Mark 7

CHAPTER 7

Jesus Questioned by the Pharisees and Scribes

και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και τινες των γραμματέων ελθόντες από Ιεροσολύμων και ιδόντες τινάς των μαθητών αυτού κοιναίς χερσί τουτ΄ έστιν ανίπτοις εσθίοντας άρτους εμέμψαντο οι γαρ Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι εάν μη πυγμή νίψωνται τας χείρας ουκ εσθίουσι κρατούντες την παράδοσιν των πρεσβυτέρων και από αγοράς εάν μη βαπτίσωνται ουκ εσθίουσι και άλλα πολλά εστιν α παρέλαβον κρατείν βαπτισμούς ποτηρίων και ξεστών και χαλκίων και κλινών έπειτα επερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διατί οι μαθηταί σου ου περιπατούσι κατά την παράδοσιν των πρεσβυτέρων αλλά ανίπτοις χερσίν εσθίουσι τον άρτον ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς ότι καλώς προεφήτευσεν Ησαϊας περί υμών των υποκριτών ως γέγραπται ούτος ο λαός τοις χείλεσί με τιμά η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ΄ εμού μάτην δε σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων αφέντες γαρ την εντολήν του θεού κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων βαπτισμούς ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τοιαύτα πολλά ποιείτε και έλεγεν αυτοίς καλώς αθετείτε την εντολήν του θεού ίνα την παράδοσιν υμών τηρήσητε 10 Μωσής γαρ είπε τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου και ο κακολογών πατέρα η μητέρα θανάτω τελευτάτω 11 υμείς δε λέγετε εάν είπη άνθρωπος τω πατρί η τη μητρί κορβάν ο εστι δώρον ο εάν εξ εμού ωφεληθής 12 και ουκέτι αφίετε αυτόν ουδέν ποιήσαι τω πατρί αυτού η τη μητρί αυτού 13 ακυρούντες τον λόγον του θεού τη παραδόσει υμών η παρεδώκατε και παρόμοια τοιαύτα πολλά ποιείτε

Defilement Comes from Within

14 και προσκαλεσάμενος πάντα τον όχλον έλεγεν αυτοίς ακούετέ μου πάντες και συνίετε 15 ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσαι αλλά τα εκπορευόμενα απ΄ αυτού εκείνά εστι τα κοινούντα τον άνθρωπον 16 ει τις έχει ώτα ακούειν ακουέτω 17 και ότε εισήλθεν εις οίκον από του όχλου επηρώτων αυτόν οι μαθηταί αυτού περί της παραβολής 18 και λέγει αυτοίς ούτω και υμείς ασύνετοί εστε ου νοείτε ότι παν το έξωθεν εισπορευόμενον εις τον άνθρωπον ου δύναται αυτόν κοινώσαι 19 ότι ουκ εισπορεύεται αυτού εις την καρδίαν αλλ΄ εις την κοιλίαν και εις τον αφεδρώνα εκπορεύεται καθαρίζον πάντα τα βρώματα 20 έλεγε δε ότι το εκ του ανθρώπου εκπορευόμενον εκείνο κοινοί τον άνθρωπον 21 έσωθεν γαρ εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται μοιχείαι πορνείαι φόνοι 22 κλοπαί πλεονεξίαι πονηρίαι δόλος ασέλγεια οφθαλμός πονηρός βλασφημία υπερηφανία αφροσύνη 23 πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κοινοί τον άνθρωπον

The Belief of the Greek Woman

24 και εκείθεν αναστάς απήλθεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος και εισελθών εις την οικίαν ουδένα ήθελε γνώναι και ουκ ηδυνήθη λαθείν 25 ακούσασα γαρ γυνή περί αυτού ης είχε το θυγάτριον αυτής πνεύμα ακάθαρτον ελθούσα προσέπεσε προς τους πόδας αυτού 26 ην δε η γυνή Ελληνίς Συροφοίνισσα τω γένει και ηρώτα αυτόν ίνα το δαιμόνιον εκβάλλη εκ της θυγατρός αυτής 27 ο δε Ιησούς είπεν αυτή άφες πρώτον χορτασθήναι τα τέκνα ου γαρ καλόν εστι λαβείν τον άρτον των τέκνων και βαλείν τοις κυναρίοις 28 η δε απεκρίθη και λέγει αυτώ ναι κύριε και γαρ τα κυνάρια υποκάτω της τραπέζης εσθίει από των ψιχίων των παιδίων 29 και είπεν αυτή διά τούτον τον λόγον ύπαγε εξελήλυθε το δαιμόνιον εκ της θυγατρός σου 30 και απελθούσα εις τον οίκον αυτής εύρε το δαιμόνιον εξεληλυθός και την θυγατέρα βεβλημένην επί της κλίνης

Jesus Heals the Deaf Mute

31 και πάλιν εξελθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος ήλθε προς την θάλασσαν της Γαλιλαίας αναμέσον των ορίων Δεκαπόλεως 32 και φέρουσιν αυτώ κωφόν μογιλάλον και παρακαλούσιν αυτόν ίνα επιθή αυτώ την χείρα 33 και απολαβόμενος αυτόν από του όχλου κατ΄ ιδίαν έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ώτα αυτού και πτύσας ήψατο της γλώσσης αυτού 34 και αναβλέψας εις τον ουρανόν εστέναξε και λέγει αυτώ εφφαθά ο εστιν διανοίχθητι 35 και ευθέως διηνοίχθησαν αυτού αι ακοαί και ελύθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλει ορθώς 36 και διεστείλατο αυτοίς ίνα μηδενί είπωσιν όσον δε αυτός αυτοίς διεστέλλετο μάλλον περισσότερον εκήρυσσον 37 και υπερπερισσώς εξεπλήσσοντο λέγοντες καλώς πάντα πεποίηκε και τους κωφούς ποιεί ακούειν και τους αλάλους λαλείν
Copyright information for ABPGRK