Mark 8

CHAPTER 8

Jesus Feeds the Four Thousand

εν εκείναις ταις ημέραις παμπόλλου όχλου όντος και μη εχόντων τι φάγωσι προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού λέγει αυτοίς σπλαγχνίζομαι επί τον όχλον ότι ήδη ημέρας τρεις προσμένουσί μοι και ουκ έχουσι τι φάγωσι και εάν απολύσω αυτούς νήστεις εις οίκον αυτών εκλυθήσονται εν τη οδώ τινές γαρ αυτών μακρόθεν ήκασι και απεκρίθησαν αυτώ οι μαθηταί αυτού πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ώδε χορτάσαι άρτων επ΄ ερημίας και επηρώτα αυτούς πόσους έχετε άρτους οι δε είπον επτά και παρήγγειλεν τω όχλω αναπεσείν επί της γης και λαβών τους επτά άρτους ευχαριστήσας έκλασε και εδίδου τοις μαθηταίς αυτού ίνα παραθώσι και παρέθηκαν τω όχλω και είχον ιχθύδια ολίγα και ευλογήσας είπε παραθείναι και αυτά έφαγον δε και εχορτάσθησαν και ήραν περισσεύματα κλασμάτων επτά σπυρίδας ήσαν δε οι φαγόντες ως τετρακισχίλιοι και απέλυσεν αυτούς 10 και ευθέως εμβάς εις το πλοίον μετά των μαθητών αυτού ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά

The Pharisees Seek a Sign

11 και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρξαντο συζητείν αυτώ ζητούντες παρ΄ αυτού σημείον από του ουρανού πειράζοντες αυτόν 12 και αναστενάξας τω πνεύματι αυτού λέγει τι η γενεά αυτή σημείον επιζητεί αμήν λέγω υμίν ει δοθήσεται τη γενεά ταύτη σημείον 13 και αφείς αυτούς εμβάς πάλιν εις το πλοίον απήλθεν εις το πέραν 14 και επελάθοντο λαβείν άρτους και ει μη ένα άρτον ουκ είχον μεθ΄ εαυτών εν τω πλοίω 15 και διεστέλλετο αυτοίς λέγων οράτε βλέπετε από της ζύμης των Φαρισαίων και της ζύμης Ηρώδου 16 και διελογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες ότι άρτους ουκ έχομεν 17 και γνούς ο Ιησούς λέγει αυτοίς τι διαλογίζεσθε ότι άρτους ουκ έχετε ούπω νοείτε ουδέ συνίετε έτι πεπωρωμένην έχετε την καρδίαν υμών 18 οφθαλμούς έχοντες ου βλέπετε και ώτα έχοντες ουκ ακούετε και ου μνημονεύετε 19 ότε τους πέντε άρτους έκλασα εις τους πεντακισχιλίους πόσους κοφίνους πλήρεις κλασμάτων ήρατε λέγουσιν αυτώ δώδεκα 20 ότε δε τους επτά εις τους τετρακισχιλίους πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ήρατε οι δε είπον επτά 21 και έλεγεν αυτοίς πως ου συνίετε

Jesus Heals the Blind Man

22 και έρχεται εις Βηθσαϊδαν και φέρουσιν αυτώ τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν ίνα αυτού άψηται 23 και επιλαβόμενος της χειρός του τυφλού εξήγαγεν αυτόν έξω της κώμης και πτύσας εις τα όμματα αυτού επιθείς τας χείρας αυτώ επηρώτα αυτόν ει τι βλέπει 24 και αναβλέψας έλεγεν βλέπω τους ανθρώπους ως δένδρα περιπατούντας 25 είτα πάλιν επέθηκε τας χείρας επί τους οφθαλμούς αυτού και εποίησεν αυτόν αναβλέψε και αποκατεστάθη και ενέβλεψεν τηλαυγώς άπαντας 26 και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγων μηδέ εις την κώμην εισέλθης μηδέ είπης τινί εν τη κώμη

Peter Confesses Jesus as the Christ

27 και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τας κώμας Καισαρείας της Φιλίππου και εν τη οδώ επηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγων αυτοίς τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι 28 οι δε απεκρίθησαν Ιωάννην τον βαπτιστήν και άλλοι Ηλίαν άλλοι δε ένα των προφητών 29 και αυτός λέγει αυτοίς υμείς δε τίνα με λέγετε είναι αποκριθείς δε ο Πέτρος λέγει αυτώ συ ει ο Χριστός 30 και επετίμησεν αυτοίς ίνα μηδενί λέγωσι περί αυτού

Jesus Foretells His Death

31 και ήρξατο διδάσκειν αυτούς ότι δει τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν και αποδοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήναι και μετά τρεις ημέρας αναστήναι 32 και παρρησία τον λόγον ελάλει και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξατο επιτιμάν αυτώ 33 ο δε επιστραφείς και ιδών τους μαθητάς αυτού επετίμησεν τω Πέτρω λέγων ύπαγε οπίσω μου σατανά ότι ου φρονείς τα του θεού αλλά τα των ανθρώπων

The Cost of Following Jesus

34 και προσκαλεσάμενος τον όχλον συν τοις μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι 35 ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι απολέσει αυτήν ος δ΄ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου ούτος σώσει αυτήν 36 τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού 37 η τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού 38 ος γαρ αν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ και ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθη εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των αγίων
Copyright information for ABPGRK