Matthew 23

CHAPTER 23

Hypocrisy of the Scribes and Pharisees

1τότε ο Ιησούς ελάλησεν τοις όχλοις και τοις μαθηταίς αυτού 2λέγων επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι 3πάντα ουν όσα αν είπωσιν υμίν τηρείν τηρείτε και ποιείτε κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε λέγουσιν γαρ και ου ποιούσι 4δεσμεύουσι γαρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιτιθέασιν επί τους ώμους των ανθρώπων τω δε δακτύλω αυτών ου θέλουσι κινήσαι αυτά 5πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις πλατύνουσι δε τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσιν τα κράσπεδα των ιματίων αυτών 6φιλούσί τε την πρωτοκλισίαν εν τοις δείπνοις και τας πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς 7και τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς και καλείσθαι υπό των ανθρώπων ραββί ραββί 8υμείς δε μη κληθήτε ραββί εις γαρ εστιν υμών ο καθηγητής ο Χριστός πάντες δε υμείς αδελφοί εστε 9και πατέρα μη καλέσητε υμών επί της γης εις γαρ εστιν ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς 10μηδέ κληθήτε καθηγηταί εις γαρ υμών εστιν ο καθηγητής ο Χριστός 11ο δε μείζων υμών έσται υμών διάκονος 12όστις δε υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσεται και όστις ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσεται

Woe to the Scribes and Pharisees

13ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί ότι κατεσθίετε τας οικίας των χηρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι διά τούτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα 14ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων υμείς γαρ ουκ εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθείν 15ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί οτι περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον και όταν γένηται ποιείτε αυτόν υιόν γεέννης διπλότερον υμών 16ουαί υμίν οδηγοί τυφλοί οι λέγοντες ος αν ομόση εν τω ναώ ουδέν εστιν ος δ΄ αν ομόση εν τω χρυσώ του ναού οφείλει 17μωροί και τυφλοί τις γαρ μείζων εστίν ο χρυσός η ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν 18και ος εάν ομόση εν τω θυσιαστηρίω ουδέν εστιν ος δ΄ αν ομόση εν τω δώρω τω επάνω αυτού οφείλει 19μωροί και τυφλοί τι γαρ μείζον τον δώρον η το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον 20ο ουν ομόσας εν τω θυσιαστηρίω ομνύει εν αυτώ και εν πάσι τοις επάνω αυτού 21και ο ομόσας εν τω ναώ ομνύει εν αυτώ και εν τω κατοικήσαντι αυτόν 22και ο ομόσας εν τω ουρανώ ομνύει εν τω θρόνω του θεού και εν τω καθημένω επάνω αυτού 23ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν ταύτα έδει ποιήσαι κακείνα μη αφίεναι 24οδηγοί τυφλοί οι διϋλίζοντες τον κώνωπα την δε κάμηλον καταπίνοντες 25ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος έσωθεν δε γέμουσιν εξ αρπαγής και ακρασίας 26Φαρισαίε τυφλέ καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος ίνα γένηται και το εκτός αυτών καθαρόν 27ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί ότι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας 28ούτω και υμείς έξωθεν μεν φαίνεσθε τοις ανθρώποις δίκαιοι έσωθεν δε μεστοί εστε υποκρίσεως και ανομίας 29ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων 30και λέγετε ει ήμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών ουκ αν ήμεν κοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών 31ώστε μαρτυρείτε εαυτοίς ότι υιοί εστε των φονευσάντων τους προφήτας 32και υμείς πληρώσατε το μέτρον των πατέρων υμών 33οφείς γεννήματα εχιδνών πως φύγητε από της κρίσεως της γεέννης 34διά τούτο ιδού εγώ αποστέλλω προς υμάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν ταις συναγωγαίς υμών και διώξετε από πόλεως εις πόλιν 35όπως έλθη εφ΄ υμάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της γης απο του αίματος Αβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου ον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου 36αμήν λέγω υμίν ότι ήξει πάντα ταύτα επί την γενεάν ταύτην

Jesus Laments Over Jerusalem

37Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ η αποκτένουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου ον τρόπον επισύναγει όρνις τα νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας και ουκ ηθελήσατε 38ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος 39λέγω γαρ υμίν ου μη με ίδητε απ΄ άρτι έως αν είπητε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι κυρίου
Copyright information for ABPGRK