Numbers 16

CHAPTER 16

Korah Complains against Moses

και ελάλησε Κορέ υιός Ισσαάρ υιόυ Καάθ υιόυ Λευί και Δαθάν και Αβειρών υιοί Ελιάβ και Αυνάν υιός Φαλέκ υιόυ Ρουβήν και ανέστησαν έναντι Μωυσή και άνδρες των υιών Ισραήλ πεντήκοντα και διακόσιοι αρχηγοί συναγωγής σύγκλητοι βουλής και άνδρες ονομαστοί συνέστησαν επί Μωυσήν και Ααρών και είπαν προς αυτούς εχέτω υμίν ότι πάσα η συναγωγή πάντες άγιοι και εν αυτοίς κύριος και διατί κατανίστασθε επί την συναγωγήν κυρίου και ακούσας Μωυσής έπεσεν επί πρόσωπον και ελάλησε προς Κορέ και προς πάσαν συναγωγήν λέγων επέσκεπται και έγνω ο θεός τους όντας αυτού και τους αγίους προσηγάγετο προς εαυτόν και ους ουκ εξελέξατο εαυτώ ου προσηγάγετο προς εαυτόν τούτο ποιήσατε λάβετε υμίν εαυτοίς πυρεία Κορέ και πάσα η συναγωγή αυτού και επίθετε επ΄ αυτά πυρ και επίθετε επ΄ αυτά θυμίαμα έναντι κυρίου άυριον και έσται ο ανήρ ος αν εκλέξηται κύριος ούτος άγιος ικανούσθω υμίν υιοί Λευί και είπε Μωυσής προς Κορέ εισακούσατέ μου υιοί Λευί μη μικρόν εστι τούτο υμίν ότι διέστειλεν υμάς ο θεός εκ συναγωγής Ισραήλ και προσηγάγετο υμάς προς εαυτόν λειτουργείν τας λειτουργίας της σκηνής κυρίου και παρίστασθαι έναντι της συναγωγής λατρεύειν αυτοίς 10 και προσηγάγετό σε και πάντας τους αδελφούς σου υιούς Λευί μετά σου και ζητείτε ιερατεύειν 11 ούτως συ και πάσα η συναγωγή σου η συνηθροισμένη προς τον θεόν και Ααρών τις εστιν ότι διαγογγύζετε κατ΄ αυτού 12 και απέστειλε Μωυσής καλέσαι Δαθάν και Αβειρών υιούς Ελιάβ και είπον ουκ αναβαίνομεν 13 μη μικρόν τούτο ότι ανήγαγες ημάς εκ γης ρεούσης γάλα και μέλι αποκτείναι ημάς εν τη ερήμω ότι κατάρχεις ημών και άρχων ει 14 και εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι εισήγαγες ημάς και έδωκας ημίν κλήρον αγρού και αμπελώνας τους οφθαλμούς των ανθρώπων εκείνων εξέκοψας ουκ αναβαίνομεν 15 και εβαρυθύμησε Μωυσής σφόδρα και είπε προς κύριον μη πρόσχης εις την θυσίαν αυτών ουκ επιθύμημα ουδενός αυτών είληφα ουδέ εκάκωσα ουδένα αυτών 16 και είπε Μωυσής προς Κορέ αγίασον την συναγωγήν σου και γίνεσθε έτοιμοι έναντι κυρίου συ και αυτοί και Ααρών άυριον 17 και λάβετε έκαστος το πυρείον αυτού και επιθήσετε επ΄ αυτά θυμίαμα και προσάξετε έναντι κυρίου έκαστος το πυρείον αυτού πεντήκοντα και διακόσια πυρεία και συ και Ααρών έκαστος το πυρείον αυτού 18 και έλαβεν έκαστος το πυρείον εαυτού και επέθηκαν επ΄ αυτά πυρ και επέβαλον επ΄ αυτά θυμίαμα και έστησαν παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου Μωυσής και Ααρών 19 και επισυνέστησεν επ΄ αυτούς Κορέ την πάσαν αυτού συναγωγήν παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και ώφθη η δόξα κυρίου πάση τη συναγωγή 20 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων 21 αποσχίσθητε εκ μέσου της συναγωγής ταύτης και εξαναλώσω αυτούς εισάπαξ 22 και έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και είπαν ο θεός ο θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός ει άνθρωπος εις ήμαρτεν επί πάσαν την συναγωγήν η οργή κυρίου 23 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 24 λάλησον τη συναγωγή λέγων αναχωρήσατε κύκλω από της συναγωγής Κορέ και Δαθάν και Αβειρών 25 και ανέστη Μωυσής και επορεύθη προς Δαθάν και Αβειρών και συνεπορεύθησαν μετ΄ αυτού πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ 26 και ελάλησε προς την συναγωγήν λέγων αποσχίσθητε από των σκηνών των ανθρώπων των σκληρών τούτων και μη άπτεσθε από πάντων όσα εστίν αυτοίς μη συναπόλησθε εν πάση τη αμαρτία αυτών 27 και απέστησαν από της σκηνής Κορέ και Δαθάν και Αβειρών κύκλω και Δαθάν και Αβειρών εξήλθον και ειστήκεισαν παρά τας θύρας των σκηνών αυτών και αι γυναίκες αυτών και τα τέκνα αυτών και η αποσκευή αυτών 28 και είπε Μωυσής εν τούτω γνώσεσθε ότι κύριος απέστειλέ με ποιήσαι πάντα τα έργα ταύτα ότι ουκ απ΄ εμαυτού 29 ει κατά θάνατον πάντων ανθρώπων αποθανούνται ούτοι ει και κατ΄ επίσκεψιν πάντων ανθρώπων επισκοπή έσται αυτών ουχί κύριος απέσταλκέ με 30 αλλ΄ η εν φάσματι δείξει κύριος και ανοίξασα η γη το στόμα αυτής καταπίεται αυτούς και τους οίκους αυτών και τας σκηνάς αυτών και πάντα όσα εστίν αυτοίς και καταβήσονται ζώντες εις άδου και γνώσεσθε ότι παρώξυναν οι άνθρωποι ούτοι τον κύριον

