Matthew 8

CHAPTER 8

Jesus Cleanses the Leper

1καταβάντι δε αυτώ από του όρους ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί 2και ιδού λεπρός ελθών προσεκύνει αυτώ λέγων κύριε εάν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι 3και εκτείνας την χείρα ήψατο αυτού ο Ιησούς λέγων θέλω καθαρίσθητι και ευθέως εκαθαρίσθη αυτού η λέπρα 4και λέγει αυτώ ο Ιησούς όρα μηδενί είπης αλλ΄ ύπαγε σεαυτόν δείξον τω ιερεί και προσένεγκε το δώρον ο προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτοίς

The Believing Centurion

5εισελθόντι δε τω Ιησού εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν 6και λέγων κύριε ο παις μου βέβληται εν τη οικία παραλυτικός δεινώς βασανιζόμενος 7και λέγει αυτώ ο Ιησούς εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν 8και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη κύριε ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης αλλά μόνον ειπέ λόγον και ιαθήσεται ο παις μου 9και γαρ εγώ άνθρωπός ειμι υπό εξουσίαν έχων υπ΄ εμαυτόν στρατιώτας και λέγω τούτω πορεύθητι και πορεύεται και άλλω έρχου και έρχεται και τω δούλω μου ποίησον τούτο και ποιεί 10ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τοις ακολουθούσιν αμήν λέγω υμίν ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον 11λέγω δε υμίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακλιθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών 12οι δε υιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων 13και είπεν ο Ιησούς τω εκατοντάρχη ύπαγε και ως επίστευσας γενηθήτω σοι και ιάθη ο παις αυτού εν τη ώρα εκείνη

Jesus Heals Peter's Mother-in-law

14και ελθών ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένην και πυρέσσσουσαν 15και ήψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και ηγέρθη και διηκόνει αυτοίς 16οψίας δε γενομένης προσήνεγκαν αυτώ δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω και πάντας του κακώς έχοντας εθεράπευσεν 17όπως πληρωθή το ρηθέν διά Ησαϊου του προφήτου λέγοντος αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν 18ιδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτόν εκέλευσεν απελθείν εις το πέραν 19και προσελθών εις γραμματεύς είπεν αυτώ διδάσκαλε ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη 20και λέγει αυτώ ο Ιησούς αι αλώπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις ο δε υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη 21έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτώ κύριε επίτρεψόν μοι πρώτον απελθείν και θάψαι τον πατέρα μου 22ο δε Ιησούς είπεν αυτώ ακολούθει μοι και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς

Jesus Calms the Storm

23και εμβάντι αυτώ εις το πλοίον ηκολούθησαν αυτώ οι μαθηταί αυτού 24και ιδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση ώστε το πλοίον καλύπτεσθαι υπό των κυμάτων αυτός δε εκάθευδε 25και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ήγειραν αυτόν λέγοντες κύριε σώσον ημάς απολλύμεθα 26και λέγει αυτοίς τι δειλοί εστε ολιγόπιστοι τότε εγερθείς επετίμησε τοις ανέμοις και τη θαλάσση και εγένετο γαλήνη μεγάλη 27οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες ποταπός εστιν ούτος ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούουσιν αυτώ

The Demon Possessed Men of the Gergesenes

28και ελθόντι αυτώ εις το πέραν εις την χώραν των Γεργεσηνών υπήντησαν αυτώ δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι χαλεποί λίαν ώστε μη ισχύειν τινά παρελθείν διά της οδού εκείνης 29και ιδού έκραξαν λέγοντες τι ημίν και σοι Ιησού υιέ του θεού ήλθες ώδε προ καιρού βασανίσαι ημάς 30ην δε μακράν απ΄ αυτών αγέλη χοίρων πολλών βοσκομένη 31οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες ει εκβάλλεις ημάς επίτρεψον ημίν απελθείν εις την αγέλην των χοίρων 32και είπεν αυτοίς υπάγετε οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγέλην των χοίρων και ιδού ώρμησε πάσα η αγέλη των χοίρων κατά του κρημνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν τοις ύδασιν 33οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονίζομενων 34και ιδού πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν τω Ιησού και ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβή από των ορίων αυτών
Copyright information for ABPGRK