Luke 9

CHAPTER 9

Authority Given to the Twelve Disciples

1συγκαλεσάμενος δε τους δώδεκα μαθητάς έδωκεν αυτοίς δύναμιν και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν 2και απέστειλεν αυτούς κηρύσσειν την βασιλείαν του θεού και ιάσθαι τους ασθενούντας 3και είπε προς αυτούς μηδέν αίρετε εις την οδόν μήτε ράβδους μήτε πήραν μήτε άρτον μήτε αργύριον μήτε ανά δύο χιτώνας έχειν 4και εις ην αν οικίαν εισέλθητε εκεί μένετε και εκείθεν εξέρχεσθε 5και όσοι εάν μη δέξωνται υμάς εξερχόμενοι από της πόλεως εκείνης και τον κονιορτόν από των ποδών υμών αποτινάξατε εις μαρτύριον επ΄ αυτούς 6εξερχόμενοι δε διήρχοντο κατά τας κώμας ευαγγελιζόμενοι και θεραπεύοντες πανταχού 7ήκουσε δε Ηρώδης ο τετράρχης τα γινόμενα υπ΄ αυτού πάντα και διηπόρει διά το λέγεσθαι υπό τινων ότι Ιωάννης εγήγερται εκ νεκρών 8υπό τινων δε ότι Ηλίας εφάνη άλλων δε ότι προφήτης εις των αρχαίων ανέστη 9και είπεν Ηρώδης Ιωάννην εγώ απεκεφάλισα τις δε εστιν ούτος περί ου εγώ ακούω τοιαύτα και εζήτει ιδείν αυτόν 10και υποστρέψαντες οι απόστολοι διηγήσαντο αυτώ όσα εποίησαν και παραλαβών αυτούς υπεχώρησε κατ΄ ιδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά

Jesus Feeds the Five Thousand

11οι δε όχλοι γνόντες ηκολούθησαν αυτώ και δεξάμενος αυτούς ελάλει αυτοίς περί της βασιλείας του θεού και τους χρείαν έχοντας θεραπείας ιάτο 12η δε ημέρα ήρξατο κλίνειν προσελθόντες δε οι δώδεκα είπον αυτώ απόλυσον τον όχλον ίνα απελθόντες εις τας κύκλω κώμας και τους αγρούς καταλύσωσι και εύρωσιν επισιτισμόν ότι ώδε εν ερήμω τόπω εσμέν 13είπε δε προς αυτούς δότε αυτοίς υμείς φαγείν οι δε είπον ουκ εισίν ημίν πλείον η πέντε άρτοι και δύο ιχθύες ει μήτι πορευθέντες ημείς αγοράσωμεν εις πάντα τον λαόν τούτον βρώματα 14ήσαν γαρ ωσεί άνδρες πεντακισχίλιοι είπε δε προς τους μαθητάς αυτού κατακλίνατε αυτούς κλισίας ανά πεντήκοντα 15και εποίησαν ούτως και ανέκλιναν άπαντας 16λαβών δε τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησεν αυτούς και κατέκλασε και εδίδου τοις μαθηταίς παρατιθέναι τω όχλω 17και έφαγον και εχορτάσθησαν πάντες και ήρθη το περισσεύσαν αυτοίς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα 18και εγένετο εν τω είναι αυτόν προσευχόμενον καταμόνας συνήσαν αυτώ οι μαθηταί και επηρώτησεν αυτούς λέγων τίνα με λέγουσιν οι όχλοι είναι 19οι δε αποκριθέντες είπον Ιωάννην τον βαπτιστήν άλλοι δε Ηλίαν άλλοι δε ότι προφήτης τις των αρχαίων ανέστη 20είπε δε αυτοίς υμείς δε τίνα με λέγετε είναι αποκριθείς δε Πέτρος είπε τον Χριστόν του θεού 21ο δε επιτιμήσας αυτοίς παρήγγειλε μηδενί ειπείν τούτο 22ειπών ότι δει τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν και αποδοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήναι και τη τρίτη ημέρα εγερθήναι

Requirements of Discipleship

23έλεγε δε προς πάντας ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού καθ΄ ημέραν και ακολουθείτω μοι 24ος γαρ εάν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι απολέσει αυτήν ος δ΄ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού ούτος σώσει αυτήν 25τι γαρ ωφελείται άνθρωπος κερδήσας τον κόσμον όλον εαυτόν δε απολέσας η ζημιωθείς 26ος γαρ αν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους τούτον ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται όταν έλθη εν τη δόξη αυτού και του πατρός και των αγίων αγγέλων 27λέγω δε υμίν αληθώς εισί τινες των ώδε εστηκότων οι ου μη γεύσονται θανάτου έως αν ίδωσι την βασιλείαν του θεού

