Matthew 24

CHAPTER 24

Signs of the End

και εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από του ιερού και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξαι αυτώ τας οικοδομάς του ιερού ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς ου βλέπετε πάντα ταύτα αμήν λέγω υμίν ου μη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον ος ου μη καταλυθήσεται καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών προσήλθον αυτώ οι μαθηταί κατ΄ ιδίαν λέγοντες ειπέ ημίν πότε ταύτα έσται και τι το σημείον της σης παρουσίας και της συντελείας του αιώνος και αποκριθείς ο Ιησους είπεν αυτοίς βλέπετε μη τις υμάς πλανήση πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες εγώ ειμι ο Χριστός και πολλούς πλανήσουσιν μελλήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων οράτε μη θροείσθε δει γαρ πάντα γενέσθαι αλλ΄ ούπω εστί το τέλος εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται λιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους πάντα δε ταύτα αρχή ωδίνων τότε παραδώσουσιν υμάς εις θλίψιν και αποκτενούσιν υμάς και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου 10 και τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσιν και μισήσουσιν αλλήλους 11 και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς 12 και διά το πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγήσεται η αγάπη των πολλών 13 ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται 14 και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσι τοις έθνεσι και τότε ήξει το τέλος

The Abomination of the Desolation

15 όταν ουν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως το ρηθέν διά Δανιήλ του προφήτου εστός εν τόπω αγίω ο αναγινώσκων νοείτω 16 τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη 17 ο επί του δώματος μη καταβαινέτω άραί τι εκ της οικίας αυτού 18 και ο εν τω αγρώ μη επιστρεψάτω οπίσω άραι τα ιμάτια αυτού 19 ουαί δε ταις εν γαστρί εχούσαις και ταις θηλαζούσαις εν εκείναις ταις ημέραις 20 προσεύχεσθε δε ίνα μη γένηται η φυγή υμών χειμώνος μηδέ εν σαββάτω 21 έσται γαρ τότε θλίψις μεγάλη οία ου γέγονεν απ΄ αρχής κόσμου έως του νυν ουδ΄ ου μη γένηται 22 και ει μη εκολοβώθησαν αι ημέραι εκείναι ουκ αν εσώθη πάσα σαρξ διά δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται αι ημέραι εκείναι 23 τότε εάν τις υμίν είπη ιδού ώδε ο Χριστός η ώδε μη πιστεύσητε 24 εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσιν σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς 25 ιδού προείρηκα υμίν 26 εάν ουν είπωσιν υμίν ιδού εν τη ερήμω εστί μη εξέλθητε ιδού εν τοις ταμείοις μη πιστεύσητε 27 ώσπερ γαρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου 28 όπου γαρ εάν η το πτώμα εκεί συναχθήσονται οι αετοί 29 ευθέως δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται

The Coming of the Son of Man

30 και τότε φανήσεται το σημείον του υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ και τότε κόψονται πάσαι αι φυλαί της γης και όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής 31 και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ΄ άκρων ουρανών έως άκρων αυτών 32 από δε της συκής μάθετε την παραβολήν όταν ήδη ο κλάδος αυτής γένηται απαλός και τα φύλλα εκφύη γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος 33 ούτως και υμείς όταν ίδητε πάντα ταύτα γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις 34 αμήν λέγω υμίν ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα ταύτα γένηται 35 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι 36 περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ει μη ο πατήρ μου μόνος 37 ώσπερ δε αι ημέραι του Νώε ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου 38 ώσπερ γαρ ήσαν εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού τρώγοντες και πίνοντες γαμούντες και εκγαμίζοντες άχρι ης ημέρας εισήλθε Νώε εις την κιβωτόν 39 και ουκ έγνωσαν έως ήλθεν ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου 40 τότε δύο έσονται εν τω αγρώ ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίεται 41 δύο αλήθουσαι εν τω μύλωνι μία παραλαμβάνεται και μία αφίεται 42 γρηγορείτε ουν ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο κύριος υμών έρχεται

Be Prepared

43 εκείνο δε γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία φυλακή ο κλέπτης έρχεται εγρηγόρησεν αν και ουκ αν είασε διορυγήναι την οικίαν αυτού 44 διά τούτο και υμείς γίνεσθε έτοιμοι ότι η ώρα ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται 45 τις άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος ον κατέστησεν ο κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού του διδόναι αυτοίς την τροφήν εν καιρώ 46 μακάριος ο δούλος εκείνος ον ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ποιούντα ούτως 47 αμήν λέγω υμίν ότι επί πάσι τοις υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν 48 εάν δε είπη ο κακός δούλος εκείνος εν τη καρδία αυτού χρονίζει ο κύριός μου ελθείν 49 και άρξηται τύπτειν τους συνδούλους εσθίειν δε και πίνειν μετά των μεθυόντων 50 ήξει ο κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα η ου προσδοκά και εν ώρα η ου γινώσκει 51 και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θήσει εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων
Copyright information for ABPGRK