Numbers 11

CHAPTER 11

The People Grumble

και ην ο λαός γογγύζων πονηρά έναντι κυρίου και ήκουσε κύριος και εθυμώθη οργή και εξεκαύθη εν αυτοίς πυρ παρά κυρίου και κατέφαγε μέρος τι της παρεμβολής και εκέκραξεν ο λαός προς Μωυσήν και ηύξατο Μωυσής προς κύριον και εκόπασε το πυρ και εκλήθη το όνομα του τόπου εκείνου εμπυρισμός ότι εξεκαύθη εν αυτοίς πυρ παρά κυρίου και ο επίμικτος ο εν αυτοίς επεθύμησεν επιθυμίαν και καθίσαντες έκλαιον και οι υιοί Ισραήλ και είπεν τις ημάς ψωμιεί κρέα εμνήσθημεν τους ιχθύας ους ησθίομεν εν Αιγύπτω δωρεάν και τους σικύους και τους πέπονας και τα πράσα και τα κρόμμυα και τα σκορόδα νυνί δε η ψυχή ημών καταξήρος ουδέν πλην εις το μάννα οι οφθαλμοί ημών το δε μάννα ωσεί σπέρμα κορίου εστί και το είδος αυτού είδος κρυστάλλου και διεπορεύετο ο λαός και συνέλεγον και ήληθον αυτό εν τω μύλω και έτριβον εν τη θυϊα και ήψουν αυτό εν τη χύτρα και εποίουν αυτό εγκρυφίας και ην η ηδονή αυτού ωσεί γεύμα εγκρίς εξ ελαίου και όταν κατέβη η δρόσος επί την παρεμβολήν νυκτός κατέβαινε το μάννα επ΄ αυτής 10 και ήκουσε Μωυσής κλαιόντων αυτών κατά δήμους αυτών έκαστος επί της θύρας αυτού και εθυμώθη οργή κύριος σφόδρα και έναντι Μωυσή ην πονηρόν 11 και είπε Μωυσής προς κύριον ινατί εκάκωσας τον θεράποντά σου και διατί ουχ εύρηκα χάριν εναντίον σου επιθείναι την ορμήν του λαού τούτου επ΄ εμέ 12 μη εγώ εν γαστρί έλαβον πάντα τον λαόν τούτον η εγώ έτεκον αυτούς ότι λέγεις μοι λάβε αυτούς εις τον κόλπον σου ωσεί άραι τιθηνός τον θηλάζοντα εις την γην ην ώμοσας τοις πατράσιν αυτών 13 πόθεν μοι κρέα δούναι παντί τω λαώ τούτω ότι κλαίουσιν επ΄ εμέ λέγοντες δος ημίν κρέα ίνα φάγωμεν 14 ου δυνήσομαι εγώ μόνος φέρειν τον λαόν τούτον ότι βαρύ μοι εστί το ρήμα τούτο 15 ει δε ούτως συ ποιείς μοι απόκτεινόν με αναιρέσει ει εύρηκα χάριν παρά σοι ίνα μη ίδω την κάκωσίν μου 16 και είπε κύριος προς Μωυσήν συνάγαγέ μοι εβδομήκοντα άνδρας από των πρεσβυτέρων Ισραήλ ους συ αυτός οιδας ούτοί εισι πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτών και άξεις αυτούς εις την σκηνήν του μαρτυρίου και στήσονται εκεί μετά σου 17 και καταβήσομαι και λαλήσω εκεί μετά σου και αφελώ από του πνεύματος του επί σοι και επιθήσω επ΄ αυτούς και συναντιλήψονται μετά σου την ορμήν του λαού και ουκ οίσεις αυτούς συ μόνος

