Luke 4

CHAPTER 4

Jesus is Tested by the Devil

1Ιησούς δε πνεύματος αγίου πλήρης υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγετο εν τω πνεύματι εις την έρημον 2ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου και ουκ έφαγεν ουδέν εν ταις ημέραις εκείναις και συντελεσθεισών αυτών ύστερον επείνασε 3και είπεν αυτώ ο διάβολος ει υιός ει του θεού είπε τω λίθω τούτω ίνα γένηται άρτος 4και απεκρίθη Ιησούς προς αυτόν λέγων γέγραπται ότι ουκ επ΄ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος αλλ΄ επί παντί ρήματι θεού 5και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλόν έδειξεν αυτώ πάσας τας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου 6και είπεν αυτώ ο διάβολος σοι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτών ότι εμοί παραδέδοται και ω εάν θέλω δίδωμι αυτήν 7συ ούν εάν προσκυνήσης ενώπιόν μού έσται σου πάντα 8και αποκριθείς αυτώ είπεν ο Ιησούς ύπαγε οπίσω μου σατανά γέγραπται γαρ προσκυνήσεις κύριον τον θεόν σου και αυτώ μόνω λατρεύσεις 9και ήγαγεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έστησεν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού και είπεν αυτώ ει ο υιός ει του θεού βάλε σεαυτόν εντεύθεν κάτω 10γέγραπται γαρ ότι τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξαι σε 11και επί χειρών αρούσί σε μήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου 12και αποκριθείς είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι είρηται ουκ εκπειράσεις κύριον τον θεόν σου 13και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη απ΄ αυτού άχρι καιρού

Jesus Begins His Ministry

14και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμει του πνεύματος εις την Γαλιλαίαν και φήμη εξήλθε καθ΄ όλης της περιχώρου περί αυτού 15και αυτός εδίδασκεν εν ταις συναγωγαίς αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων 16και ήλθεν εις την Ναζαρέθ ου ην τεθραμμένος και εισήλθε κατά το ειωθός αυτώ εν τη ημέρα των σαββάτων εις την συναγωγήν και ανέστη αναγνώναι 17και επεδόθη αυτώ βιβλίον Ησαϊου του προφήτου και αναπτύξας το βιβλίον εύρε τον τόπον ου ην γεγραμμένον 18πνεύμα κυρίου επ΄ εμέ ου ένεκεν έχρισέ με ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει 19κηρύξαι ενιαυτόν κυρίου δεκτόν 20και πτύξας το βιβλίον αποδούς τω υπηρέτη εκάθισε και πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες αυτώ 21ήρξατο δε λέγειν προς αυτούς ότι σήμερον πεπλήρωται η γραφή αύτη εν τοις ωσίν υμών 22και παντες εμαρτύρουν αυτώ και εθαύμαζον επί τοις λόγοις της χάριτος τοις εκπορευομένοις εκ του στόματος αυτού και έλεγον ουχ ούτός εστιν ο υιός Ιωσήφ 23και είπε προς αυτούς πάντως ερείτέ μοι την παραβολήν ταύτην ιατρέ θεράπευσον σεαυτόν όσα ηκούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούμ ποίησον και ώδε εν τη πατρίδι σου 24είπε δε αμήν λέγω υμίν ότι ουδείς προφήτης δεκτός εστιν εν τη πατρίδι αυτού 25επ΄ αληθείας δε λέγω υμίν πολλαί χήραι ήσαν εν ταις ημέραις Ηλίου εν τω Ισραήλ ότε εκλείσθη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας εξ ως εγένετο λιμός μέγας επί πάσαν την γην 26και προς ουδεμίαν αυτών επέμφθη Ηλίας ει μη εις Σάρεπτα της Σιδώνος προς γυναίκα χήραν 27και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισσαίου του προφήτου εν τω Ισραήλ και ουδείς αυτών εκαθαρίσθη ει μη Νεεμάν ο Σύρος 28και επλήσθησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα 29και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως οφρύος του όρους εφ΄ ου η πόλις αυτών ωκοδόμητο εις το κατακρημνίσαι αυτόν 30αυτός δε διελθών διά μέσου αυτών επορεύετο 31και κατήλθεν εις Καπερναούμ πόλιν της Γαλιλαίας και ην διδάσκων αυτούς εν τοις σάββασι 32και εξεπλήσσοντο επί τη διδαχή αυτού ότι εν εξουσία ην ο λόγος αυτού

The Unclean Spirits Come Forth

33και εν τη συναγωγή ην άνθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου και ανέκραξε φωνή μεγάλη 34λέγων έα τι ημίν και σοι Ιησού Ναζαρηνέ ήλθες απολέσαι ημάς οίδά σε τις ει ο άγιος του θεού 35και επετίμησεν αυτώ ο Ιησούς λέγων φιμώθητι και έξελθε εξ αυτού και ρίψαν αυτόν το δαιμόνιον εις μέσον εξήλθεν απ΄ αυτού μηδέν βλάψαν αυτόν 36και εγένετο θάμβος επί πάντας και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες τις ο λόγος ούτος ότι εν εξουσία και δυνάμει επιτάσσει τοις ακαθάρτοις πνεύμασι και εξέρχονται 37και εξεπορεύετο ήχος περί αυτού εις πάντα τόπον της περιχώρου

Jesus Heals Many

38αναστάς δε εκ της συναγωγής εισήλθεν εις την οικίαν Σίμωνος η πενθερά δε του Σίμωνος ην συνεχομένη πυρετώ μεγάλω και ηρώτησαν αυτόν περί αυτής 39και επιστάς επάνω αυτής επετίμησε τω πυρετώ και αφήκεν αυτήν παραχρήμα δε αναστάσα διηκόνει αυτοίς 40δύνοντος δε του ηλίου πάντες όσοι είχον ασθενούντας νόσοις ποικίλαις ήγαγον αυτούς προς αυτόν ο δε ενί εκάστω αυτών τας χείρας επιθείς εθεράπευσεν αυτούς 41εξήρχετο δε και δαιμόνια από πολλών κράζοντα και λέγοντα ότι συ ει ο Χριστός ο υιός του θεού και επιτιμών ουκ εία αυτά λαλείν ότι ήδεισαν τον Χριστόν αυτόν είναι 42γενομένης δε ημέρας εξελθών επορεύθη εις έρημον τόπον και οι όχλοι εζήτουν αυτόν και ήλθον έως αυτού και κατείχον αυτόν του μη πορεύεσθαι απ΄ αυτών 43ο δε είπε προς αυτούς ότι και ταις ετέραις πόλεσιν ευαγγελίσασθαί με δει την βασιλείαν του θεού ότι εις τούτο απέσταλμαι 44και ην κηρύσσων εν ταις συναγωγαίς της Γαλιλαίας
Copyright information for ABPGRK