Luke 7

CHAPTER 7

The Believing Centurion

επεί δε επλήρωσε πάντα τα ρήματα αυτού εις τας ακοάς του λαού εισήλθεν εις Καπερναούμ εκατοντάρχου δε τινος δούλος κακώς έχων έμελλε τελευτάν ος ην αυτώ έντιμος ακούσας δε περί του Ιησού απέστειλεν προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ερωτών αυτόν όπως ελθών διασώση τον δούλον αυτού οι δε παραγενόμενοι προς τον Ιησούν παρεκάλουν αυτόν σπουδαίως λέγοντες ότι άξιός εστιν ω παρέξει τούτο αγαπά γαρ το έθνος ημών και την συναγωγήν αυτός ωκοδόμησεν ημίν ο δε Ιησούς επορεύετο συν αυτοίς ήδη δε αυτού ου μακράν απέχοντος από της οικίας έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους λέγων αυτώ κύριε μη σκύλλου ου γαρ ειμι ικανός ίνα υπό την στέγην μου εισέλθης διό ουδέ εμαυτόν ηξίωσα προς σε ελθείν αλλά είπε λόγω και ιαθήσεται ο παις μου και γαρ εγώ ανθρωπός ειμι υπό εξουσίαν τασσόμενος έχων υπ΄ εμαυτόν στρατιώτας και λέγω τούτω πορεύθητι και πορεύεται και άλλω έρχου και έρχεται και τω δούλω μου ποίησον τούτο και ποιεί ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς εθαύμασεν αυτόν και στραφείς τω ακολουθούντι αυτώ όχλω είπε λέγω υμίν ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον 10 και υποστρέψαντες οι πεμφθέντες εις τον οίκον εύρον τον ασθενούντα δούλον υγιαίνοντα

The Widow's Son Raised to Life

11 και εγένετο εν τη εξής επορεύετο εις πόλιν καλουμένην Ναϊν και συνεπορεύοντο αυτώ οι μαθηταί αυτού ικανοί και όχλος πολύς 12 ως δε ήγγισε τη πύλη της πόλεως και ιδού εξεκομίζετο τεθνηκώς υιός μονογενής τη μητρί αυτού και αυτή ην χήρα και όχλος της πόλεως ικανός συν αυτή 13 και ιδών αυτήν ο κύριος εσπλαγχνίσθη επ΄ αυτή και είπεν αυτή μη κλαίε 14 και προσελθών ήψατο της σορού οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπεν νεανίσκε σοι λέγω εγέρθητι 15 και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξατο λαλείν και έδωκεν αυτόν τη μητρί αυτού 16 έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον τον θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγήγερται εν ημίν και ότι επεσκέψατο ο θεός τον λαόν αυτού 17 και εξήλθεν ο λόγος ούτος εν όλη τη Ιουδαία περί αυτού και εν πάση τη περιχώρω

