Mark 7

CHAPTER 7

Jesus Questioned by the Pharisees and Scribes

1και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και τινες των γραμματέων ελθόντες από Ιεροσολύμων 2και ιδόντες τινάς των μαθητών αυτού κοιναίς χερσί τουτ΄ έστιν ανίπτοις εσθίοντας άρτους εμέμψαντο 3οι γαρ Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι εάν μη πυγμή νίψωνται τας χείρας ουκ εσθίουσι κρατούντες την παράδοσιν των πρεσβυτέρων 4και από αγοράς εάν μη βαπτίσωνται ουκ εσθίουσι και άλλα πολλά εστιν α παρέλαβον κρατείν βαπτισμούς ποτηρίων και ξεστών και χαλκίων και κλινών 5έπειτα επερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διατί οι μαθηταί σου ου περιπατούσι κατά την παράδοσιν των πρεσβυτέρων αλλά ανίπτοις χερσίν εσθίουσι τον άρτον 6ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς ότι καλώς προεφήτευσεν Ησαϊας περί υμών των υποκριτών ως γέγραπται ούτος ο λαός τοις χείλεσί με τιμά η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ΄ εμού 7μάτην δε σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων 8αφέντες γαρ την εντολήν του θεού κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων βαπτισμούς ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τοιαύτα πολλά ποιείτε 9και έλεγεν αυτοίς καλώς αθετείτε την εντολήν του θεού ίνα την παράδοσιν υμών τηρήσητε 10Μωσής γαρ είπε τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου και ο κακολογών πατέρα η μητέρα θανάτω τελευτάτω 11υμείς δε λέγετε εάν είπη άνθρωπος τω πατρί η τη μητρί κορβάν ο εστι δώρον ο εάν εξ εμού ωφεληθής 12και ουκέτι αφίετε αυτόν ουδέν ποιήσαι τω πατρί αυτού η τη μητρί αυτού 13ακυρούντες τον λόγον του θεού τη παραδόσει υμών η παρεδώκατε και παρόμοια τοιαύτα πολλά ποιείτε

Defilement Comes from Within

14και προσκαλεσάμενος πάντα τον όχλον έλεγεν αυτοίς ακούετέ μου πάντες και συνίετε 15ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσαι αλλά τα εκπορευόμενα απ΄ αυτού εκείνά εστι τα κοινούντα τον άνθρωπον 16ει τις έχει ώτα ακούειν ακουέτω 17και ότε εισήλθεν εις οίκον από του όχλου επηρώτων αυτόν οι μαθηταί αυτού περί της παραβολής 18και λέγει αυτοίς ούτω και υμείς ασύνετοί εστε ου νοείτε ότι παν το έξωθεν εισπορευόμενον εις τον άνθρωπον ου δύναται αυτόν κοινώσαι 19ότι ουκ εισπορεύεται αυτού εις την καρδίαν αλλ΄ εις την κοιλίαν και εις τον αφεδρώνα εκπορεύεται καθαρίζον πάντα τα βρώματα 20έλεγε δε ότι το εκ του ανθρώπου εκπορευόμενον εκείνο κοινοί τον άνθρωπον 21έσωθεν γαρ εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται μοιχείαι πορνείαι φόνοι 22κλοπαί πλεονεξίαι πονηρίαι δόλος ασέλγεια οφθαλμός πονηρός βλασφημία υπερηφανία αφροσύνη 23πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κοινοί τον άνθρωπον

The Belief of the Greek Woman

24και εκείθεν αναστάς απήλθεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος και εισελθών εις την οικίαν ουδένα ήθελε γνώναι και ουκ ηδυνήθη λαθείν 25ακούσασα γαρ γυνή περί αυτού ης είχε το θυγάτριον αυτής πνεύμα ακάθαρτον ελθούσα προσέπεσε προς τους πόδας αυτού 26ην δε η γυνή Ελληνίς Συροφοίνισσα τω γένει και ηρώτα αυτόν ίνα το δαιμόνιον εκβάλλη εκ της θυγατρός αυτής 27ο δε Ιησούς είπεν αυτή άφες πρώτον χορτασθήναι τα τέκνα ου γαρ καλόν εστι λαβείν τον άρτον των τέκνων και βαλείν τοις κυναρίοις 28η δε απεκρίθη και λέγει αυτώ ναι κύριε και γαρ τα κυνάρια υποκάτω της τραπέζης εσθίει από των ψιχίων των παιδίων 29και είπεν αυτή διά τούτον τον λόγον ύπαγε εξελήλυθε το δαιμόνιον εκ της θυγατρός σου 30και απελθούσα εις τον οίκον αυτής εύρε το δαιμόνιον εξεληλυθός και την θυγατέρα βεβλημένην επί της κλίνης

Jesus Heals the Deaf Mute

31και πάλιν εξελθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος ήλθε προς την θάλασσαν της Γαλιλαίας αναμέσον των ορίων Δεκαπόλεως 32και φέρουσιν αυτώ κωφόν μογιλάλον και παρακαλούσιν αυτόν ίνα επιθή αυτώ την χείρα 33και απολαβόμενος αυτόν από του όχλου κατ΄ ιδίαν έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ώτα αυτού και πτύσας ήψατο της γλώσσης αυτού 34και αναβλέψας εις τον ουρανόν εστέναξε και λέγει αυτώ εφφαθά ο εστιν διανοίχθητι 35και ευθέως διηνοίχθησαν αυτού αι ακοαί και ελύθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλει ορθώς 36και διεστείλατο αυτοίς ίνα μηδενί είπωσιν όσον δε αυτός αυτοίς διεστέλλετο μάλλον περισσότερον εκήρυσσον 37και υπερπερισσώς εξεπλήσσοντο λέγοντες καλώς πάντα πεποίηκε και τους κωφούς ποιεί ακούειν και τους αλάλους λαλείν
Copyright information for ABPGRK