Nehemiah 13

CHAPTER 13

The Separation of the Intermixed People

1εν τη ημέρα εκείνη ανεγνώσθη εν βιβλίω Μωυσή εν ωσί του λαού και ευρέθη γεγραμμένον εν αυτώ όπως μη εισέλθωσιν Αμμανίται και Μωαβίται εν εκκλησία θεού έως αιώνος 2ότι ου συνήντησαν τοις υιοίς Ισραήλ εν άρτω και ύδατι και εμισθώσαντο επ΄ αυτούς τον Βαλαάμ καταράσασθαι αυτούς και επέστρεψεν ο θεός ημών την κατάραν εις ευλογίαν 3και εγένετο ως ήκουσαν τον νόμον και εχωρίσθησαν πας επίμικτος εν Ισραήλ 4και προ τούτου Ελιασίβ ο ιερεύς οίκων εν γαζοφυλακίω οίκου θεού ημων εγγιών Τωβία 5και εποίησεν αυτώ γαζοφυλάκιον μέγα και εκεί ήσαν πρότερον διδόντες την θυσίαν και τον λίβανον και τα σκεύη και την δεκάτην του σίτου και του οίνου και του ελαίου εντολήν των Λευιτών και των αδόντων και των πυλωρών και απαρχάς των ιερέων 6και εν παντί τούτω ουκ ήμην εν Ιερουσαλήμ ότι εν έτει τριακοστώ και δευτέρω του Αρθασασθά βασιλέως Βαβυλώνος ήλθον προς τον βασιλέα και μετά το τέλος των ημερών ητησάμην παρά του βασιλέως 7και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και συνήκα εν τη πονηρία η εποίησεν Ελιασίβ τω Τωβία ποιήσαι αυτώ γαζοφυλάκιον εν αυλή οίκου του θεού 8και πονηρόν μοι εφάνη σφόδρα και έρριψα πάντα τα σκεύη οίκου Τωβία έξω από του γαζοφυλακίου 9και είπα και εκαθάρισαν τα γαζοφυλάκια και επέστρεψα εκεί σκεύη οίκου του θεού την θυσίαν και τον λίβανον 10και έγνων ότι μερίδες των Λευιτών ουκ εδόθησαν και έφυγον ανήρ εις αγρόν εαυτού οι Λευίται και οι άδοντες και ποιούντες το έργον 11και εμαχεσάμην τοις στρατηγοίς και είπον διατί εγκατελείφθη ο οίκος του θεού και συνήγαγον αυτούς και έστησαν αυτούς επί τη στάσει αυτών 12και πας Ιούδα ήνεγκαν δεκάτην του πυρού και του οίνου και του ελαίου εις τους θησαυρούς 13και ενετειλάμην επί χείρα Σελεμία του ιερέως και Σαδώκ του γραμματέως και Φαδαϊα από των Λευιτών και επί χείρα αυτών Ανάν υιός Ζακχούρ υιόυ Ματθανίου ότι πιστοί ελογίσθησαν επ΄ αυτούς μερίζειν τοις αδελφοίς αυτών 14μνήσθητί μου ο θεός εν ταύτη και μη εξαλειφθή το έλεός μου ο εποίησα εν οίκω κυρίου του θεού μου και εν ταις φυλακαίς αυτού

