Mark 14

CHAPTER 14

Jesus' Life Threatened

1ην δε το πάσχα και τα άζυμα μετά δύο ημέρας και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πως αυτόν εν δόλω κρατήσαντες αποκτείνωσιν 2έλεγον δε μη εν τη εορτή μήποτε θόρυβος έσται του λαού

A Woman Anoints Jesus' Head

3και όντος αυτού εν Βηθανία εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού κατακειμένου αυτού ήλθε γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικής πολυτελούς και συντρίψασα το αλάβαστρον κατέχεεν αυτού κατά της κεφαλής 4ήσαν δε τινες αγανακτούντες προς εαυτούς και λέγοντες εις τι η απώλεια αύτη του μύρου γέγονεν 5ηδύνατο γαρ τούτο πραθήναι επάνω τριακοσίων δηναρίων και δοθήναι τοις πτωχοίς και ενεβριμώντο αυτή 6ο δε Ιησούς είπεν άφετε αυτήν τι αυτή κόπους παρέχετε καλόν έργον ειργάσατο εις εμέ 7πάντοτε γαρ τους πτωχούς έχετε μεθ΄ εαυτών και όταν θέλητε δύνασθε αυτούς ευ ποιήσαι εμέ δε ου πάντοτε έχετε 8ο είχεν αυτή εποίησεν προέλαβε μυρίσαι μου το σώμα εις τον ενταφιασμόν 9αμήν λέγω υμίν όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εις όλον τον κόσμον και ο εποίησεν αυτή λαληθήσεται εις μνημόσυνον αυτής

Judas Agrees to Deliver Up Jesus

10και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης εις των δώδεκα απήλθεν προς τους αρχιερείς ίνα παραδώ αυτόν αυτοίς 11οι δε ακούσαντες εχάρησαν και επηγγείλαντο αυτώ αργύριον δούναι και εζήτει πως ευκαίρως αυτόν παραδώ

The Last Passover

12και τη πρώτη ημέρα των αζύμων ότε το πάσχα έθυον λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού που θέλεις απελθόντες ετοιμάσομεν ίνα φάγης το πάσχα 13και αποστέλλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει αυτοίς υπάγετε εις την πόλιν και απαντήσει υμίν άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων ακολουθήσατε αυτώ 14και όπου εάν εισέλθη είπατε τω οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει που εστι το κατάλυμα όπου το πάσχα μετά των μαθητών μου φάγω 15και αυτός υμίν δείξει ανώγεον μέγα εστρωμένον έτοιμον εκεί ετοιμάσατε ημίν 16και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθον εις την πόλιν και εύρον καθώς είπεν αυτοίς και ητοίμασαν το πάσχα 17και οψίας γενομένης έρχεται μετά των δώδεκα 18και ανακειμένων αυτών και εσθιόντων είπεν ο Ιησούς αμήν λέγω υμίν ότι εις εξ υμών παραδώσει με ο εσθίων μετ΄ εμού 19οι δε ήρξαντο λυπείσθαι και λέγειν αυτώ εις καθ΄ εις μη τι εγώ και άλλος μη τι εγώ 20ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς εις εκ των δώδεκα ο εμβαπτόμενος μετ΄ εμού εις το τρυβλίον 21ο μεν υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπται περί αυτού ουαί δε τω ανθρώπω εκείνω δι΄ ου ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται καλόν ην αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος 22και εσθιόντων αυτών λαβών ο Ιησούς άρτον ευλογήσας έκλασε και έδωκεν αυτοίς και είπε λάβετε φάγετε τούτό εστι το σώμά μου 23και λαβών το ποτήριον ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς και έπιον εξ αυτού πάντες 24και είπεν αυτοίς τούτό εστι το αίμά μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον 25αμήν λέγω υμίν ότι ουκέτι ου μη πίω εκ του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω καινόν εν τη βασιλεία του θεού

Jesus Foretells Peter's Rejection

26και υμνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών 27και λέγει αυτοίς ο Ιησούς ότι πάντες σκανδαλισθήσεσθε εν εμοί εν τη νυκτί ταύτη ότι γέγραπται πατάξω τον ποιμένα και διασκορπισθήσεται τα πρόβατα 28αλλά μετά το εγερθήναί με προάξω υμάς εις την Γαλιλίαν 29ο δε Πέτρος έφη αυτώ και ει πάντες σκανδαλισθήσονται αλλ΄ ουκ εγώ 30και λέγει αυτώ ο Ιησούς αμήν λέγω σοι ότι σήμερον εν τη νυκτί ταύτη πριν η δις αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με 31ο δε εκ περισσού έλεγε μάλλον εάν με δέη συναποθανείν σοι ου μη σε απαρνήσομαι ωσαύτως δε και πάντες έλεγον

