Luke 6

CHAPTER 6

Jesus is Lord of the Sabbath

1εγένετο δε εν σαββάτω δευτεροπρώτω διαπορεύεσθαι αυτόν διά των σπορίμων και έτιλλον οι μαθηταί αυτού τους στάχυας και ήσθιον ψώχοντες ταις χερσί 2τινές δε των Φαρισαίων είπον αυτοίς τι ποιείτε ο ουκ έξεστι ποιείν εν τοις σάββασι 3και αποκριθείς προς αυτούς είπεν ο Ιησούς ουδέ τούτο ανέγνωτε ο εποίησε Δαβίδ οπότε επείνασεν αυτός και οι μετ΄ αυτού όντες 4ως εισήλθεν εις τον οίκον του θεού και τους άρτους της προθέσεως έλαβε και έφαγε και έδωκε και τοις μετ΄ αυτού ους ουκ έξεστι φαγείν ει μη μόνους τους ιερείς 5και έλεγεν αυτοίς ότι κύριός εστιν ο υιός του ανθρώπου και του σαββάτου

Jesus Heals on the Sabbath

6εγένετο δε και εν ετέρω σαββάτω εισελθείν αυτόν εις την συναγωγήν και διδάσκειν και ην εκεί άνθρωπος και η χειρ αυτού η δεξιά ην ξηρά 7παρετήρουν δε αυτόν οι γραμματείς και οι Φαραισαίοι ει εν τω σαββάτω θεραπεύσει αυτόν ίνα εύρωσι κατηγορίαν αυτού 8αυτός δε ήδει τους διαλογισμούς αυτών και είπεν τω ανθρώπω τω ξηράν έχοντι την χείρα έγειραι και στήθι εις το μέσον ο δε αναστάς έστη 9είπεν ουν ο Ιησούς προς αυτούς επερωτήσω υμάς τι έξεστι τοις σάββασιν αγαθοποιήσαι η κακοποιήσαι ψυχήν σώσαι η απολέσαι 10και περιβλεψάμενος πάντας αυτούς είπεν τω ανθρώπω έκτεινον την χείρά σου ο δε εποίησεν ούτως και αποκατεστάθη η χειρ αυτού υγιής ως η άλλη 11αυτοί δε επλήσθησαν ανοίας και διελάλουν προς αλλήλους τι αν ποιήσειαν τω Ιησού

Jesus Chooses the Twelve Disciples

12εγένετο δε εν ταις ημέραις ταύταις εξήλθεν εις το όρος προσεύξασθαι και ην διανυκτερεύων εν τη προσευχή του θεού 13και ότε εγένετο ημέρα προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος απ΄ αυτών δώδεκα ους και αποστόλους ωνόμασε 14Σίμωνα ον και ωνόμασεν Πέτρον και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού Ιάκωβον και Ιωάννην Φίλιππον και Βαρθολομαίον 15Ματθαίον και Θωμάν Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν 16Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδαν Ισκαριώτην ος και εγένετο προδότης

Jesus Heals Many

17και καταβάς μετ΄ αυτών έστη επί τόπου πεδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος οι ήλθον ακούσαι αυτού και ιαθήναι από των νόσων αυτών 18και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και εθεραπεύοντο 19και πας ο όχλος εζήτει άπτεσθαι αυτού ότι δύναμις παρ΄ αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας

Blessings and Woes

20και αυτός επάρας τους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε μακάριοι οι πτωχοί ότι υμετέρα εστίν η βασιλεία του θεού 21μακάριοι οι πεινώντες νυν ότι χορτασθήσεσθε μακάριοι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε 22μαάριοί εστε όταν μισήσωσιν υμάς οι άνθρωποι και όταν αφορίσωσιν υμάς και ονειδίσωσι και εκβάλωσι το όνομα υμών ως πονηρόν ένεκα του υιού του ανθρώπου 23χάρητε εν εκείνη τη ημέρα και σκιρτήσατε ιδού γαρ ο μισθός υμών πολύς εν τω ουρανώ κατά ταύτα γαρ εποίουν τοις προφήταις οι πατέρες αυτών 24πλην ουαί υμίν τοις πλουσίοις ότι απέχετε την παράκλησιν υμών 25ουαί υμίν οι εμπεπλησμένοι ότι πεινάσετε ουαί υμίν οι γελώντες νυν ότι πενθήσετε και κλαύσετε 26ουαί όταν καλώς υμάς είπωσιν οι άνθρωποι κατά ταύτα γαρ εποίουν τοις ψευδοπροφήταις οι πατέρες αυτών

