Mark 15

CHAPTER 15

Jesus Before Pilate

1και ευθέως επί το πρωϊι συμβούλιον ποιήσαντες οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλον το συνέδριον δήσαντες τον Ιησούν απήνεγκαν και παρέδωκαν τω Πιλάτω 2και επηρώτησεν αυτόν ο Πιλάτος συ ει ο βασιλεύς των Ιουδαίων ο δε αποκριθείς είπεν αυτώ συ λέγεις 3και κατηγόρουν αυτού οι αρχιερείς πολλά αυτός δε ουδέν απεκρίνατο 4ο δε Πιλάτος πάλιν επηρώτησεν αυτόν λέγων ουκ αποκρίνη ουδέν ίδε πόσα σου καταμαρτυρούσιν 5ο δε Ιησούς ουκέτι ουδέν απεκρίθη ώστε θαυμάζειν τον Πιλάτον 6κατά δε εορτήν απέλυεν αυτοίς ένα δέσμιον όνπερ ητούντο 7ην δε ο λεγόμενος Βαραββάς μετά των συστασιαστών δεδεμένος οίτινες εν τη στάσει φόνον πεποιήκεισαν 8και αναβοήσας ο όχλος ήρξατο αιτείσθαι καθώς αεί εποίει αυτοίς 9ο δε Πιλάτος απεκρίθη αυτοίς λέγων θέλετε απολύσω υμίν τον βασιλέα των Ιουδαίων 10εγίνωσκε γαρ ότι διά φθόνον παραδεδώκεισαν αυτόν οι αρχιερείς 11οι δε αρχιερείς ανέσεισαν τον όχλον ίνα μάλλον τον Βαραββάν απολύση αυτοίς

Jesus is Scourged and Crucified

12ο δε Πιλάτος αποκριθείς πάλιν είπεν αυτοίς τι ούν θέλετε ποιήσω ον λέγετε βασιλέα των Ιουδαίων 13οι δε πάλιν έκραξαν σταύρωσον αυτόν 14ο δε Πιλάτος έλεγεν αυτοίς τι γαρ κακόν εποίησεν οι δε περισσοτέρως έκραξαν σταύρωσον αυτόν 15ο δε Πιλάτος βουλόμενος τω όχλω το ικανόν ποιήσαι απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν και παρέδωκε τον Ιησούν φραγελλώσας ίνα σταυρωθή 16οι δε στρατιώται απήγαγον αυτόν έσω της αυλής ο εστι πραιτώριον και συγκαλούσιν όλην την σπείραν 17και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και περιτιθέασιν αυτώ πλέξαντες ακάνθινον στέφανον 18και ήρξαντο ασπάζεσθαι αυτόν χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων 19και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμω και ενέπτυον αυτώ και τιθέντες τα γόνατα προσεκύνουν αυτώ 20και ότε ενέπαιξαν αυτώ εξέδυσαν αυτόν την πορφύραν και ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια τα ίδια και εξάγουσιν αυτόν ίνα σταυρώσωσιν αυτόν 21και αγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναίον ερχόμενον απ΄ αγρού τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου ίνα άρη τον σταυρόν αυτού 22και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον ο εστι μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος 23και εδίδουν αυτώ πιείν εσμυρνισμένον οίνον ο δε ουκ έλαβε 24και σταυρώσαντες αυτόν διεμερίζονται τα ιμάτια αυτού βάλλοντες κλήρον επ΄ αυτά τις τι άρη 25ην δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν 26και ην η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη ο βασιλεύς των Ιουδαίων 27και συν αυτώ σταυρούσι δύο ληστάς ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνύμων αυτού 28και επληρώθη η γραφή η λέγουσα και μετά ανόμων ελογίσθη 29και οι παραπορευόμενοι εβλασφήμουν αυτόν κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες ουά ο καταλύων τον ναόν και εν τρισίν ημέραις οικοδομών 30σώσον σεαυτόν και κατάβα από του σταυρού 31ομοίως και οι αρχιερείς εμπαίζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον άλλους έσωσεν εαυτόν ου δύναται σώσαι 32ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ καταβάτω νυν από του σταυρού ίνα ίδωμεν και πιστεύσωμεν και οι συνεσταυρωμένοι αυτώ ωνείδιζον αυτόν

Jesus Expires

33γενομένης δε ώρας έκτης σκότος εγένετο εφ΄ όλην την γην έως ώρας ενάτης 34και τη ώρα τη εννάτη εβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων ελωϊ ελωϊ λιμά σαβαχθανί ο εστι μεθερμηνευόμενον ο θεός μου ο θεός μου εις τι με εγκατέλιπες 35και τινες των παρεστηκότων ακούσαντες έλεγον ιδού Ηλίαν φωνεί 36δραμών δε εις και γεμίσας σπόγγον όξους και περιθείς τε καλάμω επότιζεν αυτόν λέγων άφετε ίδωμεν ει έρχεται Ηλίας καθελείν αυτόν 37ο δε Ιησούς αφείς φωνήν μεγάλην εξέπνευσε

The Veil of the Temple Splits

38και το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω 39ιδών δε ο κεντυρίων ο παρεστηκώς εξ εναντίας αυτού ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν είπεν αληθώς ο άνθρωπος ούτος υιός ην θεού 40ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσαι εν αις ην Μαρία Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου του μικρού και Ιωσή μήτηρ και Σαλώμη 41αι και ότε ην εν τη Γαλιλαία ηκολούθουν αυτώ και διηκόνουν αυτώ και άλλαι πολλαί αι συναναβάσαι αυτώ εις Ιεροσόλυμα

The Burial of Jesus

42και ήδη οψίας γενομένης επεί ην παρασκευή ο εστι προσάββατον 43ήλθεν Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ευσχήμων βουλευτής ος και αυτός ην προσδεχόμενος την βασιλείαν του θεού τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού 44ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ει ήδη τέθνηκε και προσκαλεσάμενος τον κεντυρίωνα επηρώτησεν αυτόν ει πάλαι απέθανεν 45και γνούς από του κεντυρίωνος εδωρήσατο το σώμα τω Ιωσήφ 46και αγοράσας σινδόνα και καθελών αυτόν ενείλησε τη σινδόνι και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείω ο ην λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλισε λίθον επί την θύραν του μνημείου 47η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία Ιωσή εθεώρουν που τίθεται
Copyright information for ABPGRK