Mark 10

CHAPTER 10

Jesus Teaches on Marriage and Divorce

κακείθεν αναστάς έρχεται εις τα όρια της Ιουδαίας διά του πέραν του Ιορδάνου και συμπορεύονται πάλιν όχλοι προς αυτόν και ως ειώθει πάλιν εδίδασκεν αυτούς και προσελθόντες Φαρισαίοι επηρώτησαν αυτόν ει έξεστιν ανδρί γυναίκα απολύσαι πειράζοντες αυτόν ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς τι υμίν ενετείλατο Μωσής οι δε είπον Μωσής επέτρεψεν βιβλίον αποστασίου γράψαι και απολύσαι και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς προς την σκληροκαρδίαν υμών έγραψεν υμίν την εντολήν ταύτην από δε αρχής κτίσεως άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς ο θεός ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν ώστε ουκέτι εισί δύο αλλά μία σάρξ ο ούν ο θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωρίζετω 10 και εν τη οικία πάλιν οι μαθηταί αυτού περί του αυτού επηρώτησαν αυτόν 11 και λέγει αυτοίς ος εάν απολύση την γυναίκα αυτού και γαμήση άλλην μοιχάται επ΄ αυτήν 12 και εάν γυνή απολύση τον άνδρα αυτής και γαμηθή άλλω μοιχάται

Jesus Embraces the Children

13 και προσέφερον αυτώ παιδία ίνα άψηται αυτών οι δε μαθηταί επετίμων τοις προσφέρουσιν 14 ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησεν και είπεν αυτοίς άφετε το παιδία έρχεσθαι προς με και μη κωλύετε αυτά των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του θεού 15 αμήν λέγω υμίν ος εάν μη δέξηται την βασιλείαν του θεού ως παιδίον ου μη εισέλθη εις αυτήν 16 και εναγκαλισάμενος αυτά τιθείς τας χείρας επ΄ αυτά ηυλόγει αυτά

A Rich Man Questions Jesus

17 και εκπορευομένου αυτού εις οδόν προσδραμών εις και γονυπετήσας αυτόν επηρώτα αυτόν διδάσκαλε αγαθέ τι ποιήσω ίνα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω 18 ο δε Ιησούς είπεν αυτώ τι με λέγεις αγαθόν ουδείς αγαθός ει μη εις ο θεός 19 τας εντολάς οίδας μη μοιχεύσης μη φονεύσης μη κλέψης μη ψευδομαρτυρήσης μη αποστερήσης τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα 20 ο δε αποκριθείς είπεν αυτώ διδάσκαλε ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου 21 ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτώ ηγάπησεν αυτόν και είπεν αυτώ εν σοι υστερεί ύπαγε όσα έχεις πώλησον και δος τοις πτωχοίς και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ και δεύρο ακολούθει μοι άρας τον σταυρόν 22 ο δε στυγνάσας επί τω λόγω απήλθεν λυπούμενος ην γαρ έχων κτήματα πολλά 23 και περιβλεψάμενος ο Ιησούς λέγει τοις μαθηταίς αυτού πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εις την βασιλείαν του θεού εισελεύσονται 24 οι δε μαθηταί εθαμβούντο επί τοις λόγοις αύτου ο δε Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει αυτοίς τέκνα πως δύσκολόν εστι τους πεποιθότας επί τοις χρήμασιν εις την βασιλείαν του θεού εισελθείν 25 ευκοπώτερόν εστι κάμηλον διά της τρυμαλιάς ραφίδος εισελθείν η πλούσιον εις την βασιλείαν του θεού εισελθείν 26 οι δε περισσώς εξεπλήσσοντο λέγοντες προς εαυτούς και τις δύναται σωθήναι