The Sabbath Profaned

15εν ταις ημέραις εκείναις είδον εν Ιούδα πατούντας ληνούς εν τω σαββάτω και φέροντας δράγματα και επιγεμίζοντας επί τους όνους και οίνον και σταφυλήν και σύκα και παν βάσταγμα και φέροντας εις Ιερουσαλήμ εν ημέρα του σαββάτου και επεμαρτυράμην εν ημέρα πράσεως αυτών 16ότι επώλουν επισιτισμόν και οι Τύριοι και εκάθισαν εν αυτή φέροντες ιχθύν και πάσαν πράσιν πωλούντες εν τω σαββάτω τοις υιοίς Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ 17και εκρίθην μετά των ελευθέρων Ιούδα και είπα αυτοίς τις ο λόγος ούτος ο πονηρός ον υμείς ποιείτε και βεβηλούτε την ημέραν του σαββάτου 18ουχί ούτως εποίησαν οι πατέρες υμών και ήνεγκεν επ΄ αυτούς ο θεός ημών και εφ΄ ημάς πάντα τα κακά ταύτα και επί την πόλιν ταύτην και υμείς προστίθετε οργήν επί Ισραήλ βεβηλώσαι το σάββατον 19και εγένετο ηνίκα κατέστησαν πύλαι εν Ιερουσαλήμ προ του σαββάτου και είπα και έκλεισαν τας πύλας και είπα ώστε μη ανοιγήναι αυτάς έως οπίσω του σαββάτου και εκ των παιδαρίων μου έστησα επί τας πύλας ώστε μη αίρειν βαστάγματα εν ημέρα του σαββάτου 20και ηυλίσθησαν πάντες οι μετάβολοι και εποίησαν πράσιν έξω Ιερουσαλήμ άπαξ και δις 21και διεμαρτυράμην αυτοίς και είπον προς αυτούς διατί υμείς αυλίζεσθε απέναντι του τείχους εάν δευτερώσητε εκτενώ την χείρά μου εν υμίν από του καιρού εκείνου ουκ ήλθον εν σαββάτω 22και είπα τοις Λευίταις οι ήσαν καθαριζόμενοι και ερχόμενοι φυλάσσοντες τας πύλας αγιάζειν την ημέραν του σαββάτου προς ταύτα μνήσθητί μου ο θεός μου και φείσαί μου κατά το πλήθος του ελέους σου 23και εν ταις ημέραις εκείναις είδον τους Ιουδαίους οι εκάθισαν γυναίκας Αζωτίας Αμμανίτιδας Μωαβίτιδας 24και οι υιοί αυτών ήμισυ λαλούσιν Αζωτιστί και ουκ εισίν επιγινώσκοντες λαλείν Ιουδαϊστι αλλά κατά γλώσσαν λαού και λαού 25και εμαχεσάμην μετ΄ αυτών και κατηρασάμην αυτούς και επάταξα εν αυτοίς άνδρας και εμαδάρωσα αυτούς και ώρκισα αυτούς εν τω θεώ αν δώτε τας θυγατέρας υμών τοις υιοίς αυτών και αν λήψεσθε των θυγατέρων αυτών τοις υιοίς υμών και εαυτοίς 26ουχ ούτως ήμαρτε Σολομών βασιλεύς Ισραήλ και εν έθνεσι πολλοίς ουκ ην βασιλεύς όμοιος αυτώ και αγαπώμενος τω θεώ ην και έδωκεν αυτόν ο θεός εις βασιλέα επί πάντα Ισραήλ και τούτον εξέκλιναν αι γυναίκες αι αλλότριαι 27και υμών μη ακούσωεν ποιήσαι την πονηρίαν ταύτην ασυνθετήσαι εν τω θεώ ημών και καθίσαι γυναίκας αλλοτρίας 28και από υιών Ιωαδά του Ελιασούβ του ιερέως του μεγάλου γαμβρός του Σαναβαλάτ του Ουρανίτου και εξέβρασα αυτόν απ΄ εμού 29μνήσθητι αυτοίς ο θεός μου επί αγχιστεία της ιερατείας και την διαθήκη της ιερατείας και των Λευιτών 30και εκαθάρισα αυτούς από πάσης αλλοτριώσεως και έστησα εφημερίας τοις ιερεύσι και τοις Λευίταις ανήρ ως το έργον αυτού 31και εις το δώρον των ξύλων εν καιροίς από χρόνων και εν τοις προτογεννήμασι μνήσθητί μου ο θεός ημών εις αγαθωσύνην
Copyright information for ABPGRK