Matthew 5

CHAPTER 5

Jesus Teaches on the Mount

ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγων μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών μακάριοι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην ότι αυτοί χορτασθήσονται μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον θεόν όψονται μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί θεού κληθήσονται 10 μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών 11 μακάριοί εστέ όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ΄ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού 12 χαίρετε και αγαλλιάσθε ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς ούτω γαρ εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών

Salt of the Earth: Light of the World

13 υμείς εστέ το άλας της γης εάν δε το άλας μωρανθή εν τίνι αλισθήσεται εις ουδέν ισχύει έτι ει μη βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων 14 υμείς εστέ το φως του κόσμου ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη 15 ουδέ καίουσι λύχνον και τιθέασιν αυτόν υπό τον μόδιον αλλ΄ επί την λυχνίαν και λάμπει πάσι τοις εν τη οικία 16 ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς

Jesus Teaches Concerning the Law

17 μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον η τους προφήτας ουκ ήλθον καταλύσαι αλλά πληρώσαι 18 αμήν γαρ λέγω υμίν έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη ιώτα εν η μία κεραία ου μη παρέλθη από του νόμου έως αν πάντα γένηται 19 ος εάν ουν λύση μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξη ούτως τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών ος δ΄ αν ποιήση και διδάξη ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών 20 λέγω γαρ υμίν ότι εάν μη περιοσσεύση η δικαιοσύνη υμών πλείον των γραμματέων και Φαρισαίων ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών

Murder Begins in the Heart

21 ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαίοις ου φονεύσεις ος δ΄ αν φονεύση ένοχος έσται τη κρίσει 22 εγώ δε λέγω υμίν ότι πας ο οργιζόμενος τω αδελφώ αυτού εική ένοχος έσται τη κρίσει ος δ΄ αν είπη τω αδελφώ αυτού ρακά ένοχος έσται τω συνεδρίω ος δ΄ αν είπη μωρέ ένοχος έσται εις την γέενναν του πυρός 23 εάν ουν προσφέρης το δώρόν σου επί το θυσιαστήριον και εκεί μνησθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου 24 άφες εκεί το δώρόν σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και ύπαγε πρώτον διαλλάγηθι τω αδελφώ σου και τότε ελθών πρόσφερε το δώρόν σου 25 ίσθι ευνοών τω αντιδίκω σου ταχύ έως ότου ει εν τη οδώ μετ΄ αυτού μήποτέ σε παραδώ ο αντίδικος τω κριτή και ο κριτής σε παραδώ τω υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήση 26 αμήν λέγω σοι ου μη εξέλθης εκείθεν έως αν αποδώς τον έσχατον κοδράντην

Adultery Begins in the Heart

27 ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαίοις ου μοιχεύσεις 28 εγώ δε λέγω υμίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού 29 ει δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζει σε έξελε αυτόν και βάλε από σου συμφέρει γαρ σοι ίνα απόληται εν των μελών σου και μη όλον το σώμά σου βληθή εις γέενναν 30 και ει η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζει σε έκκοψον αυτήν και βάλε από σου συμφέρει γαρ σοι ίνα απόληται εν των μελών σου και μη όλον το σώμά σου βληθή εις γέενναν

Dismissing a Wife

31 ερρέθη δε ότι ος αν απολύση την γυναίκα αυτού δότω αυτή αποστάσιον 32 εγώ δε λέγω υμίν ότι ος αν απολύση την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας ποιεί αυτήν μοιχάσθαι και ος εάν απολελυμένην γαμήση μοιχάται

Jesus Teaches on Oaths

33 πάλιν ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαίοις ουκ επιορκήσεις αποδώσεις δε τω κυρίω τους όρκους σου 34 εγώ δε λέγω υμίν μη ομόσαι όλως μήτε εν τω ουρανώ ότι θρόνος εστί του θεού 35 μήτε εν τη γη ότι υποπόδιόν εστι των ποδών αυτού μήτε εις Ιεροσόλυμα ότι πόλις εστί του μεγάλου βασιλέως 36 μήτε εν τη κεφαλή σου ομόσης ότι ου δύνασαι μίαν τρίχα λευκήν η μέλαιναν ποιήσαι 37 έστω δε ο λόγος υμών ναι ναι ου ου το δε περισσόν τούτων εκ του πονηρού εστιν

An Eye for an Eye

38 ηκούσατε ότι ερρέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος 39 εγώ δε λέγω υμίν μη αντιστήναι τω πονηρώ αλλ΄ όστις σε ραπίσει επί την δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον αυτώ και την άλλην 40 και τω θέλοντί σοι κριθήναι και τον χιτώνά σου λαβείν άφες αυτώ και το ιμάτιον 41 και όστις σε αγγαρεύσει μίλιον εν ύπαγε μετ΄ αυτού δύο 42 τω αιτούντί σε δίδου και τον θέλοντα από σου δανείσασθαι μη αποστραφής 43 ηκούσατε ότι ερρέθη αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου 44 εγώ δε λέγω υμίν αγαπάτε τους εχθρούς υμών ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς καλώς ποιέιτε τους μισούντας υμάς και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς 45 όπως γένησθε υιοί του πατρός υμών του εν ουρανοίς ότι τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους 46 εάν γαρ αγαπήσητε τους αγαπώντας υμάς τίνα μισθόν έχετε ουχί και οι τελώναι το αυτό ποιούσι 47 και εάν ασπάσησθε τους αδελφούς υμών μόνον τι περισσόν ποιείτε ουχί και οι τελώναι το αυτό ποιούσιν 48 έσεσθε ουν υμείς τέλειοι ώσπερ ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς τέλειός εστι
Copyright information for ABPGRK