Matthew 26

CHAPTER 26

Jesus Foretells of His Death

και εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς πάντας τους λόγους τούτους είπε τοις μαθηταίς αυτού οίδατε ότι μετά δύο ημέρας το πάσχα γίνεται και ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις το σταυρωθήναι τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως του λεγομένου Καϊάφα και συνεβουλεύσαντο ίνα τον Ιησούν κρατήσωσι δόλω και αποκτείνωσιν έλεγον δε μη εν τη εορτή ίνα μη θόρυβος γένηται εν τω λαώ

A Woman Anoints Jesus

του δε Ιησού γενομένου εν Βηθανία εν οικία Σίμωνος του λεπρού προσήλθεν αυτώ γυνή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτίμου και κατέχεεν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού ηγανάκτησαν λέγοντες εις τι η απώλεια αύτη ηδύνατο γαρ τούτο το μύρον πραθήναι πολλού και δοθήναι τοις πτωχοίς 10 γνους δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς τι κόπους παρέχετε τη γυναικί έργον γαρ καλόν ειργάσατο εις εμέ 11 πάντοτε γαρ τους πτωχούς έχετε μεθ΄ εαυτών εμέ δε ου πάντοτε έχετε 12 βαλούσα γαρ αύτη το μύρον τούτο επί του σώματός μου προς το ενταφιάσαι με εποίησεν 13 αμήν λέγω υμίν όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εν όλω τω κόσμω λαληθήσεται και ο εποίησεν αύτη εις μνημόσυνον αυτής 14 τότε πορευθείς εις των δώδεκα ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης προς τους αρχιερείς 15 είπε τι θέλετέ μοι δούναι καγω υμίν παραδώσω αυτόν οι δε έστησαν αυτώ τριάκοντα αργύρια 16 και από τότε εζήτει ευκαιρίαν ίνα αυτόν παραδώ

The Last Passover

17 τη δε πρώτη των αζύμων προσήλθον οι μαθηταί τω Ιησού λέγοντες αυτώ που θέλεις ετοιμάσωμέν σοι φαγείν το πάσχα 18 ο δε είπεν υπάγετε εις την πόλιν προς τον δείνα και είπατε αυτώ ο διδάσκαλος λέγει ο καιρός μου εγγύς εστι προς σε ποιώ το πάσχα μετά των μαθητών μου 19 και εποίησαν οι μαθηταί ως συνέταξεν αυτοίς ο Ιησούς και ητοίμασαν το πάσχα 20 οψίας δε γενομένης ανέκειτο μετά των δώδεκα 21 και εσθιόντων αυτών είπεν αμήν λέγω υμίν ότι εις εξ υμών παραδώσει με 22 και λυπούμενοι σφόδρα ήρξαντο λέγειν αυτώ έκαστος αυτών μήτι εγώ ειμι κύριε 23 ο δε αποκριθείς είπεν ο εμβάψας μετ΄ εμού εν τω τρυβλίω την χείρα ούτός με παραδώσει 24 ο μεν υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπται περί αυτού ουαί δε τω ανθρώπω εκείνω δι΄ ου ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται καλόν ην αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος 25 αποκριθείς δε Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν είπε μήτι εγώ ειμι ραββί λέγει αυτώ συ είπας 26 εσθιόντων δε αυτών λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκλασε και εδίδου τοις μαθηταίς και είπε λάβετε φάγετε τούτό εστι το σώμά μου 27 και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς λέγων πίετε εξ αυτού πάντες 28 τούτο γαρ εστι το αίμά μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών 29 λέγω δε υμίν ότι ου μη πίω απ΄ άρτι εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου έως την ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω μεθ΄ υμών καινόν εν τη βασιλεία του πατρός μου 30 και υμνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών 31 τότε λέγει αυτός ο Ιησούς πάντες υμείς σκανδαλισθήσεσθε εν εμοί εν τη νυκτί ταύτη γέγραπται γαρ πατάξω τον ποιμένα και διασκορπισθήσεται τα πρόβατα της ποίμνης 32 μετά δε το εγερθήναί με προάξω υμάς εις την Γαλιλαίαν 33 αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτώ ει και πάντες σκανδαλισθήσονται εν σοι εγώ ουδέποτε σκανδαλισθήσομαι 34 έφη αυτώ ο Ιησούς αμήν λέγω σοι ότι εν ταύτη τη νυκτί πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με 35 λέγει αυτώ ο Πέτρος καν δέη με συν σοι αποθανείν ου μη σε απαρνήσομαι ομοίως και πάντες οι μαθηταί είπον

