Mark 9

CHAPTER 9

The Transformation of Jesus

και έλεγεν αυτοίς αμήν λέγω υμίν ότι εισί τινες των ώδε εστηκότων οίτινες ου μη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι την βασιλείαν του θεού εληλυθυίαν εν δυνάμει και μεθ΄ ημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ΄ ιδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και τα ιμάτια αυτού εγένετο στίλβοντα λευκά λίαν ως χιών οία γναφεύς επί της γης ου δύναται λευκάναι και ώφθη αυτοίς Ηλίας συν Μωσεί και ήσαν συλλαλούντες τω Ιησού και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει τω Ιησού ραββί καλόν εστιν ημάς ώδε είναι και ποιήσωμεν σκηνάς τρείς σοι μίαν και Μωσεί μίαν και Ηλία μίαν ου γαρ ήδει τι λαλήσει ήσαν γαρ έκφοβοι και εγένετο νεφέλη επισκιάζουσα αυτοίς και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούετε και εξάπινα περιβλεψάμενοι ουκέτι ουδένα είδον αλλά τον Ιησούν μόνον μεθ΄ εαυτών καταβαινόντων δε αυτών από του όρους διεστείλατο αυτοίς ίνα μηδενί διηγήσωνται α είδον ει μη όταν ο υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή 10 και τον λόγον εκράτησαν προς εαυτούς συζητούντες τι εστι το εκ νεκρών αναστήναι 11 και επηρώτων αυτόν λέγοντες ότι λέγουσιν οι γραμματείς ότι Ηλίαν δει ελθείν πρώτον 12 ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς Ηλίας μεν ελθών πρώτον αποκαθιστά πάντα και πως γέγραπται επί τον υιόν του ανθρώπου ίνα πολλά πάθη και εξουδενωθή 13 αλλά λέγω υμίν ότι και Ηλίας ελήλυθε και εποίησαν αυτώ όσα ηθέλησαν καθώς γέγραπται επ΄ αυτόν 14 και ελθών προς τους μαθητάς είδεν όχλον πολύν περί αυτούς και γραμματείς συζητούντας αυτοίς 15 και ευθέως πας ο όχλος ιδών αυτόν εξεθαμβήθη και προστρέχοντες ησπάζοντο αυτόν

Jesus Casts out the Unclean Spirit

16 και επηρώτησε τους γραμματείς τι συζητείτε προς αυτούς 17 και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε διδάσκαλε ήνεγκα τον υιόν μου προς σε έχοντα πνεύμα άλαλον 18 και όπου αν αυτόν καταλάβη ρήσσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται και είπον τοις μαθηταίς σου ίνα αυτό εκβάλωσι και ουκ ίσχυσαν 19 ο δε αποκριθείς αυτώ λέγει ω γενεά άπιστος έως πότε προς υμάς έσομαι έως πότε ανέξομαι υμών φέρετε αυτόν προς με 20 και ήνεγκαν αυτόν προς αυτόν και ιδών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσών επί της γης εκυλίετο αφρίζων 21 και επηρώτησε τον πατέρα αυτού πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτώ ο δε είπε παιδιόθεν 22 και πολλάκις αυτόν και εις πυρ έβαλε και εις ύδατα ίνα απολέση αυτόν αλλ΄ ει τι δύνασαι βοήθησον ημίν σπλαγχνισθείς εφ΄ ημάς 23 ο δε Ιησούς είπεν αυτώ το ει δύνασαι πιστεύσαι πάντα δυνατά τω πιστεύοντι 24 και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου μετά δακρύων έλεγε πιστεύω κύριε βοήθει μου τη απιστία 25 ιδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος επετίμησε τω πνεύματι τω ακαθάρτω λέγων αυτώ το πνεύμα το άλαλον και κωφόν εγώ σοι επιτάσσω έξελθε εξ αυτού και μηκέτι εισέλθης εις αυτόν 26 και κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν εξήλθε και εγένετο ωσεί νεκρός ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανεν 27 ο δε Ιησούς κρατήσας αυτόν της χειρός ήγειρεν αυτόν και ανέστη 28 και εισελθόντα αυτόν εις οίκον οι μαθηταί αυτού επηρώτων αυτόν κατ΄ ιδίαν ότι ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό 29 και είπεν αυτοίς τούτο το γένος εν ουδενί δύναται εξελθείν ει μη εν προσευχή και νηστεία 30 και εκείθεν εξελθόντες παρεπορεύοντο διά της Γαλιλαίας και ουκ ήθελεν ίνα τις γνώ 31 εδίδασκε γαρ τους μαθητάς αυτού και έλεγεν αυτοίς ότι ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις χείρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και αποκτανθείς τη τρίτη ημέρα αναστήσεται 32 οι δε ηγνόουν το ρήμα και εφοβούντο αυτόν επερωτήσαι

