Matthew 18

CHAPTER 18

The Greatest in the Kingdom

1εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθηταί τω Ιησού λέγοντες τις άρα μείζων εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών 2και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών 3και είπεν αμήν λέγω υμίν εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών 4όστις ουν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο ούτός εστιν ο μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών 5και ος εάν δέξηται παιδίον τοιούτον εν επί τω ονόματί μου εμέ δέχεται 6ος δ΄ αν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ συμφέρει αυτώ ίνα κρεμασθή μύλος ονικός επί τον τράχηλον αυτού και καταποντισθή εν τω πελάγει της θαλάσσης 7ουαί τω κόσμω από των σκανδάλων ανάγκη γαρ εστιν ελθείν τα σκάνδαλα πλήν ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι΄ ου το σκάνδαλον έρχεται 8ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλίζει σε έκκοψον αυτά και βάλε από σου καλόν σοι εστίν εισελθείν εις την ζωήν χωλόν η κυλλόν η δύο χείρας η δύο πόδας έχοντα βληθήναι εις το πυρ το αιώνιον 9και ει ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει σε έξελε αυτόν και βάλε από σου καλόν σοι εστι μονόφθαλμον εις την ζωήν εισελθείν η δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την γέενναν του πυρός 10οράτε μη καταφρονήσητε ενός των μικρών τούτων λέγω γαρ υμίν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανοίς διά παντός βλέπουσιν το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανοίς

The Lost Sheep

11ήλθε γαρ ο υιός του ανθρώπου σώσαι το απολωλός 12τι υμίν δοκεί εάν γένηταί τινι ανθρώπω εκατόν πρόβατα και πλανηθή εν εξ αυτών ουχί αφείς τα ενενήκοντα εννέα επί τα όρη πορευθείς ζητεί το πλανώμενον 13και εάν γένηται ευρείν αυτό αμήν λέγω υμίν ότι χαίρει επ΄ αυτώ μάλλον η επί τοις ενενήκοντα εννέα τοις μη πεπλανημένοις 14ούτως ουκ έστι θέλημα έμπροσθεν του πατρός υμών του εν ουρανοίς ίνα απόληται εις των μικρών τούτων

When a Brother Sins

15εάν δε αμάρτηση εις σε ο αδελφός σου υπαγέ και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου εάν σου ακούση εκέρδησας τον αδελφόν σου 16εάν δε μη ακούση παράλαβε μετά σου έτι ένα η δύο ίνα επί στόματος δύο μαρτύρων η τριών σταθή παν ρήμα 17εάν δε παρακούση αυτών ειπέ τη εκκλησία εάν δε και της εκκλησίας παρακούση έστω σοι ώσπερ ο εθνικός και ο τελώνης 18αμήν λέγω υμίν όσα εάν δήσητε επί της γης έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ και όσα εάν λύσητε επί της γης έσται λελυμένα εν τω ουρανώ 19πάλιν αμήν λέγω υμίν ότι εάν δύο υμών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος ου εάν αιτήσωνται γενήσεται αυτοίς παρά του πατρός μου του εν ουρανοίς 20ου γαρ εισι δύο η τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εκεί ειμί εν μέσω αυτών 21τότε προσελθών αυτώ ο Πέτρος είπε κύριε ποσάκις αμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτώ έως επτάκις 22λέγει αυτώ ο Ιησούς ου λέγω σοι εως επτάκις αλλ΄ έως εβδομηκοντάκις επτά 23διά τούτο ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω βασιλεί ος ηθέλησε συνάραι λόγον μετά των δούλων αυτού 24αρξαμένου δε αυτού συναίρειν προσηνέχθη αυτώ εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων 25μη έχοντος δε αυτού αποδούναι εκέλευσεν αυτόν ο κύριος αυτού πραθήναι και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήναι 26πεσών ουν ο δούλος προσεκύνει αυτώ λέγων κύριε μακροθύμησον επ΄ εμοί και πάντα σοι αποδώσω 27σπλαγχνισθείς δε ο κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτώ 28εξελθών δε ο δούλος εκείνος εύρεν ένα των συνδούλων αυτού ος ωφείλεν αυτώ εκατόν δηνάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγων απόδος μοι ει τι οφείλεις 29πεσών ουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλει αυτόν λέγων μακροθύμησον επ΄ εμοί και αποδώσω σοι 30ο δε ουκ ήθελεν αλλά απελθών έβαλεν αυτόν εις φυλακήν εώς ου αποδώ το οφειλόμενον 31ιδόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν τω κυρίω αυτών πάντα τα γενόμενα 32τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο κύριος αυτού λέγει αυτώ δούλε πονηρέ πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκά σοι επεί παρεκάλεσάς με 33ουκ έδει και σε ελεήσαι τον σύνδουλόν σου ως και εγώ σε ηλέησα 34και οργισθείς ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τοις βασανισταίς εώς ου αποδώ παν το οφειλόμενον αυτώ 35ούτως και ο πατήρ μου ο επουρανίος ποιήσει υμίν εάν μη αφήτε έκαστος τω αδελφώ αυτού από των καρδιών υμών τα παραπτώματα αυτών
Copyright information for ABPGRK