Matthew 10

CHAPTER 10

Authority Given to the Twelve Disciples

1και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν 2των δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματά εισι ταύτα πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού 3Φίλιππος και Βαρθολομαίος Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος 4Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν 5τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε

Jesus Sends the Twelve

6πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ 7πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών 8ασθενούντας θεραπεύετε νεκρούς εγείρετε λεπρούς καθαρίζετε δαιμόνια εκβάλλετε δωρεάν ελάβετε δωρεάν δότε 9μη κτήσησθε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας υμών 10μη πήραν εις οδόν μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδους άξιος γαρ ο εργάτης της τροφής αυτού εστιν 11εις ην δ΄ αν πόλιν η κώμην εισέλθητε εξετάσατε τις εν αυτή άξιός εστι κακεί μείνατε έως αν εξέλθητε 12εισερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσασθε αυτήν 13και εάν μεν η η οικία αξία ελθετω η ειρήνη υμών επ΄ αυτήν εάν δε μη η αξία η ειρήνη υμών προς υμάς επιστραφήτω 14και ος εάν μη δέξηται υμάς μηδέ ακούση τους λόγους υμών εξερχόμενοι της οικίας η της πόλεως εκείνης εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών υμών 15αμήν λέγω υμίν ανεκτότερον έσται γη Σοδόμων και Γομόρρων εν ημέρα κρίσεως η τη πόλει εκείνη

Sheep among Wolves

16ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων γίνεσθε ουν φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί 17προσέχετε δε από των ανθρώπων παραδώσουσιν γαρ υμάς εις συνέδρια και εν ταις συναγωγαίς αυτών μαστιγώσουσιν υμάς 18και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθήσεσθε ένεκεν εμού εις μαρτύριον αυτοίς και τοις έθνεσιν 19όταν δε παραδιδώσιν υμάς μη μεριμνήσητε πως η τι λαλήσητε δοθήσεται γαρ υμιν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε 20ου γαρ υμείς εστέ οι λαλούντες αλλά το πνεύμα του πατρός υμών το λαλούν εν υμίν 21παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς 22και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται 23όταν δε διώκωσιν υμάς εν τη πόλει ταύτη φεύγετε εις την άλλην αμήν γαρ λέγω υμίν ου μη τελέσητε τας πόλεις του Ισραήλ έως αν έλθη ο υιός του ανθρώπου 24ουκ έστι μαθητής υπέρ τον διδάσκαλον ουδέ δούλος υπέρ τον κύριον αυτού 25αρκετόν τω μαθητή ίνα γένηται ως ο διδάσκαλος αυτού και ο δούλος ως ο κύριος αυτού ει τον οικοδεσπότην Βεελζεβούβ απεκάλεσαν πόσω μάλλον τους οικιακούς αυτού 26μη ουν φοβηθήτε αυτούς ουδέν γαρ εστι κεκαλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσεται και κρυπτόν ο ου γνωσθήσεται 27ο λέγω υμίν εν τη σκοτία είπατε εν τω φωτί και ο εις το ους ακούετε κηρύξατε επί των δωμάτων

Fear God

28και μη φοβείσθε από των αποκτεινόντων το σώμα την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεέννη 29ουχί δύο στρουθία ασσαρίου πωλείται και εν εξ αυτών ου πεσείται επί την γην άνευ του πατρός υμών 30υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής πάσαι ηριθμημέναι εισί 31μη ουν φοβηθήτε πολλών στρουθίων διαφέρετε υμείς 32πας ουν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς 33όστις δ΄ αν αρνήσηταί με έμπροσθεν των ανθρώπων αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς 34μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν 35ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής 36και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού 37ο φιλών πατέρα η μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος και ο φιλών υιόν η θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος 38και ος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου ουκ έστι μου άξιος 39ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού ευρήσει αυτήν 40ο δεχόμενος υμάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστείλαντά με 41ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθόν δικαίου λήψεται 42και ος εάν ποτίση ένα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού αμήν λέγω υμίν ου μη απολέση τον μισθόν αυτού
Copyright information for ABPGRK