Numbers 11

CHAPTER 11

The People Grumble

1και ην ο λαός γογγύζων πονηρά έναντι κυρίου και ήκουσε κύριος και εθυμώθη οργή και εξεκαύθη εν αυτοίς πυρ παρά κυρίου και κατέφαγε μέρος τι της παρεμβολής 2και εκέκραξεν ο λαός προς Μωυσήν και ηύξατο Μωυσής προς κύριον και εκόπασε το πυρ 3και εκλήθη το όνομα του τόπου εκείνου εμπυρισμός ότι εξεκαύθη εν αυτοίς πυρ παρά κυρίου 4και ο επίμικτος ο εν αυτοίς επεθύμησεν επιθυμίαν και καθίσαντες έκλαιον και οι υιοί Ισραήλ και είπεν τις ημάς ψωμιεί κρέα 5εμνήσθημεν τους ιχθύας ους ησθίομεν εν Αιγύπτω δωρεάν και τους σικύους και τους πέπονας και τα πράσα και τα κρόμμυα και τα σκορόδα 6νυνί δε η ψυχή ημών καταξήρος ουδέν πλην εις το μάννα οι οφθαλμοί ημών 7το δε μάννα ωσεί σπέρμα κορίου εστί και το είδος αυτού είδος κρυστάλλου 8και διεπορεύετο ο λαός και συνέλεγον και ήληθον αυτό εν τω μύλω και έτριβον εν τη θυϊα και ήψουν αυτό εν τη χύτρα και εποίουν αυτό εγκρυφίας και ην η ηδονή αυτού ωσεί γεύμα εγκρίς εξ ελαίου 9και όταν κατέβη η δρόσος επί την παρεμβολήν νυκτός κατέβαινε το μάννα επ΄ αυτής 10και ήκουσε Μωυσής κλαιόντων αυτών κατά δήμους αυτών έκαστος επί της θύρας αυτού και εθυμώθη οργή κύριος σφόδρα και έναντι Μωυσή ην πονηρόν 11και είπε Μωυσής προς κύριον ινατί εκάκωσας τον θεράποντά σου και διατί ουχ εύρηκα χάριν εναντίον σου επιθείναι την ορμήν του λαού τούτου επ΄ εμέ 12μη εγώ εν γαστρί έλαβον πάντα τον λαόν τούτον η εγώ έτεκον αυτούς ότι λέγεις μοι λάβε αυτούς εις τον κόλπον σου ωσεί άραι τιθηνός τον θηλάζοντα εις την γην ην ώμοσας τοις πατράσιν αυτών 13πόθεν μοι κρέα δούναι παντί τω λαώ τούτω ότι κλαίουσιν επ΄ εμέ λέγοντες δος ημίν κρέα ίνα φάγωμεν 14ου δυνήσομαι εγώ μόνος φέρειν τον λαόν τούτον ότι βαρύ μοι εστί το ρήμα τούτο 15ει δε ούτως συ ποιείς μοι απόκτεινόν με αναιρέσει ει εύρηκα χάριν παρά σοι ίνα μη ίδω την κάκωσίν μου 16και είπε κύριος προς Μωυσήν συνάγαγέ μοι εβδομήκοντα άνδρας από των πρεσβυτέρων Ισραήλ ους συ αυτός οιδας ούτοί εισι πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτών και άξεις αυτούς εις την σκηνήν του μαρτυρίου και στήσονται εκεί μετά σου 17και καταβήσομαι και λαλήσω εκεί μετά σου και αφελώ από του πνεύματος του επί σοι και επιθήσω επ΄ αυτούς και συναντιλήψονται μετά σου την ορμήν του λαού και ουκ οίσεις αυτούς συ μόνος

