Mark 1

CHAPTER 1

John the Baptist

αρχή του ευαγγελίου Ιησού Χριστού υιού του θεού ως γέγραπται εν τοις προφήταις ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου φωνή βοώντος εν τη ερήμω ετοιμάσατε την οδόν κυρίου ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών και εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι Ιεροσολυμίται και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ΄ αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών ην δε Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού και εσθίων ακρίδας και μέλι άγριον

Jesus Immersed

και εκήρυσσε λέγων έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου ου ουκ ειμί ικανός κύψας λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού εγώ μεν εβάπτισα υμάς εν ύδατι αυτός δε βαπτίσει υμάς εν πνεύματι αγίω και εγένετο εν εκείναις ταις ημέραις ήλθεν Ιησούς από Ναζαρέθ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην 10 και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζομένους τους ουρανούς και το πνεύμα ωσεί περιστεράν καταβαίνον επ΄ αυτόν 11 και φωνή εγένετο εκ των ουρανών συ ει ο υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα

Satan Tests Jesus

12 και ευθύς το πνεύμα αυτόν εκβάλλει εις την έρημον 13 και ην εκεί εν τη ερήμω ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του σατανά και ην μετά των θηρίων και οι άγγελοι διηκόνουν αυτώ 14 μετά δε το παραδοθήναι τον Ιωάννη ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας του θεού 15 και λέγων ότι πεπλήρωται ο καιρός και ήγγικεν η βασιλεία του θεού μετανοείτε και πιστεύετε εν τω ευαγγελίω

Jesus Gathers His Disciples

16 περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού βάλλοντας αμφίβληστρον εν τη θαλάσση ήσαν γαρ αλιείς 17 και είπεν αυτοίς ο Ιησούς δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς γενέσθαι αλιείς ανθρώπων 18 και ευθέως αφέντες τα δίκτυα αυτών ηκολούθησαν αυτώ 19 και προβάς εκείθεν ολίγον είδεν Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αυτούς εν τω πλοίω καταρτίζοντας τα δίκτυα 20 και ευθέως εκάλεσεν αυτούς και αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίον εν τω πλοίω μετά των μισθωτών απήλθον οπίσω αυτού 21 και εισπορεύονται εις Καπερναούμ και ευθέως τοις σάββασιν εισελθών εις την συναγωγήν εδίδασκεν 22 και εξεπλήσσοντο επί τη διδαχή αυτού ην γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ουχ ως οι γραμματείς

Jesus Casts out the Unclean Spirit

23 και ην εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτω και ανέκραξε 24 λέγων εα τι ημίν και σοι Ιησού Ναζαρηνέ ήλθες απολέσαι ημάς οίδά σε τις ει ο άγιος του θεού 25 και επετίμησεν αυτώ ο Ιησούς λέγων φιμώθητι και έξελθε εξ αυτού 26 και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη εξήλθεν εξ αυτού 27 και εθαμβήθησαν πάντες ώστε συζητείν προς εαυτούς λέγοντας τι εστι τούτο τις η διδαχή η καινή αύτη ότι κατ΄ εξουσίαν και τοις πνεύμασι τοις ακαθάρτοις επιτάσσει και υπακούουσιν αυτώ 28 εξήλθε δε η ακοή αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας 29 και ευθέως εκ της συναγωγής εξελθόντες ήλθον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου μετά Ιακώβου και Ιωάννου

Jesus Heals Simon's Mother-in-law

30 η δε πενθερά Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα και ευθέως λέγουσιν αυτώ περί αυτής 31 και προσελθών ήγειρεν αυτήν κρατήσας της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθέως και διηκόνει αυτοίς 32 οψίας δε γενομένης ότε έδυ ο ήλιος έφερον προς αυτόν πάντας τους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους 33 και η πόλις όλη επισυνηγμένη ην προς την θύραν 34 και εθεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλαις νόσοις και δαιμόνια πολλά εξέβαλε και ουκ ήφιε λαλείν τα δαιμόνια ότι ήδεισαν αυτόν 35 και πρωϊ έννυχον λίαν αναστάς εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον κακεί προσηύχετο 36 και κατεδίωξαν αυτόν ο Σίμων και οι μετ΄ αυτού 37 και ευρόντες αυτόν λέγουσιν αυτώ ότι πάντες ζητούσί σε 38 και λέγει αυτοίς άγωμεν εις τας εχομένας κωμοπόλεις ίνα και εκεί κηρύξω εις τούτο γαρ εξελήλυθα 39 και ην κηρύσσων εν ταις συναγωγαίς αυτών εις όλην την Γαλιλαίαν και τα δαιμόνια εκβάλλων

Jesus Heals the Leper

40 και έρχεται προς αυτόν λεπρός παρακαλών αυτόν και γονυπετών αυτόν και λέγων αυτώ ότι εάν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι 41 ο δε Ιησούς σπλαγχνισθείς εκτείνας την χείρα ήψατο αυτού και λέγει αυτώ θέλω καθαρίσθητι 42 και ειπόντος αυτού ευθέως απήλθεν απ΄ αυτού η λέπρα και εκαθαρίσθη 43 και εμβριμησάμενος αυτώ ευθέως εξέβαλεν αυτόν 44 και λέγει αυτώ όρα μηδενί μηδέν είπης αλλ΄ ύπαγε σεαυτόν δείξον τω ιερεί και προσένεγκε περί του καθαρισμού σου α προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτοίς 45 ο δε εξελθών ήρξατο κηρύσσειν πολλά και διαφημίζειν τον λόγον ώστε μηκέτι αυτόν δύνασθαι φανερώς εις πόλιν εισελθείν αλλ΄ έξω εν ερήμοις τόποις ην και ήρχοντο προς αυτόν πανταχόθεν
Copyright information for ABPGRK