Mark 13

CHAPTER 13

Jesus Foretells the Destruction of the Temple

και εκπορευομένου αυτού εκ του ιερού λέγει αυτώ εις των μαθητών αυτού διδάσκαλε ίδε ποταποί λίθοι και ποταπαί οικοδομαί και ο Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτώ βλέπεις ταύτας τας μεγάλας οικοδομάς ου μη αφεθή λίθος επί λίθω ος ου μη καταλυθή

Signs of the End

και καθημένου αυτού εις το όρος των ελαιών κατέναντι του ιερού επηρώτων αυτόν κατ΄ ιδίαν Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας είπε ημίν πότε ταύτα έσται και τι το σημείον όταν μέλλη πάντα ταύτα συντελείσθαι ο δε Ιησούς αποκριθείς αυτοίς ήρξατο λέγειν βλέπετε μη τις υμάς πλανήση πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμι και πολλούς πλανήσουσιν όταν δε ακούσητε πολέμους και ακοάς πολέμων μη θροείσθε δει γαρ γενέσθαι αλλ΄ ούπω το τέλος εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται σεισμοί κατά τόπους και έσονται λιμοί και ταραχαί αρχαί ωδίνων ταύτα βλέπετε δε υμείς εαυτούς παραδώσουσιν γαρ υμάς εις συνέδρια και εις συναγωγάς δαρήσεσθε και επί ηγεμόνων και βασιλέων αχθήσεσθε ένεκεν εμού εις μαρτύριον αυτοίς 10 και εις πάντα τα έθνη δει πρώτον κηρυχθήναι το ευαγγέλιον 11 όταν δε αγάγωσιν υμάς παραδιδόντες μη προμεριμνάτε τι λαλήσητέ μηδέ μελετάτε αλλ΄ ο εάν δοθή υμίν εν εκείνη τη ώρα τούτο λαλείτε ου γαρ εστε υμείς οι λαλούντες αλλά το πνεύμα το άγιον 12 παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς 13 και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται

The Abomination of Desolation

14 όταν δε ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως το ρηθέν υπό Δανιήλ του προφήτου εστώς όπου ου δει ο αναγινώσκων νοείτω τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη 15 ο δε επί του δώματος μη καταβάτω εις την οικίαν μηδέ εισελθέτω άραί τι εκ της οικίας αυτού 16 και ο εις τον αγρόν ων μη επιστρεψάτω εις τα οπίσω άραι το ιμάτιον αυτού 17 ουαί δε ταις εν γαστρί εχούσαις και ταις θηλαζούσαις εν εκείναις ταις ημέραις 18 προσεύχεσθε δε ίνα μη γένηται η φυγή υμών χειμώνος 19 έσονται γαρ αι ημέραι εκείναι θλίψις οία ου γέγονε τοιαύτη απ΄ αρχής κτίσεως ης έκτισεν ο θεος έως του νυν και ου μη γένηται 20 και ει μη κύριος εκολόβωσε τας ημέρας ουκ αν εσώθη πάσα σαρξ αλλά διά τους εκλεκτούς ους εξελέξατο εκολόβωσε τας ημέρας 21 και τότε εάν τις υμίν είπη ιδού ώδε ο Χριστός η ιδού εκεί μη πιστεύσητε 22 εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν ει δυνατόν και τους εκλεκτούς 23 υμείς δε βλέπετε ιδού προείρηκα υμίν πάντα 24 αλλ΄ εν εκείναις ταις ημέραις μετά την θλίψιν εκείνην ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής 25 και οι αστέρες του ουρανού έσονται εκπίπτοντες και αι δυνάμεις αι εν τοις ουρανοίς σαλευθήσονται 26 και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλαις μετά δυνάμεως πολλής και δόξης 27 και τότε αποστελεί τους αγγέλους αυτού και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ΄ άκρου γης έως άκρου ουρανού

The Parable of the Fig-tree

28 απο δε της συκής μάθετε την παραβολήν όταν αυτής ήδη ο κλάδος απαλός γένηται και εκφύη τα φύλλα γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος εστίν 29 ούτω και υμείς όταν ταύτα ίδητε γινόμενα γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις 30 αμήν λέγω υμίν ότι ου μη παρέλθη η γενεά αύτη μέχρις ου πάντα ταύτα γένηται 31 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται ο δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι 32 περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς οίδεν ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ ουδέ ο υιός ει μη ο πατήρ 33 βλέπετε αγρυπνείτε και προσεύχεσθε ουκ οίδατε γαρ πότε ο καιρός εστιν 34 ως άνθρωπος απόδημος αφείς την οικίαν αυτού και δους τοις δούλοις αυτού την εξουσίαν και εκάστω το έργον αυτού και τω θυρωρώ ενετείλατο ίνα γρηγορή 35 γρηγορείτε ούν ουκ οίδατε γαρ πότε ο κύριος της οικίας έρχεται οψέ η μεσονυκτίου η αλεκτοροφωνίας η πρωί 36 μη ελθών εξαίφνης εύρη υμάς καθεύδοντας 37 α δε υμίν λέγω πάσι λέγω γρηγορείτε
Copyright information for ABPGRK