Numbers 16

CHAPTER 16

Korah Complains against Moses

1και ελάλησε Κορέ υιός Ισσαάρ υιόυ Καάθ υιόυ Λευί και Δαθάν και Αβειρών υιοί Ελιάβ και Αυνάν υιός Φαλέκ υιόυ Ρουβήν 2και ανέστησαν έναντι Μωυσή και άνδρες των υιών Ισραήλ πεντήκοντα και διακόσιοι αρχηγοί συναγωγής σύγκλητοι βουλής και άνδρες ονομαστοί 3συνέστησαν επί Μωυσήν και Ααρών και είπαν προς αυτούς εχέτω υμίν ότι πάσα η συναγωγή πάντες άγιοι και εν αυτοίς κύριος και διατί κατανίστασθε επί την συναγωγήν κυρίου 4και ακούσας Μωυσής έπεσεν επί πρόσωπον 5και ελάλησε προς Κορέ και προς πάσαν συναγωγήν λέγων επέσκεπται και έγνω ο θεός τους όντας αυτού και τους αγίους προσηγάγετο προς εαυτόν και ους ουκ εξελέξατο εαυτώ ου προσηγάγετο προς εαυτόν 6τούτο ποιήσατε λάβετε υμίν εαυτοίς πυρεία Κορέ και πάσα η συναγωγή αυτού 7και επίθετε επ΄ αυτά πυρ και επίθετε επ΄ αυτά θυμίαμα έναντι κυρίου άυριον και έσται ο ανήρ ος αν εκλέξηται κύριος ούτος άγιος ικανούσθω υμίν υιοί Λευί 8και είπε Μωυσής προς Κορέ εισακούσατέ μου υιοί Λευί 9μη μικρόν εστι τούτο υμίν ότι διέστειλεν υμάς ο θεός εκ συναγωγής Ισραήλ και προσηγάγετο υμάς προς εαυτόν λειτουργείν τας λειτουργίας της σκηνής κυρίου και παρίστασθαι έναντι της συναγωγής λατρεύειν αυτοίς 10και προσηγάγετό σε και πάντας τους αδελφούς σου υιούς Λευί μετά σου και ζητείτε ιερατεύειν 11ούτως συ και πάσα η συναγωγή σου η συνηθροισμένη προς τον θεόν και Ααρών τις εστιν ότι διαγογγύζετε κατ΄ αυτού 12και απέστειλε Μωυσής καλέσαι Δαθάν και Αβειρών υιούς Ελιάβ και είπον ουκ αναβαίνομεν 13μη μικρόν τούτο ότι ανήγαγες ημάς εκ γης ρεούσης γάλα και μέλι αποκτείναι ημάς εν τη ερήμω ότι κατάρχεις ημών και άρχων ει 14και εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι εισήγαγες ημάς και έδωκας ημίν κλήρον αγρού και αμπελώνας τους οφθαλμούς των ανθρώπων εκείνων εξέκοψας ουκ αναβαίνομεν 15και εβαρυθύμησε Μωυσής σφόδρα και είπε προς κύριον μη πρόσχης εις την θυσίαν αυτών ουκ επιθύμημα ουδενός αυτών είληφα ουδέ εκάκωσα ουδένα αυτών 16και είπε Μωυσής προς Κορέ αγίασον την συναγωγήν σου και γίνεσθε έτοιμοι έναντι κυρίου συ και αυτοί και Ααρών άυριον 17και λάβετε έκαστος το πυρείον αυτού και επιθήσετε επ΄ αυτά θυμίαμα και προσάξετε έναντι κυρίου έκαστος το πυρείον αυτού πεντήκοντα και διακόσια πυρεία και συ και Ααρών έκαστος το πυρείον αυτού 18και έλαβεν έκαστος το πυρείον εαυτού και επέθηκαν επ΄ αυτά πυρ και επέβαλον επ΄ αυτά θυμίαμα και έστησαν παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου Μωυσής και Ααρών 19και επισυνέστησεν επ΄ αυτούς Κορέ την πάσαν αυτού συναγωγήν παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και ώφθη η δόξα κυρίου πάση τη συναγωγή 20και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων 21αποσχίσθητε εκ μέσου της συναγωγής ταύτης και εξαναλώσω αυτούς εισάπαξ 22και έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και είπαν ο θεός ο θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός ει άνθρωπος εις ήμαρτεν επί πάσαν την συναγωγήν η οργή κυρίου 23και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 24λάλησον τη συναγωγή λέγων αναχωρήσατε κύκλω από της συναγωγής Κορέ και Δαθάν και Αβειρών 25και ανέστη Μωυσής και επορεύθη προς Δαθάν και Αβειρών και συνεπορεύθησαν μετ΄ αυτού πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ 26και ελάλησε προς την συναγωγήν λέγων αποσχίσθητε από των σκηνών των ανθρώπων των σκληρών τούτων και μη άπτεσθε από πάντων όσα εστίν αυτοίς μη συναπόλησθε εν πάση τη αμαρτία αυτών 27και απέστησαν από της σκηνής Κορέ και Δαθάν και Αβειρών κύκλω και Δαθάν και Αβειρών εξήλθον και ειστήκεισαν παρά τας θύρας των σκηνών αυτών και αι γυναίκες αυτών και τα τέκνα αυτών και η αποσκευή αυτών 28και είπε Μωυσής εν τούτω γνώσεσθε ότι κύριος απέστειλέ με ποιήσαι πάντα τα έργα ταύτα ότι ουκ απ΄ εμαυτού 29ει κατά θάνατον πάντων ανθρώπων αποθανούνται ούτοι ει και κατ΄ επίσκεψιν πάντων ανθρώπων επισκοπή έσται αυτών ουχί κύριος απέσταλκέ με 30αλλ΄ η εν φάσματι δείξει κύριος και ανοίξασα η γη το στόμα αυτής καταπίεται αυτούς και τους οίκους αυτών και τας σκηνάς αυτών και πάντα όσα εστίν αυτοίς και καταβήσονται ζώντες εις άδου και γνώσεσθε ότι παρώξυναν οι άνθρωποι ούτοι τον κύριον

