Luke 9

CHAPTER 9

Authority Given to the Twelve Disciples

συγκαλεσάμενος δε τους δώδεκα μαθητάς έδωκεν αυτοίς δύναμιν και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν και απέστειλεν αυτούς κηρύσσειν την βασιλείαν του θεού και ιάσθαι τους ασθενούντας και είπε προς αυτούς μηδέν αίρετε εις την οδόν μήτε ράβδους μήτε πήραν μήτε άρτον μήτε αργύριον μήτε ανά δύο χιτώνας έχειν και εις ην αν οικίαν εισέλθητε εκεί μένετε και εκείθεν εξέρχεσθε και όσοι εάν μη δέξωνται υμάς εξερχόμενοι από της πόλεως εκείνης και τον κονιορτόν από των ποδών υμών αποτινάξατε εις μαρτύριον επ΄ αυτούς εξερχόμενοι δε διήρχοντο κατά τας κώμας ευαγγελιζόμενοι και θεραπεύοντες πανταχού ήκουσε δε Ηρώδης ο τετράρχης τα γινόμενα υπ΄ αυτού πάντα και διηπόρει διά το λέγεσθαι υπό τινων ότι Ιωάννης εγήγερται εκ νεκρών υπό τινων δε ότι Ηλίας εφάνη άλλων δε ότι προφήτης εις των αρχαίων ανέστη και είπεν Ηρώδης Ιωάννην εγώ απεκεφάλισα τις δε εστιν ούτος περί ου εγώ ακούω τοιαύτα και εζήτει ιδείν αυτόν 10 και υποστρέψαντες οι απόστολοι διηγήσαντο αυτώ όσα εποίησαν και παραλαβών αυτούς υπεχώρησε κατ΄ ιδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά

Jesus Feeds the Five Thousand

11 οι δε όχλοι γνόντες ηκολούθησαν αυτώ και δεξάμενος αυτούς ελάλει αυτοίς περί της βασιλείας του θεού και τους χρείαν έχοντας θεραπείας ιάτο 12 η δε ημέρα ήρξατο κλίνειν προσελθόντες δε οι δώδεκα είπον αυτώ απόλυσον τον όχλον ίνα απελθόντες εις τας κύκλω κώμας και τους αγρούς καταλύσωσι και εύρωσιν επισιτισμόν ότι ώδε εν ερήμω τόπω εσμέν 13 είπε δε προς αυτούς δότε αυτοίς υμείς φαγείν οι δε είπον ουκ εισίν ημίν πλείον η πέντε άρτοι και δύο ιχθύες ει μήτι πορευθέντες ημείς αγοράσωμεν εις πάντα τον λαόν τούτον βρώματα 14 ήσαν γαρ ωσεί άνδρες πεντακισχίλιοι είπε δε προς τους μαθητάς αυτού κατακλίνατε αυτούς κλισίας ανά πεντήκοντα 15 και εποίησαν ούτως και ανέκλιναν άπαντας 16 λαβών δε τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησεν αυτούς και κατέκλασε και εδίδου τοις μαθηταίς παρατιθέναι τω όχλω 17 και έφαγον και εχορτάσθησαν πάντες και ήρθη το περισσεύσαν αυτοίς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα 18 και εγένετο εν τω είναι αυτόν προσευχόμενον καταμόνας συνήσαν αυτώ οι μαθηταί και επηρώτησεν αυτούς λέγων τίνα με λέγουσιν οι όχλοι είναι 19 οι δε αποκριθέντες είπον Ιωάννην τον βαπτιστήν άλλοι δε Ηλίαν άλλοι δε ότι προφήτης τις των αρχαίων ανέστη 20 είπε δε αυτοίς υμείς δε τίνα με λέγετε είναι αποκριθείς δε Πέτρος είπε τον Χριστόν του θεού 21 ο δε επιτιμήσας αυτοίς παρήγγειλε μηδενί ειπείν τούτο 22 ειπών ότι δει τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν και αποδοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήναι και τη τρίτη ημέρα εγερθήναι

Requirements of Discipleship

23 έλεγε δε προς πάντας ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού καθ΄ ημέραν και ακολουθείτω μοι 24 ος γαρ εάν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι απολέσει αυτήν ος δ΄ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού ούτος σώσει αυτήν 25 τι γαρ ωφελείται άνθρωπος κερδήσας τον κόσμον όλον εαυτόν δε απολέσας η ζημιωθείς 26 ος γαρ αν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους τούτον ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται όταν έλθη εν τη δόξη αυτού και του πατρός και των αγίων αγγέλων 27 λέγω δε υμίν αληθώς εισί τινες των ώδε εστηκότων οι ου μη γεύσονται θανάτου έως αν ίδωσι την βασιλείαν του θεού

