Mark 5

CHAPTER 5

Jesus Heals the Gadarene Man

και ήλθον εις το πέραν της θαλάσσης εις την χώραν των Γαδαρηνών και εξελθόντι αυτώ εκ του πλοίου ευθέως απήντησεν αυτώ εκ των μνημείων άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτω ος την κατοίκησιν είχεν εν τοις μνημείοις και ούτε αλύσεσιν ουδείς ηδύνατο αυτόν δήσαι διά το αυτόν πολλάκις πέδαις και αλύσεσι δεδέσθαι και διεσπάσθαι υπ΄ αυτού τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθαι και ουδείς αυτόν ίσχυε δαμάσαι και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν τοις όρεσι και εν τοις μνήμασιν ην κράζων και κατακόπτων εαυτόν λίθοις ιδών δε τον Ιησούν από μακρόθεν έδραμε και προσεκύνησεν αυτώ και κράξας φωνή μεγάλη είπε τι εμοί και σοι Ιησού υιέ του θεού του υψίστου ορκίζω σε τον θεόν μη με βασανίσης έλεγε γαρ αυτώ έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου και επηρώτα αυτόν τι σοι όνομα και απεκρίθη λέγων λεγεών όνομά μοι ότι πολλοί εσμεν 10 και παρεκάλει αυτόν πολλά ίνα μη αυτούς αποστείλη έξω της χώρας

Unclean Spirits Enter the Swine

11 ην δε εκεί προς τα όρη αγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη 12 και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες πέμψον ημάς εις τους χοίρους ίνα εις αυτούς εισέλθωμεν 13 και επέτρεψεν αυτοίς ευθέως ο Ιησούς και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εισήλθον εις τους χοίρους και ώρμησεν η αγέλη κατά του κρημνού εις την θάλασσαν ήσαν δε ως δισχίλιοι και επνίγοντο εν τη θαλάσση 14 οι δε βόσκοντες τους χοίρους έφυγον και ανήγγειλαν εις την πόλιν και εις τους αγρούς και εξήλθον ιδείν τι εστι το γεγονός 15 και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσι τον δαιμονιζόμενον καθήμενον και ιματισμένον και σωφρονούντα τον εσχηκότα τον λεγεώνα και εφοβήθησαν 16 και διηγήσαντο αυτοίς οι ιδόντες πως εγένετο τω δαιμονιζομένω και περί των χοίρων 17 και ήρξαντο παρακαλείν αυτόν απελθείν από των ορίων αυτών 18 και εμβάντος αυτού εις το πλοίον παρεκάλει αυτόν ο δαιμονισθείς ίνα η μετ΄ αυτού 19 ο δε Ιησούς ουκ αφήκεν αυτόν αλλά λέγει αυτώ ύπαγε εις τον οίκόν σου προς τους σους και ανάγγειλον αυτοίς όσα σοι ο κύριος εποίησεν και ηλέησέ σε 20 και απήλθε και ήρξατο κηρύσσειν εν τη δεκαπόλει όσα εποίησεν αυτώ ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον 21 και διαπεράσαντος του Ιησού εν τω πλοίω πάλιν εις το πέραν συνήχθη όχλος πολύς επ΄ αυτόν και ην παρά την θάλασσαν 22 και ιδού έρχεται εις των αρχισυναγώγων ονόματι Ιάειρος και ίδων αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού 23 και παρεκάλει αυτόν πολλά λέγων ότι το θυγάτριόν μου εσχάτως έχει ίνα ελθών επιθής αυτή τας χείρας όπως σωθή και ζήσεται 24 και απήλθε μετ΄ αυτού και ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς και συνέθλιβον αυτόν

The Woman with a Flow of Blood

25 και γυνή τις ούσα εν ρύσει αίματος έτη δώδεκα 26 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανήσασα τα παρ΄ εαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθείσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα 27 ακούσασα περί του Ιησού ελθούσα εν τω όχλω όπισθεν ήψατο του ιματίου αυτού 28 έλεγε γαρ ότι καν των ιματίων αυτού άψωμαι σωθήσομαι 29 και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω τω σώματι ότι ίαται από της μάστιγος 30 και ευθέως ο Ιησούς επιγνούς εν εαυτώ την εξ αυτού δύναμιν εξελθούσαν επιστρεφείς εν τω όχλω έλεγε τις μου ήψατο των ιματίων 31 και έλεγον αυτώ οι μαθηταί αυτού βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγεις τις μου ήψατο 32 και περιεβλέπετο ιδείν την τούτο ποιήσασαν 33 η δε γυνή φοβηθείσα και τρέμουσα ειδυία ο γέγονεν επ΄ αυτή ήλθε και προσέπεσεν αυτώ και είπεν αυτώ πάσαν την αλήθειαν 34 ο δε είπεν αυτή θύγατερ η πίστις σου σέσωκέ σε ύπαγε εις ειρήνην και ίσθι υγιής από της μάστιγός σου

The Young Woman Restored to Life

35 έτι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θυγάτηρ σου απέθανε τι έτι σκύλλεις τον διδάσκαλον 36 ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας τον λόγον λαλούμενον λέγει τω αρχισυναγώγω μη φοβού μόνον πίστευε 37 και ουκ αφήκεν ουδένα αυτώ συνακολουθήσαι ει μη Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν Ιακώβου 38 και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά 39 και εισελθών λέγει αυτοίς τι θορυβείσθε και κλαίετε το παίδιον ουκ απέθανεν αλλά καθεύδει 40 και κατεγέλων αυτού ο δε εκβαλών άπαντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και τους μετ΄ αυτού και εισπορεύεται όπου ην το παιδίον ανακείμενον 41 και κρατήσας της χειρός του παιδίου λέγει αυτή ταλιθά κούμι ο εστι μεθερμηνευόμενον το κοράσιον σοι λέγω έγειραι 42 και ευθέως ανέστη το κοράσιον και περιεπάτει ην γαρ ετών δώδεκα και εξέστησαν εκστάσει μεγάλη 43 και διεστείλατο αυτοίς πολλά ίνα μηδείς γνώ τούτο και είπε δοθήναι αυτή φαγείν
Copyright information for ABPGRK