Matthew 27

CHAPTER 27

The Council Condemns Jesus

πρωϊας δε γενομένης συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού ωστε θανατώσαι αυτόν και δήσαντες αυτόν απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίω Πιλάτω τω ηγεμόνι

Judas Hangs Himself

τότε ιδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια τοις αρχιερεύσι και τοις πρεσβυτέροις λέγων ήμαρτον παραδούς αίμα αθώον οι δε είπον τι προς ημάς συ όψει και ρίψας τα αργύρια εν τω ναώ ανεχώρησε και απελθών απήγξατο οι δε αρχιερείς λαβόντες τα αργύρια είπον ουκ έξεστι βαλείν αυτά εις τον κορβανάν επεί τιμή αίματός εστι συμβούλιον δε λαβόντες ηγόρασαν εξ αυτών τον αγρόν του κεραμέως εις ταφήν τοις ξένοις διό εκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως της σήμερον τότε επληρώθη το ρηθέν διά Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου ον ετιμήσαντο από υιών Ισραήλ 10 και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως καθά συνέταξέ μοι κύριος

Pontius Pilate Questions Jesus

11 ο δε Ιησούς έστη έμπροσθεν του ηγεμόνος και επηρώτησεν αυτόν ο ηγεμών λέγων συ ει ο βασιλεύς των Ιουδαίων ο δε Ιησούς έφη αυτώ συ λέγεις 12 και εν τω κατηγορείσθαι αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο 13 τότε λέγει αυτώ ο Πιλάτος ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσιν 14 και ουκ απεκρίθη αυτώ προς ουδέ εν ρήμα ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόνα λίαν 15 κατά δε εορτήν ειώθει ο ηγεμών απολύειν ένα τω όχλω δέσμιον ον ήθελον 16 είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραββάν 17 συνηγμένων ουν αυτών είπεν αυτοίς ο Πιλάτος τίνα θέλετε απολύσω υμίν Βαραββάν η Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν 18 ήδει γαρ ότι διά φθόνον παρέδωκαν αυτόν 19 καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα μηδέν σοι και τω δικαίω εκείνω πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατ΄ όναρ δι΄ αυτόν 20 οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ίνα αιτήσωνται τον Βαραββάν τον δε Ιησούν απολέσωσιν 21 αποκριθείς δε ο ηγεμών είπεν αυτοίς τίνα θέλετε από των δύο απολύσω υμίν οι δε είπον Βαραββάν 22 λέγει αυτοίς ο Πιλάτος τι ουν ποιήσω Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν λέγουσιν αυτώ πάντες σταυρωθήτω 23 ο δε ηγεμών έφη τι γαρ κακόν εποίησεν οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες σταυρωθήτω 24 ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται λαβών ύδωρ απενίψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέγων αθώός ειμι από του αίματος του δικαίου τούτου υμείς όψεσθε 25 και αποκριθείς πας ο λαός είπε το αίμα αυτού εφ΄ ημάς και επί τα τέκνα ημών

Jesus Scourged

26 τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν τον δε Ιησούν φραγελλώσας παρέδωκεν ίνα σταυρωθή 27 τότε οι στρατιώται του ηγεμόνος παραλαβόντες τον Ιησούν εις το πραιτώριον συνήγαγον επ΄ αυτόν όλην την σπείραν 28 και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτώ χλαμύδα κοκκίνην 29 και πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονυπετήσαντες έμπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτώ λέγοντες χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων 30 και εμπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού 31 και ότε ενέπαιξαν αυτώ εξέδυσαν αυτόν την χλαμύδα και ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσαι 32 εξερχόμενοι δε εύρον άνθρωπον Κυρηναίον ονόματι Σίμωνα τούτον ηγγάρευσαν ίνα άρη τον σταυρόν αυτού 33 και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά ο εστι λεγόμενος κρανίου τόπος 34 έδωκαν αυτώ πιείν όξος μετά χολής μεμιγμένον και γευσάμενος ουκ ήθελε πιείν

Jesus Crucified

35 σταυρώσαντες δε αυτόν διεμερίσαντο τα ιμάτια αυτού βάλλοντες κλήρον ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του προφήτου διεμερίσαντο τα ιμάτία μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον 36 και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί 37 και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην ούτός εστιν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων 38 τότε σταυρούνται συν αυτώ δύο λησταί εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνύμων 39 οι δε παραπορευόμενοι εβλασφήμουν αυτόν κινούντες τας κεφαλάς αυτών 40 και λέγοντες ο καταλύων τον ναόν και εν τρισίν ημέραις οικοδομών σώσον σεαυτόν ει υιός ει του θεού κατάβηθι από του σταυρού 41 ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπαίζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον 42 άλλους έσωσεν εαυτόν ου δύναται σώσαι ει βασιλεύς Ισραήλ εστι καταβάτω νυν από του σταυρού και πιστεύσομεν επ΄ αυτώ 43 πέποιθεν επί τον θεόν ρυσάσθω νυν αυτόν ει θέλει αυτόν είπε γαρ ότι θεού ειμι υιός 44 το δ΄ αυτό και οι λησταί οι συσταυρωθέντες αυτώ ωνείδιζον αυτόν 45 από δε έκτης ώρας σκότος εγένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης 46 περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων ηλί ηλί λιμά σαβαχθανί τουτ΄ έστι θεέ μου θεέ μου ίνατι με εγκατέλιπες 47 τινές δε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον ότι Ηλίαν φωνεί ούτος 48 και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγγον πλήσας τε όξους και περιθείς καλάμω επότιζεν αυτόν 49 οι δε λοιποί έλεγον άφες ίδωμεν ει έρχεται Ηλίας σώσων αυτόν 50 ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα 51 και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν 52 και τα μνημεία ανεώχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων αγίων ηγέρθη 53 και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την αγίαν πόλιν και ενεφανίσθησαν πολλοίς 54 ο δε εκατόνταρχος και οι μετ΄ αυτού τηρούντες τον Ιησούν ιδόντες τον σεισμόν και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες αληθώς θεού υιός ην ούτος 55 ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλαί από μακρόθεν θεωρούσαι αίτινες ηκολούθησαν τω Ιησού από της Γαλιλαίας διακονούσαι αυτώ 56 εν αις ην Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσή μήτηρ και η μήτηρ των υιών Ζεβεδαίου

The Burial of Jesus

57 οψίας δε γενομένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριμαθαίας τούνομα Ιωσήφ ος και αυτός εμαθήτευσε τω Ιησού 58 ούτος προσελθών τω Πιλάτω ητήσατο το σώμα του Ιησού τότε ο Πιλάτος εκέλευσεν αποδοθήναι το σώμα 59 και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετύλιξεν αυτό σινδόνι καθαρά 60 και έθηκεν αυτό εν τω καινώ αυτού μνημείω ο ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλίσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν 61 ην δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμεναι απέναντι του τάφου 62 τη δε επαύριον ήτις εστί μετά την παρασκευήν συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτον 63 λέγοντες κύριε εμνήσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζων μετά τρεις ημέρας εγείρομαι 64 κέλευσον ουν ασφαλισθήναι τον τάφον έως της τρίτης ημέρας μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσι τω λαώ ηγέρθη από των νεκρών και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης 65 έφη δε αυτοίς ο Πιλάτος έχετε κουστωδίαν υπάγετε ασφαλίσασθε ως οίδατε 66 οι δε πορευθέντες ησφαλίσαντο τον τάφον σφραγίσαντες τον λίθον μετά της κουστωδίας
Copyright information for ABPGRK