Proverbs 30

CHAPTER 30

God Teaches Wisdom

τάδε λέγει ο ανήρ τοις πιστεύουσι θεώ και παύομαι αφρονέστατος γαρ ειμι απάντων ανθρώπων και φρόνησις ανθρώπου ουκ έστιν εν εμοί ο θεός δεδίδαχέ με σοφίαν και γνώσιν αγίων έγνωκα τις ανέβη εις τον ουρανόν και κατέβη τις συνήγαγεν ανέμους εν κόλπω τις συνέστρεψεν ύδωρ εν ιματίω τις εκράτησε πάντων των άκρων της γης τι όνομα αυτώ η τι όνομα τοις τέκνοις αυτού ίνα γνως πάντες γαρ λόγοι θεού πεπυρωμένοι υπερασπίζει δε αυτός των ευλαβουμένων αυτόν μη προσθής τοις λόγοις αυτού ίνα μη ελέγξη σε και ψευδής γένη δύο αιτούμαι παρά σου μη αφέλης μου χάριν προ του αποθανείν με μάταιον λόγον και ψευδή μακράν μου ποίησον πλούτον δε και πενίαν μη μοι δως σύνταξον δε μοι τα δέοντα και τα αυτάρκη ίνα μη πλησθείς ψευδής γένωμαι και είπω τις με ορά η πενηθείς κλέψω και ομόσω το όνομα του θεού 10 μη παραδώς δούλον εις χείρας δεσπότου μή ποτε καταράσηταί σε και αφανισθής 11 έκγονον κακόν πατέρα καταράται της δε μητέρα ουκ ευλογεί 12 έκγονον κακόν δίκαιον εαυτόν κρινεί την δε έξοδον αυτού ουκ απένιψεν 13 έκγονον κακόν υψηλούς οφθαλμούς έχει τοις δε βλεφάροις αυτού επαίρεται 14 έκγονον κακόν μαχαίρας οδόντας έχει και τας μύλας τομίδας ώστε αναλίσκειν τους ασθενείς από της γης και τους πένητας αυτών εξ ανθρώπων

The Four Marvels

15 τη βδέλλη τρεις θυγατέρες ήσαν αγαπήσει αγαπώμεναι αι τρεις αύται ουκ ενεπίμπλασαν αυτήν και η τετάρτη ουκ ηρκέσθη ειπείν ικανόν 16 άδης και έρως γυναικός και γη ουκ εμπιπλαμένη ύδατος και ύδωρ και πυρ ου μη είπωσιν αρκεί 17 οφθαλμόν καταγελώντα πατρός και ατιμάζοντα γήρας μητρός εκκόψαισαν αυτόν κόρακες εκ των φαράγγων και καταφάγοισαν αυτόν νεοσσοί αετών 18 τρία δε εστιν αδύνατά μοι νοήσαι και το τέταρτον ουκ επιγινώσκω 19 ίχνη αετού πετομένου και οδούς όφεως επί πέτρας και τρίβους νηός ποντοπορούσης και οδούς ανδρός εν νεότητι 20 τοιαύτη οδός γυναικός μοιχαλίδος η όταν πράξη απονιψαμένη ουδέν φησι πεπραχέναι άτοπον 21 διά τριών σείεται η γη το δε τέταρτον ου δύναται φέρειν 22 εάν οικέτης βασιλεύση και άφρων πλησθή σιτίων 23 και οικέτις εάν εκβάλη την εαυτής κυρίαν και μισητή γυνή εάν τύχη ανδρός αγαθού 24 τέσσαρα δε εστιν ελάχιστα επί της γης ταύτα δε εστι σοφώτερα των σοφών 25 οι μύρμηκες οις μη εστιν ισχύς και ετοιμάζονται θέρους την τροφήν 26 και οι χοιρογρύλλιοι έθνος ουκ ισχυρόν οι εποιήσαντο εν πέτραις τους εαυτών οίκους 27 αβασίλευτόν εστιν η ακρίς και εκστρατεύει αφ΄ ενός κελεύσματος ευτάκτως 28 και καλαβώτης χερσίν ερειδόμενος και ευάλωτος ων κατοικεί εν οχυρώμασι βασιλέων 29 τρία δε εστιν α ευόδως πορεύεται και το τέταρτον ο καλώς διαβαίνει 30 σκύμνος λέοντος ισχυρότερος κτηνών ος ουκ αποστρέφεται ουδέ καταπτήσσει κτήνος 31 και αλέκτωρ εμπεριπατών εν θηλείαις ευψύχως και τράγος ηγούμενος αιπολίου και βασιλεύς δημηγορών εν έθνει 32 εάν πρόη σεαυτόν εις ευφροσύνη και εκτείνης την χείρά σου μετά μάχης ατιμασθήση 33 άμελγε γάλα και έσται βούτυρον εάν δε εκπιέζης μυκτήρας εξελεύσεται αίμα εάν δε εξέλκης λόγους εξελεύσονται κρίσεις και μάχαι
Copyright information for ABPGRK