Mark 1

CHAPTER 1

John the Baptist

1αρχή του ευαγγελίου Ιησού Χριστού υιού του θεού 2ως γέγραπται εν τοις προφήταις ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου 3φωνή βοώντος εν τη ερήμω ετοιμάσατε την οδόν κυρίου ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού 4εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών 5και εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι Ιεροσολυμίται και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ΄ αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών 6ην δε Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού και εσθίων ακρίδας και μέλι άγριον

Jesus Immersed

7και εκήρυσσε λέγων έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου ου ουκ ειμί ικανός κύψας λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού 8εγώ μεν εβάπτισα υμάς εν ύδατι αυτός δε βαπτίσει υμάς εν πνεύματι αγίω 9και εγένετο εν εκείναις ταις ημέραις ήλθεν Ιησούς από Ναζαρέθ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην 10και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζομένους τους ουρανούς και το πνεύμα ωσεί περιστεράν καταβαίνον επ΄ αυτόν 11και φωνή εγένετο εκ των ουρανών συ ει ο υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα

Satan Tests Jesus

12και ευθύς το πνεύμα αυτόν εκβάλλει εις την έρημον 13και ην εκεί εν τη ερήμω ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του σατανά και ην μετά των θηρίων και οι άγγελοι διηκόνουν αυτώ 14μετά δε το παραδοθήναι τον Ιωάννη ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας του θεού 15και λέγων ότι πεπλήρωται ο καιρός και ήγγικεν η βασιλεία του θεού μετανοείτε και πιστεύετε εν τω ευαγγελίω

Jesus Gathers His Disciples

16περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού βάλλοντας αμφίβληστρον εν τη θαλάσση ήσαν γαρ αλιείς 17και είπεν αυτοίς ο Ιησούς δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς γενέσθαι αλιείς ανθρώπων 18και ευθέως αφέντες τα δίκτυα αυτών ηκολούθησαν αυτώ 19και προβάς εκείθεν ολίγον είδεν Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αυτούς εν τω πλοίω καταρτίζοντας τα δίκτυα 20και ευθέως εκάλεσεν αυτούς και αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίον εν τω πλοίω μετά των μισθωτών απήλθον οπίσω αυτού 21και εισπορεύονται εις Καπερναούμ και ευθέως τοις σάββασιν εισελθών εις την συναγωγήν εδίδασκεν 22και εξεπλήσσοντο επί τη διδαχή αυτού ην γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ουχ ως οι γραμματείς

Jesus Casts out the Unclean Spirit

23και ην εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτω και ανέκραξε 24λέγων εα τι ημίν και σοι Ιησού Ναζαρηνέ ήλθες απολέσαι ημάς οίδά σε τις ει ο άγιος του θεού 25και επετίμησεν αυτώ ο Ιησούς λέγων φιμώθητι και έξελθε εξ αυτού 26και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη εξήλθεν εξ αυτού 27και εθαμβήθησαν πάντες ώστε συζητείν προς εαυτούς λέγοντας τι εστι τούτο τις η διδαχή η καινή αύτη ότι κατ΄ εξουσίαν και τοις πνεύμασι τοις ακαθάρτοις επιτάσσει και υπακούουσιν αυτώ 28εξήλθε δε η ακοή αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας 29και ευθέως εκ της συναγωγής εξελθόντες ήλθον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου μετά Ιακώβου και Ιωάννου

Jesus Heals Simon's Mother-in-law

30η δε πενθερά Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα και ευθέως λέγουσιν αυτώ περί αυτής 31και προσελθών ήγειρεν αυτήν κρατήσας της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθέως και διηκόνει αυτοίς 32οψίας δε γενομένης ότε έδυ ο ήλιος έφερον προς αυτόν πάντας τους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους 33και η πόλις όλη επισυνηγμένη ην προς την θύραν 34και εθεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλαις νόσοις και δαιμόνια πολλά εξέβαλε και ουκ ήφιε λαλείν τα δαιμόνια ότι ήδεισαν αυτόν 35και πρωϊ έννυχον λίαν αναστάς εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον κακεί προσηύχετο 36και κατεδίωξαν αυτόν ο Σίμων και οι μετ΄ αυτού 37και ευρόντες αυτόν λέγουσιν αυτώ ότι πάντες ζητούσί σε 38και λέγει αυτοίς άγωμεν εις τας εχομένας κωμοπόλεις ίνα και εκεί κηρύξω εις τούτο γαρ εξελήλυθα 39και ην κηρύσσων εν ταις συναγωγαίς αυτών εις όλην την Γαλιλαίαν και τα δαιμόνια εκβάλλων

Jesus Heals the Leper

40και έρχεται προς αυτόν λεπρός παρακαλών αυτόν και γονυπετών αυτόν και λέγων αυτώ ότι εάν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι 41ο δε Ιησούς σπλαγχνισθείς εκτείνας την χείρα ήψατο αυτού και λέγει αυτώ θέλω καθαρίσθητι 42και ειπόντος αυτού ευθέως απήλθεν απ΄ αυτού η λέπρα και εκαθαρίσθη 43και εμβριμησάμενος αυτώ ευθέως εξέβαλεν αυτόν 44και λέγει αυτώ όρα μηδενί μηδέν είπης αλλ΄ ύπαγε σεαυτόν δείξον τω ιερεί και προσένεγκε περί του καθαρισμού σου α προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτοίς 45ο δε εξελθών ήρξατο κηρύσσειν πολλά και διαφημίζειν τον λόγον ώστε μηκέτι αυτόν δύνασθαι φανερώς εις πόλιν εισελθείν αλλ΄ έξω εν ερήμοις τόποις ην και ήρχοντο προς αυτόν πανταχόθεν
Copyright information for ABPGRK