Jesus is Transformed

28εγένετο δε μετά τους λόγους τούτους ωσεί ημέραι οκτώ και παραλαβών Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον ανέβη εις το όρος προσεύξασθαι 29και εγένετο εν τω προσεύξασθαι αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ιματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων 30και ιδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτώ οίτινες ήσαν Μωσής και Ηλίας 31οι οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού ην έμελλε πληρούν εν Ιερουσαλήμ 32ο δε Πέτρος και οι συν αυτώ ήσαν βεβαρημένοι ύπνω διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας τους συνεστώτας αυτώ 33και εγένετο εν τω διαχωρίζεσθαι αυτούς απ΄ αυτού είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν επιστάτα καλόν εστιν ημάς ώδε είναι και ποιήσωμεν σκηνάς τρείς μίαν σοι και Μωσεί μίαν και μίαν Ηλία μη ειδώς ο λέγει 34ταύτα δε αυτού λέγοντος εγένετο νεφέλη και επεσκίασεν αυτούς εφοβήθησαν δε εν τω εκείνους εισελθείν εις την νεφέλην 35και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης λέγουσα ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούετε 36και εν τω γενέσθαι την φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος και αυτοί εσίγησαν και ούδενι απήγγειλαν εν εκείναις ταις ημέραις ουδέν ων εωράκασιν

The Demoniac Son Healed

37εγένετο δε εν τη εξής ημέρα κατελθόντων αυτών από του όρους συνήντησεν αυτώ όχλος πολύς 38και ιδού ανήρ από του όχλου ανεβόησε λέγων διδάσκαλε δέομαί σου επιβλέψαι επί τον υιόν μου ότι μονογενής εστί μοι 39και ιδού πνεύμα λαμβάνει αυτόν και εξαίφνης κράζει και σπαράσσει αυτόν μετά αφρού και μόγις αποχωρεί απ΄ αυτού συντρίβον αυτόν 40και εδεήθην των μαθητών σου ίνα εκβάλωσιν αυτό και ουκ ηδυνήθησαν 41αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη έως πότε έσομαι προς υμάς και ανέξομαι υμών προσάγαγε ώδε τον υιόν σου 42έτι δε προσερχομένου αυτού έρρηξεν αυτόν το δαιμόνιον και συνεσπάραξεν επετίμησε δε ο Ιησούς τω πνεύματι τω ακαθάρτω και ιάσατο τον παίδα και απέδωκεν αυτόν τω πατρί αυτού

Jesus Foretells His Death

43εξεπλήσσοντο δε πάντες επί τη μεγαλειότητι του θεού πάντων δε θαυμαζόντων επί πάσιν οις εποίησεν ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού 44θέσθε υμείς εις τα ώτα υμών τους λόγους τούτους ο γαρ υιός του ανθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εις χείρας ανθρώπων 45οι δε ηγνόουν το ρήμα τούτο και ην παρακεκαλυμμένον απ΄ αυτών ίνα μη αίσθωνται αυτό και εφοβούντο ερωτήσαι αυτόν περί του ρήματος τούτου 46εισήλθε δε διαλογισμός εν αυτοίς το τις αν είη μείζων αυτών 47ο δε Ιησούς ιδών τον διαλογισμόν της καρδίας αυτών επιλαβόμενος παιδίου έστησεν αυτό παρ΄ εαυτώ 48και είπεν αυτοίς ος εάν δέξηται τούτο το παιδίον επί τω ονόματί μου εμέ δέχεται και ος εάν εμέ δέξηται δέχεται τον αποστείλαντά με ο γαρ μικρότερος εν πάσιν υμίν υπάρχων ούτος έσται μέγας 49αποκριθείς δε ο Ιωάννης είπεν επιστάτα είδομέν τινα επί τω ονόματί σου εκβάλλοντα τα δαιμόνια και εκωλύσαμεν αυτόν ότι ουκ ακολουθεί μεθ΄ ημών 50και είπε προς αυτόν ο Ιησούς μη κωλύετε ος γαρ ουκ έστι καθ΄ ημών υπέρ ημών εστιν

A Samaritan Town Rejects Jesus

51εγένετο δε εν τω συμπληρούσθαι τας ημέρας της αναλήψεως αυτού και αυτός το πρόσωπον αυτού εστήριξε του πορεύεσθαι εις Ιερουσαλήμ 52και απέστειλεν αγγέλους προ προσώπου αυτού και πορευθέντες εισήλθον εις κώμην Σαμαρειτών ώστε ετοιμάσαι αυτώ 53και ουκ εδέξαντο αυτόν ότι το πρόσωπον αυτού ην πορευόμενον εις Ιερουσαλήμ 54ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης είπον κύριε θέλεις είπωμεν πυρ καταβήναι από του ουρανού και αναλώσαι αυτούς ως και Ηλίας εποίησε 55στραφείς δε επετίμησεν αυτοίς και είπεν ουκ οίδατε οίου πνεύματός εστε ύμεις 56ο γαρ υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσαι αλλά σώσαι και επορεύθησαν εις ετέραν κώμην

Others Called to Discipleship

57εγένετο δε πορευομένων αυτών εν τη οδώ είπέ τις προς αυτόν ακολουθήσω σοι όπου αν απέρχη κύριε 58και είπεν αυτώ ο Ιησούς αι αλώπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις ο δε υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη 59είπε δε προς έτερον ακολούθει μοι ο δε είπεν κύριε επίτρεψόν μοι απελθόντι πρώτον θάψαι τον πατέρα μου 60είπε δε αυτώ ο Ιησούς άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς συ δε απελθών διάγγελλε την βασιλείαν του θεού 61είπε δε και έτερος ακολουθήσω σοι κύριε πρώτον δε επίτρεψόν μοι αποτάξασθαι τοις εις τον οίκόν μου 62είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ΄ άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετός εστιν εις την βασιλείαν του θεού
Copyright information for ABPGRK