Matthew 13

CHAPTER 13

The Parable of the Sower

1εν δε τη ημέρα εκείνη εξελθών ο Ιησούς από της οικίας εκάθητο παρά την θάλασσαν 2και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί ώστε αυτόν εις το πλοίον εμβάντα καθήσθαι και πας ο όχλος επί τον αιγιαλόν ειστήκει 3και ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραβολαίς λέγων ιδού εξήλθεν ο σπείρων του σπειρείν 4και εν τω σπείρειν αυτόν α μεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθε τα πετεινά και κατέφαγεν αυτά 5αλλά δε έπεσεν επί τα πετρώδη όπου ουκ είχε γην πολλήν και ευθέως εξανέτειλε διά το μη έχειν βάθος γης 6ηλίου δε ανατείλαντος εκαυματίσθη και διά το μη εχείν ρίζαν εξηράνθη 7άλλα δε έπεσεν επί τας ακάνθας και ανέβησαν αι άκανθαι και απέπνιξαν αυτά 8αλλά δε έπεσεν επί την γην την καλήν και εδίδου καρπόν ο μεν εκατόν ο δε εξήκοντα ο δε τριάκοντα 9ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω

The Purpose of Parables

10και προσελθόντες οι μαθηταί είπον αυτώ διατί εν παραβολαίς λαλείς αυτοίς 11ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς ότι υμίν δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών εκείνοις δε ου δέδοται 12όστις γαρ έχει δοθήσεται αυτώ και περισσευθήσεται όστις δε ουκ έχει και ο έχει αρθήσεται απ\΄ αυτού 13διά τούτο εν παραβολαίς αυτοίς λαλώ ότι βλέποντες ου βλέπουσιν και ακούοντες ουκ ακούουσιν ουδέ συνιούσιν 14και αναπληρούται επ΄ αυτοίς η προφητεία Ησαϊου η λέγουσα ακοή ακούσετε και ου μη συνήτε και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε 15επαχύνθη γαρ η καρδία του λαού τούτου και τοις ωσί βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν μήποτε ίδωσι τοις οφθαλμοίς και τοις ωσίν ακούσωσιν και τη καρδία συνώσι και επιστρέψωσι και ιάσομαι αυτούς 16υμών δε μακάριοι οι οφθαλμοί ότι βλέπουσι και τα ώτα υμών ότι ακούει 17αμήν γαρ λέγω υμίν ότι πολλοί προφήται και δίκαιοι επεθύμησαν ιδείν α βλέπετε και ουκ είδον και ακούσαι α ακούετε και ουκ ήκουσαν 18υμείς ουν ακούσατε την παραβολήν του σπείροντος 19παντός ακούοντος τον λόγον της βασιλείας και μη συνιέντος έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν τη καρδία αυτού ούτός εστιν ο παρά την οδόν σπαρείς 20ο δε επί τα πετρώδη σπαρείς ούτός εστιν ο τον λόγον ακούων και ευθύς μετά χαράς λαμβάνων αυτόν 21ουκ έχει δε ρίζαν εν εαυτώ αλλά πρόσκαιρός εστι γενομένης δε θλίψεως η διωγμού διά τον λόγον ευθύς σκανδαλίζεται 22ο δε εις τας ακάνθας σπαρείς ούτός εστιν ο τον λόγον ακούων και η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγον και άκαρπος γίνεται 23ο δε επί την γην την καλήν σπαρείς ούτός εστιν ο τον λόγον ακούων και συνιών ος δη καρποφορεί και ποιεί ο μεν εκατόν ο δε εξήκοντα ο δε τριάκοντα