John the Baptist Sends Disciples to Jesus

18 και απήγγειλαν Ιωάννη οι μαθηταί αυτού περί πάντων τούτων 19 και προσκαλεσάμενος δύο τινάς των μαθητών αυτού ο Ιωάννης έπεμψε προς τον Ιησούν λέγων συ ει ο ερχόμενος η άλλον προσδοκώμεν 20 παραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άνδρες είπον Ιωάννης ο βαπτιστής απέσταλκεν ημάς προς σε λέγων συ ει ο ερχόμενος η άλλον προσδοκώμεν 21 εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλοίς πολλοίς εχαρίσατο το βλέπειν 22 και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη α είδετε και ηκούσατε ότι τυφλοί αναβλέπουσι χωλοί περιπατούσι λεπροί καθαρίζονται κωφοί ακούουσι νεκροί εγείρονται πτωχοί ευαγγελίζονται 23 και μακάριός εστιν ος εάν μη σκανδαλισθή εν εμοί 24 απελθόντων δε των αγγέλων Ιωάννου ήρξατο λεγείν τοις όχλοις περί Ιωάννου τι εξεληλύθατε εις την έρημον θεάσασθαι κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον 25 αλλά τι εξεληλύθατε ιδείν άνθρωπον εν μαλακοίς ιματίοις ημφιεσμένον ιδού οι εν ιματισμώ ενδόξω και τρυφή υπάρχοντες εν τοις βασιλείοις εισίν 26 αλλά τι εξεληλύθατε ιδείν προφήτην ναι λέγω υμίν και περισσότερον προφήτου 27 ούτός εστι περί ου γέγραπται ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου 28 λέγω γαρ υμίν μείζων εν γεννητοίς γυναικών προφήτης Ιωάννου του βαπτιστού ουδείς εστιν ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του θεού μείζων αυτού εστι 29 και πας ο λαός ακούσας και οι τελώναι εδικαίωσαν τον θεόν βαπτισθέντες το βάπτισμα Ιωάννου 30 οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί την βουλήν του θεού ηθέτησαν εις εαυτούς μη βαπτισθέντες υπ΄ αυτού 31 τίνι ούν ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης και τίνι εισίν όμοιοι 32 όμοιοί εισι παιδίοις τοις εν αγορά καθημένοις και προσφωνούσιν αλλήλοις και λέγουσιν ηυλήσαμεν υμίν και ουκ ωρχήσασθε εθρηνήσαμεν υμίν και ουκ εκλαύσατε 33 ελήλυθε γαρ Ιωάννης ο βαπτιστής μήτε άρτον εσθίων μήτε οίνον πίνων και λέγετε δαιμόνιον έχει 34 ελήλυθεν ο υιός του ανθρώπου εσθίων και πίνων και λέγετε ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης φίλος τελωνών και αμαρτωλών 35 και εδικαιώθη η σοφία από των τέκνων αυτής πάντων

A Woman Anoints Jesus' Feet

36 ηρώτα δε τις αυτόν των Φαρισαίων ίνα φάγη μετ΄ αυτού και εισελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου ανεκλίθη 37 και ιδού γυνή εν τη πόλει ήτις ην αμαρτωλός επιγνούσα ότι ανάκειται εν τη οικία του Φαρισαίου κομίσασα αλάβαστρον μύρου 38 και στάσα παρά τους πόδας αυτού οπίσω κλαίουσα ήρξατο βρέχειν τους πόδας αυτού τοις δάκρυσι και ταις θριξί της κεφαλής αυτής εξέμασσε και κατεφίλει τους πόδας αυτού και ήλειφε τω μύρω 39 ιδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν είπεν εν εαυτώ λέγων ούτος ει ην προφήτης εγίνωσκεν αν τις και ποταπή η γυνή ήτις άπτεται αυτού ότι αμαρτωλός εστι 40 και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν Σίμων έχω σοι τι ειπείν ο δε φησι διδάσκαλε είπε 41 δύο χρεωφειλέται ήσαν δανειστή τινί ο εις ώφειλε δηνάρια πεντακόσια ο δε έτερος πεντήκοντα 42 μη εχόντων δε αυτών αποδούναι αμφοτέροις εχαρίσατο τις ούν αυτών είπε πλείον αυτόν αγαπήσει 43 αποκριθείς δε ο Σίμων είπεν υπολαμβάνω ότι ω το πλείον εχαρίσατο ο δε είπεν αυτώ ορθώς έκρινας 44 και στραφείς προς την γυναίκα τω Σίμωνι έφη βλέπεις ταύτην την γυναίκα εισήλθόν σου εις την οικίαν ύδωρ επί τους πόδας μου ουκ έδωκας αύτη δε τοις δάκρυσιν έβρεξέ μου τους πόδας και ταις θριξί της κεφαλής αυτής εξέμαξε 45 φίλημά μοι ουκ έδωκας αύτη δε αφ΄ ης εισήλθον ου διέλιπε καταφιλούσά μου τους πόδας 46 ελαίω την κεφαλήν μου ουκ ήλειψας αύτη δε μύρω ήλειψέ μου τους πόδας 47 ου χάριν λέγω σοι αφέωνται αι αμαρτίαι αυτής αι πολλαί ότι ηγάπησε πολύ ω δε ολίγον αφίεται ολίγον αγαπά 48 είπε δε αυτή αφέωνταί σου αι αμαρτίαι 49 και ήρξαντο οι συνανακείμενοι λέγειν εν εαυτοίς τις ούτός εστιν ος και αμαρτίας αφίησιν 50 είπε δε προς την γυναίκα η πίστις σου σέσωκέ σε πορεύου εις ειρήνην
Copyright information for ABPGRK