Mark 9

CHAPTER 9

The Transformation of Jesus

1και έλεγεν αυτοίς αμήν λέγω υμίν ότι εισί τινες των ώδε εστηκότων οίτινες ου μη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι την βασιλείαν του θεού εληλυθυίαν εν δυνάμει 2και μεθ΄ ημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ΄ ιδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών 3και τα ιμάτια αυτού εγένετο στίλβοντα λευκά λίαν ως χιών οία γναφεύς επί της γης ου δύναται λευκάναι 4και ώφθη αυτοίς Ηλίας συν Μωσεί και ήσαν συλλαλούντες τω Ιησού 5και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει τω Ιησού ραββί καλόν εστιν ημάς ώδε είναι και ποιήσωμεν σκηνάς τρείς σοι μίαν και Μωσεί μίαν και Ηλία μίαν 6ου γαρ ήδει τι λαλήσει ήσαν γαρ έκφοβοι 7και εγένετο νεφέλη επισκιάζουσα αυτοίς και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούετε 8και εξάπινα περιβλεψάμενοι ουκέτι ουδένα είδον αλλά τον Ιησούν μόνον μεθ΄ εαυτών 9καταβαινόντων δε αυτών από του όρους διεστείλατο αυτοίς ίνα μηδενί διηγήσωνται α είδον ει μη όταν ο υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή 10και τον λόγον εκράτησαν προς εαυτούς συζητούντες τι εστι το εκ νεκρών αναστήναι 11και επηρώτων αυτόν λέγοντες ότι λέγουσιν οι γραμματείς ότι Ηλίαν δει ελθείν πρώτον 12ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς Ηλίας μεν ελθών πρώτον αποκαθιστά πάντα και πως γέγραπται επί τον υιόν του ανθρώπου ίνα πολλά πάθη και εξουδενωθή 13αλλά λέγω υμίν ότι και Ηλίας ελήλυθε και εποίησαν αυτώ όσα ηθέλησαν καθώς γέγραπται επ΄ αυτόν 14και ελθών προς τους μαθητάς είδεν όχλον πολύν περί αυτούς και γραμματείς συζητούντας αυτοίς 15και ευθέως πας ο όχλος ιδών αυτόν εξεθαμβήθη και προστρέχοντες ησπάζοντο αυτόν

Jesus Casts out the Unclean Spirit

16και επηρώτησε τους γραμματείς τι συζητείτε προς αυτούς 17και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε διδάσκαλε ήνεγκα τον υιόν μου προς σε έχοντα πνεύμα άλαλον 18και όπου αν αυτόν καταλάβη ρήσσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται και είπον τοις μαθηταίς σου ίνα αυτό εκβάλωσι και ουκ ίσχυσαν 19ο δε αποκριθείς αυτώ λέγει ω γενεά άπιστος έως πότε προς υμάς έσομαι έως πότε ανέξομαι υμών φέρετε αυτόν προς με 20και ήνεγκαν αυτόν προς αυτόν και ιδών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσών επί της γης εκυλίετο αφρίζων 21και επηρώτησε τον πατέρα αυτού πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτώ ο δε είπε παιδιόθεν 22και πολλάκις αυτόν και εις πυρ έβαλε και εις ύδατα ίνα απολέση αυτόν αλλ΄ ει τι δύνασαι βοήθησον ημίν σπλαγχνισθείς εφ΄ ημάς 23ο δε Ιησούς είπεν αυτώ το ει δύνασαι πιστεύσαι πάντα δυνατά τω πιστεύοντι 24και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου μετά δακρύων έλεγε πιστεύω κύριε βοήθει μου τη απιστία 25ιδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος επετίμησε τω πνεύματι τω ακαθάρτω λέγων αυτώ το πνεύμα το άλαλον και κωφόν εγώ σοι επιτάσσω έξελθε εξ αυτού και μηκέτι εισέλθης εις αυτόν 26και κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν εξήλθε και εγένετο ωσεί νεκρός ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανεν 27ο δε Ιησούς κρατήσας αυτόν της χειρός ήγειρεν αυτόν και ανέστη 28και εισελθόντα αυτόν εις οίκον οι μαθηταί αυτού επηρώτων αυτόν κατ΄ ιδίαν ότι ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό 29και είπεν αυτοίς τούτο το γένος εν ουδενί δύναται εξελθείν ει μη εν προσευχή και νηστεία 30και εκείθεν εξελθόντες παρεπορεύοντο διά της Γαλιλαίας και ουκ ήθελεν ίνα τις γνώ 31εδίδασκε γαρ τους μαθητάς αυτού και έλεγεν αυτοίς ότι ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις χείρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και αποκτανθείς τη τρίτη ημέρα αναστήσεται 32οι δε ηγνόουν το ρήμα και εφοβούντο αυτόν επερωτήσαι

