Matthew 26

CHAPTER 26

Jesus Foretells of His Death

1και εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς πάντας τους λόγους τούτους είπε τοις μαθηταίς αυτού 2οίδατε ότι μετά δύο ημέρας το πάσχα γίνεται και ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις το σταυρωθήναι 3τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως του λεγομένου Καϊάφα 4και συνεβουλεύσαντο ίνα τον Ιησούν κρατήσωσι δόλω και αποκτείνωσιν 5έλεγον δε μη εν τη εορτή ίνα μη θόρυβος γένηται εν τω λαώ

A Woman Anoints Jesus

6του δε Ιησού γενομένου εν Βηθανία εν οικία Σίμωνος του λεπρού 7προσήλθεν αυτώ γυνή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτίμου και κατέχεεν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου 8ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού ηγανάκτησαν λέγοντες εις τι η απώλεια αύτη 9ηδύνατο γαρ τούτο το μύρον πραθήναι πολλού και δοθήναι τοις πτωχοίς 10γνους δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς τι κόπους παρέχετε τη γυναικί έργον γαρ καλόν ειργάσατο εις εμέ 11πάντοτε γαρ τους πτωχούς έχετε μεθ΄ εαυτών εμέ δε ου πάντοτε έχετε 12βαλούσα γαρ αύτη το μύρον τούτο επί του σώματός μου προς το ενταφιάσαι με εποίησεν 13αμήν λέγω υμίν όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εν όλω τω κόσμω λαληθήσεται και ο εποίησεν αύτη εις μνημόσυνον αυτής 14τότε πορευθείς εις των δώδεκα ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης προς τους αρχιερείς 15είπε τι θέλετέ μοι δούναι καγω υμίν παραδώσω αυτόν οι δε έστησαν αυτώ τριάκοντα αργύρια 16και από τότε εζήτει ευκαιρίαν ίνα αυτόν παραδώ

The Last Passover

17τη δε πρώτη των αζύμων προσήλθον οι μαθηταί τω Ιησού λέγοντες αυτώ που θέλεις ετοιμάσωμέν σοι φαγείν το πάσχα 18ο δε είπεν υπάγετε εις την πόλιν προς τον δείνα και είπατε αυτώ ο διδάσκαλος λέγει ο καιρός μου εγγύς εστι προς σε ποιώ το πάσχα μετά των μαθητών μου 19και εποίησαν οι μαθηταί ως συνέταξεν αυτοίς ο Ιησούς και ητοίμασαν το πάσχα 20οψίας δε γενομένης ανέκειτο μετά των δώδεκα 21και εσθιόντων αυτών είπεν αμήν λέγω υμίν ότι εις εξ υμών παραδώσει με 22και λυπούμενοι σφόδρα ήρξαντο λέγειν αυτώ έκαστος αυτών μήτι εγώ ειμι κύριε 23ο δε αποκριθείς είπεν ο εμβάψας μετ΄ εμού εν τω τρυβλίω την χείρα ούτός με παραδώσει 24ο μεν υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπται περί αυτού ουαί δε τω ανθρώπω εκείνω δι΄ ου ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται καλόν ην αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος 25αποκριθείς δε Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν είπε μήτι εγώ ειμι ραββί λέγει αυτώ συ είπας 26εσθιόντων δε αυτών λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκλασε και εδίδου τοις μαθηταίς και είπε λάβετε φάγετε τούτό εστι το σώμά μου 27και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς λέγων πίετε εξ αυτού πάντες 28τούτο γαρ εστι το αίμά μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών 29λέγω δε υμίν ότι ου μη πίω απ΄ άρτι εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου έως την ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω μεθ΄ υμών καινόν εν τη βασιλεία του πατρός μου 30και υμνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών 31τότε λέγει αυτός ο Ιησούς πάντες υμείς σκανδαλισθήσεσθε εν εμοί εν τη νυκτί ταύτη γέγραπται γαρ πατάξω τον ποιμένα και διασκορπισθήσεται τα πρόβατα της ποίμνης 32μετά δε το εγερθήναί με προάξω υμάς εις την Γαλιλαίαν 33αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτώ ει και πάντες σκανδαλισθήσονται εν σοι εγώ ουδέποτε σκανδαλισθήσομαι 34έφη αυτώ ο Ιησούς αμήν λέγω σοι ότι εν ταύτη τη νυκτί πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με 35λέγει αυτώ ο Πέτρος καν δέη με συν σοι αποθανείν ου μη σε απαρνήσομαι ομοίως και πάντες οι μαθηταί είπον

