Matthew 18

CHAPTER 18

The Greatest in the Kingdom

εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθηταί τω Ιησού λέγοντες τις άρα μείζων εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν αμήν λέγω υμίν εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών όστις ουν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο ούτός εστιν ο μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών και ος εάν δέξηται παιδίον τοιούτον εν επί τω ονόματί μου εμέ δέχεται ος δ΄ αν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ συμφέρει αυτώ ίνα κρεμασθή μύλος ονικός επί τον τράχηλον αυτού και καταποντισθή εν τω πελάγει της θαλάσσης ουαί τω κόσμω από των σκανδάλων ανάγκη γαρ εστιν ελθείν τα σκάνδαλα πλήν ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι΄ ου το σκάνδαλον έρχεται ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλίζει σε έκκοψον αυτά και βάλε από σου καλόν σοι εστίν εισελθείν εις την ζωήν χωλόν η κυλλόν η δύο χείρας η δύο πόδας έχοντα βληθήναι εις το πυρ το αιώνιον και ει ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει σε έξελε αυτόν και βάλε από σου καλόν σοι εστι μονόφθαλμον εις την ζωήν εισελθείν η δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την γέενναν του πυρός 10 οράτε μη καταφρονήσητε ενός των μικρών τούτων λέγω γαρ υμίν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανοίς διά παντός βλέπουσιν το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανοίς

The Lost Sheep

11 ήλθε γαρ ο υιός του ανθρώπου σώσαι το απολωλός 12 τι υμίν δοκεί εάν γένηταί τινι ανθρώπω εκατόν πρόβατα και πλανηθή εν εξ αυτών ουχί αφείς τα ενενήκοντα εννέα επί τα όρη πορευθείς ζητεί το πλανώμενον 13 και εάν γένηται ευρείν αυτό αμήν λέγω υμίν ότι χαίρει επ΄ αυτώ μάλλον η επί τοις ενενήκοντα εννέα τοις μη πεπλανημένοις 14 ούτως ουκ έστι θέλημα έμπροσθεν του πατρός υμών του εν ουρανοίς ίνα απόληται εις των μικρών τούτων

When a Brother Sins

15 εάν δε αμάρτηση εις σε ο αδελφός σου υπαγέ και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου εάν σου ακούση εκέρδησας τον αδελφόν σου 16 εάν δε μη ακούση παράλαβε μετά σου έτι ένα η δύο ίνα επί στόματος δύο μαρτύρων η τριών σταθή παν ρήμα 17 εάν δε παρακούση αυτών ειπέ τη εκκλησία εάν δε και της εκκλησίας παρακούση έστω σοι ώσπερ ο εθνικός και ο τελώνης 18 αμήν λέγω υμίν όσα εάν δήσητε επί της γης έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ και όσα εάν λύσητε επί της γης έσται λελυμένα εν τω ουρανώ 19 πάλιν αμήν λέγω υμίν ότι εάν δύο υμών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος ου εάν αιτήσωνται γενήσεται αυτοίς παρά του πατρός μου του εν ουρανοίς 20 ου γαρ εισι δύο η τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εκεί ειμί εν μέσω αυτών 21 τότε προσελθών αυτώ ο Πέτρος είπε κύριε ποσάκις αμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτώ έως επτάκις 22 λέγει αυτώ ο Ιησούς ου λέγω σοι εως επτάκις αλλ΄ έως εβδομηκοντάκις επτά 23 διά τούτο ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω βασιλεί ος ηθέλησε συνάραι λόγον μετά των δούλων αυτού 24 αρξαμένου δε αυτού συναίρειν προσηνέχθη αυτώ εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων 25 μη έχοντος δε αυτού αποδούναι εκέλευσεν αυτόν ο κύριος αυτού πραθήναι και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήναι 26 πεσών ουν ο δούλος προσεκύνει αυτώ λέγων κύριε μακροθύμησον επ΄ εμοί και πάντα σοι αποδώσω 27 σπλαγχνισθείς δε ο κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτώ 28 εξελθών δε ο δούλος εκείνος εύρεν ένα των συνδούλων αυτού ος ωφείλεν αυτώ εκατόν δηνάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγων απόδος μοι ει τι οφείλεις 29 πεσών ουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλει αυτόν λέγων μακροθύμησον επ΄ εμοί και αποδώσω σοι 30 ο δε ουκ ήθελεν αλλά απελθών έβαλεν αυτόν εις φυλακήν εώς ου αποδώ το οφειλόμενον 31 ιδόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν τω κυρίω αυτών πάντα τα γενόμενα 32 τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο κύριος αυτού λέγει αυτώ δούλε πονηρέ πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκά σοι επεί παρεκάλεσάς με 33 ουκ έδει και σε ελεήσαι τον σύνδουλόν σου ως και εγώ σε ηλέησα 34 και οργισθείς ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τοις βασανισταίς εώς ου αποδώ παν το οφειλόμενον αυτώ 35 ούτως και ο πατήρ μου ο επουρανίος ποιήσει υμίν εάν μη αφήτε έκαστος τω αδελφώ αυτού από των καρδιών υμών τα παραπτώματα αυτών
Copyright information for ABPGRK