Nehemiah 13

CHAPTER 13

The Separation of the Intermixed People

εν τη ημέρα εκείνη ανεγνώσθη εν βιβλίω Μωυσή εν ωσί του λαού και ευρέθη γεγραμμένον εν αυτώ όπως μη εισέλθωσιν Αμμανίται και Μωαβίται εν εκκλησία θεού έως αιώνος ότι ου συνήντησαν τοις υιοίς Ισραήλ εν άρτω και ύδατι και εμισθώσαντο επ΄ αυτούς τον Βαλαάμ καταράσασθαι αυτούς και επέστρεψεν ο θεός ημών την κατάραν εις ευλογίαν και εγένετο ως ήκουσαν τον νόμον και εχωρίσθησαν πας επίμικτος εν Ισραήλ και προ τούτου Ελιασίβ ο ιερεύς οίκων εν γαζοφυλακίω οίκου θεού ημων εγγιών Τωβία και εποίησεν αυτώ γαζοφυλάκιον μέγα και εκεί ήσαν πρότερον διδόντες την θυσίαν και τον λίβανον και τα σκεύη και την δεκάτην του σίτου και του οίνου και του ελαίου εντολήν των Λευιτών και των αδόντων και των πυλωρών και απαρχάς των ιερέων και εν παντί τούτω ουκ ήμην εν Ιερουσαλήμ ότι εν έτει τριακοστώ και δευτέρω του Αρθασασθά βασιλέως Βαβυλώνος ήλθον προς τον βασιλέα και μετά το τέλος των ημερών ητησάμην παρά του βασιλέως και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και συνήκα εν τη πονηρία η εποίησεν Ελιασίβ τω Τωβία ποιήσαι αυτώ γαζοφυλάκιον εν αυλή οίκου του θεού και πονηρόν μοι εφάνη σφόδρα και έρριψα πάντα τα σκεύη οίκου Τωβία έξω από του γαζοφυλακίου και είπα και εκαθάρισαν τα γαζοφυλάκια και επέστρεψα εκεί σκεύη οίκου του θεού την θυσίαν και τον λίβανον 10 και έγνων ότι μερίδες των Λευιτών ουκ εδόθησαν και έφυγον ανήρ εις αγρόν εαυτού οι Λευίται και οι άδοντες και ποιούντες το έργον 11 και εμαχεσάμην τοις στρατηγοίς και είπον διατί εγκατελείφθη ο οίκος του θεού και συνήγαγον αυτούς και έστησαν αυτούς επί τη στάσει αυτών 12 και πας Ιούδα ήνεγκαν δεκάτην του πυρού και του οίνου και του ελαίου εις τους θησαυρούς 13 και ενετειλάμην επί χείρα Σελεμία του ιερέως και Σαδώκ του γραμματέως και Φαδαϊα από των Λευιτών και επί χείρα αυτών Ανάν υιός Ζακχούρ υιόυ Ματθανίου ότι πιστοί ελογίσθησαν επ΄ αυτούς μερίζειν τοις αδελφοίς αυτών 14 μνήσθητί μου ο θεός εν ταύτη και μη εξαλειφθή το έλεός μου ο εποίησα εν οίκω κυρίου του θεού μου και εν ταις φυλακαίς αυτού

