Matthew 9

CHAPTER 9

Jesus Heals the Paralytic

1και εμβάς εις το πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν 2και ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ θάρσει τέκνον αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου 3και ιδού τινές των γραμματέων είπον εν εαυτοίς ούτος βλασφημεί 4και ιδών ο Ιησούς τας ενθυμήσεις αυτών είπεν ίνατι υμείς ενθυμείσθε πονηρά εν ταις καρδίαις υμών 5τι γαρ εστιν ευκοπώτερον ειπείν αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι η ειπείν έγειραι και περιπάτει 6ίνα δε ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός του ανθρώπου επί της γης αφιέναι αμαρτίας τότε λέγει τω παραλυτικώ εγερθείς άρόν σου την κλίνην και ύπαγε εις τον οίκόν σου 7και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού 8ιδόντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον θεόν τον δόντα εξουσίαν τοιαύτην τοις ανθρώποις

Matthew the Tax Collector

9και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λεγεί αυτώ ακολούθει μοι και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ 10και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία και ιδού πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκειντο τω Ιησού και τοις μαθηταίς αυτού 11και ιδόντες οι Φαρισαίοι είπον τοις μαθηταίς αυτού διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθίει ο διδάσκαλος υμών 12ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού αλλ΄ οι κακώς έχοντες 13πορευθέντες δε μάθετε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν ου γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν 14τότε προσέρχονται αυτώ οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες διατί ημείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά οι δε μαθηταί σου ου νηστεύουσι 15και είπεν αυτοίς ο Ιησούς μη δύνανται οι υιοί του νυμφώνος πενθείν εφ΄ όσον μετ΄ αυτών εστιν ο νυμφίος ελεύσονται δε ημέραι όταν απαρθή απ΄ αυτών ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν 16ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ιματίω παλαιώ αίρει γαρ το πλήρωμα αυτού από του ιματίου και χείρον σχίσμα γίνεται 17ουδέ βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς ει δε μήγε ρήγνυνται οι ασκοί και ο οίνος εκχείται και οι ασκοί απολούνται αλλά βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς καινούς και αμφότερα συντηρούνται

The Woman with the Flow Healed

18ταύτα αυτού λαλούντος αυτοίς ιδού άρχων εις ελθών προσεκύνει αυτώ λέγων ότι η θυγάτηρ μου άρτι ετελεύτησεν αλλά ελθών επίθες την χείρά σου επ΄ αυτήν και ζήσεται 19και εγερθείς ο Ιησούς ηκολούθησεν αυτώ και οι μαθηταί αυτού 20και ιδού γυνή αιμορροούσα δώδεκα έτη προσελθούσα όπισθεν ήψατο του κρασπέδου του ιματίου αυτού 21έλεγε γαρ εν εαυτή εάν μόνον άψωμαι του ιματίου αυτού σωθήσομαι 22ο δε Ιησούς επιστραφείς και ιδών αυτήν είπε θάρσει θύγατερ η πίστις σου σέσωκέ σε και εσώθη η γυνή από της ώρας εκείνης

Jesus Raises the Ruler's Daughter

23και ελθών ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος και ιδών τους αυλητάς και τον όχλον θορυβούμενον 24λέγει αυτοίς αναχωρείτε ου γαρ απέθανε το κοράσιον αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού 25ότε δε εξεβλήθη ο όχλος εισελθών εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον 26και εξήλθεν η φήμη αύτη εις όλην την γην εκείνην 27και παράγοντι εκείθεν τω Ιησού ηκολούθησαν αυτώ δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες ελέησον ημάς υιέ Δαβίδ 28ελθόντι δε εις την οικίαν προσήλθον αυτώ οι τυφλοί και λέγει αυτοίς ο Ιησούς πιστέυετε ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι λέγουσιν αυτώ ναι κύριε 29τότε ήψατο των οφθαλμών αυτών λέγων κατά την πίστιν υμών γενηθήτω υμίν 30και ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί και ενεβριμήσατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων οράτε μηδείς γινωσκέτω 31οι δε εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη 32αυτών δε εξερχομένων ιδού προσήνεγκαν αυτώ άνθρωπον κωφόν δαιμονιζόμενον 33και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κωφός και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ουδέποτε εφάνη ούτως εν τω Ισραήλ 34οι δε Φαρισαίοι έλεγον εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια 35και περιήγεν ο Ισηούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν 36ιδών δε τους όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελυμένοι και ερριμμένοι ωσεί πρόβατα μη έχοντα ποιμένα 37τότε λέγει τοις μαθηταίς αυτού ο μεν θερισμός πολύς οι δε εργάται ολίγοι 38δεήθητε ουν του κυρίου του θερισμού όπως εκβάλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού
Copyright information for ABPGRK