Luke 6

CHAPTER 6

Jesus is Lord of the Sabbath

εγένετο δε εν σαββάτω δευτεροπρώτω διαπορεύεσθαι αυτόν διά των σπορίμων και έτιλλον οι μαθηταί αυτού τους στάχυας και ήσθιον ψώχοντες ταις χερσί τινές δε των Φαρισαίων είπον αυτοίς τι ποιείτε ο ουκ έξεστι ποιείν εν τοις σάββασι και αποκριθείς προς αυτούς είπεν ο Ιησούς ουδέ τούτο ανέγνωτε ο εποίησε Δαβίδ οπότε επείνασεν αυτός και οι μετ΄ αυτού όντες ως εισήλθεν εις τον οίκον του θεού και τους άρτους της προθέσεως έλαβε και έφαγε και έδωκε και τοις μετ΄ αυτού ους ουκ έξεστι φαγείν ει μη μόνους τους ιερείς και έλεγεν αυτοίς ότι κύριός εστιν ο υιός του ανθρώπου και του σαββάτου

Jesus Heals on the Sabbath

εγένετο δε και εν ετέρω σαββάτω εισελθείν αυτόν εις την συναγωγήν και διδάσκειν και ην εκεί άνθρωπος και η χειρ αυτού η δεξιά ην ξηρά παρετήρουν δε αυτόν οι γραμματείς και οι Φαραισαίοι ει εν τω σαββάτω θεραπεύσει αυτόν ίνα εύρωσι κατηγορίαν αυτού αυτός δε ήδει τους διαλογισμούς αυτών και είπεν τω ανθρώπω τω ξηράν έχοντι την χείρα έγειραι και στήθι εις το μέσον ο δε αναστάς έστη είπεν ουν ο Ιησούς προς αυτούς επερωτήσω υμάς τι έξεστι τοις σάββασιν αγαθοποιήσαι η κακοποιήσαι ψυχήν σώσαι η απολέσαι 10 και περιβλεψάμενος πάντας αυτούς είπεν τω ανθρώπω έκτεινον την χείρά σου ο δε εποίησεν ούτως και αποκατεστάθη η χειρ αυτού υγιής ως η άλλη 11 αυτοί δε επλήσθησαν ανοίας και διελάλουν προς αλλήλους τι αν ποιήσειαν τω Ιησού

Jesus Chooses the Twelve Disciples

12 εγένετο δε εν ταις ημέραις ταύταις εξήλθεν εις το όρος προσεύξασθαι και ην διανυκτερεύων εν τη προσευχή του θεού 13 και ότε εγένετο ημέρα προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος απ΄ αυτών δώδεκα ους και αποστόλους ωνόμασε 14 Σίμωνα ον και ωνόμασεν Πέτρον και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού Ιάκωβον και Ιωάννην Φίλιππον και Βαρθολομαίον 15 Ματθαίον και Θωμάν Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν 16 Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδαν Ισκαριώτην ος και εγένετο προδότης

Jesus Heals Many

17 και καταβάς μετ΄ αυτών έστη επί τόπου πεδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος οι ήλθον ακούσαι αυτού και ιαθήναι από των νόσων αυτών 18 και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και εθεραπεύοντο 19 και πας ο όχλος εζήτει άπτεσθαι αυτού ότι δύναμις παρ΄ αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας

Blessings and Woes

20 και αυτός επάρας τους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε μακάριοι οι πτωχοί ότι υμετέρα εστίν η βασιλεία του θεού 21 μακάριοι οι πεινώντες νυν ότι χορτασθήσεσθε μακάριοι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε 22 μαάριοί εστε όταν μισήσωσιν υμάς οι άνθρωποι και όταν αφορίσωσιν υμάς και ονειδίσωσι και εκβάλωσι το όνομα υμών ως πονηρόν ένεκα του υιού του ανθρώπου 23 χάρητε εν εκείνη τη ημέρα και σκιρτήσατε ιδού γαρ ο μισθός υμών πολύς εν τω ουρανώ κατά ταύτα γαρ εποίουν τοις προφήταις οι πατέρες αυτών 24 πλην ουαί υμίν τοις πλουσίοις ότι απέχετε την παράκλησιν υμών 25 ουαί υμίν οι εμπεπλησμένοι ότι πεινάσετε ουαί υμίν οι γελώντες νυν ότι πενθήσετε και κλαύσετε 26 ουαί όταν καλώς υμάς είπωσιν οι άνθρωποι κατά ταύτα γαρ εποίουν τοις ψευδοπροφήταις οι πατέρες αυτών

