Mark 15

CHAPTER 15

Jesus Before Pilate

και ευθέως επί το πρωϊι συμβούλιον ποιήσαντες οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλον το συνέδριον δήσαντες τον Ιησούν απήνεγκαν και παρέδωκαν τω Πιλάτω και επηρώτησεν αυτόν ο Πιλάτος συ ει ο βασιλεύς των Ιουδαίων ο δε αποκριθείς είπεν αυτώ συ λέγεις και κατηγόρουν αυτού οι αρχιερείς πολλά αυτός δε ουδέν απεκρίνατο ο δε Πιλάτος πάλιν επηρώτησεν αυτόν λέγων ουκ αποκρίνη ουδέν ίδε πόσα σου καταμαρτυρούσιν ο δε Ιησούς ουκέτι ουδέν απεκρίθη ώστε θαυμάζειν τον Πιλάτον κατά δε εορτήν απέλυεν αυτοίς ένα δέσμιον όνπερ ητούντο ην δε ο λεγόμενος Βαραββάς μετά των συστασιαστών δεδεμένος οίτινες εν τη στάσει φόνον πεποιήκεισαν και αναβοήσας ο όχλος ήρξατο αιτείσθαι καθώς αεί εποίει αυτοίς ο δε Πιλάτος απεκρίθη αυτοίς λέγων θέλετε απολύσω υμίν τον βασιλέα των Ιουδαίων 10 εγίνωσκε γαρ ότι διά φθόνον παραδεδώκεισαν αυτόν οι αρχιερείς 11 οι δε αρχιερείς ανέσεισαν τον όχλον ίνα μάλλον τον Βαραββάν απολύση αυτοίς

Jesus is Scourged and Crucified

12 ο δε Πιλάτος αποκριθείς πάλιν είπεν αυτοίς τι ούν θέλετε ποιήσω ον λέγετε βασιλέα των Ιουδαίων 13 οι δε πάλιν έκραξαν σταύρωσον αυτόν 14 ο δε Πιλάτος έλεγεν αυτοίς τι γαρ κακόν εποίησεν οι δε περισσοτέρως έκραξαν σταύρωσον αυτόν 15 ο δε Πιλάτος βουλόμενος τω όχλω το ικανόν ποιήσαι απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν και παρέδωκε τον Ιησούν φραγελλώσας ίνα σταυρωθή 16 οι δε στρατιώται απήγαγον αυτόν έσω της αυλής ο εστι πραιτώριον και συγκαλούσιν όλην την σπείραν 17 και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και περιτιθέασιν αυτώ πλέξαντες ακάνθινον στέφανον 18 και ήρξαντο ασπάζεσθαι αυτόν χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων 19 και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμω και ενέπτυον αυτώ και τιθέντες τα γόνατα προσεκύνουν αυτώ 20 και ότε ενέπαιξαν αυτώ εξέδυσαν αυτόν την πορφύραν και ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια τα ίδια και εξάγουσιν αυτόν ίνα σταυρώσωσιν αυτόν 21 και αγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναίον ερχόμενον απ΄ αγρού τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου ίνα άρη τον σταυρόν αυτού 22 και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον ο εστι μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος 23 και εδίδουν αυτώ πιείν εσμυρνισμένον οίνον ο δε ουκ έλαβε 24 και σταυρώσαντες αυτόν διεμερίζονται τα ιμάτια αυτού βάλλοντες κλήρον επ΄ αυτά τις τι άρη 25 ην δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν 26 και ην η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη ο βασιλεύς των Ιουδαίων 27 και συν αυτώ σταυρούσι δύο ληστάς ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνύμων αυτού 28 και επληρώθη η γραφή η λέγουσα και μετά ανόμων ελογίσθη 29 και οι παραπορευόμενοι εβλασφήμουν αυτόν κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες ουά ο καταλύων τον ναόν και εν τρισίν ημέραις οικοδομών 30 σώσον σεαυτόν και κατάβα από του σταυρού 31 ομοίως και οι αρχιερείς εμπαίζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον άλλους έσωσεν εαυτόν ου δύναται σώσαι 32 ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ καταβάτω νυν από του σταυρού ίνα ίδωμεν και πιστεύσωμεν και οι συνεσταυρωμένοι αυτώ ωνείδιζον αυτόν

Jesus Expires

33 γενομένης δε ώρας έκτης σκότος εγένετο εφ΄ όλην την γην έως ώρας ενάτης 34 και τη ώρα τη εννάτη εβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων ελωϊ ελωϊ λιμά σαβαχθανί ο εστι μεθερμηνευόμενον ο θεός μου ο θεός μου εις τι με εγκατέλιπες 35 και τινες των παρεστηκότων ακούσαντες έλεγον ιδού Ηλίαν φωνεί 36 δραμών δε εις και γεμίσας σπόγγον όξους και περιθείς τε καλάμω επότιζεν αυτόν λέγων άφετε ίδωμεν ει έρχεται Ηλίας καθελείν αυτόν 37 ο δε Ιησούς αφείς φωνήν μεγάλην εξέπνευσε

The Veil of the Temple Splits

38 και το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω 39 ιδών δε ο κεντυρίων ο παρεστηκώς εξ εναντίας αυτού ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν είπεν αληθώς ο άνθρωπος ούτος υιός ην θεού 40 ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσαι εν αις ην Μαρία Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου του μικρού και Ιωσή μήτηρ και Σαλώμη 41 αι και ότε ην εν τη Γαλιλαία ηκολούθουν αυτώ και διηκόνουν αυτώ και άλλαι πολλαί αι συναναβάσαι αυτώ εις Ιεροσόλυμα

The Burial of Jesus

42 και ήδη οψίας γενομένης επεί ην παρασκευή ο εστι προσάββατον 43 ήλθεν Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ευσχήμων βουλευτής ος και αυτός ην προσδεχόμενος την βασιλείαν του θεού τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού 44 ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ει ήδη τέθνηκε και προσκαλεσάμενος τον κεντυρίωνα επηρώτησεν αυτόν ει πάλαι απέθανεν 45 και γνούς από του κεντυρίωνος εδωρήσατο το σώμα τω Ιωσήφ 46 και αγοράσας σινδόνα και καθελών αυτόν ενείλησε τη σινδόνι και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείω ο ην λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλισε λίθον επί την θύραν του μνημείου 47 η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία Ιωσή εθεώρουν που τίθεται
Copyright information for ABPGRK