς ουδεμίαν αυτών επέμφθη Ηλίας ει μη εις Σάρεπτα της Σιδώνος προς γυναίκα χήραν 27 και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισσαίου του προφήτου εν τω Ισραήλ και ουδείς αυτών εκαθαρίσθη ει μη Νεεμάν ο Σύρος 28 και επλήσθησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα 29 και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως οφρύος του όρους εφ΄ ου η πόλις αυτών ωκοδόμητο εις το κατακρημνίσαι αυτόν 30 αυτός δε διελθών διά μέσου αυτών επορεύετο 31 και κατήλθεν εις Καπερναούμ πόλιν της Γαλιλαίας και ην διδάσκων αυτούς εν τοις σάββασι 32 και εξεπλήσσοντο επί τη διδαχή αυτού ότι εν εξουσία ην ο λόγος αυτού

The Unclean Spirits Come Forth

33 και εν τη συναγωγή ην άνθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου και ανέκραξε φωνή μεγάλη 34 λέγων έα τι ημίν και σοι Ιησού Ναζαρηνέ ήλθες απολέσαι ημάς οίδά σε τις ει ο άγιος του θεού 35 και επετίμησεν αυτώ ο Ιησούς λέγων φιμώθητι και έξελθε εξ αυτού και ρίψαν αυτόν το δαιμόνιον εις μέσον εξήλθεν απ΄ αυτού μηδέν βλάψαν αυτόν 36 και εγένετο θάμβος επί πάντας και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες τις ο λόγος ούτος ότι εν εξουσία και δυνάμει επιτάσσει τοις ακαθάρτοις πνεύμασι και εξέρχονται 37 και εξεπορεύετο ήχος περί αυτού εις πάντα τόπον της περιχώρου

Jesus Heals Many

38 αναστάς δε εκ της συναγωγής εισήλθεν εις την οικίαν Σίμωνος η πενθερά δε του Σίμωνος ην συνεχομένη πυρετώ μεγάλω και ηρώτησαν αυτόν περί αυτής 39 και επιστάς επάνω αυτής επετίμησε τω πυρετώ και αφήκεν αυτήν παραχρήμα δε αναστάσα διηκόνει αυτοίς 40 δύνοντος δε του ηλίου πάντες όσοι είχον ασθενούντας νόσοις ποικίλαις ήγαγον αυτούς προς αυτόν ο δε ενί εκάστω αυτών τας χείρας επιθείς εθεράπευσεν αυτούς 41 εξήρχετο δε και δαιμόνια από πολλών κράζοντα και λέγοντα ότι συ ει ο Χριστός ο υιός του θεού και επιτιμών ουκ εία αυτά λαλείν ότι ήδεισαν τον Χριστόν αυτόν είναι 42 γενομένης δε ημέρας εξελθών επορεύθη εις έρημον τόπον και οι όχλοι εζήτουν αυτόν και ήλθον έως αυτού και κατείχον αυτόν του μη πορεύεσθαι απ΄ αυτών 43 ο δε είπε προς αυτούς ότι και ταις ετέραις πόλεσιν ευαγγελίσασθαί με δει την βασιλείαν του θεού ότι εις τούτο απέσταλμαι 44 και ην κηρύσσων εν ταις συναγωγαίς της Γαλιλαίας
Copyright information for ABPGRK