Jesus in Gethsemane

32και έρχονται εις χωρίον ου το όνομα Γεθσημανή και λέγει τοις μαθηταίς αυτού καθίσατε ώδε έως προσεύξομαι 33και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθ΄ εαυτού και ήρξατο εκθαμβείσθαι και αδημονείν 34και λέγει αυτοίς περίλυπός εστιν η ψυχή μου έως θανάτου μείνατε ώδε και γρηγορείτε 35και προελθών μικρόν έπεσεν επί της γης και προσηύχετο ίνα ει δυνατόν εστι παρέλθη απ΄ αυτού η ώρα 36και έλεγεν Αββά ο πατήρ πάντα δυνατά σοι παρένεγκε το ποτήριον απ΄ εμού τούτο αλλ΄ ου τι εγώ θέλω αλλά τι συ 37και έρχεται και ευρίσκει αυτούς καθεύδοντας και λέγει τω Πέτρω Σίμων καθεύδεις ουκ ίσχυσας μίαν ώραν γρηγορήσαι 38γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής 39και πάλιν απελθών προσηύξατο τον αυτόν λόγον ειπών 40και υποστρέψας εύρεν αυτούς πάλιν καθεύδοντας ήσαν γαρ οι οφθαλμοί αυτών βεβαρημένοι και ουκ ήδεισαν τι αυτώ αποκριθώσι 41και έρχεται το τρίτον και λέγει αυτοίς καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεσθε απέχει ήλθεν η ώρα ιδού παραδίδοται ο υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών 42εγείρεσθε άγωμεν ιδού ο παραδιδούς με ήγγικε 43και ευθέως έτι αυτού λαλούντος παραγίνεται Ιούδας εις ων των δώδεκα και μετ΄ αυτού όχλος πολύς μετά μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων

Jesus Betrayed by a Kiss

44δεδώκει δε ο παραδιδούς αυτόν σύσσημον αυτοίς λέγων ον αν φιλήσω αυτός εστι κρατήσατε αυτόν και απαγάγετε ασφαλώς 45και ελθών ευθέως προσελθών αυτώ λέγει αυτώ ραββί ραββί και κατεφίλησεν αυτόν 46οι δε επέβαλον επ΄ αυτόν τας χείρας αυτών και εκράτησαν αυτόν 47εις δε τις των παρεστηκότων σπασάμενος την μάχαιραν έπαισεν τον δούλον του αρχιερέως και αφείλεν αυτού το ωτίον 48και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς ως επί ληστήν εξήλθετε μετά μαχαιρών και ξύλων συλλαβείν με 49καθ ημέραν ήμην προς υμάς εν τω ιερώ διδάσκων και ουκ εκρατήσατέ με αλλ΄ ίνα πληρωθώσιν αι γραφαί 50και αφέντες αυτόν πάντες έφυγον 51και εις τις νεανίσκος ηκολούθει αυτώ περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού και κρατούσιν αυτόν οι νεανίσκοι 52ο δε καταλιπών την σινδόνα γυμνός έφυγεν απ΄ αυτών

Jesus Before the Sanhedrin

53και απήγαγον τον Ιησούν προς τον αρχιερέα και συνέρχονται αυτώ πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς 54και ο Πέτρος από μακρόθεν ηκολούθησεν αυτώ έως έσω εις την αυλήν του αρχιερέως και ην συγκαθήμενος μετά των υπηρετών και θερμαινόμενος προς το φως 55οι δε αρχιερείς και όλον το συνέδριον εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν εις το θανατώσαι αυτόν και ουχ εύρισκον 56πολλοί γαρ εψευδομαρτύρουν κατ΄ αυτού και ίσαι αι μαρτυρίαι ουκ ήσαν 57και τινες αναστάντες εψευδομαρτύρουν κατ΄ αυτού λέγοντες ότι 58ημείς ηκούσαμεν αυτού λέγοντος ότι εγώ καταλύσω τον ναόν τούτον χειροποίητον και διά τριών ημερών άλλον αχειροποίητον οικοδομήσω 59και ουδέ ούτως ίση ην η μαρτυρία αυτών 60και αναστάς ο αρχιερεύς εις το μέσον επηρώτησε τον Ιησούν λέγων ουκ αποκρίνη ουδέν τι ούτοί σου καταμαρτυρούσιν 61ο δε εσιώπα και ουδέν απεκρίνατο πάλιν ο αρχιερεύς επηρώτα αυτόν και λέγει αυτώ συ ει ο Χριστός ο υιός του ευλογητού 62ο δε Ιησούς είπεν εγώ ειμι και όψεσθε τον υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των νεφελών του ουρανού 63ο δε αρχιερεύς διαρρήξας τους χιτώνας αυτού λέγει τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων 64ηκούσατε της βλασφημίας τι υμίν φαίνεται οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν είναι ένοχον θανάτου 65και ήρξαντό τινες εμπτύειν αυτώ και περικαλύπτειν το πρόσωπον αυτού και κολαφίζειν αυτόν και λέγειν αυτώ προφήτευσον και οι υπηρέται ραπίσμασιν αυτόν έβαλλον

Peter Denies Jesus

66και όντος του Πέτρου εν τη αυλή κάτω έρχεται μία των παιδισκών του αρχιερέως 67και ιδούσα τον Πέτρον θερμαινόμενον εμβλέψασα αυτώ λέγει και συ μετά του Ναζαρηνού Ιησού ήσθα 68ο δε ηρνήσατο λέγων ουκ οίδα ουδέ επίσταμαι τι συ λέγεις και εξήλθεν έξω εις το προαύλιον και αλέκτωρ εφώνησε 69και η παιδίσκη ιδούσα αυτόν πάλιν ήρξατο λέγειν τοις παρεστηκόσιν ότι ούτος εξ αυτών εστιν 70ο δε πάλιν ηρνείτο και μετά μικρόν πάλιν οι παρεστώτες έλεγον τω Πέτρω αληθώς εξ αυτών ει και γαρ Γαλιλαίος ει και η λαλιά σου ομοιάζει 71ο δε ήρξατο αναθεματίζειν και ομνύειν ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον τούτον ον λέγετε 72και εκ δευτέρου αλέκτωρ εφώνησε και ανεμνήσθη ο Πέτρος του ρήματος ου είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι πριν αλέκτορα φωνήσαι δις απαρνήση με τρίς και επιβαλών έκλαιε
Copyright information for ABPGRK