Matthew 13

CHAPTER 13

The Parable of the Sower

εν δε τη ημέρα εκείνη εξελθών ο Ιησούς από της οικίας εκάθητο παρά την θάλασσαν και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί ώστε αυτόν εις το πλοίον εμβάντα καθήσθαι και πας ο όχλος επί τον αιγιαλόν ειστήκει και ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραβολαίς λέγων ιδού εξήλθεν ο σπείρων του σπειρείν και εν τω σπείρειν αυτόν α μεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθε τα πετεινά και κατέφαγεν αυτά αλλά δε έπεσεν επί τα πετρώδη όπου ουκ είχε γην πολλήν και ευθέως εξανέτειλε διά το μη έχειν βάθος γης ηλίου δε ανατείλαντος εκαυματίσθη και διά το μη εχείν ρίζαν εξηράνθη άλλα δε έπεσεν επί τας ακάνθας και ανέβησαν αι άκανθαι και απέπνιξαν αυτά αλλά δε έπεσεν επί την γην την καλήν και εδίδου καρπόν ο μεν εκατόν ο δε εξήκοντα ο δε τριάκοντα ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω

The Purpose of Parables

10 και προσελθόντες οι μαθηταί είπον αυτώ διατί εν παραβολαίς λαλείς αυτοίς 11 ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς ότι υμίν δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών εκείνοις δε ου δέδοται 12 όστις γαρ έχει δοθήσεται αυτώ και περισσευθήσεται όστις δε ουκ έχει και ο έχει αρθήσεται απ\΄ αυτού 13 διά τούτο εν παραβολαίς αυτοίς λαλώ ότι βλέποντες ου βλέπουσιν και ακούοντες ουκ ακούουσιν ουδέ συνιούσιν 14 και αναπληρούται επ΄ αυτοίς η προφητεία Ησαϊου η λέγουσα ακοή ακούσετε και ου μη συνήτε και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε 15 επαχύνθη γαρ η καρδία του λαού τούτου και τοις ωσί βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν μήποτε ίδωσι τοις οφθαλμοίς και τοις ωσίν ακούσωσιν και τη καρδία συνώσι και επιστρέψωσι και ιάσομαι αυτούς 16 υμών δε μακάριοι οι οφθαλμοί ότι βλέπουσι και τα ώτα υμών ότι ακούει 17 αμήν γαρ λέγω υμίν ότι πολλοί προφήται και δίκαιοι επεθύμησαν ιδείν α βλέπετε και ουκ είδον και ακούσαι α ακούετε και ουκ ήκουσαν 18 υμείς ουν ακούσατε την παραβολήν του σπείροντος 19 παντός ακούοντος τον λόγον της βασιλείας και μη συνιέντος έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν τη καρδία αυτού ούτός εστιν ο παρά την οδόν σπαρείς 20 ο δε επί τα πετρώδη σπαρείς ούτός εστιν ο τον λόγον ακούων και ευθύς μετά χαράς λαμβάνων αυτόν 21 ουκ έχει δε ρίζαν εν εαυτώ αλλά πρόσκαιρός εστι γενομένης δε θλίψεως η διωγμού διά τον λόγον ευθύς σκανδαλίζεται 22 ο δε εις τας ακάνθας σπαρείς ούτός εστιν ο τον λόγον ακούων και η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγον και άκαρπος γίνεται 23 ο δε επί την γην την καλήν σπαρείς ούτός εστιν ο τον λόγον ακούων και συνιών ος δη καρποφορεί και ποιεί ο μεν εκατόν ο δε εξήκοντα ο δε τριάκοντα