Servanthood

33 και ήλθεν εις Καπερναούμ και εν τη οικία γενόμενος επηρώτα αυτούς τι εν τη οδώ προς εαυτούς διελογίζεσθε 34 οι δε εσιώπων προς αλλήλους γαρ διελέχθησαν εν τη οδώ τις μείζων 35 και καθίσας εφώνησε τους δώδεκα και λέγει αυτοίς ει τις θέλει πρώτος είναι έσται πάντων έσχατος και πάντων διάκονος 36 και λαβών παιδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και εναγκαλισάμενος αυτό είπεν αυτοίς 37 ος εάν εν των τοιούτων παιδίων δέξηται επί τω ονόματί μου εμέ δέχεται και ος εάν εμέ δέξηται ουκ εμέ δέχεται αλλά τον αποστείλαντά με 38 απεκρίθη δε αυτώ ο Ιωάννης λέγων διδάσκαλε είδομέν τινα τω ονόματί σου εκβάλλοντα δαιμόνια ος ουκ ακολουθεί ημίν και εκωλύσαμεν αυτόν ότι ουκ ακολουθεί ημίν 39 ο δε Ιησούς είπεν μη κωλύετε αυτόν ουδείς γαρ εστιν ος ποιήσει δύναμιν επί τω ονόματί μου και δυνήσεται ταχύ κακολογήσαί με 40 ος γαρ ουκ έστι καθ΄ ημών υπέρ ημών εστιν 41 ος γαρ αν ποτίση υμάς ποτήριον ύδατος εν τω ονόματί μου ότι Χριστού εστέ αμήν λέγω υμίν ου μη απολέση τον μισθόν αυτού 42 και ος αν σκανδαλίση ένα των μικρών των πιστεύοντων εις εμέ καλόν εστιν αυτώ μάλλον ει περίκειται λίθος μυλικός περί τον τράχηλον αυτού και βέβληται εις την θάλασσαν 43 και εάν σκανδαλίζη σε η χειρ σου απόκοψον αυτήν καλόν σοι εστί κυλλόν εις την ζωην εισελθείν η τας δύο χείρας έχοντα απελθείν εις την Γέενναν εις το πυρ το άσβεστον 44 όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά και το πυρ ου σβέννυται 45 και εάν ο πους σου σκανδαλίζη σε απόκοψον αυτόν καλόν εστί σοι εισελθείν εις την ζωήν χωλόν η τους δύο πόδας έχοντα βληθήναι εις την Γέενναν εις το πυρ το άσβεστον 46 όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά και το πυρ ου σβέννυται 47 και εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζη σε έκβαλε αυτόν καλόν σοι εστί μονόφθαλμον εισελθείν εις την βασιλείαν του θεού η δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την Γέενναν του πυρός 48 όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά και το πυρ ου σβέννυται 49 πας γαρ πυρί αλισθήσεται και πάσα θυσία άλι αλισθήσεται 50 καλόν το άλας εάν δε το άλας άναλον γένηται εν τίνι αυτό αρτύσετε έχετε εν εαυτοίς άλας και ειρηνεύετε εν αλλήλοις
Copyright information for ABPGRK