Agony at Gethsemane

36 τότε έρχεται μετ΄ αυτών ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει τοις μαθηταίς καθίσατε αυτού έως ου απελθών προσεύξωμαι εκεί 37 και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο υιούς Ζεβεδαίου ήρξατο λυπείσθαι και αδημονείν 38 τότε λέγει αυτοίς περίλυπός εστιν η ψυχή μου έως θανάτου μείνατε ώδε και γρηγορείτε μετ΄ εμού 39 και προελθών μικρόν έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγων πάτερ μου ει δυνατόν εστι παρελθέτω απ΄ εμού το ποτήριον τούτο πλην ουχ ως εγώ θέλω αλλ΄ ως συ 40 και έρχεται προς τους μαθητάς και ευρίσκει αυτούς καθεύδοντας και λέγει τω Πέτρω ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσαι μετ΄ εμού 41 γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής 42 πάλιν εκ δευτέρου απελθών προσήυξατο λέγων πάτερ μου ει ου δύναται τούτο το ποτήριον παρελθείν απ΄ εμού εάν μη αυτό πίω γενηθήτω το θέλημά σου 43 και ελθών ευρίσκει αυτούς πάλιν καθεύδοντας ήσαν γαρ αυτών οι οφθαλμοί βεβαρημένοι 44 και αφείς αυτούς απελθών πάλιν προσήυξατο εκ τρίτου τον αυτόν λόγον ειπών 45 τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει αυτοίς καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεσθε ιδού ήγγικεν η ώρα και ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις χείρας αμαρτωλών 46 εγείρεσθε άγωμεν ιδού ήγγικεν ο παραδιδούς με

Jesus Betrayed by a Kiss

47 και έτι αυτού λαλούντος ιδού Ιούδας εις των δώδεκα ήλθε και μετ΄ αυτού όχλος πολύς μετά μαχαιρών και ξύλων από των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού 48 ο δε παραδιδούς αυτόν έδωκεν αυτοίς σημείον λέγων ον αν φιλήσω αυτός εστι κρατήσατε αυτόν 49 και ευθέως προσελθών τω Ιησού είπε χαίρε ραββί και κατεφίλησεν αυτόν 50 ο δε Ιησούς είπεν αυτώ εταίρε εφ΄ ω πάρει τότε προσελθόντες επέβαλον τας χείρας επί τον Ιησούν και εκράτησαν αυτόν 51 και ιδού εις των μετά Ιησού εκτείνας την χείρα απέσπασεν την μάχαιραν αυτού και πατάξας τον δούλον του αρχιερέως αφείλεν αυτού το ωτίον 52 τότε λέγει αυτώ ο Ιησούς απόστρεψόν σου την μάχαιραν εις τον τόπον αυτής πάντες γαρ οι λαβόντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται 53 η δοκείς ότι ου δύναμαι άρτι παρακαλέσαι τον πατέρα μου και παραστήσει μοι πλείους η δώδεκα λεγεώνας αγγέλων 54 πως ουν πληρωθώσιν αι γραφαί ότι ούτως δει γενέσθαι 55 εν εκείνη τη ώρα είπεν ο Ιησούς τοις όχλοις ως επί ληστήν εξήλθετε μετά μαχαιρών και ξύλων συλλαβείν με καθ΄ ημέραν προς υμάς εκαθέζομην διδάσκων εν τω ιερώ και ουκ εκρατήσατέ με 56 τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθώσιν αι γραφαί των προφητών τότε οι μαθηταί πάντες αφέντες αυτόν έφυγον

Jesus Questioned by the Sanhedrin

57 οι δε κρατήσαντες τον Ιησούν απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν 58 ο δε Πέτρος ηκολούθει αυτώ από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως και εισελθών έσω εκάθητο μετά των υπηρετών ιδείν το τέλος 59 οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλον εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού όπως θανατώσωσιν αυτόν 60 και ουχ εύρον και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ουχ εύρον ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες 61 είπον ούτος έφη δύναμαι καταλύσαι τον ναόν του θεού και διά τριών ημερών οικοδομήσαι αυτόν 62 και αναστάς ο αρχιερεύς είπεν αυτώ ουδέν αποκρίνη τι ούτοί σου καταμαρτυρούσιν 63 ο δε Ιησούς εσιώπα και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτώ εξορκίζω σε κατά του θεού του ζώντος ίνα ημίν είπης ει συ ει ο Χριστός ο υιός του θεού 64 λέγει αυτώ ο Ιησούς συ είπας πλην λέγω υμίν απ΄ άρτι όψεσθε τον υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού 65 τότε ο αρχιερεύς διέρρηξε τα ιμάτια αυτού λέγων ότι εβλασφήμησε τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων ίδε νυν ηκούσατε την βλασφημίαν αυτού 66 τι υμίν δοκεί οι δε αποκριθέντες είπον ένοχος θανάτου εστί 67 τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εκολάφισαν αυτόν οι δε ερράπισαν 68 λέγοντες προφήτευσον ημίν Χριστέ τις εστιν ο παίσας σε

Peter Denies Jesus

69 ο δε Πέτρος έξω εκάθητο εν τη αυλή και προσήλθεν αυτώ μία παιδίσκη λέγουσα και συ ήσθα μετά Ιησού του Γαλιλαίου 70 ο δε ηρνήσατο έμπροσθεν πάντων λέγων ουκ οίδα τι λέγεις 71 εξελθόντα δε αυτόν εις τον πυλώνα είδεν αυτόν άλλη και λέγει αυτοίς εκεί και ούτος ην μετά Ιησού του Ναζωραίου 72 και πάλιν ηρνήσατο μεθ΄ όρκου ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον 73 μετά μικρόν δε προσελθόντες οι εστώτες είπον τω Πέτρω αληθώς και συ εξ αυτών ει και γαρ η λαλιά σου δήλόν σε ποιεί 74 τότε ήρξατο καταναθεματίζειν και ομνύειν ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον και ευθέως αλέκτωρ εφώνησε 75 και εμνήσθη ο Πέτρος του ρήματος Ιησού ειρηκότος αυτώ ότι πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με και εξελθών έξω έκλαυσε πικρώς
Copyright information for ABPGRK