Matthew 27

CHAPTER 27

The Council Condemns Jesus

1πρωϊας δε γενομένης συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού ωστε θανατώσαι αυτόν 2και δήσαντες αυτόν απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίω Πιλάτω τω ηγεμόνι

Judas Hangs Himself

3τότε ιδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια τοις αρχιερεύσι και τοις πρεσβυτέροις 4λέγων ήμαρτον παραδούς αίμα αθώον οι δε είπον τι προς ημάς συ όψει 5και ρίψας τα αργύρια εν τω ναώ ανεχώρησε και απελθών απήγξατο 6οι δε αρχιερείς λαβόντες τα αργύρια είπον ουκ έξεστι βαλείν αυτά εις τον κορβανάν επεί τιμή αίματός εστι 7συμβούλιον δε λαβόντες ηγόρασαν εξ αυτών τον αγρόν του κεραμέως εις ταφήν τοις ξένοις 8διό εκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως της σήμερον 9τότε επληρώθη το ρηθέν διά Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου ον ετιμήσαντο από υιών Ισραήλ 10και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως καθά συνέταξέ μοι κύριος

Pontius Pilate Questions Jesus

11ο δε Ιησούς έστη έμπροσθεν του ηγεμόνος και επηρώτησεν αυτόν ο ηγεμών λέγων συ ει ο βασιλεύς των Ιουδαίων ο δε Ιησούς έφη αυτώ συ λέγεις 12και εν τω κατηγορείσθαι αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο 13τότε λέγει αυτώ ο Πιλάτος ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσιν 14και ουκ απεκρίθη αυτώ προς ουδέ εν ρήμα ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόνα λίαν 15κατά δε εορτήν ειώθει ο ηγεμών απολύειν ένα τω όχλω δέσμιον ον ήθελον 16είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραββάν 17συνηγμένων ουν αυτών είπεν αυτοίς ο Πιλάτος τίνα θέλετε απολύσω υμίν Βαραββάν η Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν 18ήδει γαρ ότι διά φθόνον παρέδωκαν αυτόν 19καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα μηδέν σοι και τω δικαίω εκείνω πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατ΄ όναρ δι΄ αυτόν 20οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ίνα αιτήσωνται τον Βαραββάν τον δε Ιησούν απολέσωσιν 21αποκριθείς δε ο ηγεμών είπεν αυτοίς τίνα θέλετε από των δύο απολύσω υμίν οι δε είπον Βαραββάν 22λέγει αυτοίς ο Πιλάτος τι ουν ποιήσω Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν λέγουσιν αυτώ πάντες σταυρωθήτω 23ο δε ηγεμών έφη τι γαρ κακόν εποίησεν οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες σταυρωθήτω 24ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται λαβών ύδωρ απενίψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέγων αθώός ειμι από του αίματος του δικαίου τούτου υμείς όψεσθε 25και αποκριθείς πας ο λαός είπε το αίμα αυτού εφ΄ ημάς και επί τα τέκνα ημών

Jesus Scourged

26τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν τον δε Ιησούν φραγελλώσας παρέδωκεν ίνα σταυρωθή 27τότε οι στρατιώται του ηγεμόνος παραλαβόντες τον Ιησούν εις το πραιτώριον συνήγαγον επ΄ αυτόν όλην την σπείραν 28και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτώ χλαμύδα κοκκίνην 29και πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονυπετήσαντες έμπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτώ λέγοντες χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων 30και εμπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού 31και ότε ενέπαιξαν αυτώ εξέδυσαν αυτόν την χλαμύδα και ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσαι 32εξερχόμενοι δε εύρον άνθρωπον Κυρηναίον ονόματι Σίμωνα τούτον ηγγάρευσαν ίνα άρη τον σταυρόν αυτού 33και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά ο εστι λεγόμενος κρανίου τόπος 34έδωκαν αυτώ πιείν όξος μετά χολής μεμιγμένον και γευσάμενος ουκ ήθελε πιείν

Jesus Crucified

35σταυρώσαντες δε αυτόν διεμερίσαντο τα ιμάτια αυτού βάλλοντες κλήρον ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του προφήτου διεμερίσαντο τα ιμάτία μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον 36και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί 37και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην ούτός εστιν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων 38τότε σταυρούνται συν αυτώ δύο λησταί εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνύμων 39οι δε παραπορευόμενοι εβλασφήμουν αυτόν κινούντες τας κεφαλάς αυτών 40και λέγοντες ο καταλύων τον ναόν και εν τρισίν ημέραις οικοδομών σώσον σεαυτόν ει υιός ει του θεού κατάβηθι από του σταυρού 41ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπαίζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον 42άλλους έσωσεν εαυτόν ου δύναται σώσαι ει βασιλεύς Ισραήλ εστι καταβάτω νυν από του σταυρού και πιστεύσομεν επ΄ αυτώ 43πέποιθεν επί τον θεόν ρυσάσθω νυν αυτόν ει θέλει αυτόν είπε γαρ ότι θεού ειμι υιός 44το δ΄ αυτό και οι λησταί οι συσταυρωθέντες αυτώ ωνείδιζον αυτόν 45από δε έκτης ώρας σκότος εγένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης 46περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων ηλί ηλί λιμά σαβαχθανί τουτ΄ έστι θεέ μου θεέ μου ίνατι με εγκατέλιπες 47τινές δε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον ότι Ηλίαν φωνεί ούτος 48και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγγον πλήσας τε όξους και περιθείς καλάμω επότιζεν αυτόν 49οι δε λοιποί έλεγον άφες ίδωμεν ει έρχεται Ηλίας σώσων αυτόν 50ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα 51και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν 52και τα μνημεία ανεώχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων αγίων ηγέρθη 53και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την αγίαν πόλιν και ενεφανίσθησαν πολλοίς 54ο δε εκατόνταρχος και οι μετ΄ αυτού τηρούντες τον Ιησούν ιδόντες τον σεισμόν και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες αληθώς θεού υιός ην ούτος 55ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλαί από μακρόθεν θεωρούσαι αίτινες ηκολούθησαν τω Ιησού από της Γαλιλαίας διακονούσαι αυτώ 56εν αις ην Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσή μήτηρ και η μήτηρ των υιών Ζεβεδαίου

The Burial of Jesus

57οψίας δε γενομένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριμαθαίας τούνομα Ιωσήφ ος και αυτός εμαθήτευσε τω Ιησού 58ούτος προσελθών τω Πιλάτω ητήσατο το σώμα του Ιησού τότε ο Πιλάτος εκέλευσεν αποδοθήναι το σώμα 59και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετύλιξεν αυτό σινδόνι καθαρά 60και έθηκεν αυτό εν τω καινώ αυτού μνημείω ο ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλίσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν 61ην δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμεναι απέναντι του τάφου 62τη δε επαύριον ήτις εστί μετά την παρασκευήν συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτον 63λέγοντες κύριε εμνήσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζων μετά τρεις ημέρας εγείρομαι 64κέλευσον ουν ασφαλισθήναι τον τάφον έως της τρίτης ημέρας μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσι τω λαώ ηγέρθη από των νεκρών και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης 65έφη δε αυτοίς ο Πιλάτος έχετε κουστωδίαν υπάγετε ασφαλίσασθε ως οίδατε 66οι δε πορευθέντες ησφαλίσαντο τον τάφον σφραγίσαντες τον λίθον μετά της κουστωδίας
Copyright information for ABPGRK