The Earth Swallows Korah

31ως δε επαύσατο λαλών πάντας τους λόγους τούτους ερράγη η γη υποκάτω αυτών 32και ηνοίχθη η γη και κατέπιεν αυτούς και τους οίκους αυτών και πάντας τους ανθρώπους τους όντας μετά Κορέ και πάντα τα κτήνη αυτών 33και κατέβησαν αυτοί και πάντα όσα εστίν αυτοίς ζώντα εις άδου και εκάλυψεν αυτούς η γη και απώλοντο εκ μέσου της συναγωγής 34και πας Ισραήλ οι κύκλω αυτών έφυγον από της φωνής αυτών λέγοντες μήποτε καταπίη ημάς η γη 35και πυρ εξήλθε παρά κυρίου και κατέφαγε τους πεντήκοντα και διακοσίους άνδρας τους προσφέροντας το θυμίαμα 36και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 37λάλησον προς Ελεάζαρ τον υιόν Ααρών τον ιερέα ανέλεσθε τα πυρεία εκ μέσου των κατακεκαυμένων και το πυρ το αλλότριον τούτο σπείρον εκεί 38ότι ηγίασαν τα πυρεία των αμαρτωλών τούτων εν ταις ψυχαίς αυτών και ποίησον αυτά λεπίδας ελατάς περίθεμα τω θυσιαστηρίω ότι προσηνέχθησαν έναντι κυρίου και ηγιάσθησαν και εγένοντο εις σημείον τοις υιοίς Ισραήλ 39και έλαβεν Ελεάζαρ υιός Ααρών του ιερέως τα πυρεία τα χαλκά όσα προσήνεγκαν οι κατακεκαυμένοι και προσέθηκαν αυτά περίθεμα τω θυσιαστηρίω 40μνημόσυνον τοις υιοίς Ισραήλ όπως αν μη προσέλθη μηδείς αλλογενής ος ουκ έστιν εκ του σπέρματος Ααρών επιθείναι θυμίαμα έναντι κυρίου και ουκ έσται ώσπερ Κορέ και η επισύστασις αυτού καθά ελάλησε κύριος εν χειρί Μωυσή αυτώ

Israel Grumbles against Moses and Aaron

41και εγόγγυσαν οι υιοί Ισραήλ τη επαύριον επί Μωυσήν και Ααρών λέγοντες υμείς απεκτάγκατε τον λαόν κυρίου 42και εγένετο εν τω επισυστρέφεσθαι την συναγωγήν επί Μωυσήν και Ααρών και ώρμησαν επί την σκηνήν του μαρτυρίου και τήνδε εκάλυψεν αυτήν η νεφέλη και ώφθη η δόξα κυρίου 43και εισήλθε Μωυσής και Ααρών κατά πρόσωπον της σκηνής του μαρτυρίου 44και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 45εκχωρήσατε εκ μέσου της συναγωγής ταύτης και εξαναλώσω αυτούς εισάπαξ και έπεσον επί πρόσωπον αυτών 46και είπε Μωυσής προς Ααρών λάβε το πυρείον και επίθες επ΄ αυτό πυρ από του θυσιαστηρίου και επίβαλε επ΄ αυτό θυμίαμα και απένεγκε το τάχος εις την συναγωγήν και εξίλασαι περί αυτών εξήλθε γαρ οργή από προσώπου κυρίου ήρκται θραύειν τον λαόν 47και έλαβεν Ααρών καθάπερ ελάλησεν αυτώ Μωυσής και έδραμεν εις την συναγωγήν και ήδη ενήρκτο η θραύσις εν τω λαώ και επέβαλε το θυμίαμα και εξιλάσατο περί του λαού 48και έστη αναμέσον των τεθνηκότων και των ζώντων και εκόπασεν η θραύσις 49και εγένοντο οι τεθνηκότες εν τη θραύσει τεσσαρεσκαίδεκα χιλιάδες και επτακόσιοι χωρίς των τεθνηκότων ένεκεν Κορέ 50και επέστρεψεν Ααρών προς Μωυσήν επί την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και εκόπασεν η θραύσις
Copyright information for ABPGRK