Servanthood

33και ήλθεν εις Καπερναούμ και εν τη οικία γενόμενος επηρώτα αυτούς τι εν τη οδώ προς εαυτούς διελογίζεσθε 34οι δε εσιώπων προς αλλήλους γαρ διελέχθησαν εν τη οδώ τις μείζων 35και καθίσας εφώνησε τους δώδεκα και λέγει αυτοίς ει τις θέλει πρώτος είναι έσται πάντων έσχατος και πάντων διάκονος 36και λαβών παιδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και εναγκαλισάμενος αυτό είπεν αυτοίς 37ος εάν εν των τοιούτων παιδίων δέξηται επί τω ονόματί μου εμέ δέχεται και ος εάν εμέ δέξηται ουκ εμέ δέχεται αλλά τον αποστείλαντά με 38απεκρίθη δε αυτώ ο Ιωάννης λέγων διδάσκαλε είδομέν τινα τω ονόματί σου εκβάλλοντα δαιμόνια ος ουκ ακολουθεί ημίν και εκωλύσαμεν αυτόν ότι ουκ ακολουθεί ημίν 39ο δε Ιησούς είπεν μη κωλύετε αυτόν ουδείς γαρ εστιν ος ποιήσει δύναμιν επί τω ονόματί μου και δυνήσεται ταχύ κακολογήσαί με 40ος γαρ ουκ έστι καθ΄ ημών υπέρ ημών εστιν 41ος γαρ αν ποτίση υμάς ποτήριον ύδατος εν τω ονόματί μου ότι Χριστού εστέ αμήν λέγω υμίν ου μη απολέση τον μισθόν αυτού 42και ος αν σκανδαλίση ένα των μικρών των πιστεύοντων εις εμέ καλόν εστιν αυτώ μάλλον ει περίκειται λίθος μυλικός περί τον τράχηλον αυτού και βέβληται εις την θάλασσαν 43και εάν σκανδαλίζη σε η χειρ σου απόκοψον αυτήν καλόν σοι εστί κυλλόν εις την ζωην εισελθείν η τας δύο χείρας έχοντα απελθείν εις την Γέενναν εις το πυρ το άσβεστον 44όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά και το πυρ ου σβέννυται 45και εάν ο πους σου σκανδαλίζη σε απόκοψον αυτόν καλόν εστί σοι εισελθείν εις την ζωήν χωλόν η τους δύο πόδας έχοντα βληθήναι εις την Γέενναν εις το πυρ το άσβεστον 46όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά και το πυρ ου σβέννυται 47και εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζη σε έκβαλε αυτόν καλόν σοι εστί μονόφθαλμον εισελθείν εις την βασιλείαν του θεού η δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την Γέενναν του πυρός 48όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά και το πυρ ου σβέννυται 49πας γαρ πυρί αλισθήσεται και πάσα θυσία άλι αλισθήσεται 50καλόν το άλας εάν δε το άλας άναλον γένηται εν τίνι αυτό αρτύσετε έχετε εν εαυτοίς άλας και ειρηνεύετε εν αλλήλοις
Copyright information for ABPGRK