Matthew 24

CHAPTER 24

Signs of the End

1και εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από του ιερού και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξαι αυτώ τας οικοδομάς του ιερού 2ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς ου βλέπετε πάντα ταύτα αμήν λέγω υμίν ου μη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον ος ου μη καταλυθήσεται 3καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών προσήλθον αυτώ οι μαθηταί κατ΄ ιδίαν λέγοντες ειπέ ημίν πότε ταύτα έσται και τι το σημείον της σης παρουσίας και της συντελείας του αιώνος 4και αποκριθείς ο Ιησους είπεν αυτοίς βλέπετε μη τις υμάς πλανήση 5πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες εγώ ειμι ο Χριστός και πολλούς πλανήσουσιν 6μελλήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων οράτε μη θροείσθε δει γαρ πάντα γενέσθαι αλλ΄ ούπω εστί το τέλος 7εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται λιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους 8πάντα δε ταύτα αρχή ωδίνων 9τότε παραδώσουσιν υμάς εις θλίψιν και αποκτενούσιν υμάς και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου 10και τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσιν και μισήσουσιν αλλήλους 11και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς 12και διά το πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγήσεται η αγάπη των πολλών 13ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται 14και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσι τοις έθνεσι και τότε ήξει το τέλος

The Abomination of the Desolation

15όταν ουν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως το ρηθέν διά Δανιήλ του προφήτου εστός εν τόπω αγίω ο αναγινώσκων νοείτω 16τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη 17ο επί του δώματος μη καταβαινέτω άραί τι εκ της οικίας αυτού 18και ο εν τω αγρώ μη επιστρεψάτω οπίσω άραι τα ιμάτια αυτού 19ουαί δε ταις εν γαστρί εχούσαις και ταις θηλαζούσαις εν εκείναις ταις ημέραις 20προσεύχεσθε δε ίνα μη γένηται η φυγή υμών χειμώνος μηδέ εν σαββάτω 21έσται γαρ τότε θλίψις μεγάλη οία ου γέγονεν απ΄ αρχής κόσμου έως του νυν ουδ΄ ου μη γένηται 22και ει μη εκολοβώθησαν αι ημέραι εκείναι ουκ αν εσώθη πάσα σαρξ διά δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται αι ημέραι εκείναι 23τότε εάν τις υμίν είπη ιδού ώδε ο Χριστός η ώδε μη πιστεύσητε 24εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσιν σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς 25ιδού προείρηκα υμίν 26εάν ουν είπωσιν υμίν ιδού εν τη ερήμω εστί μη εξέλθητε ιδού εν τοις ταμείοις μη πιστεύσητε 27ώσπερ γαρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου 28όπου γαρ εάν η το πτώμα εκεί συναχθήσονται οι αετοί 29ευθέως δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται

The Coming of the Son of Man

30και τότε φανήσεται το σημείον του υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ και τότε κόψονται πάσαι αι φυλαί της γης και όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής 31και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ΄ άκρων ουρανών έως άκρων αυτών 32από δε της συκής μάθετε την παραβολήν όταν ήδη ο κλάδος αυτής γένηται απαλός και τα φύλλα εκφύη γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος 33ούτως και υμείς όταν ίδητε πάντα ταύτα γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις 34αμήν λέγω υμίν ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα ταύτα γένηται 35ο ουρανός και η γη παρελεύσονται οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι 36περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ει μη ο πατήρ μου μόνος 37ώσπερ δε αι ημέραι του Νώε ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου 38ώσπερ γαρ ήσαν εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού τρώγοντες και πίνοντες γαμούντες και εκγαμίζοντες άχρι ης ημέρας εισήλθε Νώε εις την κιβωτόν 39και ουκ έγνωσαν έως ήλθεν ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου 40τότε δύο έσονται εν τω αγρώ ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίεται 41δύο αλήθουσαι εν τω μύλωνι μία παραλαμβάνεται και μία αφίεται 42γρηγορείτε ουν ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο κύριος υμών έρχεται

Be Prepared

43εκείνο δε γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία φυλακή ο κλέπτης έρχεται εγρηγόρησεν αν και ουκ αν είασε διορυγήναι την οικίαν αυτού 44διά τούτο και υμείς γίνεσθε έτοιμοι ότι η ώρα ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται 45τις άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος ον κατέστησεν ο κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού του διδόναι αυτοίς την τροφήν εν καιρώ 46μακάριος ο δούλος εκείνος ον ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ποιούντα ούτως 47αμήν λέγω υμίν ότι επί πάσι τοις υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν 48εάν δε είπη ο κακός δούλος εκείνος εν τη καρδία αυτού χρονίζει ο κύριός μου ελθείν 49και άρξηται τύπτειν τους συνδούλους εσθίειν δε και πίνειν μετά των μεθυόντων 50ήξει ο κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα η ου προσδοκά και εν ώρα η ου γινώσκει 51και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θήσει εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων
Copyright information for ABPGRK