The Parable of the Tares

24 άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω σπείροντι καλόν σπέρμα εν τω αγρώ αυτού 25 εν δε τω καθεύδειν τους ανθρώπους ήλθεν αυτού ο εχθρός και έσπειρε ζιζάνια αναμέσον του σίτου και απήλθεν 26 ότε δε εβλάστησεν ο χόρτος και καρπόν εποίησε τότε εφάνη και τα ζιζάνια 27 προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπον αυτώ κύριε ουχί καλόν σπέρμα έσπειρας εν τω σω αγρώ πόθεν ουν έχει τα ζιζάνια 28 ο δε έφη αυτοίς εχθρός άνθρωπος τούτο εποίησεν οι δε δούλοι είπον αυτώ θέλεις ουν απελθόντες συλλέξομεν αυτά 29 ο δε έφη ου μήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια εκριζώσητε άμα αυτοίς τον σίτον 30 άφετε συναυξάνεσθαι αμφότερα μέχρι του θερισμού και εν τω καιρώ του θερισμού ερώ τοις θερισταίς συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια και δήσατε αυτά εις δέσμας προς το κατακαύσαι αυτά τον δε σίτον συναγάγετε εις την αποθήκην μου

The Parable of the Mustard Seed

31 άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών κόκκω σινάπεως ον λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν τω αγρώ αυτού 32 ο μικρότερον μεν εστι πάντων των σπερμάτων όταν δε αυξηθή μείζον των λαχάνων εστί και γίνεται δένδρον ώστε ελθείν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν τοις κλάδοις αυτού

The Parable of the Yeast

33 άλλην παραβολήν ελάλησεν αυτοίς ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ζύμη ην λαβούσα γυνή ενέκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία εώς ου εζυμώθη όλον 34 ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολαίς τοις όχλοις και χωρίς παραβολής ουκ ελάλει αυτοίς 35 όπως πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου λέγοντος ανοίξω εν παραβολαίς το στόμα μου ερεύξομαι κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου 36 τότε αφείς τους όχλους ήλθεν εις την οικίαν ο Ιησούς και προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγοντες φράσον ημίν την παραβολήν των ζιζανίων του αγρού 37 ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς ο σπείρων το καλόν σπέρμα εστίν ο υιός του ανθρώπου 38 ο δε αγρός εστιν ο κόσμος το δε καλόν σπέρμα ούτοί εισιν οι υιοί της βασιλείας τα δε ζιζάνιά εισιν οι υιοί του πονηρού 39 ο δε εχθρός ο σπείρας αυτά εστιν ο διάβολος ο δε θερισμός συντέλεια του αιώνός εστιν οι δε θερισταί άγγελοί εισιν 40 ώσπερ ουν συλλέγεται τα ζιζάνια και πυρί κατακαίεται ούτως έσται εν τη συντελεία του αιώνος τούτου 41 αποστελεί ο υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομίαν 42 και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων 43 τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω

The Parables of the Treasure, Pearl and Dragnet

44 πάλιν ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών θησαυρώ κεκρυμμένω εν τω αγρώ ον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πωλεί και αγοράζει τον αγρόν εκείνον 45 πάλιν ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω εμπόρω ζητούντι καλούς μαργαρίτας 46 ος ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην απελθών πέπρακε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν 47 πάλιν ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών σαγήνη βληθείση εις την θάλασσαν και εκ παντός γένους συναγαγούση 48 ην ότε επληρώθη αναβιβάσαντες επί τον αιγιαλόν και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία τα δε σαπρά έξω έβαλον 49 ούτως έσται εν τη συντελεία του αιώνος εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριόυσι τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων 50 και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων 51 λέγει αυτοίς ο Ιησούς συνήκατε ταύτα πάντα λέγουσιν αυτώ ναι κύριε 52 ο δε είπεν αυτοίς διά τούτο πας γραμματεύς μαθητευθείς εις την βασιλείαν των ουρανών όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδεσπότη όστις εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού καινά και παλαιά 53 και εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας μετήρεν εκείθεν 54 και ελθών εις την πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών ώστε εκπλήττεσθαι αυτούς και λέγειν πόθεν τούτω η σοφία αύτη και αι δυνάμεις 55 ουχ ούτός εστιν ο του τέκτονος υιός ουχί η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας 56 και αι αδελφαί αυτού ουχί πάσαι προς ημάς εισί πόθεν ουν τούτω ταύτα πάντα 57 και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μη εν τη πατρίδι αυτού και εν τη οικία αυτού 58 και ουκ εποίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς διά την απιστίαν αυτών
Copyright information for ABPGRK