Jesus Teaches on Love

27 αλλά υμίν λέγω τοις άκουουσιν αγαπάτε τους εχθρούς υμών καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς 28 ευλογείτε τους καταρωμένους υμίν και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς 29 τω τύπτοντί σε επί την σιαγόνα πάρεχε και την άλλην και από του αίροντός σου το ιμάτιον και τον χιτώνα μη κωλύσης 30 παντί δε τω αιτούντί σε δίδου και από του αίροντος τα σα μη απαίτει 31 και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως 32 και ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς ποία υμίν χάρις εστί και γαρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσι 33 και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντας υμάς ποία υμίν χάρις εστί και γαρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι 34 και εάν δανείζητε παρ΄ ων ελπίζετε απολαβείν ποία υμίν χάρις εστί και γαρ αμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τα ίσα 35 πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έσται ο μισθός υμών πολύς και έσεσθε υιοί του υψίστου ότι αυτός χρηστός εστιν επί τους αχαρίστους και πονηρούς 36 γίνεσθε ούν οικτίρμονες καθώς και ο πατήρ υμών οικτίρμων εστί 37 και μη κρίνετε και ου μη κριθήτε μη καταδικάζετε και ου μη καταδικασθήτε απολύετε και απολυθήσεσθε 38 δίδοτε και δοθήσεται υμίν μέτρον καλόν πεπιεσμένον και σεσαλευμένον και υπερεκχυνόμενον δώσουσιν εις τον κόλπον υμών τω γαρ αυτώ μέτρω ω μετρείτε αντιμετρηθήσεται υμίν 39 είπε δε παραβολήν αυτοίς μήτι δύναται τυφλός τυφλόν οδηγείν ουχί αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται 40 ουκ έστι μαθητής υπέρ τον διδάσκαλον αυτού κατηρτισμένος δε πας έσται ως ο διδάσκαλος αυτού 41 τι δε βλέπεις το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου την δε δοκόν την εν τω ιδίω οφθαλμώ ου κατανοείς 42 η πως δύνασαι λέγειν τω αδελφώ σου αδελφέ άφες εκβάλω το κάρφος το εν τω οφθαλμώ σου αυτός την εν τω οφθαλμώ σου δοκόν ου βλέπων υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου 43 ου γαρ εστι δένδρον καλόν ποιούν καρπόν σαπρόν ουδέ δένδρον σαπρόν ποιούν καρπόν καλόν 44 έκαστον γαρ δένδρον εκ του ιδίου καρπού γινώσκεται ου γαρ εξ ακανθών συλλέγουσι σύκα ουδέ εκ βάτου τρυγώσι σταφυλήν 45 ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το αγαθόν και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το πονηρόν εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού

Build on the Rock

46 τι δε με καλείτε κύριε κύριε και ου ποιείτε α λέγω 47 πας ο ερχόμενος προς με και ακούων μου των λόγων και ποιών αυτούς υποδείξω υμίν τίνι εστίν όμοιος 48 όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδομούντι οικίαν ος έσκαψε και εβάθυνε και έθηκε θεμέλιον επί την πέτραν πλημμύρας δε γενομένης προσέρρηξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη και ουκ ίσχυσε σαλεύσαι αυτήν τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν 49 ο δε ακούσας και μη ποιήσας όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδομήσαντι οικίαν επί την γην χωρίς θεμελίου η προσέρρηξεν ο ποταμός και ευθέως έπεσε και εγένετο το ρήγμα της οικίας εκείνης μέγα
Copyright information for ABPGRK