Mark 8

CHAPTER 8

Jesus Feeds the Four Thousand

1εν εκείναις ταις ημέραις παμπόλλου όχλου όντος και μη εχόντων τι φάγωσι προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού λέγει αυτοίς 2σπλαγχνίζομαι επί τον όχλον ότι ήδη ημέρας τρεις προσμένουσί μοι και ουκ έχουσι τι φάγωσι 3και εάν απολύσω αυτούς νήστεις εις οίκον αυτών εκλυθήσονται εν τη οδώ τινές γαρ αυτών μακρόθεν ήκασι 4και απεκρίθησαν αυτώ οι μαθηταί αυτού πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ώδε χορτάσαι άρτων επ΄ ερημίας 5και επηρώτα αυτούς πόσους έχετε άρτους οι δε είπον επτά 6και παρήγγειλεν τω όχλω αναπεσείν επί της γης και λαβών τους επτά άρτους ευχαριστήσας έκλασε και εδίδου τοις μαθηταίς αυτού ίνα παραθώσι και παρέθηκαν τω όχλω 7και είχον ιχθύδια ολίγα και ευλογήσας είπε παραθείναι και αυτά 8έφαγον δε και εχορτάσθησαν και ήραν περισσεύματα κλασμάτων επτά σπυρίδας 9ήσαν δε οι φαγόντες ως τετρακισχίλιοι και απέλυσεν αυτούς 10και ευθέως εμβάς εις το πλοίον μετά των μαθητών αυτού ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά

The Pharisees Seek a Sign

11και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρξαντο συζητείν αυτώ ζητούντες παρ΄ αυτού σημείον από του ουρανού πειράζοντες αυτόν 12και αναστενάξας τω πνεύματι αυτού λέγει τι η γενεά αυτή σημείον επιζητεί αμήν λέγω υμίν ει δοθήσεται τη γενεά ταύτη σημείον 13και αφείς αυτούς εμβάς πάλιν εις το πλοίον απήλθεν εις το πέραν 14και επελάθοντο λαβείν άρτους και ει μη ένα άρτον ουκ είχον μεθ΄ εαυτών εν τω πλοίω 15και διεστέλλετο αυτοίς λέγων οράτε βλέπετε από της ζύμης των Φαρισαίων και της ζύμης Ηρώδου 16και διελογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες ότι άρτους ουκ έχομεν 17και γνούς ο Ιησούς λέγει αυτοίς τι διαλογίζεσθε ότι άρτους ουκ έχετε ούπω νοείτε ουδέ συνίετε έτι πεπωρωμένην έχετε την καρδίαν υμών 18οφθαλμούς έχοντες ου βλέπετε και ώτα έχοντες ουκ ακούετε και ου μνημονεύετε 19ότε τους πέντε άρτους έκλασα εις τους πεντακισχιλίους πόσους κοφίνους πλήρεις κλασμάτων ήρατε λέγουσιν αυτώ δώδεκα 20ότε δε τους επτά εις τους τετρακισχιλίους πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ήρατε οι δε είπον επτά 21και έλεγεν αυτοίς πως ου συνίετε

Jesus Heals the Blind Man

22και έρχεται εις Βηθσαϊδαν και φέρουσιν αυτώ τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν ίνα αυτού άψηται 23και επιλαβόμενος της χειρός του τυφλού εξήγαγεν αυτόν έξω της κώμης και πτύσας εις τα όμματα αυτού επιθείς τας χείρας αυτώ επηρώτα αυτόν ει τι βλέπει 24και αναβλέψας έλεγεν βλέπω τους ανθρώπους ως δένδρα περιπατούντας 25είτα πάλιν επέθηκε τας χείρας επί τους οφθαλμούς αυτού και εποίησεν αυτόν αναβλέψε και αποκατεστάθη και ενέβλεψεν τηλαυγώς άπαντας 26και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγων μηδέ εις την κώμην εισέλθης μηδέ είπης τινί εν τη κώμη

Peter Confesses Jesus as the Christ

27και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τας κώμας Καισαρείας της Φιλίππου και εν τη οδώ επηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγων αυτοίς τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι 28οι δε απεκρίθησαν Ιωάννην τον βαπτιστήν και άλλοι Ηλίαν άλλοι δε ένα των προφητών 29και αυτός λέγει αυτοίς υμείς δε τίνα με λέγετε είναι αποκριθείς δε ο Πέτρος λέγει αυτώ συ ει ο Χριστός 30και επετίμησεν αυτοίς ίνα μηδενί λέγωσι περί αυτού

Jesus Foretells His Death

31και ήρξατο διδάσκειν αυτούς ότι δει τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν και αποδοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήναι και μετά τρεις ημέρας αναστήναι 32και παρρησία τον λόγον ελάλει και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξατο επιτιμάν αυτώ 33ο δε επιστραφείς και ιδών τους μαθητάς αυτού επετίμησεν τω Πέτρω λέγων ύπαγε οπίσω μου σατανά ότι ου φρονείς τα του θεού αλλά τα των ανθρώπων

The Cost of Following Jesus

34και προσκαλεσάμενος τον όχλον συν τοις μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι 35ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι απολέσει αυτήν ος δ΄ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου ούτος σώσει αυτήν 36τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού 37η τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού 38ος γαρ αν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ και ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθη εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των αγίων
Copyright information for ABPGRK