Numbers 22

CHAPTER 22

Balak Sends for Balaam to Curse Israel

και απάραντες οι υιοί Ισραήλ παρενέβαλον επί δυσμών Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατά Ιεριχώ και ιδών Βαλαάκ υιός Σεπφώρ πάντα όσα εποίησεν Ισραήλ τω Αμορραίω και εφοβήθη Μωάβ τον λαόν σφόδρα ότι πολλοί ήσαν και προσώχθισε Μωάβ από προσώπου υιών Ισραήλ και είπε Μωάβ τη γερουσία Μαδιάν νυν εκλείξει η συναγωγή αύτη πάντας τους κύκλω ημών ωσεί εκλείξαι ο μόσχος τα χλωρά εκ του πεδίου και Βαλαάκ υιός Σεπφώρ βασιλεύς Μωάβ ην κατά τον καιρόν εκείνον και απέστειλε πρέσβεις προς Βαλαάμ υιόν Βεώρ Φαθουρά ος εστιν επί του ποταμού γης υιών λαού αυτού καλέσαι αυτόν λέγων ιδού λαός εξελήλυθεν εξ Αιγύπτου και ιδού κατεκάλυψε την όψιν της γης και ούτος εγκάθηται εχόμενός μου και νυν δεύρο άρασαί μοι τον λαόν τούτον ότι ισχυρότερός μου εστίν εάν δυνώμεθα πατάξαι εξ αυτών και εκβαλώ αυτούς εκ της γης ότι οίδα ότι ους αν ευλογήσης συ ευλόγηνται και ους αν καταράση συ κεκατήρανται και επορεύθη η γερουσία Μωάβ και η γερουσία Μαδιάν και τα μαντεία εν ταις χερσίν αυτών και ήλθον προς Βαλαάμ και είπαν αυτώ τα ρήματα Βαλαάκ και είπε προς αυτούς καταλύσατε αυτού την νύκτα και αποκριθήσομαι υμίν πράγματα α αν λαλήση κύριος προς με και κατέμειναν οι άρχοντες Μωάβ παρά Βαλαάμ και ήλθεν ο θεός προς Βαλαάμ και είπεν αυτώ τι οι άνθρωποι ούτοι παρά σοι 10 και είπε Βαλαάμ προς τον θεόν Βαλαάκ υιός Σεπφώρ βασιλεύς Μωάβ απέστειλεν αυτούς προς με λέγων 11 ιδού λαός εξελήλυθεν εξ Αιγύπτου και εκάλυψεν την όψιν της γης και νυν δεύρο άρασαί μοι αυτόν ει άρα δυνήσομαι πατάξαι αυτόν και εκβαλώ αυτόν 12 και είπεν ο θεός προς Βαλαάμ ου πορεύση μετ΄ αυτών ουδέ καταράση τον λαόν έστι γαρ ευλογημένος 13 και αναστάς Βαλαάμ τοπρωϊ είπε τοις άρχουσι Βαλαάκ αποτρέχετε προς την γην υμών ουκ αφίησί με κύριος πορεύεσθαι μεθ΄ υμών 14 και αναστάντες οι άρχοντες Μωάβ ήλθον προς Βαλαάκ και είπαν ου θέλει Βαλαάμ πορευθήναι μεθ΄ ημών 15 και προσέθετο έτι Βαλαάκ αποστείλαι άρχοντας πλείους και εντιμοτέρους τούτων 16 και ήλθον προς Βαλαάμ και λέγουσιν αυτώ τάδε λέγει Βαλαάκ ο του Σεπφώρ αξιώ σε μη οκνήσης ελθείν προς με 17 εντίμως γαρ τιμήσω σε και όσα αν είπης μοι ποιήσω σοι και δεύρο επικατάρασαί μοι τον λαόν τούτον 18 και απεκρίθη Βαλαάμ και είπε τοις άρχουσι Βαλαάκ εάν δω μοι Βαλαάκ πλήρη τον οίκον αυτού αργυρίου και χρυσίου ου δυνήσομαι παραβήναι το ρήμα κυρίου του θεού ποιήσαι αυτό μικρόν η μέγα 19 και νυν υπομείνατε αυτού και υμείς την νύκτα ταύτην και γνώσομαι τι προσθήσει κύριος λαλήσαι προς με 20 και ήλθεν ο θεός προς Βαλαάμ νυκτός και είπεν αυτώ ει καλέσαι σε παρείσιν οι άνθρωποι ούτοι αναστάς ακολούθησον αυτοίς αλλά το ρήμα ο αν λαλήσω προς σε τούτο ποιήσεις 21 και αναστάς Βαλαάμ τοπρωϊ επέσαξε την όνον αυτού και επορεύθη μετά των αρχόντων Μωάβ