With God All Things Are Possible

27 εμβλέψας δε αυτοίς ο Ιησούς λέγει παρά ανθρώποις αδύνατον αλλ΄ ου παρά θεώ πάντα γαρ δυνατά εστι παρά των θεώ 28 και ήρξατο ο Πέτρος λεγείν αυτώ ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ηκολουθήσαμέν σοι 29 αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αμήν λέγω υμίν ουδείς εστιν ος αφήκεν οικίαν η αδελφούς η αδελφάς η πατέρα η μητέρα η γυναίκα η τέκνα η αγρούς ένεκεν εμού και του ευαγγελίου 30 εαν μη λάβη εκατονταπλασίονα νυν εν τω καιρώ τούτω οικίας και άδελφους και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μετά διωγμών και εν τω αιώνι τω ερχομένω ζωήν αιώνιον 31 πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι

Jesus Foretells His Death

32 ήσαν δε εν τη οδώ αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα και ην προάγων αυτούς ο Ιησούς και εθαμβούντο και ακολουθούντες εφοβούντο και παραλαβών πάλιν τους δώδεκα ήρξατο αυτοίς λέγειν τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν 33 ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι και τοις γραμματεύσι και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω και παραδώσουσιν αυτόν τοις έθνεσι 34 και εμπαίξουσιν αυτώ και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτώ και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται

James and John's Request

35 και προσπορεύονται αυτώ Ιάκωβος και Ιωάννης οι υιοί Ζεβεδαίου λέγοντες διδάσκαλε θέλομεν ίνα ο εάν αιτήσωμεν ποιήσης ημίν 36 ο δε είπεν αυτοίς τι θέλετε ποιήσαί με υμίν 37 οι δε είπον αυτώ δος ημίν ίνα εις εκ δεξιών σου και εις εξ ευωνύμων σου καθίσωμεν εν τη δόξη σου 38 ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς ουκ οίδατε τι αιτείσθε δύνασθε πιείν το ποτήριον ο εγώ πίνω και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι 39 οι δε είπον αυτώ δυνάμεθα ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεσθε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε 40 το δε καθίσαι εκ δεξιών μου και εξ ευωνύμων μου ουκ έστιν εμόν δούναι αλλ΄ οις ητοίμασται 41 και ακούσαντες οι δέκα ήρξαντο αγανακτείν περί Ιακώβου και Ιωάννου 42 ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτοίς οίδατε ότι οι δοκούντες άρχειν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσίαζουσιν αυτών 43 ουχ ούτως δε έσται εν υμίν αλλ΄ ος εαν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν έσται διάκονος υμών 44 και ος αν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος έσται πάντων δούλος 45 και γαρ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών

Bar Timaeus Receives Sight

46 και έρχονται εις Ιεριχώ και εκπορευομένου αυτού από Ιεριχώ και των μαθητών αυτού και όχλου ικανού υιός Τιμαίου Βαρτίμαιος ο τυφλός εκάθητο παρά την οδόν προσαιτών 47 και ακούσας ότι Ιησούς ο Ναζωραίός εστιν ήρξατο κράζειν και λέγειν ο υιός Δαβίδ Ιησού ελέησόν με 48 και επετίμων αυτώ πολλοί ίνα σιωπήση ο δε πολλώ μάλλον έκραζεν υιέ Δαβίδ ελέησόν με 49 και στας ο Ιησούς είπεν αυτόν φωνηθήναι και φωνούσι τον τυφλόν λέγοντες αυτώ θάρσει έγειραι φωνεί σε 50 ο δε αποβαλών το ιμάτιον αυτού αναστάς ήλθεν προς τον Ιησούν 51 και αποκριθείς λέγει αυτώ ο Ιησούς τι θέλεις ποιήσω σοι ο δε τυφλός είπεν αυτώ ραββονί ίνα αναβλέψω 52 ο ε Ιησούς είπεν αυτώ ύπαγε η πίστις σου σέσωκέ σε και ευθέως ανέβλεψεν και ηκολούθει τω Ιησού εν τη οδώ
Copyright information for ABPGRK