The Earth Swallows Korah

31 ως δε επαύσατο λαλών πάντας τους λόγους τούτους ερράγη η γη υποκάτω αυτών 32 και ηνοίχθη η γη και κατέπιεν αυτούς και τους οίκους αυτών και πάντας τους ανθρώπους τους όντας μετά Κορέ και πάντα τα κτήνη αυτών 33 και κατέβησαν αυτοί και πάντα όσα εστίν αυτοίς ζώντα εις άδου και εκάλυψεν αυτούς η γη και απώλοντο εκ μέσου της συναγωγής 34 και πας Ισραήλ οι κύκλω αυτών έφυγον από της φωνής αυτών λέγοντες μήποτε καταπίη ημάς η γη 35 και πυρ εξήλθε παρά κυρίου και κατέφαγε τους πεντήκοντα και διακοσίους άνδρας τους προσφέροντας το θυμίαμα 36 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 37 λάλησον προς Ελεάζαρ τον υιόν Ααρών τον ιερέα ανέλεσθε τα πυρεία εκ μέσου των κατακεκαυμένων και το πυρ το αλλότριον τούτο σπείρον εκεί 38 ότι ηγίασαν τα πυρεία των αμαρτωλών τούτων εν ταις ψυχαίς αυτών και ποίησον αυτά λεπίδας ελατάς περίθεμα τω θυσιαστηρίω ότι προσηνέχθησαν έναντι κυρίου και ηγιάσθησαν και εγένοντο εις σημείον τοις υιοίς Ισραήλ 39 και έλαβεν Ελεάζαρ υιός Ααρών του ιερέως τα πυρεία τα χαλκά όσα προσήνεγκαν οι κατακεκαυμένοι και προσέθηκαν αυτά περίθεμα τω θυσιαστηρίω 40 μνημόσυνον τοις υιοίς Ισραήλ όπως αν μη προσέλθη μηδείς αλλογενής ος ουκ έστιν εκ του σπέρματος Ααρών επιθείναι θυμίαμα έναντι κυρίου και ουκ έσται ώσπερ Κορέ και η επισύστασις αυτού καθά ελάλησε κύριος εν χειρί Μωυσή αυτώ

Israel Grumbles against Moses and Aaron

41 και εγόγγυσαν οι υιοί Ισραήλ τη επαύριον επί Μωυσήν και Ααρών λέγοντες υμείς απεκτάγκατε τον λαόν κυρίου 42 και εγένετο εν τω επισυστρέφεσθαι την συναγωγήν επί Μωυσήν και Ααρών και ώρμησαν επί την σκηνήν του μαρτυρίου και τήνδε εκάλυψεν αυτήν η νεφέλη και ώφθη η δόξα κυρίου 43 και εισήλθε Μωυσής και Ααρών κατά πρόσωπον της σκηνής του μαρτυρίου 44 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 45 εκχωρήσατε εκ μέσου της συναγωγής ταύτης και εξαναλώσω αυτούς εισάπαξ και έπεσον επί πρόσωπον αυτών 46 και είπε Μωυσής προς Ααρών λάβε το πυρείον και επίθες επ΄ αυτό πυρ από του θυσιαστηρίου και επίβαλε επ΄ αυτό θυμίαμα και απένεγκε το τάχος εις την συναγωγήν και εξίλασαι περί αυτών εξήλθε γαρ οργή από προσώπου κυρίου ήρκται θραύειν τον λαόν 47 και έλαβεν Ααρών καθάπερ ελάλησεν αυτώ Μωυσής και έδραμεν εις την συναγωγήν και ήδη ενήρκτο η θραύσις εν τω λαώ και επέβαλε το θυμίαμα και εξιλάσατο περί του λαού 48 και έστη αναμέσον των τεθνηκότων και των ζώντων και εκόπασεν η θραύσις 49 και εγένοντο οι τεθνηκότες εν τη θραύσει τεσσαρεσκαίδεκα χιλιάδες και επτακόσιοι χωρίς των τεθνηκότων ένεκεν Κορέ 50 και επέστρεψεν Ααρών προς Μωυσήν επί την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και εκόπασεν η θραύσις
Copyright information for ABPGRK