The Angel Opposes Balaam

22 και ωργίσθη θυμώ ο θεός ότι επορεύθη αυτός και ανέστη ο άγγελος του θεού επί της οδού ενδιαβάλλειν αυτόν και αυτός επιβεβήκει επί της όνου αυτού και δύο παίδες αυτού μετ΄ αυτού 23 και ιδούσα η όνος τον αγγελον του θεού ανθεστηκότα εν τη οδώ και την ρομφαίαν εσπασμένην εν τη χειρί αυτού και εξέκλινεν η όνος εκ της οδού και επορεύετο εις το πεδίον και επάταξε την όνον του ευθύναι αυτήν εν τη οδώ 24 και έστη ο άγγελος του θεού εν ταις αύλαξι των αμπέλων φραγμός εντεύθεν και φραγμός εντεύθεν 25 και ιδούσα η όνος τον άγγελον του θεού προσέθλιψεν εαυτήν προς τον τοίχον και απέθλιψε τον πόδα Βαλαάμ προς τον τοίχον και προσέθετο έτι μαστίξαι αυτήν 26 και προσέθετο ο άγγελος του θεού απελθών και υπέστη εν τόπω στενώ εις ον ουκ ην εκκλίναι δεξιάν η αριστεράν 27 και ιδούσα η όνος τον άγγελον του θεού συνεκάθισεν υποκάτω Βαλαάμ και εθυμώθη Βαλαάμ και έτυπτε την όνον εν τη ράβδω 28 και ήνοιξεν ο θεός το στόμα της όνου και λέγει τω Βαλαάμ τι πεποίηκά σοι ότι πέπαικάς με τούτο τρίτον 29 και είπε Βαλαάμ τη όνω ότι εμπέπαιχάς μοι και ει είχον μάχαιραν εν τη χειρί μου ήδη αν εξεκέντησά σε 30 και λέγει η όνος τω Βαλαάμ ουκ εγώ η όνος σου εφ΄ ης επέβαινες από νεότητός σου έως της σήμερον ημέρας μη υπεροράσει υπεριδούσα εποίησά σοι ούτως ο δε είπεν ουχί 31 απεκάλυψε δε ο θεός τους οφθαλμούς Βαλαάμ και ορά τον άγγελον κυρίου ανθεστηκότα εν τη οδώ και την μάχαιραν εσπασμένην εν τη χειρί αυτού και κύψας προσεκύνησε τω προσώπω αυτού 32 και είπεν αυτώ ο άγγελος του θεού διατί επάταξας την όνον σου τούτο τρίτον και ιδού εγώ εξήλθον εις διαβολήν σου ότι ουκ αστεία η οδός σου εναντίον μου 33 και ιδούσά με η όνος εξέκλινεν απ΄ εμού τρίτον τούτο και ει μη εξέκλινεν απ΄ εμού νυν ουν σε μεν αν απέκτεινα εκείνην δ΄ αν περιεποιησάμην 34 και είπε Βαλαάμ τω αγγέλω κυρίου ημάρτηκα ου γαρ ηπιστάμην ότι συ μοι ανθέστηκας εν τη οδώ εις συνάντησίν μου και νυν ει μη σοι αρκέσει αποστραφήσομαι 35 και είπεν ο άγγελος του θεού προς Βαλαάμ συμπορεύθητι μετά των ανθρώπων πλην το ρήμα ο αν είπω προς σε τούτο φυλάξη λαλήσαι και επορεύθη Βαλαάμ μετά των αρχόντων Βαλαάκ 36 και ακούσας Βαλαάκ ότι ήκει Βαλαάμ εξήλθεν εις συνάντησιν αυτώ εις πόλιν Μωάβ η εστιν επί των ορίων Αρνών ο εστιν εκ μέρους των ορίων 37 και είπε Βαλαάκ προς Βαλαάμ ουχί απέστειλα προς σε καλέσαι σε διατί ουκ ήρχου προς με όντως ου δυνήσομαι τιμήσαί σε 38 και είπε Βαλαάμ προς Βαλαάκ ιδού ήκω προς σε νυν δυνατός ειμι λαλήσαί τι το ρήμα ος αν εμβάλη ο θεός εις το στόμα μου τούτο λαλήσω 39 και επορεύθη Βαλαάμ μετά Βαλαάκ και ήλθον εις πόλεις επαύλεων 40 και έθυσε Βαλαάκ πρόβατα και μόσχους και απέστειλε τω Βαλαάμ και τοις άρχουσι τοις μετ΄ αυτού 41 και εγενήθη πρωϊ και παραλαβών Βαλαάκ τον Βαλαάμ ανεβίβασεν αυτόν επί την στήλην του Βαάλ και έδειξεν αυτώ εκείθεν μέρος τι του λαού
Copyright information for ABPGRK