Matthew 9

CHAPTER 9

Jesus Heals the Paralytic

και εμβάς εις το πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν και ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ θάρσει τέκνον αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου και ιδού τινές των γραμματέων είπον εν εαυτοίς ούτος βλασφημεί και ιδών ο Ιησούς τας ενθυμήσεις αυτών είπεν ίνατι υμείς ενθυμείσθε πονηρά εν ταις καρδίαις υμών τι γαρ εστιν ευκοπώτερον ειπείν αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι η ειπείν έγειραι και περιπάτει ίνα δε ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός του ανθρώπου επί της γης αφιέναι αμαρτίας τότε λέγει τω παραλυτικώ εγερθείς άρόν σου την κλίνην και ύπαγε εις τον οίκόν σου και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού ιδόντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον θεόν τον δόντα εξουσίαν τοιαύτην τοις ανθρώποις

Matthew the Tax Collector

και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λεγεί αυτώ ακολούθει μοι και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ 10 και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία και ιδού πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκειντο τω Ιησού και τοις μαθηταίς αυτού 11 και ιδόντες οι Φαρισαίοι είπον τοις μαθηταίς αυτού διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθίει ο διδάσκαλος υμών 12 ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού αλλ΄ οι κακώς έχοντες 13 πορευθέντες δε μάθετε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν ου γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν 14 τότε προσέρχονται αυτώ οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες διατί ημείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά οι δε μαθηταί σου ου νηστεύουσι 15 και είπεν αυτοίς ο Ιησούς μη δύνανται οι υιοί του νυμφώνος πενθείν εφ΄ όσον μετ΄ αυτών εστιν ο νυμφίος ελεύσονται δε ημέραι όταν απαρθή απ΄ αυτών ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν 16 ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ιματίω παλαιώ αίρει γαρ το πλήρωμα αυτού από του ιματίου και χείρον σχίσμα γίνεται 17 ουδέ βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς ει δε μήγε ρήγνυνται οι ασκοί και ο οίνος εκχείται και οι ασκοί απολούνται αλλά βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς καινούς και αμφότερα συντηρούνται

The Woman with the Flow Healed

18 ταύτα αυτού λαλούντος αυτοίς ιδού άρχων εις ελθών προσεκύνει αυτώ λέγων ότι η θυγάτηρ μου άρτι ετελεύτησεν αλλά ελθών επίθες την χείρά σου επ΄ αυτήν και ζήσεται 19 και εγερθείς ο Ιησούς ηκολούθησεν αυτώ και οι μαθηταί αυτού 20 και ιδού γυνή αιμορροούσα δώδεκα έτη προσελθούσα όπισθεν ήψατο του κρασπέδου του ιματίου αυτού 21 έλεγε γαρ εν εαυτή εάν μόνον άψωμαι του ιματίου αυτού σωθήσομαι 22 ο δε Ιησούς επιστραφείς και ιδών αυτήν είπε θάρσει θύγατερ η πίστις σου σέσωκέ σε και εσώθη η γυνή από της ώρας εκείνης

Jesus Raises the Ruler's Daughter

23 και ελθών ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος και ιδών τους αυλητάς και τον όχλον θορυβούμενον 24 λέγει αυτοίς αναχωρείτε ου γαρ απέθανε το κοράσιον αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού 25 ότε δε εξεβλήθη ο όχλος εισελθών εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον 26 και εξήλθεν η φήμη αύτη εις όλην την γην εκείνην 27 και παράγοντι εκείθεν τω Ιησού ηκολούθησαν αυτώ δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες ελέησον ημάς υιέ Δαβίδ 28 ελθόντι δε εις την οικίαν προσήλθον αυτώ οι τυφλοί και λέγει αυτοίς ο Ιησούς πιστέυετε ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι λέγουσιν αυτώ ναι κύριε 29 τότε ήψατο των οφθαλμών αυτών λέγων κατά την πίστιν υμών γενηθήτω υμίν 30 και ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί και ενεβριμήσατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων οράτε μηδείς γινωσκέτω 31 οι δε εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη 32 αυτών δε εξερχομένων ιδού προσήνεγκαν αυτώ άνθρωπον κωφόν δαιμονιζόμενον 33 και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κωφός και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ουδέποτε εφάνη ούτως εν τω Ισραήλ 34 οι δε Φαρισαίοι έλεγον εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια 35 και περιήγεν ο Ισηούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν 36 ιδών δε τους όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελυμένοι και ερριμμένοι ωσεί πρόβατα μη έχοντα ποιμένα 37 τότε λέγει τοις μαθηταίς αυτού ο μεν θερισμός πολύς οι δε εργάται ολίγοι 38 δεήθητε ουν του κυρίου του θερισμού όπως εκβάλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού
Copyright information for ABPGRK