Mark 14

CHAPTER 14

Jesus' Life Threatened

ην δε το πάσχα και τα άζυμα μετά δύο ημέρας και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πως αυτόν εν δόλω κρατήσαντες αποκτείνωσιν έλεγον δε μη εν τη εορτή μήποτε θόρυβος έσται του λαού

A Woman Anoints Jesus' Head

και όντος αυτού εν Βηθανία εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού κατακειμένου αυτού ήλθε γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικής πολυτελούς και συντρίψασα το αλάβαστρον κατέχεεν αυτού κατά της κεφαλής ήσαν δε τινες αγανακτούντες προς εαυτούς και λέγοντες εις τι η απώλεια αύτη του μύρου γέγονεν ηδύνατο γαρ τούτο πραθήναι επάνω τριακοσίων δηναρίων και δοθήναι τοις πτωχοίς και ενεβριμώντο αυτή ο δε Ιησούς είπεν άφετε αυτήν τι αυτή κόπους παρέχετε καλόν έργον ειργάσατο εις εμέ πάντοτε γαρ τους πτωχούς έχετε μεθ΄ εαυτών και όταν θέλητε δύνασθε αυτούς ευ ποιήσαι εμέ δε ου πάντοτε έχετε ο είχεν αυτή εποίησεν προέλαβε μυρίσαι μου το σώμα εις τον ενταφιασμόν αμήν λέγω υμίν όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εις όλον τον κόσμον και ο εποίησεν αυτή λαληθήσεται εις μνημόσυνον αυτής

Judas Agrees to Deliver Up Jesus

10 και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης εις των δώδεκα απήλθεν προς τους αρχιερείς ίνα παραδώ αυτόν αυτοίς 11 οι δε ακούσαντες εχάρησαν και επηγγείλαντο αυτώ αργύριον δούναι και εζήτει πως ευκαίρως αυτόν παραδώ

The Last Passover

12 και τη πρώτη ημέρα των αζύμων ότε το πάσχα έθυον λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού που θέλεις απελθόντες ετοιμάσομεν ίνα φάγης το πάσχα 13 και αποστέλλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει αυτοίς υπάγετε εις την πόλιν και απαντήσει υμίν άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων ακολουθήσατε αυτώ 14 και όπου εάν εισέλθη είπατε τω οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει που εστι το κατάλυμα όπου το πάσχα μετά των μαθητών μου φάγω 15 και αυτός υμίν δείξει ανώγεον μέγα εστρωμένον έτοιμον εκεί ετοιμάσατε ημίν 16 και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθον εις την πόλιν και εύρον καθώς είπεν αυτοίς και ητοίμασαν το πάσχα 17 και οψίας γενομένης έρχεται μετά των δώδεκα 18 και ανακειμένων αυτών και εσθιόντων είπεν ο Ιησούς αμήν λέγω υμίν ότι εις εξ υμών παραδώσει με ο εσθίων μετ΄ εμού 19 οι δε ήρξαντο λυπείσθαι και λέγειν αυτώ εις καθ΄ εις μη τι εγώ και άλλος μη τι εγώ 20 ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς εις εκ των δώδεκα ο εμβαπτόμενος μετ΄ εμού εις το τρυβλίον 21 ο μεν υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπται περί αυτού ουαί δε τω ανθρώπω εκείνω δι΄ ου ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται καλόν ην αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος 22 και εσθιόντων αυτών λαβών ο Ιησούς άρτον ευλογήσας έκλασε και έδωκεν αυτοίς και είπε λάβετε φάγετε τούτό εστι το σώμά μου 23 και λαβών το ποτήριον ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς και έπιον εξ αυτού πάντες 24 και είπεν αυτοίς τούτό εστι το αίμά μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον 25 αμήν λέγω υμίν ότι ουκέτι ου μη πίω εκ του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω καινόν εν τη βασιλεία του θεού

Jesus Foretells Peter's Rejection

26 και υμνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών 27 και λέγει αυτοίς ο Ιησούς ότι πάντες σκανδαλισθήσεσθε εν εμοί εν τη νυκτί ταύτη ότι γέγραπται πατάξω τον ποιμένα και διασκορπισθήσεται τα πρόβατα 28 αλλά μετά το εγερθήναί με προάξω υμάς εις την Γαλιλίαν 29 ο δε Πέτρος έφη αυτώ και ει πάντες σκανδαλισθήσονται αλλ΄ ουκ εγώ 30 και λέγει αυτώ ο Ιησούς αμήν λέγω σοι ότι σήμερον εν τη νυκτί ταύτη πριν η δις αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με 31 ο δε εκ περισσού έλεγε μάλλον εάν με δέη συναποθανείν σοι ου μη σε απαρνήσομαι ωσαύτως δε και πάντες έλεγον