God Sends Meat

18και τω λαώ ερείς αγνίσασθε εις άυριον και φάγεσθε κρέα ότι εκλαύσατε έναντι κυρίου λέγοντες τις ημάς ψωμιεί κρέα ότι καλόν ημίν εστίν εν Αιγύπτω και δώσει κύριος υμίν κρέα και φάγεσθε 19ουχ ημέραν μίαν φάγεσθε ουδέ δύο ουδέ πέντε ημέρας ουδέ δέκα ημέρας ουδέ είκοσιν ημέρας 20έως μηνός ημερών φάγεσθε έως αν εξέλθη εκ των μυκτήρων υμών και έσται υμίν εις χολέραν ότι ηπειθήσατε κυρίω ος εστιν εν υμίν και εκλαύσατε εναντίον αυτού λέγοντες ινατί ημίν εξελθείν εξ Αιγύπτου 21και είπε Μωυσής εξακόσιαι χιλιάδες πεζών ο λαός εν οις ειμί εν αυτοίς και συ είπας κρέα δώσω αυτοίς και φάγονται μήνα ημερών 22μη πρόβατα και βόες σφαγήσονται αυτοίς και αρκέσει αυτοίς η παν το όψον της θαλάσσης συναχθήσεται αυτοίς και αρκέσει αυτοίς 23και είπε κύριος προς Μωυσήν μη η χειρ κυρίου ουκ εξαρκέσει ήδη γνώση ει επικαταλήψεταί σε ο λόγος μου η ου 24και εξήλθε Μωυσής και ελάλησε προς τον λαόν τα ρήματα κυρίου και συνήγαγεν εβδομήκοντα άνδρας από των πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλω της σκηνής 25και κατέβη κύριος εν νεφέλη και ελάλησε προς αυτόν και παρείλατο από του πνεύματος του επ΄ αυτώ και επέθηκεν επί τους εβδομήκοντα άνδρας τους πρεσβυτέρους ως δε επανεπαύσατο πνεύμα επί αυτούς και επροφήτευσαν και ουκ έτι προσέθεντο 26και κατελείφθησαν δύο άνδρες εν τη παρεμβολή όνομα τω ενί Ελδάδ και όνομα τω δευτέρω Μωδάδ και επανεπαύσατο επ΄ αυτούς το πνεύμα και ούτοι ήσαν των καταγεγραμμένων και ουκ ήλθον προς την σκηνήν και επροφήτευσαν εν τη παρεμβολή 27και προσδραμών ο νεανίσκος απήγγειλε Μωυσή και είπε λέγων Ελδάδ και Μωδάδ προφητεύουσιν εν τη παρεμβολή 28και αποκριθείς Ιησους ο του Ναυή ο παρεστηκώς Μωυσή ο εκλεκτός αυτού είπε κύριέ μου Μωυσή κώλυσον αυτούς 29και είπε Μωυσής αυτώ μη ζηλοίς συ μοι και τις δώη πάντα τον λαόν κυρίου προφήτας όταν δω κύριος το πνεύμα αυτού επ΄ αυτούς 30και απήλθε Μωυσής εις την παρεμβολήν αυτός και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ 31και πνεύμα εξήλθε παρά κυρίου και εξεπέρασεν ορτυγομήτραν από της θαλάσσης και επέβαλεν επί της παρεμβολής οδόν ημέρας εντεύθεν και οδόν ημέρας εντεύθεν κύκλω της παρεμβολής ωσεί δίπηχυ από της γης 32και αναστάς ο λαός όλην την ημέραν εκείνην και όλην την νύκτα και όλην την ημέραν την επαύριον και συνήγαγον την ορτυγομήτραν ο το ολίγον συνήγαγε δέκα κόρους και έψυξαν εαυτοίς ψυγμούς κύκλω της παρεμβολής 33τα κρέα έτι ην εν τοις οδούσιν αυτών πριν η εκλείπειν και κύριος εθυμώθη οργή εις τον λαόν και επάταξε κύριος τον λαόν πληγήν μεγάλην σφόδρα 34και εκλήθη το όνομα του τόπου εκείνου μνήματα της επιθυμίας ότι εκεί έθαψαν τον λαόν τον επιθυμητήν 35από μνημάτων της επιθυμίας εξήρεν ο λαός εις Ασηρώθ και εγένετο ο λαός εν Ασηρώθ
Copyright information for ABPGRK