Agony at Gethsemane

36τότε έρχεται μετ΄ αυτών ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει τοις μαθηταίς καθίσατε αυτού έως ου απελθών προσεύξωμαι εκεί 37και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο υιούς Ζεβεδαίου ήρξατο λυπείσθαι και αδημονείν 38τότε λέγει αυτοίς περίλυπός εστιν η ψυχή μου έως θανάτου μείνατε ώδε και γρηγορείτε μετ΄ εμού 39και προελθών μικρόν έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγων πάτερ μου ει δυνατόν εστι παρελθέτω απ΄ εμού το ποτήριον τούτο πλην ουχ ως εγώ θέλω αλλ΄ ως συ 40και έρχεται προς τους μαθητάς και ευρίσκει αυτούς καθεύδοντας και λέγει τω Πέτρω ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσαι μετ΄ εμού 41γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής 42πάλιν εκ δευτέρου απελθών προσήυξατο λέγων πάτερ μου ει ου δύναται τούτο το ποτήριον παρελθείν απ΄ εμού εάν μη αυτό πίω γενηθήτω το θέλημά σου 43και ελθών ευρίσκει αυτούς πάλιν καθεύδοντας ήσαν γαρ αυτών οι οφθαλμοί βεβαρημένοι 44και αφείς αυτούς απελθών πάλιν προσήυξατο εκ τρίτου τον αυτόν λόγον ειπών 45τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει αυτοίς καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεσθε ιδού ήγγικεν η ώρα και ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις χείρας αμαρτωλών 46εγείρεσθε άγωμεν ιδού ήγγικεν ο παραδιδούς με

Jesus Betrayed by a Kiss

47και έτι αυτού λαλούντος ιδού Ιούδας εις των δώδεκα ήλθε και μετ΄ αυτού όχλος πολύς μετά μαχαιρών και ξύλων από των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού 48ο δε παραδιδούς αυτόν έδωκεν αυτοίς σημείον λέγων ον αν φιλήσω αυτός εστι κρατήσατε αυτόν 49και ευθέως προσελθών τω Ιησού είπε χαίρε ραββί και κατεφίλησεν αυτόν 50ο δε Ιησούς είπεν αυτώ εταίρε εφ΄ ω πάρει τότε προσελθόντες επέβαλον τας χείρας επί τον Ιησούν και εκράτησαν αυτόν 51και ιδού εις των μετά Ιησού εκτείνας την χείρα απέσπασεν την μάχαιραν αυτού και πατάξας τον δούλον του αρχιερέως αφείλεν αυτού το ωτίον 52τότε λέγει αυτώ ο Ιησούς απόστρεψόν σου την μάχαιραν εις τον τόπον αυτής πάντες γαρ οι λαβόντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται 53η δοκείς ότι ου δύναμαι άρτι παρακαλέσαι τον πατέρα μου και παραστήσει μοι πλείους η δώδεκα λεγεώνας αγγέλων 54πως ουν πληρωθώσιν αι γραφαί ότι ούτως δει γενέσθαι 55εν εκείνη τη ώρα είπεν ο Ιησούς τοις όχλοις ως επί ληστήν εξήλθετε μετά μαχαιρών και ξύλων συλλαβείν με καθ΄ ημέραν προς υμάς εκαθέζομην διδάσκων εν τω ιερώ και ουκ εκρατήσατέ με 56τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθώσιν αι γραφαί των προφητών τότε οι μαθηταί πάντες αφέντες αυτόν έφυγον

Jesus Questioned by the Sanhedrin

57οι δε κρατήσαντες τον Ιησούν απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν 58ο δε Πέτρος ηκολούθει αυτώ από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως και εισελθών έσω εκάθητο μετά των υπηρετών ιδείν το τέλος 59οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλον εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού όπως θανατώσωσιν αυτόν 60και ουχ εύρον και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ουχ εύρον ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες 61είπον ούτος έφη δύναμαι καταλύσαι τον ναόν του θεού και διά τριών ημερών οικοδομήσαι αυτόν 62και αναστάς ο αρχιερεύς είπεν αυτώ ουδέν αποκρίνη τι ούτοί σου καταμαρτυρούσιν 63ο δε Ιησούς εσιώπα και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτώ εξορκίζω σε κατά του θεού του ζώντος ίνα ημίν είπης ει συ ει ο Χριστός ο υιός του θεού 64λέγει αυτώ ο Ιησούς συ είπας πλην λέγω υμίν απ΄ άρτι όψεσθε τον υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού 65τότε ο αρχιερεύς διέρρηξε τα ιμάτια αυτού λέγων ότι εβλασφήμησε τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων ίδε νυν ηκούσατε την βλασφημίαν αυτού 66τι υμίν δοκεί οι δε αποκριθέντες είπον ένοχος θανάτου εστί 67τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εκολάφισαν αυτόν οι δε ερράπισαν 68λέγοντες προφήτευσον ημίν Χριστέ τις εστιν ο παίσας σε

Peter Denies Jesus

69ο δε Πέτρος έξω εκάθητο εν τη αυλή και προσήλθεν αυτώ μία παιδίσκη λέγουσα και συ ήσθα μετά Ιησού του Γαλιλαίου 70ο δε ηρνήσατο έμπροσθεν πάντων λέγων ουκ οίδα τι λέγεις 71εξελθόντα δε αυτόν εις τον πυλώνα είδεν αυτόν άλλη και λέγει αυτοίς εκεί και ούτος ην μετά Ιησού του Ναζωραίου 72και πάλιν ηρνήσατο μεθ΄ όρκου ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον 73μετά μικρόν δε προσελθόντες οι εστώτες είπον τω Πέτρω αληθώς και συ εξ αυτών ει και γαρ η λαλιά σου δήλόν σε ποιεί 74τότε ήρξατο καταναθεματίζειν και ομνύειν ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον και ευθέως αλέκτωρ εφώνησε 75και εμνήσθη ο Πέτρος του ρήματος Ιησού ειρηκότος αυτώ ότι πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με και εξελθών έξω έκλαυσε πικρώς
Copyright information for ABPGRK