Jesus is Transformed

28 εγένετο δε μετά τους λόγους τούτους ωσεί ημέραι οκτώ και παραλαβών Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον ανέβη εις το όρος προσεύξασθαι 29 και εγένετο εν τω προσεύξασθαι αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ιματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων 30 και ιδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτώ οίτινες ήσαν Μωσής και Ηλίας 31 οι οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού ην έμελλε πληρούν εν Ιερουσαλήμ 32 ο δε Πέτρος και οι συν αυτώ ήσαν βεβαρημένοι ύπνω διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας τους συνεστώτας αυτώ 33 και εγένετο εν τω διαχωρίζεσθαι αυτούς απ΄ αυτού είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν επιστάτα καλόν εστιν ημάς ώδε είναι και ποιήσωμεν σκηνάς τρείς μίαν σοι και Μωσεί μίαν και μίαν Ηλία μη ειδώς ο λέγει 34 ταύτα δε αυτού λέγοντος εγένετο νεφέλη και επεσκίασεν αυτούς εφοβήθησαν δε εν τω εκείνους εισελθείν εις την νεφέλην 35 και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης λέγουσα ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούετε 36 και εν τω γενέσθαι την φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος και αυτοί εσίγησαν και ούδενι απήγγειλαν εν εκείναις ταις ημέραις ουδέν ων εωράκασιν

The Demoniac Son Healed

37 εγένετο δε εν τη εξής ημέρα κατελθόντων αυτών από του όρους συνήντησεν αυτώ όχλος πολύς 38 και ιδού ανήρ από του όχλου ανεβόησε λέγων διδάσκαλε δέομαί σου επιβλέψαι επί τον υιόν μου ότι μονογενής εστί μοι 39 και ιδού πνεύμα λαμβάνει αυτόν και εξαίφνης κράζει και σπαράσσει αυτόν μετά αφρού και μόγις αποχωρεί απ΄ αυτού συντρίβον αυτόν 40 και εδεήθην των μαθητών σου ίνα εκβάλωσιν αυτό και ουκ ηδυνήθησαν 41 αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη έως πότε έσομαι προς υμάς και ανέξομαι υμών προσάγαγε ώδε τον υιόν σου 42 έτι δε προσερχομένου αυτού έρρηξεν αυτόν το δαιμόνιον και συνεσπάραξεν επετίμησε δε ο Ιησούς τω πνεύματι τω ακαθάρτω και ιάσατο τον παίδα και απέδωκεν αυτόν τω πατρί αυτού

Jesus Foretells His Death

43 εξεπλήσσοντο δε πάντες επί τη μεγαλειότητι του θεού πάντων δε θαυμαζόντων επί πάσιν οις εποίησεν ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού 44 θέσθε υμείς εις τα ώτα υμών τους λόγους τούτους ο γαρ υιός του ανθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εις χείρας ανθρώπων 45 οι δε ηγνόουν το ρήμα τούτο και ην παρακεκαλυμμένον απ΄ αυτών ίνα μη αίσθωνται αυτό και εφοβούντο ερωτήσαι αυτόν περί του ρήματος τούτου 46 εισήλθε δε διαλογισμός εν αυτοίς το τις αν είη μείζων αυτών 47 ο δε Ιησούς ιδών τον διαλογισμόν της καρδίας αυτών επιλαβόμενος παιδίου έστησεν αυτό παρ΄ εαυτώ 48 και είπεν αυτοίς ος εάν δέξηται τούτο το παιδίον επί τω ονόματί μου εμέ δέχεται και ος εάν εμέ δέξηται δέχεται τον αποστείλαντά με ο γαρ μικρότερος εν πάσιν υμίν υπάρχων ούτος έσται μέγας 49 αποκριθείς δε ο Ιωάννης είπεν επιστάτα είδομέν τινα επί τω ονόματί σου εκβάλλοντα τα δαιμόνια και εκωλύσαμεν αυτόν ότι ουκ ακολουθεί μεθ΄ ημών 50 και είπε προς αυτόν ο Ιησούς μη κωλύετε ος γαρ ουκ έστι καθ΄ ημών υπέρ ημών εστιν

A Samaritan Town Rejects Jesus

51 εγένετο δε εν τω συμπληρούσθαι τας ημέρας της αναλήψεως αυτού και αυτός το πρόσωπον αυτού εστήριξε του πορεύεσθαι εις Ιερουσαλήμ 52 και απέστειλεν αγγέλους προ προσώπου αυτού και πορευθέντες εισήλθον εις κώμην Σαμαρειτών ώστε ετοιμάσαι αυτώ 53 και ουκ εδέξαντο αυτόν ότι το πρόσωπον αυτού ην πορευόμενον εις Ιερουσαλήμ 54 ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης είπον κύριε θέλεις είπωμεν πυρ καταβήναι από του ουρανού και αναλώσαι αυτούς ως και Ηλίας εποίησε 55 στραφείς δε επετίμησεν αυτοίς και είπεν ουκ οίδατε οίου πνεύματός εστε ύμεις 56 ο γαρ υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσαι αλλά σώσαι και επορεύθησαν εις ετέραν κώμην

Others Called to Discipleship

57 εγένετο δε πορευομένων αυτών εν τη οδώ είπέ τις προς αυτόν ακολουθήσω σοι όπου αν απέρχη κύριε 58 και είπεν αυτώ ο Ιησούς αι αλώπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις ο δε υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη 59 είπε δε προς έτερον ακολούθει μοι ο δε είπεν κύριε επίτρεψόν μοι απελθόντι πρώτον θάψαι τον πατέρα μου 60 είπε δε αυτώ ο Ιησούς άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς συ δε απελθών διάγγελλε την βασιλείαν του θεού 61 είπε δε και έτερος ακολουθήσω σοι κύριε πρώτον δε επίτρεψόν μοι αποτάξασθαι τοις εις τον οίκόν μου 62 είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ΄ άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετός εστιν εις την βασιλείαν του θεού
Copyright information for ABPGRK