Matthew 10

CHAPTER 10

Authority Given to the Twelve Disciples

και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν των δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματά εισι ταύτα πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού Φίλιππος και Βαρθολομαίος Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε

Jesus Sends the Twelve

πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών ασθενούντας θεραπεύετε νεκρούς εγείρετε λεπρούς καθαρίζετε δαιμόνια εκβάλλετε δωρεάν ελάβετε δωρεάν δότε μη κτήσησθε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας υμών 10 μη πήραν εις οδόν μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδους άξιος γαρ ο εργάτης της τροφής αυτού εστιν 11 εις ην δ΄ αν πόλιν η κώμην εισέλθητε εξετάσατε τις εν αυτή άξιός εστι κακεί μείνατε έως αν εξέλθητε 12 εισερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσασθε αυτήν 13 και εάν μεν η η οικία αξία ελθετω η ειρήνη υμών επ΄ αυτήν εάν δε μη η αξία η ειρήνη υμών προς υμάς επιστραφήτω 14 και ος εάν μη δέξηται υμάς μηδέ ακούση τους λόγους υμών εξερχόμενοι της οικίας η της πόλεως εκείνης εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών υμών 15 αμήν λέγω υμίν ανεκτότερον έσται γη Σοδόμων και Γομόρρων εν ημέρα κρίσεως η τη πόλει εκείνη

Sheep among Wolves

16 ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων γίνεσθε ουν φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί 17 προσέχετε δε από των ανθρώπων παραδώσουσιν γαρ υμάς εις συνέδρια και εν ταις συναγωγαίς αυτών μαστιγώσουσιν υμάς 18 και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθήσεσθε ένεκεν εμού εις μαρτύριον αυτοίς και τοις έθνεσιν 19 όταν δε παραδιδώσιν υμάς μη μεριμνήσητε πως η τι λαλήσητε δοθήσεται γαρ υμιν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε 20 ου γαρ υμείς εστέ οι λαλούντες αλλά το πνεύμα του πατρός υμών το λαλούν εν υμίν 21 παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς 22 και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται 23 όταν δε διώκωσιν υμάς εν τη πόλει ταύτη φεύγετε εις την άλλην αμήν γαρ λέγω υμίν ου μη τελέσητε τας πόλεις του Ισραήλ έως αν έλθη ο υιός του ανθρώπου 24 ουκ έστι μαθητής υπέρ τον διδάσκαλον ουδέ δούλος υπέρ τον κύριον αυτού 25 αρκετόν τω μαθητή ίνα γένηται ως ο διδάσκαλος αυτού και ο δούλος ως ο κύριος αυτού ει τον οικοδεσπότην Βεελζεβούβ απεκάλεσαν πόσω μάλλον τους οικιακούς αυτού 26 μη ουν φοβηθήτε αυτούς ουδέν γαρ εστι κεκαλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσεται και κρυπτόν ο ου γνωσθήσεται 27 ο λέγω υμίν εν τη σκοτία είπατε εν τω φωτί και ο εις το ους ακούετε κηρύξατε επί των δωμάτων

Fear God

28 και μη φοβείσθε από των αποκτεινόντων το σώμα την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεέννη 29 ουχί δύο στρουθία ασσαρίου πωλείται και εν εξ αυτών ου πεσείται επί την γην άνευ του πατρός υμών 30 υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής πάσαι ηριθμημέναι εισί 31 μη ουν φοβηθήτε πολλών στρουθίων διαφέρετε υμείς 32 πας ουν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς 33 όστις δ΄ αν αρνήσηταί με έμπροσθεν των ανθρώπων αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς 34 μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν 35 ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής 36 και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού 37 ο φιλών πατέρα η μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος και ο φιλών υιόν η θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος 38 και ος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου ουκ έστι μου άξιος 39 ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού ευρήσει αυτήν 40 ο δεχόμενος υμάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστείλαντά με 41 ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθόν δικαίου λήψεται 42 και ος εάν ποτίση ένα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού αμήν λέγω υμίν ου μη απολέση τον μισθόν αυτού
Copyright information for ABPGRK