Jesus Teaches on Love

27αλλά υμίν λέγω τοις άκουουσιν αγαπάτε τους εχθρούς υμών καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς 28ευλογείτε τους καταρωμένους υμίν και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς 29τω τύπτοντί σε επί την σιαγόνα πάρεχε και την άλλην και από του αίροντός σου το ιμάτιον και τον χιτώνα μη κωλύσης 30παντί δε τω αιτούντί σε δίδου και από του αίροντος τα σα μη απαίτει 31και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως 32και ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς ποία υμίν χάρις εστί και γαρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσι 33και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντας υμάς ποία υμίν χάρις εστί και γαρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι 34και εάν δανείζητε παρ΄ ων ελπίζετε απολαβείν ποία υμίν χάρις εστί και γαρ αμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τα ίσα 35πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έσται ο μισθός υμών πολύς και έσεσθε υιοί του υψίστου ότι αυτός χρηστός εστιν επί τους αχαρίστους και πονηρούς 36γίνεσθε ούν οικτίρμονες καθώς και ο πατήρ υμών οικτίρμων εστί 37και μη κρίνετε και ου μη κριθήτε μη καταδικάζετε και ου μη καταδικασθήτε απολύετε και απολυθήσεσθε 38δίδοτε και δοθήσεται υμίν μέτρον καλόν πεπιεσμένον και σεσαλευμένον και υπερεκχυνόμενον δώσουσιν εις τον κόλπον υμών τω γαρ αυτώ μέτρω ω μετρείτε αντιμετρηθήσεται υμίν 39είπε δε παραβολήν αυτοίς μήτι δύναται τυφλός τυφλόν οδηγείν ουχί αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται 40ουκ έστι μαθητής υπέρ τον διδάσκαλον αυτού κατηρτισμένος δε πας έσται ως ο διδάσκαλος αυτού 41τι δε βλέπεις το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου την δε δοκόν την εν τω ιδίω οφθαλμώ ου κατανοείς 42η πως δύνασαι λέγειν τω αδελφώ σου αδελφέ άφες εκβάλω το κάρφος το εν τω οφθαλμώ σου αυτός την εν τω οφθαλμώ σου δοκόν ου βλέπων υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου 43ου γαρ εστι δένδρον καλόν ποιούν καρπόν σαπρόν ουδέ δένδρον σαπρόν ποιούν καρπόν καλόν 44έκαστον γαρ δένδρον εκ του ιδίου καρπού γινώσκεται ου γαρ εξ ακανθών συλλέγουσι σύκα ουδέ εκ βάτου τρυγώσι σταφυλήν 45ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το αγαθόν και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το πονηρόν εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού

Build on the Rock

46τι δε με καλείτε κύριε κύριε και ου ποιείτε α λέγω 47πας ο ερχόμενος προς με και ακούων μου των λόγων και ποιών αυτούς υποδείξω υμίν τίνι εστίν όμοιος 48όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδομούντι οικίαν ος έσκαψε και εβάθυνε και έθηκε θεμέλιον επί την πέτραν πλημμύρας δε γενομένης προσέρρηξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη και ουκ ίσχυσε σαλεύσαι αυτήν τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν 49ο δε ακούσας και μη ποιήσας όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδομήσαντι οικίαν επί την γην χωρίς θεμελίου η προσέρρηξεν ο ποταμός και ευθέως έπεσε και εγένετο το ρήγμα της οικίας εκείνης μέγα
Copyright information for ABPGRK