The Sabbath Profaned

15 εν ταις ημέραις εκείναις είδον εν Ιούδα πατούντας ληνούς εν τω σαββάτω και φέροντας δράγματα και επιγεμίζοντας επί τους όνους και οίνον και σταφυλήν και σύκα και παν βάσταγμα και φέροντας εις Ιερουσαλήμ εν ημέρα του σαββάτου και επεμαρτυράμην εν ημέρα πράσεως αυτών 16 ότι επώλουν επισιτισμόν και οι Τύριοι και εκάθισαν εν αυτή φέροντες ιχθύν και πάσαν πράσιν πωλούντες εν τω σαββάτω τοις υιοίς Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ 17 και εκρίθην μετά των ελευθέρων Ιούδα και είπα αυτοίς τις ο λόγος ούτος ο πονηρός ον υμείς ποιείτε και βεβηλούτε την ημέραν του σαββάτου 18 ουχί ούτως εποίησαν οι πατέρες υμών και ήνεγκεν επ΄ αυτούς ο θεός ημών και εφ΄ ημάς πάντα τα κακά ταύτα και επί την πόλιν ταύτην και υμείς προστίθετε οργήν επί Ισραήλ βεβηλώσαι το σάββατον 19 και εγένετο ηνίκα κατέστησαν πύλαι εν Ιερουσαλήμ προ του σαββάτου και είπα και έκλεισαν τας πύλας και είπα ώστε μη ανοιγήναι αυτάς έως οπίσω του σαββάτου και εκ των παιδαρίων μου έστησα επί τας πύλας ώστε μη αίρειν βαστάγματα εν ημέρα του σαββάτου 20 και ηυλίσθησαν πάντες οι μετάβολοι και εποίησαν πράσιν έξω Ιερουσαλήμ άπαξ και δις 21 και διεμαρτυράμην αυτοίς και είπον προς αυτούς διατί υμείς αυλίζεσθε απέναντι του τείχους εάν δευτερώσητε εκτενώ την χείρά μου εν υμίν από του καιρού εκείνου ουκ ήλθον εν σαββάτω 22 και είπα τοις Λευίταις οι ήσαν καθαριζόμενοι και ερχόμενοι φυλάσσοντες τας πύλας αγιάζειν την ημέραν του σαββάτου προς ταύτα μνήσθητί μου ο θεός μου και φείσαί μου κατά το πλήθος του ελέους σου 23 και εν ταις ημέραις εκείναις είδον τους Ιουδαίους οι εκάθισαν γυναίκας Αζωτίας Αμμανίτιδας Μωαβίτιδας 24 και οι υιοί αυτών ήμισυ λαλούσιν Αζωτιστί και ουκ εισίν επιγινώσκοντες λαλείν Ιουδαϊστι αλλά κατά γλώσσαν λαού και λαού 25 και εμαχεσάμην μετ΄ αυτών και κατηρασάμην αυτούς και επάταξα εν αυτοίς άνδρας και εμαδάρωσα αυτούς και ώρκισα αυτούς εν τω θεώ αν δώτε τας θυγατέρας υμών τοις υιοίς αυτών και αν λήψεσθε των θυγατέρων αυτών τοις υιοίς υμών και εαυτοίς 26 ουχ ούτως ήμαρτε Σολομών βασιλεύς Ισραήλ και εν έθνεσι πολλοίς ουκ ην βασιλεύς όμοιος αυτώ και αγαπώμενος τω θεώ ην και έδωκεν αυτόν ο θεός εις βασιλέα επί πάντα Ισραήλ και τούτον εξέκλιναν αι γυναίκες αι αλλότριαι 27 και υμών μη ακούσωεν ποιήσαι την πονηρίαν ταύτην ασυνθετήσαι εν τω θεώ ημών και καθίσαι γυναίκας αλλοτρίας 28 και από υιών Ιωαδά του Ελιασούβ του ιερέως του μεγάλου γαμβρός του Σαναβαλάτ του Ουρανίτου και εξέβρασα αυτόν απ΄ εμού 29 μνήσθητι αυτοίς ο θεός μου επί αγχιστεία της ιερατείας και την διαθήκη της ιερατείας και των Λευιτών 30 και εκαθάρισα αυτούς από πάσης αλλοτριώσεως και έστησα εφημερίας τοις ιερεύσι και τοις Λευίταις ανήρ ως το έργον αυτού 31 και εις το δώρον των ξύλων εν καιροίς από χρόνων και εν τοις προτογεννήμασι μνήσθητί μου ο θεός ημών εις αγαθωσύνην
Copyright information for ABPGRK