Matthew 12

CHAPTER 12

Jesus is Master of the Sabbath

εν εκείνω τω καιρώ επορεύθη ο Ιησούς τοις σάββασι διά των σπορίμων οι δε μαθηταί αυτού επείνασαν και ήρξαντο τίλλειν στάχυας και εσθίειν οι δε Φαρισαίοι ιδόντες είπον αυτώ ιδού οι μαθηταί σου ποιούσιν ο ουκ έξεστι ποιείν εν σαββάτω ο δε είπεν αυτοίς ουκ ανέγνωτε τι εποίησε Δαβίδ ότε επείνασεν αυτός και οι μετ΄ αυτού πως εισήλθεν εις τον οίκον του θεού και τους άρτους της προθέσεως έφαγεν ους ουκ εξόν ην αυτώ φαγείν ουδέ τοις μετ΄ αυτού ει μη τοις ιερεύσι μόνοις η ουκ ανέγνωτε εν τω νόμω ότι τοις σάββασιν οι ιερείς εν τω ιερώ το σάββατον βεβηλούσι και αναίτιοί εισι λέγω δε υμίν ότι του ιερού μείζον εστίν ώδε ει δε εγνώκειτε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν ουκ αν κατεδικάσατε τους αναιτίους κύριος γαρ εστι του σαββάτου ο υιός του ανθρώπου και μεταβάς εκείθεν ήλθεν εις την συναγωγήν αυτών

Jesus Heals the Man with the Withered Hand

10 και ιδού άνθρωπος ην την χείρα έχων ξηράν και επηρώτησαν αυτόν λέγοντες ει έξεστι τοις σάββασι θεραπεύειν ίνα κατηγορήσωσιν αυτού 11 ο δε είπεν αυτοίς τις έσται εξ υμών άνθρωπος ος έξει πρόβατον εν και εάν εμπέση τούτο τοις σάββασιν εις βόθυνον ουχί κρατήσει αυτό και εγερεί 12 πόσω ουν διαφέρει άνθρωπος προβάτου ώστε έξεστι τοις σάββασι καλώς ποιείν 13 τότε λέγει τω ανθρώπω έκτεινον την χείρά σου και εξέτεινεν και αποκατεστάθη υγιής ως η άλλη 14 οι δε Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον κατ΄ αυτού εξελθόντες όπως αυτόν απολέσωσιν 15 ο δε Ιησούς γνους ανεχώρησεν εκείθεν και ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί και εθεράπευσεν αυτούς πάντας 16 και επετίμησεν αυτοίς ίνα μη φανερόν αυτόν ποιήσωσιν 17 όπως πληρωθή το ρηθέν διά Ησαϊου του προφήτου λέγοντος 18 ιδού ο παις μου ον ηρέτισα ο αγαπητός μου εις ον ευδόκησεν η ψυχή μου θήσω το πνεύμά μου επ΄ αυτόν και κρίσιν τοις έθνεσιν απαγγελεί 19 ουκ ερίσει ουδέ κραυγάσει ουδέ ακούσει τις εν ταις πλατείαις την φωνήν αυτού 20 κάλαμον συντετριμμένον ου κατεάξει και λίνον τυφόμενον ου σβέσει έως αν εκβάλη εις νίκος την κρίσιν 21 και εν τω ονόματι αυτού έθνη ελπιούσιν 22 τότε προσηνέχθη αυτώ δαιμονιζόμενος τυφλός και κωφός και εθεράπευσεν αυτόν ώστε τον τυφλόν και κωφόν και λαλείν και βλέπειν 23 και εξίσταντο πάντες οι όχλοι και έλεγον μήτι ούτός εστιν ο χριστός ο υιός Δαβίδ

