Matthew 22

CHAPTER 22

The Parable of the Wedding Feast

1και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπεν αυτοίς εν παραβολαίς λέγων 2ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω βασιλεί όστις εποίησε γάμους τω υιώ αυτού 3και απέστειλε τους δούλους αυτού καλέσαι τους κεκλημένους εις τους γάμους και ουκ ήθελον ελθείν 4πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγων είπατε τοις κεκλημένοις ιδού το άριστόν μου ητοίμασα οι ταύροί μου και τα σιτιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα δεύτε εις τους γάμους 5οι δε αμελήσαντες απήλθον ο μεν εις τον ίδιον αγρόν ο δε εις την εμπορίαν αυτού 6οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού ύβρισαν και απέκτειναν 7και ακούσας ο βασιλεύς εκείνος ωργίσθη και πέμψας τα στρατεύματα αυτού απώλεσεν τους φονείς εκείνους και την πόλιν αυτών ενέπρησε 8τότε λέγει τοις δούλοις αυτού ο μεν γάμος έτοιμός εστιν οι δε κεκλημένοι ουκ ήσαν άξιοι 9πορεύεσθε ουν επί τας διεξόδους των οδών και όσους εάν εύρητε καλέσατε εις τους γάμους 10και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς συνήγαγον πάντας όσους εύρον πονηρούς τε και αγαθούς και επλήσθη ο γάμος ανακειμένων 11εισελθών δε ο βασιλεύς θεάσασθαι τους ανακειμένους είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδυμένον ένδυμα γάμου 12και λέγει αυτώ εταίρε πως εισήλθες ώδε μη έχων ένδυμα γάμου ο δε εφιμώθη 13τότε είπεν ο βασιλεύς τοις διακόνοις δήσαντες αυτού πόδας και χείρας άρατε αυτόν και εκβάλετε εις το σκότος το εξώτερον εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων 14πολλοί γαρ εισι κλητοί ολίγοι δε εκλεκτοί

Jesus Questioned Regarding Taxes

15τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω 16και αποστέλλουσιν αυτώ τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντες διδάσκαλε οίδαμεν ότι αληθής ει και την οδόν του θεού εν αληθεία διδάσκεις και ου μέλει σοι περί ουδενός ου γαρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων 17ειπέ ουν ημίν τι σοι δοκεί έξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι η ου 18γνους δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών είπε τι με πειράζετε υποκριταί 19επιδείξατέ μοι το νόμισμα του κήνσου οι δε προσήνεγκαν αυτώ δηνάριον 20και λέγει αυτοίς τίνος η εικών αύτη και η επιγραφή 21λέγουσιν αυτώ Καίσαρος τότε λέγει αυτοίς απόδοτε ουν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του θεού τω θεώ 22και ακούσαντες εθαύμασαν και αφέντες αυτόν απήλθον

Jesus Questioned Regarding the Resurrection

23εν εκείνη τη ημέρα προσήλθον αυτώ Σαδδουκαίοι οι λέγοντες μη είναι ανάστασιν και επηρώτησαν αυτόν 24λέγοντες διδάσκαλε Μωσής είπεν εάν τις αποθάνη μη έχων τέκνα επιγαμβρεύσει ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα τω αδελφώ αυτού 25ήσαν δε παρ΄ ημίν επτά αδελφοί και ο πρώτος γαμήσας ετελεύτησεν και μη έχων σπέρμα αφήκεν την γυναίκα αυτού τω αδελφώ αυτού 26ομοίως και ο δεύτερος και το τρίτος έως των επτά 27ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή 28εν τη ουν αναστάσει τίνος των επτά έσται γυνή πάντες γαρ έσχον αυτήν 29αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς πλανάσθε μη ειδότες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του θεού 30εν γαρ τη αναστάσει ούτε γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται αλλ΄ ως άγγελοι του θεού εν ουρανώ εισι 31περί δε της αναστάσεως των νεκρών ουκ ανέγνωτε το ρηθέν υμίν υπό του θεού λέγοντος 32εγώ ειμι ο θεός Αβραάμ και ο θεός Ισαάκ και ο θεός Ιακώβ ουκ έστιν ο θεός νεκρών αλλά ζώντων 33και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήσσοντο επί τη διδαχή αυτού

The Great Commandment

34οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι εφίμωσε τους Σαδδουκαίους συνήχθησαν επί το αυτό 35και επηρώτησεν εις εξ αυτών νομικός πειράζων αυτόν και λέγων 36διδάσκαλε ποία εντολή μεγάλη εν τω νόμω 37ο δε Ιησούς έφη αυτώ αγαπήσεις κύριον τον θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου 38αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή 39δευτέρα δε ομοία αυτή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν 40εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται 41συνηγμένων δε των Φαρισαίων επηρώτησεν αυτούς ο Ιησούς 42λέγων τι υμίν δοκεί περί του Χριστού τίνος υιός εστι λέγουσιν αυτώ του Δαβίδ 43λέγει αυτοίς πως ουν Δαβίδ εν πνεύματι κύριον αυτόν καλεί λέγων 44είπεν ο κύριος τω κυρίω μου κάθου εκ δεξιών μου έως αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου 45ει ουν Δαβίδ καλεί αυτόν κύριον πως υιός αυτού εστι 46και ουδείς εδύνατο αυτώ αποκριθήναι λόγον ουδέ ετόλμησέ τις απ΄ εκείνης της ημέρας επερωτήσαι αυτόν ουκέτι
Copyright information for ABPGRK