The Parable of the Tares

24άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω σπείροντι καλόν σπέρμα εν τω αγρώ αυτού 25εν δε τω καθεύδειν τους ανθρώπους ήλθεν αυτού ο εχθρός και έσπειρε ζιζάνια αναμέσον του σίτου και απήλθεν 26ότε δε εβλάστησεν ο χόρτος και καρπόν εποίησε τότε εφάνη και τα ζιζάνια 27προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπον αυτώ κύριε ουχί καλόν σπέρμα έσπειρας εν τω σω αγρώ πόθεν ουν έχει τα ζιζάνια 28ο δε έφη αυτοίς εχθρός άνθρωπος τούτο εποίησεν οι δε δούλοι είπον αυτώ θέλεις ουν απελθόντες συλλέξομεν αυτά 29ο δε έφη ου μήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια εκριζώσητε άμα αυτοίς τον σίτον 30άφετε συναυξάνεσθαι αμφότερα μέχρι του θερισμού και εν τω καιρώ του θερισμού ερώ τοις θερισταίς συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια και δήσατε αυτά εις δέσμας προς το κατακαύσαι αυτά τον δε σίτον συναγάγετε εις την αποθήκην μου

The Parable of the Mustard Seed

31άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών κόκκω σινάπεως ον λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν τω αγρώ αυτού 32ο μικρότερον μεν εστι πάντων των σπερμάτων όταν δε αυξηθή μείζον των λαχάνων εστί και γίνεται δένδρον ώστε ελθείν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν τοις κλάδοις αυτού

The Parable of the Yeast

33άλλην παραβολήν ελάλησεν αυτοίς ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ζύμη ην λαβούσα γυνή ενέκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία εώς ου εζυμώθη όλον 34ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολαίς τοις όχλοις και χωρίς παραβολής ουκ ελάλει αυτοίς 35όπως πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου λέγοντος ανοίξω εν παραβολαίς το στόμα μου ερεύξομαι κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου 36τότε αφείς τους όχλους ήλθεν εις την οικίαν ο Ιησούς και προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγοντες φράσον ημίν την παραβολήν των ζιζανίων του αγρού 37ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς ο σπείρων το καλόν σπέρμα εστίν ο υιός του ανθρώπου 38ο δε αγρός εστιν ο κόσμος το δε καλόν σπέρμα ούτοί εισιν οι υιοί της βασιλείας τα δε ζιζάνιά εισιν οι υιοί του πονηρού 39ο δε εχθρός ο σπείρας αυτά εστιν ο διάβολος ο δε θερισμός συντέλεια του αιώνός εστιν οι δε θερισταί άγγελοί εισιν 40ώσπερ ουν συλλέγεται τα ζιζάνια και πυρί κατακαίεται ούτως έσται εν τη συντελεία του αιώνος τούτου 41αποστελεί ο υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομίαν 42και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων 43τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω

The Parables of the Treasure, Pearl and Dragnet

44πάλιν ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών θησαυρώ κεκρυμμένω εν τω αγρώ ον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πωλεί και αγοράζει τον αγρόν εκείνον 45πάλιν ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω εμπόρω ζητούντι καλούς μαργαρίτας 46ος ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην απελθών πέπρακε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν 47πάλιν ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών σαγήνη βληθείση εις την θάλασσαν και εκ παντός γένους συναγαγούση 48ην ότε επληρώθη αναβιβάσαντες επί τον αιγιαλόν και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία τα δε σαπρά έξω έβαλον 49ούτως έσται εν τη συντελεία του αιώνος εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριόυσι τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων 50και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων 51λέγει αυτοίς ο Ιησούς συνήκατε ταύτα πάντα λέγουσιν αυτώ ναι κύριε 52ο δε είπεν αυτοίς διά τούτο πας γραμματεύς μαθητευθείς εις την βασιλείαν των ουρανών όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδεσπότη όστις εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού καινά και παλαιά 53και εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας μετήρεν εκείθεν 54και ελθών εις την πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών ώστε εκπλήττεσθαι αυτούς και λέγειν πόθεν τούτω η σοφία αύτη και αι δυνάμεις 55ουχ ούτός εστιν ο του τέκτονος υιός ουχί η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας 56και αι αδελφαί αυτού ουχί πάσαι προς ημάς εισί πόθεν ουν τούτω ταύτα πάντα 57και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μη εν τη πατρίδι αυτού και εν τη οικία αυτού 58και ουκ εποίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς διά την απιστίαν αυτών
Copyright information for ABPGRK