God Sends Meat

18 και τω λαώ ερείς αγνίσασθε εις άυριον και φάγεσθε κρέα ότι εκλαύσατε έναντι κυρίου λέγοντες τις ημάς ψωμιεί κρέα ότι καλόν ημίν εστίν εν Αιγύπτω και δώσει κύριος υμίν κρέα και φάγεσθε 19 ουχ ημέραν μίαν φάγεσθε ουδέ δύο ουδέ πέντε ημέρας ουδέ δέκα ημέρας ουδέ είκοσιν ημέρας 20 έως μηνός ημερών φάγεσθε έως αν εξέλθη εκ των μυκτήρων υμών και έσται υμίν εις χολέραν ότι ηπειθήσατε κυρίω ος εστιν εν υμίν και εκλαύσατε εναντίον αυτού λέγοντες ινατί ημίν εξελθείν εξ Αιγύπτου 21 και είπε Μωυσής εξακόσιαι χιλιάδες πεζών ο λαός εν οις ειμί εν αυτοίς και συ είπας κρέα δώσω αυτοίς και φάγονται μήνα ημερών 22 μη πρόβατα και βόες σφαγήσονται αυτοίς και αρκέσει αυτοίς η παν το όψον της θαλάσσης συναχθήσεται αυτοίς και αρκέσει αυτοίς 23 και είπε κύριος προς Μωυσήν μη η χειρ κυρίου ουκ εξαρκέσει ήδη γνώση ει επικαταλήψεταί σε ο λόγος μου η ου 24 και εξήλθε Μωυσής και ελάλησε προς τον λαόν τα ρήματα κυρίου και συνήγαγεν εβδομήκοντα άνδρας από των πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλω της σκηνής 25 και κατέβη κύριος εν νεφέλη και ελάλησε προς αυτόν και παρείλατο από του πνεύματος του επ΄ αυτώ και επέθηκεν επί τους εβδομήκοντα άνδρας τους πρεσβυτέρους ως δε επανεπαύσατο πνεύμα επί αυτούς και επροφήτευσαν και ουκ έτι προσέθεντο 26 και κατελείφθησαν δύο άνδρες εν τη παρεμβολή όνομα τω ενί Ελδάδ και όνομα τω δευτέρω Μωδάδ και επανεπαύσατο επ΄ αυτούς το πνεύμα και ούτοι ήσαν των καταγεγραμμένων και ουκ ήλθον προς την σκηνήν και επροφήτευσαν εν τη παρεμβολή 27 και προσδραμών ο νεανίσκος απήγγειλε Μωυσή και είπε λέγων Ελδάδ και Μωδάδ προφητεύουσιν εν τη παρεμβολή 28 και αποκριθείς Ιησους ο του Ναυή ο παρεστηκώς Μωυσή ο εκλεκτός αυτού είπε κύριέ μου Μωυσή κώλυσον αυτούς 29 και είπε Μωυσής αυτώ μη ζηλοίς συ μοι και τις δώη πάντα τον λαόν κυρίου προφήτας όταν δω κύριος το πνεύμα αυτού επ΄ αυτούς 30 και απήλθε Μωυσής εις την παρεμβολήν αυτός και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ 31 και πνεύμα εξήλθε παρά κυρίου και εξεπέρασεν ορτυγομήτραν από της θαλάσσης και επέβαλεν επί της παρεμβολής οδόν ημέρας εντεύθεν και οδόν ημέρας εντεύθεν κύκλω της παρεμβολής ωσεί δίπηχυ από της γης 32 και αναστάς ο λαός όλην την ημέραν εκείνην και όλην την νύκτα και όλην την ημέραν την επαύριον και συνήγαγον την ορτυγομήτραν ο το ολίγον συνήγαγε δέκα κόρους και έψυξαν εαυτοίς ψυγμούς κύκλω της παρεμβολής 33 τα κρέα έτι ην εν τοις οδούσιν αυτών πριν η εκλείπειν και κύριος εθυμώθη οργή εις τον λαόν και επάταξε κύριος τον λαόν πληγήν μεγάλην σφόδρα 34 και εκλήθη το όνομα του τόπου εκείνου μνήματα της επιθυμίας ότι εκεί έθαψαν τον λαόν τον επιθυμητήν 35 από μνημάτων της επιθυμίας εξήρεν ο λαός εις Ασηρώθ και εγένετο ο λαός εν Ασηρώθ
Copyright information for ABPGRK