Matthew 25

CHAPTER 25

The Parable of the Ten Virgins

τότε ομοιωθήσεται η βασιλεία των ουρανών δέκα παρθένοις αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και αι πέντε μωραί αίτινες μωραί λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών ουκ έλαβον μεθ΄ εαυτών έλαιον αι δε φρόνιμοι έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών χρονίζοντος δε του νυμφίου ενύσταξαν πάσαι και εκάθευδον μέσης δε νυκτός κραυγή γέγονεν ιδού ο νυμφίος έρχεται εξέρχεσθε εις απάντησιν αυτού τότε ηγέρθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών αι δε μωραί ταις φρονίμοις είπον δότε ημίν εκ του ελαίου υμών ότι αι λαμπάδες ημών σβέννυνται απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι λέγουσαι μήποτε ουκ αρκέση ημίν και υμίν πορεύεσθε δε μάλλον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εαυταίς 10 απερχομένων δε αυτών αγοράσαι ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ΄ αυτού εις τους γάμους και εκλείσθη η θύρα 11 ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι λέγουσαι κύριε κύριε άνοιξον ημίν 12 ο δε αποκριθείς είπεν αμήν λέγω υμίν ουκ οίδα υμάς 13 γρηγορείτε ουν ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν η ο υιός του ανθρώπου έρχεται

The Parable of the Talents

14 ώσπερ γαρ άνθρωπος αποδημών εκάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκεν αυτοίς τα υπάρχοντα αυτού 15 και ω μεν έδωκε πέντε τάλαντα ω δε δύο ω δε εν εκάστω κατά την ιδίαν δύναμιν και απεδήμησεν ευθέως 16 πορευθείς δε ο τα πέντε τάλαντα λαβών ειργάσατο εν αυτοίς και εποίησεν αλλά πέντε τάλαντα 17 ωσαύτως και ο τα δύο εκέρδησε και αυτός άλλα δύο 18 ο δε το εν λαβών απελθών ώρυξεν εν τη γη και απέκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού 19 μετά δε χρόνον πολύν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και συναίρει λόγον μετ΄ αυτών 20 και προσελθών ο τα πέντε τάλαντα λαβών προσήνεγκεν άλλα πέντε τάλαντα λέγων κύριε πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας ίδε άλλα πέντε τάλαντα εκέρδησα επ΄ αυτοίς 21 έφη δε αυτώ ο κύριος αυτού ευ δούλε αγαθέ και πιστέ επί ολίγα ης πιστός επί πολλών σε καταστήσω είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου 22 προσελθών δε και ο τα δύο τάλαντα λαβών είπε κύριε δύο τάλαντά μοι παρέδωκας ίδε άλλα δύο τάλαντα εκέρδησα επ΄ αυτοίς 23 έφη αυτώ ο κύριος αυτού ευ δούλε αγαθέ και πιστέ επί ολίγα ης πιστός επί πολλών σε καταστήσω είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου 24 προσελθών δε και ο το εν τάλαντον ειληφώς είπε κύριε έγνων σε ότι σκληρός ει άνθρωπος θερίζων όπου ουκ έσπειρας και συνάγων όθεν ου διεσκόρπισας 25 και φοβηθείς απελθών έκρυψα το τάλαντόν σου εν τη γη ίδε έχεις το σον 26 αποκριθείς δε ο κύριος αυτού είπεν αυτώ πονηρέ δούλε και οκνηρέ ήδεις ότι θερίζω όπου ουκέσπειρα και συνάγω όθεν ου διεσκόρπισα 27 έδει ουν σε βαλείν το αργύριόν μου τοις τραπεζίταις και ελθών εγω εκομισάμην αν το εμόν συν τόκω 28 άρατε ουν απ΄ αυτού το τάλαντον και δότε τω έχοντι τα δέκα τάλαντα 29 τω γαρ έχοντι παντί δοθήσεται και περισσευθήσεται από δε του μη έχοντος και ο έχει αρθήσεται απ΄ αυτού 30 και τον αχρείον δούλον εκβάλετε εις το σκότος το εξώτερον εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων 31 όταν δε έλθη ο υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ΄ αυτού τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού

The Sheep Separated from the Goats

32 και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφοριεί αυτούς απ΄ αλλήλων ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων 33 και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερίφια εξ ευωνύμων 34 τότε ερεί ο βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου 35 επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν εδίψησα και εποτίσατέ με ξένος ήμην και συνηγάγετέ με 36 γυμνός και περιεβάλετέ με ησθένησα και επεσκέψασθέ με εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με 37 τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες κύριε πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν η διψώντα και εποτίσαμεν 38 πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν η γυμνόν και περιεβάλομεν 39 πότε δε σε είδομεν ασθενή η εν φυλακή και ήλθομεν προς σε 40 και αποκριθείς ο βασιλεύς ερεί αυτοίς αμήν λέγω υμίν εφ΄ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων εμοί εποιήσατε 41 τότε ερεί και τοις εξ ευωνύμων πορεύεσθε απ΄ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού 42 επείνασα γαρ και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν εδίψησα και ουκ εποτίσατέ με 43 ξενός ήμην και ου συνηγάγετέ με γυμνός και ου περιεβάλετέ με ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψασθέ με 44 τότε αποκριθήσονται αυτώ και αυτοί λέγοντες κύριε πότε σε είδομεν πεινώντα η διψώντα η ξένον η γυμνόν η ασθενή η εν φυλακή και ου διηκονήσαμέν σοι 45 τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγων αμήν λέγω υμίν εφ όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων ουδέ εμοί εποιήσατε 46 και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον
Copyright information for ABPGRK