The Pharisees Question Jesus

24 οι δε Φαρισαίοι ακουσάντες είπον ούτος ουκ εκβάλλει τα δαιμόνια ει μη εν τω Βεελζεβούλ άρχοντι των δαιμονίων 25 ειδώς δε ο Ιησούς τας ενθυμήσεις αυτών είπεν αυτοίς πάσα βασιλεία μερισθείσα καθ΄ εαυτής ερημούται και πάσα πόλις η οικία μερισθείσα καθ΄ εαυτής ου σταθήσεται 26 και ει ο σατανάς τον σατανάν εκβάλλει εφ΄ εαυτόν εμερίσθη πως ουν σταθήσεται η βασιλεία αυτού 27 και ει εγώ εν Βεελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια οι υιοί υμών εν τίνι εκβάλλουσι διά τούτο αυτοί υμών έσονται κριταί 28 ει δε εγώ εν πνεύματι θεού εκβάλλω τα δαιμόνια άρα έφθασεν εφ΄ υμάς η βασιλεία του θεού 29 η πως δύναταί τις εισελθείν εις την οικίαν του ισχυρού και τα σκεύη αυτού διαρπάσαι εάν μη πρώτον δήση τον ισχυρόν και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει 30 ο μη ων μετ΄ εμού κατ΄ εμού εστι και ο μη συνάγων μετ΄ εμού σκορπίζει

Blasphemy of the Spirit

31 διά τούτο λέγω υμίν πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσεται τοις ανθρώποις η δε του πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσεται τοις ανθρώποις 32 και ος εάν είπη λόγον κατά του υιού του ανθρώπου αφεθήσεται αυτώ ος δ΄ αν είπη κατά του πνεύματος του αγίου ουκ αφεθήσεται αυτώ ούτε εν τω νυν αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι 33 η ποιήσατε το δένδρον καλόν και τον καρπόν αυτού καλόν η ποιήσατε το δένδρον σαπρόν και τον καρπόν αυτού σαπρόν εκ γαρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται 34 γεννήματα εχιδνών πως δύνασθε αγαθά λαλείν πονηροί όντες εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί 35 ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα αγαθά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά 36 λέγω δε υμίν ότι παν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι αποδώσουσιν περι αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως 37 εκ γαρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου καταδικασθήση

The Wicked Seek a Sign

38 τότε απεκρίθησάν τινες των γραμματέων και Φαρισαίων λέγοντες διδάσκαλε θέλομεν από σου σημείον ιδείν 39 ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον επιζητεί και σημείον ου δοθήσεται αυτή ει μη το σημείον Ιωνά του προφήτου 40 ώσπερ γαρ ην Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας ούτως έσται ο υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας 41 άνδρες Νινευϊται αναστήσονται εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και κατακρινούσιν αυτήν ότι μετενόησαν εις το κήρυγμα Ιωνά και ιδού πλείον Ιωνά ώδε 42 βασίλισσα νότου εγερθήσεται εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και κατακρινεί αυτήν ότι ήλθεν εκ των περάτων της γης ακούσαι την σοφίαν Σολομώντος και ιδού πλείον Σολομώντος ώδε 43 όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθη από του ανθρώπου διέρχεται δι΄ ανύδρων τόπων ζητούν ανάπαυσιν και ουχ ευρίσκει 44 τότε λέγει επιστρέψω εις τον οίκόν μου όθεν εξήλθον και ελθόν ευρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον και κεκοσμημένον 45 τότε πορεύεται και παραλαμβάνει μεθ΄ εαυτού επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού και εισελθόντα κατοικεί εκεί και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων ούτως έσται και τη γενεά ταύτη τη πονηρά

Jesus' Mother and Brothers

46 έτι δε αυτού λαλούντος τοις όχλοις ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω ζητούντες αυτώ λαλήσαι 47 είπε δε τις αυτώ ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου έξω εστήκασι ζητούντές σοι λαλήσαι 48 ο δε αποκριθείς είπε τω ειπόντι αυτώ τις εστιν η μήτηρ μου και τίνες εισίν οι αδελφοί μου 49 και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού είπεν ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου 50 όστις γαρ αν ποιήση το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν
Copyright information for ABPGRK