Jesus in Gethsemane

32 και έρχονται εις χωρίον ου το όνομα Γεθσημανή και λέγει τοις μαθηταίς αυτού καθίσατε ώδε έως προσεύξομαι 33 και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθ΄ εαυτού και ήρξατο εκθαμβείσθαι και αδημονείν 34 και λέγει αυτοίς περίλυπός εστιν η ψυχή μου έως θανάτου μείνατε ώδε και γρηγορείτε 35 και προελθών μικρόν έπεσεν επί της γης και προσηύχετο ίνα ει δυνατόν εστι παρέλθη απ΄ αυτού η ώρα 36 και έλεγεν Αββά ο πατήρ πάντα δυνατά σοι παρένεγκε το ποτήριον απ΄ εμού τούτο αλλ΄ ου τι εγώ θέλω αλλά τι συ 37 και έρχεται και ευρίσκει αυτούς καθεύδοντας και λέγει τω Πέτρω Σίμων καθεύδεις ουκ ίσχυσας μίαν ώραν γρηγορήσαι 38 γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής 39 και πάλιν απελθών προσηύξατο τον αυτόν λόγον ειπών 40 και υποστρέψας εύρεν αυτούς πάλιν καθεύδοντας ήσαν γαρ οι οφθαλμοί αυτών βεβαρημένοι και ουκ ήδεισαν τι αυτώ αποκριθώσι 41 και έρχεται το τρίτον και λέγει αυτοίς καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεσθε απέχει ήλθεν η ώρα ιδού παραδίδοται ο υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών 42 εγείρεσθε άγωμεν ιδού ο παραδιδούς με ήγγικε 43 και ευθέως έτι αυτού λαλούντος παραγίνεται Ιούδας εις ων των δώδεκα και μετ΄ αυτού όχλος πολύς μετά μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων

Jesus Betrayed by a Kiss

44 δεδώκει δε ο παραδιδούς αυτόν σύσσημον αυτοίς λέγων ον αν φιλήσω αυτός εστι κρατήσατε αυτόν και απαγάγετε ασφαλώς 45 και ελθών ευθέως προσελθών αυτώ λέγει αυτώ ραββί ραββί και κατεφίλησεν αυτόν 46 οι δε επέβαλον επ΄ αυτόν τας χείρας αυτών και εκράτησαν αυτόν 47 εις δε τις των παρεστηκότων σπασάμενος την μάχαιραν έπαισεν τον δούλον του αρχιερέως και αφείλεν αυτού το ωτίον 48 και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς ως επί ληστήν εξήλθετε μετά μαχαιρών και ξύλων συλλαβείν με 49 καθ ημέραν ήμην προς υμάς εν τω ιερώ διδάσκων και ουκ εκρατήσατέ με αλλ΄ ίνα πληρωθώσιν αι γραφαί 50 και αφέντες αυτόν πάντες έφυγον 51 και εις τις νεανίσκος ηκολούθει αυτώ περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού και κρατούσιν αυτόν οι νεανίσκοι 52 ο δε καταλιπών την σινδόνα γυμνός έφυγεν απ΄ αυτών

Jesus Before the Sanhedrin

53 και απήγαγον τον Ιησούν προς τον αρχιερέα και συνέρχονται αυτώ πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς 54 και ο Πέτρος από μακρόθεν ηκολούθησεν αυτώ έως έσω εις την αυλήν του αρχιερέως και ην συγκαθήμενος μετά των υπηρετών και θερμαινόμενος προς το φως 55 οι δε αρχιερείς και όλον το συνέδριον εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν εις το θανατώσαι αυτόν και ουχ εύρισκον 56 πολλοί γαρ εψευδομαρτύρουν κατ΄ αυτού και ίσαι αι μαρτυρίαι ουκ ήσαν 57 και τινες αναστάντες εψευδομαρτύρουν κατ΄ αυτού λέγοντες ότι 58 ημείς ηκούσαμεν αυτού λέγοντος ότι εγώ καταλύσω τον ναόν τούτον χειροποίητον και διά τριών ημερών άλλον αχειροποίητον οικοδομήσω 59 και ουδέ ούτως ίση ην η μαρτυρία αυτών 60 και αναστάς ο αρχιερεύς εις το μέσον επηρώτησε τον Ιησούν λέγων ουκ αποκρίνη ουδέν τι ούτοί σου καταμαρτυρούσιν 61 ο δε εσιώπα και ουδέν απεκρίνατο πάλιν ο αρχιερεύς επηρώτα αυτόν και λέγει αυτώ συ ει ο Χριστός ο υιός του ευλογητού 62 ο δε Ιησούς είπεν εγώ ειμι και όψεσθε τον υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των νεφελών του ουρανού 63 ο δε αρχιερεύς διαρρήξας τους χιτώνας αυτού λέγει τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων 64 ηκούσατε της βλασφημίας τι υμίν φαίνεται οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν είναι ένοχον θανάτου 65 και ήρξαντό τινες εμπτύειν αυτώ και περικαλύπτειν το πρόσωπον αυτού και κολαφίζειν αυτόν και λέγειν αυτώ προφήτευσον και οι υπηρέται ραπίσμασιν αυτόν έβαλλον

Peter Denies Jesus

66 και όντος του Πέτρου εν τη αυλή κάτω έρχεται μία των παιδισκών του αρχιερέως 67 και ιδούσα τον Πέτρον θερμαινόμενον εμβλέψασα αυτώ λέγει και συ μετά του Ναζαρηνού Ιησού ήσθα 68 ο δε ηρνήσατο λέγων ουκ οίδα ουδέ επίσταμαι τι συ λέγεις και εξήλθεν έξω εις το προαύλιον και αλέκτωρ εφώνησε 69 και η παιδίσκη ιδούσα αυτόν πάλιν ήρξατο λέγειν τοις παρεστηκόσιν ότι ούτος εξ αυτών εστιν 70 ο δε πάλιν ηρνείτο και μετά μικρόν πάλιν οι παρεστώτες έλεγον τω Πέτρω αληθώς εξ αυτών ει και γαρ Γαλιλαίος ει και η λαλιά σου ομοιάζει 71 ο δε ήρξατο αναθεματίζειν και ομνύειν ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον τούτον ον λέγετε 72 και εκ δευτέρου αλέκτωρ εφώνησε και ανεμνήσθη ο Πέτρος του ρήματος ου είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι πριν αλέκτορα φωνήσαι δις απαρνήση με τρίς και επιβαλών έκλαιε
Copyright information for ABPGRK